Gemeente Den Haag


28 januari 2000

Project Culturele Diversiteit van Start.

De Raadscommissie voor Cultuur is akkoord gegaan met het voorstel van wethouder Engering van Financiën en Cultuur en van het Ministerie van OC en W om voor het project Culturele Diversiteit een externe commissie van deskundigen, de Adviesgroep Culturele Diversiteit, in te stellen. Deze Adviesgroep moet plannen van de Haagse instellingen gaan beoordelen, die tot doel hebben een nieuw publiek van jongeren en allochtonen te interesseren voor een cultureel aanbod. De instellingen kunnen hiervoor alleen plannen indienen, die niet tot de reguliere programmering behoren.

Ook is de raadscommissie akkoord gegaan met het voorstel tot oprichting van een ondersteunend advies/coördinatie bureau. Dit voorstel wordt ondersteund door vertegenwoordigers van het Directie Overleg Haagse Podia en het Haags Museum Platform. Het adviesbureau moet capaciteit en deskundigheid bieden aan die instellingen, die ondersteuning nodig hebben bij het opstellen van een op de doelgroep gericht cultureel aanbod. Het bureau heeft verder een aanjaagfunctie waardoor de contacten tussen de culturele instellingen in Den Haag moeten worden versterkt. Voor dit bureau is voor een periode van ten hoogste 3 jaar jaarlijks een budget van 225.000,-- beschikbaar.

Deze activiteiten vloeien voort uit het in 1999 tussen Den Haag en het ministerie van OC en W gesloten convenant Culturele Diversiteit, waarin vanaf 2000 gezamenlijk jaarlijks 1 miljoen gulden gereserveerd wordt voor een proef project ("pilot") Culturele Diversiteit. In het convenant is de intentie opgenomen deze activiteit voort te zetten in het nieuwe kunstenplan 2001-2004. Met dit project moet een groter en breder publiek van met name jongeren en allochtonen bereikt worden, waardoor zij meer gebruik gaan maken van het cultuuraanbod.

De Adviesgroep bestaat uit artistiek-inhoudelijke deskundigen en deskundigen op het gebied van publieksbereik en educatie. In de Adviesgroep hebben zitting: Professor David Pinto, (voorzitter) deskundige interculturele vraagstukken en bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam; Soheila Najand, beeldend kunstenaar/tentoonstellingsorganisator Gemeentemuseum Arnhem; Funda Mjde, actrice te Amsterdam; Ariëtte Kasbergen, programmeur theater de Evenaar van het Wereldmuseum Rotterdam; Maureen Alvarez, projectleider Kunstbende Amsterdam; Marjo van Hoorn, beleidsonderzoeker cultuureducatie Ned. Instituut voor Kunsteducatie Utrecht; Neeltje van Aardenne, kinderdirecteur Gemeentemuseum Den Haag; Mustafa Waezi, lid programmeringsgroep Koorenhuis.

Op 23 februari as. organiseert de gemeente over het project Culturele Diversiteit een speciale start- bijeenkomst. Hiervoor worden de culturele instellingen en de organisaties, die actief betrokken zijn bij culturele activiteiten in Den Haag, uitgenodigd. Ook zullen leden van de Adviesgroep, waaronder de voorzitter, hierbij aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. de uitwerking van het project Culturele Diversiteit en de wijze waarop de instellingen de plannen kunnen indienen, toegelicht. Een speciale publiciteits- campagne gaat het project Culturele Diversiteit ondersteunen en onder de aandacht brengen van de diverse instellingen.

Deel: ' Haags Project Culturele Diversiteit van start '
Lees ook