Hagemeyer


PERSBERICHT

Hagemeyer update en vooruitzichten voor 2002

Na een conform verwachting zwak eerste kwartaal zijn in het tweede kwartaal de marktomstandigheden voor de kernactiviteit PPS en Hagemeyers overige activiteiten zwak gebleven. De ontwikkeling van omzet en bedrijfsresultaat echter is in een aantal van onze belangrijke PPS markten, met name het Verenigd Koninkrijk en Noord-Europa, in het tweede kwartaal achtergebleven bij de verwachting. Als gevolg hiervan zal de autonome groei van de PPS divisie (op basis van hetzelfde aantal werkbare dagen) in het eerste halfjaar naar verwachting 4,6% negatief zijn. Deze ontwikkelingen zullen de resultaten van zowel het eerste halfjaar als het gehele jaar negatief beïnvloeden. Zoals hieronder nader wordt toegelicht is dit nagenoeg geheel te wijten aan de wereldwijd zwakke marktomstandigheden. De PPS divisie als geheel heeft haar toch al sterke marktpositie verbeterd. Dit geeft ons het vertrouwen dat, terwijl wij verder gaan met de implementatie van ons strategisch veranderingsprogramma, Hagemeyer in een goede positie is om te profiteren van een toekomstig herstel van haar markten.

Onderstaand worden respectievelijk onze belangrijkste markten besproken:

PPS


· Europa

De economische ontwikkelingen in Europa hebben geleid tot druk op omzet en marges. De constructie- en installatie- (C&I) markten zijn teruggelopen en dit heeft geleid tot een afname van onze omzet in dit segment ten opzichte van vorig jaar. De industriële omzet, een strategisch speerpunt van Hagemeyer, ontwikkelde zich daarentegen in de eerste zes maanden van het jaar positief. Dit komt voornamelijk door het binnenhalen van nieuwe klanten hoewel de toename van de omzet door de zwakke economische ontwikkeling minder was dan voorzien.

Verenigd Koninkrijk
Hagemeyer UK heeft haar marktaandeel verbeterd. De markten zijn in het tweede kwartaal echter duidelijk zwakker geworden hetgeen zowel omzet als bruto marges negatief heeft beïnvloed. Tegelijkertijd kwam het kostenniveau onder druk te staan hetgeen samen met de zwakkere omzet heeft geleid tot een aanzienlijke afname van het bedrijfsresultaat in het Verenigd Koninkrijk.

De belangrijkste redenen voor druk op de kosten waren: o Hagemeyer UK had te maken met een tijdelijke stijging van de pensioenlasten voordat het pensioenplan in april werd omgezet in een 'defined contribution scheme' (beschikbaar premiestelsel). o Als onderdeel van het strategisch veranderingsproces zijn de verkoop-organisaties samengevoegd en opnieuw gegroepeerd in twee kerndivisies, voor elektrotechniek en voor industrie, met daarbinnen een nadere verdeling per klantengroep. De inkoopfunctie is gecentraliseerd, ICT en transport zijn uitbesteed, er werd een nieuw shared service centre geopend en het nieuwe regionale distributiecentrum in Runcorn nadert zijn voltooiing. Op grond daarvan heeft een groot aantal medewerkers een nieuwe functie gekregen, hetgeen heeft geleid tot een tijdelijke toename van kosten. o Hagemeyer UK zit middenin de implementatie van haar nieuwe ICT platform. Deze is begonnen bij Eastern Electrical en Parker. Om de implementatie in de rest van het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken is een nieuwe ICT infrastructuur opgezet. De daarmee verband houdende stijging van de kosten zal meer dan gecompenseerd worden door een structureel lager kostenniveau, na afronding van de implementatie in het Verenigd Koninkrijk.

Na afronding van het veranderingsprogramma zal een onderneming met een ICT platform ontstaan die in staat is om in het Verenigd Koninkrijk te zorgen voor een sterke en blijvende groei van de winst.

Noord-Europa
In Scandinavië heeft de negatieve groei van het eerste kwartaal in de C&I omzet zich in het tweede kwartaal voortgezet terwijl het groei van de industriële omzet significant afnam, met name in de telecomsector. De teruggang in economische bedrijvigheid heeft geleid tot een lagere toename van de omzet uit al afgesloten outsouring contracten, terwijl de kosten verbandhoudend met het uitvoeren van deze nieuwe contracten, waaronder begrepen de telecom activiteiten in Brazilië, doorlopen. Dit leidt tot een tijdelijke druk op de operationele marges.

Centraal Europa
In Duitsland bleven de C&I markten belangrijk achter en ondanks de voortgaande consolidatie in de sector is er nog geen teken van herstel.

In Beieren is het nieuwe logistieke model, gebaseerd op regionale distributie centra, met succes getest en zal in de komende twee jaar in Centraal Europa geïmplementeerd worden. Samen met de herstructurering van het vestigingen-netwerk zal dit vervolgens een structureel lager kostenniveau tot gevolg hebben. Daarnaast zal het eind 2001 aangekondigde programma om het personeelsbestand terug te brengen naar verwachting tegen het eind van het jaar zijn afgerond.


· Noord-Amerika

In de Verenigde Staten was in de eerste zes maanden van 2002 onveranderd sprake van een aanzienlijke teruggang in de belangrijkste sectoren waarin wij actief zijn, zoals industriële productie, olie en gas, communicatie en elektrotechnische installatie. Omdat zowel onze afnemers als wijzelf afhankelijk zijn van de huidige marktomstandigheden, was sprake van een negatieve autonome groei van meer dan 10% ten opzichte van de eerste helft van 2001. In die periode waren wij een van de weinige distributeurs in onze sector die nog positieve autonome groei lieten zien.

