Gemeente Haarlem

Haarlem maakt bezwaar tegen Streekplan Kennemerland

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft dinsdag 15 juni 1999 besloten om bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bezwaar te maken tegen onderdelen van het streekplan Kennemerland, dat nu ter visie ligt. Reeds bij de inspraak rond het concept streekplan heeft het college een aantal wijzigingen voorgesteld en suggesties gedaan, die niet zijn overgenomen.Het gaat dan om:

De grenzen van de stedelijke contour.

De gemeente is van mening dat het Westelijk Tuinbouwgebied, de sportvelden en begraafplaatsen in de omgeving van Delftplein/Van de Aartsportpark en het gebied ten oosten van station Haarlemmerliede/Spaarnwoude binnen de stedelijke contour moeten vallen.

Voor het Westelijk Tuinbouwgebied is de gemeente Haarlem van mening dat zij zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor het open en groen houden van dit gebied. Bovendien wordt het hierdoor onmogelijk gemaakt groene recreatieve functies met elkaar uit te wisselen.

Voor de omgeving Delftplein/Van de Aartsportpark gelden dezelfde argumenten. Daar komt bij dat de provincie zelf aangeeft dat sportvelden en begraafplaatsen in het algemeen tot het stedelijk gebied behoren en dus binnen de stedelijk contour vallen.

Voor het gebied ten oosten van het station Haarlemmerliede/Spaarnwoude heeft de gemeente plannen eventueel een multifunctioneel stadion te realiseren in de Zuiderpolder. Daarnaast verwacht de gemeente een toename van de automobiliteit als gevolg van de kantoorontwikkeling in dit gebied, ondanks de aanwezigheid van een station. Dit betekent dat op termijn de ontsluiting van de Amsterdamsevaart richting Waarder- en Zuiderpolder moet worden verbeterd.

De aanwijzing van de gehele Hekslootpolder tot
bodembeschermingsgebied.

De gemeente is van mening dat een noordelijke ontsluiting van de Waarderpolder planologisch mogelijk moet blijven. Door de aanwijzing van de gehele Hekslootpolder tot bodembeschermingsgebied wordt dit bemoeilijkt.

De aftakking N22 op de Aziëweg in Schalkwijk (nieuw element in het streekplan).

De aftakking N22 op de Aziëweg is naar mening van de gemeente in strijd met zowel het gemeentelijke beleid (Schalkwijk 2000+, visie Open-dicht, bestemmingsplan Zuidtangent 1) als met het provinciaal beleid (streekplan, relatienotagebieden). Daarbij is de gemeente van mening dat de procedurele gang rondom de opname in het streekplan van de aftakking N22 niet juist is.

Overige bezwaren

De gemeente maakt bezwaar tegen het besluit van GS ter plaatse van het spoorwegviaduct over de Westelijke Randweg geen nieuwe openbaar vervoerhalte op te nemen. Haarlem is van mening dat een extra OV halte past in het mobiliteits- en locatiebeleid van de provincie gezien de grote schoolconcentratie (Hogeschool Haarlem en NOVA-college). Een OV halte hier levert daarnaast, in combinatie met een minitransferium, een bijdrage aan het verminderen van het strandverkeer en heeft een functie voor binnenstadbezoekers.

Haarlem wil een rechtstreekse aansluiting van de westelijke randweg (A22) op de autoweg Badhoevedorp - Wijkertunnel (A9). Deze inspraaksuggestie heeft de provincie zonder argumenten niet gehonoreerd. Door een dergelijke aansluiting hoeven strandbezoekers niet meer dwars door Haarlem en ontstaat er een betere geleiding en verdeling van het strandverkeer over de kust (Kennemerstrand, Bloemendaal aan Zee of Zandvoort).

17 juni 1999

persberichten

Deel: ' Haarlem maakt bezwaar tegen Streekplan Kennemerland '
Lees ook