Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-07-24: Hagenaars tevreden met dienstverlening van gemeente pag.nr.=7845

De inwoners van Den Haag beoordelen het contact met de gemeentelijke diensten gemiddeld met een zeven plus. Voor het tweede achtereenvolgende jaar vindt de Hagenaar de gemeentelijke dienstverlening het afgelopen jaar per saldo verbeterd: 18% stelt dat de dienstverlening is verbeterd, 11% ziet een verslechtering. De verbeteringen hebben met name betrekking op de
bereikbaarheid/klantvriendelijkheid/klachtenafhandeling, het onderhoud aan de straten en de communicatie van de gemeente. Het meest kritisch zijn de Hagenaars over het toenemende probleem van parkeren in de wijken en zwerfvuil.

Ten opzichte van vorig jaar zien de inwoners van Den Haag een lichte verbetering van de wijze waarop de gemeente met klachten omgaat. Dit is te danken aan aspecten als helder taalgebruik, telefonische bereikbaarheid, deskundigheid van de ambtenaar en snelheid. Een lichte daling is opgetreden bij de mening of er wat met de klacht of melding wordt gedaan. Een en ander blijkt uit de Stadsenquête die de gemeente dit voorjaar heeft gehouden onder 6.750 Hagenaars van 16 jaar en ouder.

Stadsenquête 2001
De Stadsenquête 2001 is opgebouwd uit twee onderdelen: een Dienstverlenings- en productenmonitor en een Doelgroepenmonitor.De Dienstverlenings- en productenmonitor bestaat uit vragen over gemeentelijke dienstverlening, producten en klachten.De Doelgroepenmonitor is dit jaar voor het eerst gehouden. Getracht is meer inzicht te krijgen in de verschillende Hagenaars van autochtone en allochtone herkomst. In de Doelgroepenmonitor zijn vijf groepen Hagenaars onderscheiden, namelijk: Hagenaars van autochtone afkomst, Turkse, Marokkaanse, Surinaams-Hindoestaanse en Surinaams-niet Hindoestaanse afkomst.

De Stadsenquête is voor de vierde keer gehouden. Het onderzoek vormt een belangrijke bron van informatie, die het gemeentebestuur in staat stelt in te spelen op en rekening te houden met hetgeen in de stad leeft. Omdat de resultaten dit jaar zo vroeg beschikbaar zijn worden de uitkomsten betrokken bij de debatten in de raadscommissies over de gemeentebegroting 2002.

Enkele uitkomsten

*

Ruim negen op de tien Hagenaars gaat het liefst op een doordeweekse dag naar het stadsdeelkantoor en dan bij voorkeur in de (vroege) ochtend of s avonds tussen 18.00-22.00 uur.

*

Het aantal volwassen Hagenaars dat thuis of op het werk kan beschikken over internet bedraagt in 2001 64%. Vorig jaar was dat 57%. De beschikbaarheid van internet is gegroeid bij alle doelgroepen. Toch is het bestaande verschil in bereikbaarheid tussen jongeren en ouderen gegroeid, doordat de toename bij de jongeren sneller gaat. De gemeente Den Haag zal een beleid ontwikkelen dat erop is gericht de ouderen te stimuleren meer gebruik te maken van nieuwe media, waarin ook de Telematicacentra een rol spelen.

*

Tussen de tien en twintig procent van de Hagenaars heeft het afgelopen jaar wel eens de website van de gemeente www.denhaag.nl bezocht. Ze hebben een positieve waardering voor deze website.
*

Ruim 70% van de jongeren tussen 15-19 jaar bezoekt de Openbare Bibliotheek weleens, 60 % is lid. Van de ouderen bezoekt 30% de Bibliotheek, 20% is lid. Opvallend is het geringe verschil in percentage bezoekers tussen de verschillende groepen Hagenaars naar etniciteit.

Bereikbaarheid
De helft van de Hagenaars heeft gehoord van Randstadrail. Daarvan vindt 80% aan dat Randstadrail (erg) belangrijk is voor de bereikbaarheid van de stad.

Jongeren
Aan jongeren is gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen. Driekwart van de jonge Hagenaars voelt zich s avonds wel eens onveilig op bepaalde plekken in de stad, met name het centrum en de NS stations. De jongeren zien meer politie en toezicht op straat, meer hangplekken/buurthuizen en meer cameratoezicht als oplossingen die de gemeente kan geven. Voor henzelf zien zij een rol weggelegd bij het aannemen van een socialere houding, het zoeken van een zinvolle tijdsbesteding en het anderen aanspreken op gedrag.

Uitkomsten Doelgroepenmonitor
Uit de Doelgroepenmonitor blijkt onder andere dat van de autochtone Hagenaars tussen 16-75 jaar de helft al meer dan dertig jaar in Den Haag woont. De meeste allochtone Hagenaars wonen op dit moment tussen de tien en dertig jaar in Den Haag.


*

Opvallend is dat vijftig procent van de Marokkaanse en Turkse gezinnen in Den Haag thuis naast hun moedertaal ook Nederlands spreekt. Bijna driekwart van de Marokkanen leest in het Nederlands, vermoedelijk omdat Berbers geen schreven taal is en ze in een aantal gevallen het Arabische schrift niet beheersen.

*

Gevraagd naar ideeën ter bevordering van integratie antwoordt de autochtone Hagenaar: taalcursus en gemengde woonwijk, terwijl de allochtone Hagenaar de oplossing meer ziet in multiculturele activiteiten en bijeenkomsten in buurthuizen.

*

Een andere opvallende uitkomst is dat allochtonen van de tweede generatie dezelfde slagingskansen hebben bij het zoeken naar werk als autochtone Hagenaars.

*

Een grote groep allochtonen heeft behoefte aan een wekelijks actualiteitenprogramma op televisie over gebeurtenissen in de stad.

24 juli 2001

last update: 24 juli 2001 ;pag.: 7845; auteur: 112 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Hagenaars tevreden met dienstverlening gemeente '
Lees ook