De voortdurend zwakke economie is van invloed op de ontwikkeling van de bruto marge. Omdat de omzetten van onze afnemers teruglopen richten zij zich op het realiseren van direct zichtbare kostenbesparingen. Van inkoopmanagers wordt verlangd dat zij kortingen op de prijs van een product bedingen in plaats van kostenbesparingen na te streven in de distributieketen, iets waar Hagemeyer juist sterk in is. Wij beschouwen dit streven naar een onmiddellijke prijsreductie niet als een trend voor de lange termijn. Op korte termijn is het echter een factor die van invloed is op de financiële resultaten voor dit jaar. Dit maakt het moeilijker onze doelstelling te realiseren van een bestendige winstgevende groei van onze integratie en outsourcing services.

Wij blijven uiterst kostenbewust opereren. Bij verdere besparingen moeten wij er echter voor zorgen dat wij in staat blijven om ook in een gewijzigde conjunctuur toegevoegde waarde te kunnen bieden aan onze afnemers. Hierdoor zal de combinatie van druk op de bruto marge en met name de afnemende omzet, onze operationele marges in de Verenigde Staten sterk beïnvloeden.

Ondanks de moeilijke omstandigheden waarmee wij in de eerste helft van 2002 te maken hadden, zijn de verkooporganisaties van onze drie bedrijven geïntegreerd in één Hagemeyer North America verkoopteam, dat is georganiseerd op basis van duidelijk gesegmenteerde klantengroepen. Hierdoor neemt onze klantgerichtheid toe, kan van cross selling mogelijkheden worden geprofiteerd en wordt ons aanbod van producten en diensten verbreed.


· Azië-Pacific

De PPS markten in Australië herstellen zich langzaam. Verwacht wordt dat HEG in het tweede kwartaal van 2002 een positieve autonome groei zal laten zien.

ITPS
Hoewel de markt nog steeds zwaar achterblijft met de daarbij behorende druk op de brutomarges, slaagt Tech Pacific erin marktaandeel te winnen in de meeste van haar belangrijke markten. Mede door stringente kostenbeheersing zullen de operationele marges naar verwachting in de eerste helft van 2002 licht toenemen in vergelijking tot dezelfde periode van het vorig jaar.

Overige activiteiten
Onze consumentenelektronica activiteiten in Europa en de Verenigde Staten staan onder invloed door de economische teruggang, terwijl aan de andere kant HCL sterk blijft presteren. Ondanks druk op de consumentenbestedingen blijven de financiële resultaten van de Overige Activiteiten bevredigend.

Vooruitzichten
Tegen de achtergrond van een sterk resultaat in de eerste helft van 2001 met een gerapporteerde autonome groei van 4,3% en een stijging van 10% van de cash earnings per aandeel, betekent het lagere omzetniveau in het tweede kwartaal van 2002 samen met de voortdurende druk op marges en kosten, dat wij er nu van uitgaan dat de cash earnings per aandeel voor de eerste helft van het jaar ongeveer 40% lager zullen uitkomen dan in de overeenkomstige periode van het vorig jaar.

Omdat de teruggang van onze markten in de tweede helft van 2001 begon zal de basis voor de vergelijking van onze resultaten voor de rest van het lopend jaar lager zijn. Wij zien nog niet dat op onze markten momentum ontstaat en verwachten dat de marktomstandigheden voor de rest van het jaar uitdagend zullen blijven. Hierdoor wordt het moeilijk om de resultaten voor het gehele jaar met enige precisie te voorspellen. Zoals eerder aangegeven is het belangrijk te benadrukken dat wij doorgaan met de implementatie van ons strategisch veranderingsproces en dat wij een goede uitgangspositie hebben om te profiteren van een herstel van onze markten wanneer dat zich voordoet.

Naarden, 28 juni 2002
HAGEMEYER N.V.
Raad van Bestuur

Bijlage

 Voor nadere informatie: Pers     Ivo H.H.J.M.Manders     035-6957676     Investors     Didier F.Maclaine Pont     035-6957652     press@hagemeyer.com / www.hagemeyer.com Overzicht autonome groei          Schatting    Schatting  Gerapporteerd    Eerste  Schatting  tweede  Schatting  eerste  vierde  Eerste  kwartaal  tweede  kwartaal  eerste  halfjaar  kwartaal  kwartaal  2002  kwartaal  2002  halfjaar  2002  2001*  2002  gecorrigeerd**  2002  gecorrigeerd**  2002  gecorrigeerd**              PPS Europa 0,0%  -4,1%  -1,1%  -1,9%  -2,2%  -2,9%  -1,5%              PPS Noord-Amerika -12,8%  -15,6%  -14,1%  -12,5%  -12,5%  -14,1%  -13,5%              PPS Azië-Pacific -3,4%  -4,6%  -2,7%  5,4%  4,6%  0,6%  1,7%              PPS totaal -4,0%  -7,7%  -5,2%  -4,3%  -4,5%  -5,9%  -4,6% 
 * De autonome groei in 2001 werd gerapporteerd op een pro-forma basis om de belangrijke impact van de onderliggende autonome groei van de geacquireerde ondernemingen te laten zien. ** Gecorrigeerde autonome groei = autonome groei op basis van hetzelfde aantal werkbare dagen, in verband met anders vallende vrije dagen. Een vergelijking op basis van de gecorrigeerde autonome groei geeft een juister beeld van de ontwikkeling van de activiteiten. HAGEMEYER N.V. RIJKSWEG 69, P.O. BOX 5111, 1410 AC NAARDEN, THE NETHERLANDS TELEPHONE (035) 6957611, FAX (035) 6944396 

Deel: ' Hagemeyer update en vooruitzichten voor 2002 '
Lees ook