Gemeente Haarlem

Haarlem discrimineert niet

Leeftijd goed middel om schaarse huurwoningen te verdelen

Vandaag 14 maart 2000 heeft het gemeentebestuur van Haarlem het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie een brief gestuurd waarin zij de aantijgingen van dit bureau weerlegt. Haarlem geeft aan dat er géén sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie. Dat is bij de introductie van de leeftijdsgrenzen destijds al nadrukkelijk onderzocht. Niet in de regelgeving en niet in de manier waarop het systeem in de praktijk uitwerkt. Leeftijd is dus wel degelijk een geoorloofd middel om schaarse woningen eerlijk te verdelen. Het is ook een goed middel gebleken na 8 jaar werken met leeftijdsgrenzen in de woonruimteverdeling. Haarlem deelt deze ervaring met veel andere gemeenten in Nederland.

Het Bureau meent dat het Haarlemse woonruimteverdelingssysteem mogelijk in strijd is met wet- en regelgeving over leeftijdsgrenzen en dat er sprake is van ongelijke behandeling van alleenstaanden. De regelgeving stelt dat een onderscheid naar leeftijd alleen mag als het een geschikt middel is om een schaars goed te verdelen en er geen alternatieven voor handen zijn. Ook moet het hanteren van dit onderscheid goed gemotiveerd worden.

Principe van woonruimteverdelingssysteem

Kern van het nieuwe systeem is dat het woningaanbod, waarmee in een huis-aan-huis verspreide Woningkrant wordt geadverteerd, is ingedeeld in vijf verschillende leeftijdsgroepen. Woningzoekenden kunnen op alle geadverteerde woningen reageren. Bij de toewijzing hebben woningzoekenden uit de in de advertentie genoemde leeftijdsgroep voorrang. Alle woningen worden op basis van leeftijd verdeeld. Doel van het nieuwe systeem is een evenredige verdeling van schaarse woningen over alle woningzoekenden.

Het nieuwe systeem biedt jongeren meer kans op een woning dan vroeger. Toen maakten jongeren veel minder kans op een woning dan andere woningzoekenden. In een nog steeds schaarse woningmarkt betekenen de betere kansen van jongeren, met name alleenstaanden, onvermijdelijk dat de kansen van andere leeftijdsgroepen kleiner zijn geworden. De verdeling van kansen over jongeren en ouderen is met het nieuwe systeem evenwichtiger geworden.

15 maart 2000

Deel: ' Haarlem geen leeftijdsdiscriminatie verdeling huurwoningen '
Lees ook