Hagemeyer

HAGEMEYER N.V. RIJKSWEG 69, Postbus 5111, 1410 AC NAARDEN, Nederland TELEFOON (035) 6957611, FAX (035) 6944396

PERSBERICHT

HAGEMEYER BUSINESS UPDATE

Operationele gang van zaken tweede helft 2002
Voortgang Change Program
Financiële positie
Voorlopige kerncijfers 2002 (nog niet gecontroleerd door externe accountants)

Vooruitlopend op de bekendmaking van de definitieve resultaten over het jaar 2002, geeft Hagemeyer vandaag reeds inzicht in de gang van zaken over de afgelopen zes maanden. Hiertoe is besloten omdat de laatste publicatie dateert van 28 augustus 2002, toen de halfjaarcijfers bekend werden gemaakt. Deze Business Update bevat nieuws over de voortgang van het Change Program, recent afgesloten nieuwe financieringsfaciliteiten, en geeft een eerste indruk van de operationele gang van zaken gedurende de tweede helft van 2002. Hagemeyer geeft vandaag tevens een eerste schatting van het resultaat over het afgelopen jaar. Deze cijfers zijn nog niet door externe accountants gecontroleerd. De definitieve resultaten worden volgens plan op 5 maart 2003 gepubliceerd.

"De economische recessie blijkt dieper en hardnekkiger dan voorzien. Gelukkig hebben we desondanks goede voortgang gemaakt met ons Change Program. Het nieuwe ERP systeem is geïmplementeerd bij onze belangrijkste dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk, en de aanloopproblemen zijn thans goeddeels opgelost. Met de ervaring opgedaan in het Verenigd Koninkrijk gaan we in 2003 verder met de implementatie van het Program, zij het in een gedoseerd tempo", aldus Rob ter Haar, CEO van Hagemeyer N.V. in een reactie op deze Business Update.

NB: alle cijfers zijn voorlopige schattingen, waarop geen accountantscontrole is toegepast, en kunnen aan verandering onderhevig zijn
1. OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN TWEEDE HELFT 2002Hagemeyers omzet in de tweede helft van 2002 bedroeg naar schatting EUR 4,2 miljard. Het negatieve effect van wisselkoersmutaties op de omzet ten opzichte van dezelfde periode in het vorig jaar bedroeg EUR 175 miljoen. Het netto-effect van desinvesteringen en acquisities leidde tot een omzetafname van EUR 45 miljoen. Voor de Groep als geheel was sprake van positieve autonome groei van 1,3%.

In totaliteit liet de markt voor Hagemeyers kernactiviteit Professional Products en Services (PPS) geen verbetering zien ten opzichte van de eerste helft van het jaar, hoewel de ontwikkelingen per regio verschilden. Marktomstandigheden in de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn verder verslechterd. Met name in december was het orderniveau in de hele PPS divisie erg laag. Dit resulteerde in een negatieve autonome groei van 3% in de tweede helft van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk hadden de problemen volgend op de introductie van het nieuwe ERP systeem en het nieuwe regionale distributiecentrum een afname van het serviceniveau tot gevolg en een tijdelijk verlies van marktaandeel.

Bij Tech Pacific, de ICT distributie-activiteit in Azië-Pacific, was in de tweede helft van het jaar sprake van een sterke positieve autonome groei van 18%, ondanks een nog steeds zwakke ICT markt.

In de divisie Overige Activiteiten liet HCL een goed resultaat zien, maar de consumentenelektronica-activiteiten werden in de tweede helft van het jaar zwaar getroffen door afnemend consumentenvertrouwen, met name in de Verenigde Staten.


2. VOORTGANG CHANGE PROGRAM


In augustus is Hagemeyer UK live gegaan met het Movex ERP systeem bij Newey & Eyre, haar belangrijkste dochteronderneming, met ongeveer 2.500 gebruikers en zo'n 150.000 afnemers en producten. Ondanks intensieve voorbereiding en testen ondervond men na een veelbelovende start een aantal postimplementatie problemen. Met name de facturering en het serviceniveau in de branches werden hierdoor beïnvloed. Dit is thans goeddeels opgelost.

Hagemeyer gaat onverkort door met het verder implementeren van haar nieuwe businessmodel aan de hand van het Change Program. Ondanks de tegenslag in het Verenigd Koninkrijk werd in 2002 aanzienlijke voortgang geboekt. Alle belangrijke onderdelen zijn nu met succes live gegaan in een operationele omgeving. Alle bedrijven hebben de integratie en de herindeling van hun verkoopteams naar klantensegment afgerond. Op logistiek gebied zijn regionale distributiecentra in gebruik genomen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Centraal-Europa. In de Verenigde Staten zijn de financiële en administratieve afdelingen van de drie ondernemingen samengevoegd tot één shared service-centre.

