Gemeente Den Haag


23 november 1999

Nota 'Gestuurd door de jeugd' gereed voor inspraak.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag stelt de raadscommissie WVE (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) voor de nieuwe nota 'Gestuurd door de jeugd' vrij te geven voor inspraak. In het beleidsprogramma 1998-2002 'Hernieuwd perspectief' van de gemeenteraad wordt onder meer prioriteit gegeven aan het verbeteren van participatie van de jeugd bij het ontwikkelen van beleid op allerlei terreinen. In de nieuwe nota worden maatregelen voorgesteld om de jeugd de eigen mogelijkheden hiertoe te laten ontdekken en te ontwikkelen. Bij de voorbereiding van de nota heeft de jeugd al ideeën voor projecten ingebracht. De inspraak over de nota start op 7 december a.s. met een manifestatie in het Atrium van het stadhuis. Vervolgens wordt de nota op stadsdeelniveau met diverse leeftijdsgroepen besproken. Samen met de jeugd zullen actiepunten verder worden voorbereid, uitgewerkt en gerealiseerd. Op deze wijze kunnen jongeren mee werken aan de ambitie van het gemeentebestuur om Den Haag een stad te laten zijn waar de jeugd zich bindt aan de samenleving en zich in de stad thuis voelt.

Participatie van jongeren in de Haagse samenleving is zeer waardevol. In de nota 'Gestuurd door de jeugd' zijn uitgangspunten van beleid geformuleerd voor veel sectoren die van belang zijn voor de jeugd. De gemeente wil jongeren kansen en mogelijkheden bieden om mede de agenda voor hun toekomst en die van de stad in te vullen en hun daarbij ondersteunen. De aanzet van de nota vormde een inventarisatie van het bestaande jeugdbeleid, zoals dat in meerdere sectoren van beleid bestaat. De nieuwe nota biedt hiervan een overzicht van de stand van zaken. Deze informatie is besproken met een panel van deskundigen uit de wetenschap, rechterlijke macht en uit (landelijke) bestuursorganen. Vervolgens zijn conclusie beschreven en worden maatregelen voorgesteld.

De conclusies en maatregelen samengevat:


- Het aanbod van activiteiten en voorzienigen in de stad is veelomvattend, voor alle leeftijdscategorien. Echter de spreiding over de stad moet nader worden onderzocht.


- De jeugd wordt onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid en de regie op de uitvoering van het beleid is onvoldoende. Participatie van de jeugd krijgt prioriteit. Hiervoor zullen in overleg met maatschappelijke instellingen en de jeugd nieuwe initiatieven worden uitgewerkt. Inzet van communicatie-middelen met de jeugd is een noodzakelijke voorwaarde.

De uitwerking en resultaten van het nieuwe beleid zullen kritisch worden gevolgd en in het jaar 2002 worden beschreven. De raadscommissie WVE bespreekt de nota en de voorstellen op 24 november a.s.

Deel: ' Haagse nota 'Gestuurd door de jeugd' gereed voor inspraak '
Lees ook