Gemeente Amersfoort


cember 1999

Haalbaarheid badhuis in Liendert onderzocht

Het college van burgemeester en wethouders laat bekijken of het mogelijk is een badhuis voor allochtone vrouwen (Hammam) te vestigen in Zwembad Liendert. De gemeenteraad heeft hierom gevraagd tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2000. Het haalbaarheidsonderzoek gaat f 45.000 kosten. De gemeente betaalt dat uit de reserve voor sociale vernieuwing. Ook onderzoekt de gemeente, eveneens na een vraag uit de gemeenteraad, of er ontmoetingsruimten kunnen komen in verschillende flats. Dit gebeurt in overleg met de woningbouwverenigingen en andere betrokken partners. Voor de realisatie van deze ontmoetingsruimten wordt f. 100.000 uitgetrokken. Zestigduizend gulden extra trekt de gemeente uit voor uitbreiding van het project Buitenkast. Dit bedrag komt bovenop het inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurde plan voor uitbreiding van het project- Buitenkast. Met het extra geld breidt men het project-Buitenkast uit tot Liendert, Randenbroek (een tweede project), Leusderkwartier en De Koppel.

Veiligheid
De reserve voor sociale vernieuwing wordt ook ingezet om mee te betalen aan aanpassing van schoolpleinen zodat die veiliger worden voor spelende kinderen. De gemeente betaalt mee aan die schoolterreinen die ook andere buurtbewoners als speelplaats gebruiken.De aanpassingen gaan bij elkaar zo'n f 500.000 kosten. De gemeente draagt daarin f 250.000 bij; de andere helft moeten de schoolbesturen zelf betalen. Een ton trekt de gemeente uit om de veiligheid en de hygiëne van een aantal peuterspeelzalen te vergroten. Dat is nodig omdat uit een GGD- onderzoek is gebleken dat deze peuterspeelzalen niet voldoen aan de huidige eisen.

Deel: ' Haalbaarheid badhuis in Liendert Amersfoort onderzocht '
Lees ook