Met de ervaring opgedaan in het Verenigd Koninkrijk, is met vertrouwen begonnen met de introductie van Movex in Australië, waar het systeem stapsgewijs in een periode van zes maanden wordt geïmplementeerd.

In de Verenigde Staten zijn de belangrijkste financiële en administratieve processen nu live op Movex.

De ervaring die in het Verenigd Koninkrijk is opgedaan met de implementatie van het Change Program ten tijde van een recessie, heeft de noodzaak laten zien om het tempo van de implementatie nauwkeurig te beheersen, waarbij Hagemeyer zich in eerste instantie richt op verbeteringen die een hoog rendement opleveren in logistiek en in de bestaande operaties. Dit betekent dat de implementatie van het Change Program meer tijd zal nemen dan aanvankelijk gepland.

Het Change Program is erop gericht om de bedrijven in de kerndivisie PPS tot een samenhangend wereldwijd netwerk te vormen. Door het introduceren van gemeenschappelijke bedrijfsprocessen en gemeenschappelijke ICT en logistieke systemen, worden schaalvoordelen gerealiseerd en kan het serviceniveau aanzienlijk worden verbeterd.
3. FINANCIELE POSITIE

Het succes van het voorraadreductieprogramma in de tweede helft van het jaar en de continue aandacht voor werkkapitaalbeheer in het algemeen hebben geleid tot een belangrijke afname van het werkkapitaal. Tezamen met de opbrengsten van het sale/ leaseback programma en het positieve effect van wisselkoersmutaties heeft dit geleid tot een afname van de netto schuld tot ongeveer EUR 1 miljard per ultimo 2002, hetgeen een vermindering betekent van ongeveer EUR 170 miljoen in vergelijking tot ultimo 2001. De vrije kasstroom, na aftrek van buitengewone baten en lasten en het in 2002 betaalde dividend, zal naar verwachting tussen de EUR 100 miljoen en EUR 120 miljoen bedragen.

Als onderdeel van de strategie om haar financiering te spreiden en de looptijd van vreemd vermogen te verlengen heeft Hagemeyer met succes een USD 211 miljoen private placement afgerond, met looptijden van zeven en tien jaar met een gewogen gemiddelde rente van ongeveer 6%. Daarnaast werd de bestaande EUR 400 miljoen syndicated credit facility, die in 2003 zou aflopen, vervangen door een nieuwe faciliteit van EUR 500 miljoen, met een looptijd van vier jaar. Aan deze faciliteit nemen alle voor Hagemeyer belangrijke banken deel.

De hierboven genoemde transacties voorzien in de financieringsbehoefte van de Groep, waarbij aan Hagemeyer gecommitteerde lange termijn kredietfaciliteiten ter beschikking worden gesteld voor een bedrag van meer dan EUR 1 miljard met een gemiddelde looptijd van 4,4 jaar. De nieuwe faciliteiten komen boven op de reeds bestaande gecommitteerde korte termijn faciliteiten van nagenoeg EUR 0,2 miljard. Uitgaande van het huidige renteniveau zal het effectieve rentepercentage voor de Groep met ongeveer 1% toenemen ten opzichte van het gemiddelde percentage over 2002 van 4,5%.
4. VOORLOPIGE KERNCIJFERS 2002 (NOG NIET GECONTROLEERD DOOR EXTERNE ACCOUNTANTS)
De voorlopige schattingen waarop geen externe accountantscontrole is toegepast, laten een omzet zien van EUR 8,3 miljard, resulterend in een negatieve autonome groei van 2% voor het hele jaar 2002. Cash Earnings bedragen ongeveer EUR 165 miljoen, overeenkomend met een Cash Earnings per aandeel van EUR 1,50. EBITA zal naar schatting EUR 265 miljoen bedragen. Deze resultaten zijn indicatief voor de invloed die de uiterst moeilijke externe omstandigheden waaronder de onderneming in geheel 2002 heeft moeten opereren, hebben op Hagemeyers omzet en marges. Door het karakter van haar activiteit heeft een distributie-onderneming nu eenmaal een vast netwerk nodig, hetgeen leidt tot een naar verhouding hoge operationele gearing waardoor een terugval in de omzet een belangrijke invloed heeft op het resultaat.

De resultaten van 2002 hebben ook te lijden gehad van de problemen die volgden op de introductie van Movex in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft het feit dat de onderneming met succes haar investeringen in voorraden heeft teruggebracht, geleid tot een eenmalige reductie in ontvangen bonussen van leveranciers. Deze ontwikkelingen hebben tezamen in de tweede helft van 2002 naar schatting de EBITA met EUR 30 miljoen negatief beïnvloed. Dit werd meer dan gecompenseerd door EUR 54 miljoen aan winsten uit het sale/leaseback programma in de tweede helft van het jaar.

