Provincie Zuid-Holland

Persbericht

28-1-2003
om risico's te beperken
GS stellen bebouwingsvrije zones langs Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas vast

In het Rotterdamse havengebied bestaat een spanningsveld tussen economische en ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds en veiligheidsbeleid anderzijds. Het havencomplex wordt gekenmerkt door een grote concentratie van risicobronnen en juist daardoor is er ook aandacht voor veiligheidsbeleid en risico's. Dagelijks worden gevaarlijke stoffen met zee- en binnenvaartschepen over de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg vervoerd. Dit brengt uiteraard risico's met zich mee. De provincie Zuid-Holland heeft samen met de regiopartners (gemeente Rotterdam, Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond en het ministerie van V&W) hier onderzoek naar laten doen. Het blijkt dat die risico's zich kunnen uitstrekken tot op de oevers. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) vinden daardoor bebouwingsvrije zones op de oever noodzakelijk. Beperking van risico bij de bron (vervoer per schip) is niet in voldoende mate mogelijk, zodat er afstand moet worden gecreëerd tussen de bron en objecten op de oevers. Zo kan een eventueel incident beter bestreden worden en is er ruimte voor hulpverleningsactiviteiten.

Het kernpunt van een bebouwingsvrije zone is dat het ruimte moet bieden voor hulpverleningsactiviteiten, voor nautische doeleinden (radar en zicht) en bescherming van objecten tegen het rammen van een kade door zee- en binnenvaartschepen. Ook kan bijvoorbeeld een incident beter bestreden worden als er op de oever ruimte is. In afwachting van rijksbeleid en in plaats van het interim-beleid is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam een beleidskader ontwikkeld waarin onderbouwd staat hoe groot de veiligheidszones moeten zijn.

In dit beleidskader staat dat de omvang van de effectbeperkende bebouwingsvrije zone voornamelijk bepaald wordt door het 'plasbrandscenario' (d.w.z. brand van een uitgestroomde vloeistof die een geweldige warmtestraling veroorzaakt). Dit is het meest waarschijnlijke ongevalscenario Dit leidt tot een voorstel van een gedifferentieerd zoneringsbeleid.

Voor de oevers waar zeevaartschepen varen gelden vanaf Hoek van Holland tot de Schiehaven de volgende zones:

- een rode zone van 40 meter vanaf de kade waarin geen bebouwing wordt toegestaan;

- een oranje aandachtszone tussen 40 en 65 meter vanaf de kade, waarin zonodig gebouwd mag worden. Dan moet de noodzaak wel voldoende gemotiveerd worden en moet er expliciete aandacht zijn voor alle aspecten van hulpverlening en rampenbestrijding. Voor de oevers waar binnenvaartschepen varen gelden vanaf de Schiehaven tot de Nieuwe Maas/Hollandsche IJssel de volgende zones:
- een rode zone van 25 meter vanaf de kade waarin geen bebouwing wordt toegestaan;

- een oranje aandachtszone tussen 25 en 40 meter vanaf de kade, waarin zonodig gebouwd mag worden. Dan moet de noodzaak wel voldoende gemotiveerd worden en moet er expliciete aandacht zijn voor alle aspecten van hulpverlening en rampenbestrijding. In de havenbekkens geldt het beleid niet.

Het nu door GS voorgestelde veiligheidszoneringsbeleid is alleen van toepassing op de twee onderzochte vaarwegen en geldt alleen voor nieuwe situaties (nieuwbouw en herstructurering). Het gaat om het voorkómen van nieuwe risicovolle situaties op de oevers van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas. Het beleid is er ook niet op gericht om op voorhand alles te verbieden, maar om een kader te scheppen voor een proces van open en expliciete bestuurlijke afweging. Na vaststelling door Provinciale Staten zal het beleidskader worden doorvertaald in het provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid.

Deel: ' GS Zuid-Holland stellen bebouwingsvrije zones langs Nieuwe Waterweg .. '
Lees ook