Gemeente Den Haag


30 maart 1999

Maatschappelijk Herstel gaat nieuwe fase in

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende vier jaar systematisch dwarsverbanden realiseren tussen de projecten Maatschappelijk Herstel en het regulier beleid. Dat staat in het werkplan Maatschappelijk Herstel 1999 dat vandaag is vastgesteld. In dit werkplan zijn de activiteiten opgenomen die dit jaar worden uitgevoerd in het kader van het programma Maatschappelijk Herstel.

Met Maatschappelijk Herstel probeert de gemeente samen met talloze instellingen en organisaties de problemen op te lossen die dak- en thuislozen, thuisloze jongeren, (ex-)verslaafden, (ex-)psychiatrische patiënten en ex-gedetineerden ondervinden bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding en het vinden van goede en betaalbare huisvesting. Ook wordt aandacht besteed aan het isolement waarin deze groepen kunnen verkeren. Het programma Maatschappelijk Herstel loopt nu vier jaar. Uit het werkplan blijkt dat met de verschillende projecten in 1998 meer dan 1000 personen uit de doelgroep bereikt zijn. Dit ligt in de lijn met de ervaringen uit de eerdere jaren.

Met het aantreden van het nieuwe college is een nieuwe fase in de aanpak gestart. De eerste fase (1994-1998) werd gekenmerkt door het stimuleren van allerlei experimentele projecten die met het wonen, het werken en het welzijn van de doelgroepen samenhangen. Met een relatief klein jaarlijks budget voor de uitvoering is krachtig geïnvesteerd in activiteiten. De tweede fase (1999-2002) zal gekenmerkt worden door het leggen van dwarsverbanden tussen de vele projecten en de aansluiting met het reguliere beleid en nieuw beleid als het Grote Stedenbeleid en het Sociaal Educatief Masterplan. Ook is het belangrijk om aan het einde van het programma Maatschappelijk Herstel in 2002 de gerealiseerde vernieuwingen een stevig basis gegeven te hebben.

Wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie wil in 1999 aandacht besteden aan:
1. Het realiseren van een stedelijk aanbod van zelfstandig wonen gecombineerd met zorg en dienstverlening voor de doelgroep. Dit sluit ook aan bij de discussie die op rijksniveau gevoerd wordt tussen met name de ministeries nan VWS en VROM over de scheiding tussen huisvesting en zorg- en dienstverlening. In voorbereiding is een stedelijke debat met alle betrokken partijen. 2. Maatschappelijk ondernemen.
Versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven is één van de thema's in de komende periode en in het werkplan wordt een aanzet voor initiatieven op dit terrein gegeven door de versterking van de samenwerking met werkgevers via een convenant arbeidstoeleiding en het steunen van een samenwerkingsplan in de Schilderswijk rondom de Talentenwinkel.
3. Aansluiting welzijnsinstellingen.
Van belang is het realiseren van een vloeiende overgang tussen intramurale zorg en de hulp- en dienstverlening in de directe leefomgeving van (ex-)cliënten door o.a. de welzijnsinstellingen.

In 1999 wordt een aantal projecten die in 1998 gestart zijn voortgezet. Ook worden vijf nieuwe initiatieven gehonoreerd. Het gaat om:
* uitbreiding project Zeecamp door psycho-medisch centrum Parnassia. In dit project werken Algemeen Maatschappelijk en verslavingszorg intensief samen om vroegtijdig verslavingsproblematiek te signaleren en hulp te verlenen;
* oprichting van een dagactiviteitencentrum door Stichting Haags Straatnieuws, Fonds Daklozen voor daklozen, Gereformeerd Instituut voor Kerk en Samenleving en Humanitas;
* versterken van de ambulante woonbegeleiding (ex-) justitiabelen door een samenwerkings- verband van de Reclassering Nederland Ressort Den Haag, de Reclassering Leger des Heils en de stichting Exodus;
* project "Nieuwe Bezems": een schoonmaak- team dat ingezet wordt bij ernstige vervuilingssituaties;
* allochtonenproject van Humanitas.

De kosten van de uitvoering van het werkplan 1999 bedragen 1.460.500,-.

Het werkplan Maatschappelijk Herstel wordt op 14 april besproken in een gecombineerde vergadering van de raadscommissies voor Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie, Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting en Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid.

Deel: ' Haags maatschappelijk Herstel gaat nieuwe fase in '
Lees ook