2003
Hoewel het jaar nog maar net is begonnen en het te vroeg is om enig vooruitzicht te geven, zijn er geen tekenen die wijzen op herstel van onze belangrijkste markten. Tegen deze achtergrond zal Hagemeyer zich concentreren op die onderdelen van haar activiteiten waarop zij invloed kan uitoefenen. Het Change Program zal stapsgewijs in een gedoseerd tempo worden uitgerold. Dit zal een structurele daling van operationele kosten tot gevolg hebben. Hagemeyer verwacht in de komende achttien maanden in staat te zijn om het aantal arbeidsplaatsen in de PPS divisie terug te brengen met nog eens 1.000. Daarnaast richt Hagemeyer zich op het verder verbeteren van een efficiënt gebruik van het werkkapitaal, daarbij geholpen door een segmentatie van de omzet naar klantengroepen. Hierdoor kan zij zich beter richten op de winstbijdrage per afnemer en per product. Zoals eerder aangekondigd zullen de resultaten over 2002 en het dividendvoorstel op 5 maart 2003 worden bekendgemaakt.

Verandering in kapitalisatie criteria met betrekking tot het Change Program Hagemeyer is van mening dat het de voorkeur verdient om de criteria die worden gehanteerd bij het kapitaliseren van uitgaven ten behoeve van Hagemeyers Change Program, te beperken tot verkregen hardware, software licenties en de ontwikkeling en het testen van software. Het bedrag dat gekapitaliseerd is voor deze uitgaven per eind 2002 zal naar schatting EUR 95 miljoen bedragen. Dienovereenkomstig zullen kosten die aan de feitelijke ontwikkeling voorafgaan en implementatiekosten niet langer worden gekapitaliseerd. In de toekomst zullen dergelijke kosten worden verantwoord als een bijzondere last op het moment dat ze worden gemaakt. Een voorlopige schatting van deze kosten voor 2003 loopt van EUR 20 miljoen tot EUR 25 miljoen voor belastingen.De nieuwe criteria voor kapitalisatie zijn toegepast met terugwerkende kracht tot aan het begin van het Change Program, hetgeen leidt tot een buitengewone last na belastingen van EUR 65 miljoen voor 2002. Hierin is begrepen een bedrag van EUR 31 miljoen dat per 30 juni 2002 was gekapitaliseerd.

Tjalling Tiemstra, Hagemeyers nieuwe CFO: "Door onze nieuwe criteria voor het kapitaliseren van bepaalde uitgaven inzake het Change Program zullen EBITA en kasstromen meer met elkaar in overeenstemming zijn en wordt meer inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kosten die verband houden met het Change Program."

Herstructurering
In 2002 zal een buitengewone voorziening van EUR 13 miljoen worden getroffen, voornamelijk met betrekking tot het afstoten of herstructureren van niet-kernactiviteiten.

Pensioenfonds
De teruggang op de aandelenmarkten gedurende 2002 heeft geleid tot een dekkingsgraad van het (Nederlandse) pensioenfonds Sagittarius van minder dan 110% aan het eind van het jaar. In lijn met de bestaande overeenkomst met het pensioenfonds geven voorlopige berekeningen aan dat Hagemeyer in 2003 mogelijk een bijdrage van maximaal EUR 13 miljoen (EUR 8 miljoen na belastingen) moet storten. Dit laatste bedrag is na belastingen als een buitengewone last voorzien in de tweede helft van 2002 en wordt afgezet tegen de restitutie van EUR 11 miljoen na belastingen die in de eerste helft van het jaar werd ontvangen.

De hierboven genoemde onderwerpen leiden tot een totale buitengewone last na belastingen voor 2002 van EUR 75 miljoen, die als volgt is samengesteld:

Herziene criteria voor de kapitalisatie van
uitgaven in het Change Program EUR 65 miljoen Herstructureringsvoorziening EUR 13 miljoen
Netto-restitutie van het pensioenfonds (EUR 3 miljoen)

Naarden, 27 januari 2003
HAGEMEYER N.V.
Raad van Bestuur

Bijlage: 1

Voor verdere informatie: pers: Mr I.H.H.J.M. Manders (035-6947694) IR: Mw. I.J.M.Bergervoet (035-6957652)

www.hagemeyer.com / press@hagemeyer.com

Deel: ' Hagemeyer business update, voorlopige kerncijfers 2002 '
Lees ook