Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


+ 8 juli 1999

... regels voor GSM-zendinstallaties vastgelegd in bestemmingsplan

Commisie akkoord met paraplu-bepaling GSM-beleid

De raadscommissie Openbare Werken & Milieu heeft gisteravond (8 juli) ingestemd met het in procedure brengen van het voorontwerp-bestemmingsplan 'Zend- en ontvangstinstallaties voor radiocommunicatie'. Het gaat hier in het bijzonder om een zogenaamde paraplu-bepaling: alle bestemmingsplannen in Haarlemmermeer krijgen regels toegevoegd over GSM-zenders en andere, daarmee vergelijkbare installaties, zoals die van Versatel. De bedoeling is dat de gemeenteraad het paraplu-plan in september of oktober 1999 vaststelt. Daarna moet de provincie het plan goedkeuren. Zolang het plan nog niet definitief is goedgekeurd, hanteert de gemeente het als toetskader voor bouwaanvragen van GSM-zendinstallaties. Het paraplu-bestemmingsplan ligt vanaf maandag 19 juli tot en met 27 augustus ter inzage bij het loket Vergunning & Handhaving van de dienst Openbare Werken, de Nieuweweg 65 in Hoofddorp.

Om tot een stedenbouwkundige en maatschappelijk verantwoorde inpassing van GSM-installaties te komen, kent het bestemmingsplan richtlijnen voor de toelaatbaarheid van de installaties per deelgebied in de gemeente. De gemeente onderscheid landelijk gebied, infrastructuur, werkgebieden, Schiphol en woongebieden. Ieder deelgebied kent dus specifieke regels.

Medewerking
Deze regels zijn bedoeld om zo goed mogelijk mee te werken aan de opbouw van een landelijk dekkend netwerk van de vijf operators. Dit is namelijk ook in het belang van de bewoners en vooral voor de vele (internationale) bedrijven die in de Haarlemmermeer - met Schiphol op haar grondgebied - zijn gevestigd. Die medewerking wordt verleend door gedoogbesluiten, bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures voor zendinstallaties die passen binnen het GSM-beleid. Op Schiphol, op bedrijventerreinen en in het landelijk gebied is er ook geen enkel probleem. Alle vijf de operators hebben daar voldoende dekking. Ter illustratie: de gemeente honoreert circa 85% van alle aanvragen voor het plaatsen van zendinstallaties.

Beleid woongebouwen
Voor installaties binnen woongebieden en/of op woongebouwen zoekt de gemeente - in samenwerking met de operators - actief naar alternatieven; meestal aan de rand van woongebieden. Om 'witte vlekken' in het dekkingsgebied te voorkomen, zijn met vrijstelling van het college van B&W, binnen een woongebied zenders mogelijk op gebouwen zonder een woonfunctie en op masten op onbebouwde percelen. Als er desondanks voor een of meer operators dekkings- of capaciteitsproblemen ontstaan, dan kan de gemeente een uitzondering op het beleid maken. In zo'n geval wordt de kwestie altijd expliciet besproken in de raadscommissie voor Openbare Werken & Milieu.

Eisen van welstand
Als algemene regel wil de gemeente zoveel mogelijk zendinstallaties combineren op één lokatie; het zogenaamde site sharing. Tot slot moeten de zend en ontvangstinstallaties voldoen aan 'redelijke eisen van welstand'. Voor deze aspecten van uiterlijke vormgeving en plaatsing heeft de gemeentelijke welstandscommissie een ruime rol. Zowel wat plaatsing en aantallen op daken en erven betreft, als ook voor extra welstandseisen in gevoelige gebieden als woonomgevingen en beeldbepalende lokaties, zoals bij de Floriade en bij 'entrees' van de gemeente.

Internet
De gemeente heeft inmiddels meer dan 150 verzoeken van collega-gemeenten ontvangen over het GSM-beleid van de Haarlemmermeer. De GSM-nota, het paraplu-bestemmingsplan, de uitspraak van de bestuursrechter over de bouwvergunningplicht van 14 juni jl. (integraal en samenvatting) en alle persberichten over het GSM-beleid zijn te vinden op de Internetsite van de gemeente: 'www.haarlemmermeer.nl'. Specifiek voor het GSM-beleid is de site al meer dan 1.100 geraadpleegd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: M. de Haan 023-567 6244
R. Steensma 023-567 4403

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Haarlemse commisie akkoord met paraplu-bepaling GSM-beleid '
Lees ook