Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


+ 7 januari 2000

... Gemeente werkt mee aan bouw vier GSM-masten

De gemeente Haarlemmermeer is van plan medewerking te verlenen aan de bouw van vier masten voor het plaatsen van GSM-zendinstallaties. De masten komen in en aan de rand van diverse woonwijken van Hoofddorp en zijn bedoeld als alternatief voor de zendinstallaties op woongebouwen. Het betreft masten op het sportveld Toolenburg en sportveld Overbos, Egholm/Van Heuven Goedhartlaan en Hammarskjöldstraat/Lutulistraat. De locaties zijn zodanig gekozen dat zo min mogelijk bewoners zicht hebben op de masten. Daarnaast gaat het plaatsen van de masten niet of nauwelijks ten koste van het aanwezige groen. De direct omwonenden zijn over de plannen uitgebreid geïnformeerd.
De gemeente heeft in haar GSM-beleid vastgelegd dat zendinstallaties in principe niet op woongebouwen mogen worden geplaatst. De gemeente werkt wel mee aan de voorgenomen bouw van de masten omdat zij een dekkend netwerk voor mobiele telefonie wil realiseren.
onmisbare locatie
De operators moeten dan wel kunnen aantonen dat de zendinstallatie onmisbaar is voor hun netwerk. Een onafhankelijke instantie, de Rijksdienst voor Radiocommunicatie, toetst het verzoek van de operators - in dit geval Dutchtone - en informeert de gemeente of de locaties van de operator inderdaad onmisbaar zijn. Dat is voor genoemde locaties het geval. Ook uit nog niet getoetste onderbouwingen van andere operators blijkt dat een zendinstallatie nodig is.
geen alternatief
Daarnaast moet er in de directe omgeving geen hoog bouwwerk of een niet-woongebouw beschikbaar zijn, zoals een hoogspanningsmast, kerk of kantoor, waar de zendinstallatie op geplaatst zou kunnen worden. Als dat niet het geval is (zoals bij de genoemde vier locaties), wordt beoordeeld of er een locatie beschikbaar is om een mast op de grond te plaatsen. Die locaties hebben gemeente en operators nu dus gevonden. Op basis van deze voorwaarden wil de gemeente medewerking verlenen aan de bouw van de masten. Bijkomend voordeel is dat de te bouwen masten site sharing bevordert; alle vijf de operators kunnen hun zendinstallaties in één mast plaatsen. Ondanks de groei van de mobiele telefonie, beperkt dit het aantal te plaatsen masten. procedure
Voor de bouw van de masten (door operator Dutchtone) moet een art.19-procedure worden gevolgd, omdat de voorgenomen bouw afwijkt van het geldende bestemmingsplan. De masten passen wel in het ontwerp-bestemmingsplan.
De bouwplannen liggen van maandag 10 tot en met maandag 24 januari ter inzage bij de dienst Ruimte, Wonen en Economie, Burg. van der Willigenlaan 2 en de dienst Openbare Werken, Nieuweweg 65 (balie 3e verdieping) in Hoofddorp. De balie bij Openbare Werken is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. In deze periode kunnen belanghebbenden bedenkingen indienen tegen de uitvoering van het bouwplan door een brief te schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. RWE, sector Ruimtelijke Planvorming, Postbus 147, 2130 AC Hoofddorp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Menno de Haan; 023-5676244

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Haarlemmermeer werkt mee aan bouw vier GSM-masten '
Lees ook