Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten

+ 17 januari 2000

... Haarlemmermeer gematigd tevreden met standpunt kabinet

De gemeente Haarlemmermeer is gematigd tevreden met de uitgangspunten van het kabinet over de toekomst van Schiphol voor de middellange en lange termijn. De gemeente vindt het besluit in grote lijnen een onderstreping van de visie van Haarlemmermeer. Niettemin vindt zij het teleurstellend dat er geen uitspraken zijn gedaan over investeringen in infrastructuur. Met het kabinetsbesluit - geleidelijke doorgroei op de huidige locatie - is de noodzaak van investeringen in bereikbaarheid en leefbaarheid juist nog groter geworden.
De groei van de luchthaven heeft juist in Haarlemmermeer een grote impact. Schiphol ligt immers voor 100% binnen de gemeentegrenzen. De gemeente vindt een goede bereikbaarheid in de regio rond de luchthaven van levensbelang voor de economische concurrentiepositie van de noordvleugel van de Randstad. Daarnaast brengt de groei van Schiphol groei van de mobiliteit in de regio met zich mee, vooral vanwege de positieve impuls op de werkgelegenheid. Zeker nu het kabinet besloten heeft om een doorgroei van het luchtverkeer op lange termijn alleen op Schiphol te onderzoeken, zijn investeringen in bereikbaarheid (wegen èn openbaar vervoer) en leefbaarheid onmisbaar.
Met het besluit van beheerste groei is de gemeente tevreden, omdat daarmee grote aanpassingen van het banenstelsel (zoals de Reus en de Van Stappenvariant) afvallen. Het geven van vergaande richtlijnen door het rijk, zowel in het gebied binnen de nieuwe vrijwaringszone als voor gebieden daarbuiten, wijst de gemeente af. Haarlemmermeer vindt de uitwerking van deze beleidsruimte een taak voor de lokale overheden. De gemeente wil de inzet 'leefbaarheid als coproductie' verder handen en voeten geven. Daarom ondersteunt zij een flexibeler isolatieprogramma, maar vindt zij de ruimtelijke invulling van woonkernen binnen bepaalde geluidszones een verantwoordelijkheid van de gemeente en regio. In de optiek van de gemeente is leefbaarheid namelijk meer dan het naleven van milieunormen.
De gemeente is blij met de benadering 'Schiphol als bedrijf', zoals voortgekomen uit het TOPS-overleg. De gemeente onderschrijft de lijn van het kabinet dat het nieuwe normenstelsel gelijkwaardig moeten zijn aan het huidige, maar beter meetbaar en handhaafbaar. De gemeente zal samen met regionale partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid het kabinet adviseren over het normenstelsel en de ruimtelijke gevolgen hiervan.
Tot slot is Haarlemmermeer tevreden met het besluit van het kabinet om een stelsel van parallelle banen te onderzoeken. In het standpunt van Haarlemmermeer is aangegeven dat een 2x2 stelsel met een parallelle Kaagbaan ook voor de lange termijn een volwaardig alternatief is. De gemeente vraagt het kabinet wel de gevolgen van dit stelsel verder te onderzoeken. Zowel voor de middellange (groei op locatie tot 2010) als de lange termijn zullen milieu-effectrapportages worden opgesteld. De gemeente gaat er vanuit dat zij bij de uitwerking van het kabinetsbesluit nauw wordt betrokken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Menno de Haan; 023-5676244

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Haarlemmermeer tevreden met standpunt kabinet over Schiphol '
Lees ook