Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten

* 11 november 1999

... Inzet Haarlemmermeer in Schipholdiscussie

De gemeente Haarlemmermeer wil meer invloed in de discussies rond de toekomst van Schiphol. De luchthaven is voor 100% gelegen binnen de gemeentegrenzen van Haarlemmermeer en met name op het punt van leefbaarheid en bereikbaarheid ziet het gemeentebestuur grote knelpunten.
De gemeente ziet zeker mogelijkheden voor - beperkte - uitbreiding van de luchthaven. Kiest het kabinet voor maximale groei van de luchtvaart, dan is voor Haarlemmermeer uitplaatsing naar zee de enige reële optie.

De gemeente wil behoud en liefst versterking van de economische positie van de regio (Noordvleugel van de Randstad) en erkent dat de luchtvaartsector daar een belangrijke rol in speelt. Beperkte groei moet dus mogelijk zijn, maar wel met behoud van leefbaarheid. Dat betekent dat een beperkte herconfiguratie bespreekbaar is. Beperkt in de zin van ingrepen plegen dichtbij het bestaande terrein en hinder zoveel mogelijk concentreren. Concreet zou dat een 2x2 (parallel) banenstelsel kunnen zijn, afhankelijk van de milieunormen die dan zouden gelden. Kiest het rijk voor maximale groei van de luchtvaart, dan ziet Haarlemmermeer daar geen mogelijkheden voor binnen de gemeente.
Middellange termijn
Wethouder M. Schoenmaker (VVD) is van mening dat de discussie te veel gericht is op de keuze wel of geen eiland. "Welk scenario ook wordt gekozen, de luchthaven blijft tot zeker 2013 binnen onze gemeentegrenzen. Wij zijn bang dat er in de tussentijd veel te weinig aandacht is voor deze regio. Het gaat dan om de economische positie van de gehele Noordvleugel, maar ook om bereikbaarheid van dit gebied. Het kan niet zo zijn dat er op de middellange termijn geen investeringen meer plaatsvinden in afwachting van een eventuele uitplaatsing naar zee."
Leefbaarheid als coproductie
Minstens zo belangrijk is voor Haarlemmermeer de leefbaarheid. "Dat begrip willen wij graag nader invullen, samen met de woonkernen en samen met de regio," aldus Schoenmaker. "Leefbaarheid wordt momenteel door het Rijk vertaald in lijntjes op de kaart van aantallen gehinderden. Dat is een veel te beperkte benaderingswijze." Haarlemmermeer wil aan het begrip leefbaarheid een nieuwe invulling geven. Harde, objectieve en hanteerbare normen en de handhaving ervan zijn vanzelfsprekend van belang. Gedogen is voor Haarlemmermeer uit den boze. Maar tegelijk vindt de gemeente dat burgers ook zelf afwegingen moeten kunnen maken als het gaat om bijvoorbeeld isolatie. Maatwerk dus, afgestemd op de behoefte. De gemeentes in de regio zouden ook meer beslissingsbevoegdheid moeten kunnen krijgen in de zogeheten vrijwaringzone. Die leidt er nu vaak toe dat in kleine kernen niet geïnvesteerd kan worden in voorzieningen. Leefbaarheid gaat ook over woonomgeving, is de opvatting van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente pleit verder voor onafhankelijke taxatiecommissies bij de uitkoop van burgers en bedrijven ten behoeve van de uitbreiding van Schiphol. Financiering
De kosten van deze leefbaarheidsplannen zouden volgens Schoenmaker betaald kunnen worden uit de heffing op vliegtickets. Die heffing is bedoeld voor geluidsisolatie en loopt in 2003 af. "Ik pleit ervoor dat we de helft van die heffing laten bestaan en dat storten in een regionaal fonds voor leefbaarheid. Met de huidige passagiersaantallen praat je dan over een kleine 100 miljoen gulden, waarmee we in de regio heel goed uit de voeten kunnen".

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Haarlemmermeer wil meer invloed op Schipholdiscussie '
Lees ook