Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


+ 14 december 1999

... Raad van State wijst verzoeken inwoners af
gemeente Haarlemmermeer blij met voortgang bouw Zuidtangent

De Raad van State heeft op 2 december 1999 de verzoeken van een aantal inwoners van Hoofddorp om een voorlopige voorziening afgewezen. De verzoeken hebben betrekking op het bestemmingsplan 'Zuidtangent, reconstructies: Kruisweg en Van Heuven Goedhartlaan' van de gemeente Haarlemmermeer. De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt dat de provincie Noord-Holland, na afweging van de betrokken belangen, in redelijkheid goedkeuring heeft verleend aan het bestemmingsplan. Dit betekent dat begin 2000 de bouw van diverse bouwprojecten start en de Zuidtangent volgens planning op 1 januari 2002 gaat rijden. De indieners van het verzoek wonen in de Hoofddorpse wijken Sparresholm, Normholm en Ravensbos. Zij bestrijden de goedkeuring van het bestemmingsplan op de noodzaak van de aanleg van de Zuidtangent, het gekozen tracé, de planologische afweging, de geluidsoverlast, het effect op het milieu, de privacy van bewoners nabij de busbaan en mogelijke alternatieve tracés voor de Zuidtangent. Op al deze punten heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten in alle redelijkheid het bestemmingsplan hebben goedgekeurd. Het verzoek om een voorlopige voorziening van de inwoners wordt daarom afgewezen.
De inwoners kunnen een bodemprocedure starten die enkele jaren kan duren. De start van de bouw van halten en tracé kan in ieder geval verder danwel beginnen, omdat een bodemprocedure géén opschortende werking heeft. Overigens zijn voor alle bouwprojecten die in het bestemmingsplan van de gemeente zijn opgenomen geen juridische/planologische procedures meer nodig. Uiteraard moet de gemeente wel bouwvergunningen aanvragen en verlenen. Het bestemmingsplan 'Zuidtangent, reconstructies: Kruisweg en Van Heuven Goedhartlaan' moet juridisch de weg vrijmaken voor de aanleg van de grotendeels vrijliggende busbaan in Haarlemmermeer. Het plan voorziet ook in de verbreding van de Kruisweg en in de gedeeltelijke verbreding en verlegging van de Van Heuven Goedhartlaan. Dit plan is op 1 juni 1999 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Menno de Haan; 023-5676244.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Haarlemmermeer blij met voortgang bouw Zuidtangent '
Lees ook