Gemeente Den Haag


14 januari 1999

Volkshuisvestingsverslag geeft inzicht in effecten nieuwbouw voor bestaande stad

Hagenaars verhuizen graag naar een koopwoning in de buurt

Hagenaars verhuizen het liefst naar een betere, grotere nieuwbouwwoning in hun eigen buurt. Dergelijke nieuwbouw vormt een aantrekkelijk alternatief voor mensen die anders naar een van de Vinex-locaties zouden gaan. Dit geldt zowel voor koop- als huurwoningen. Dit staat in het Volkshuisvestingsverslag 1998 dat vandaag in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting wordt besproken. De uitkomsten van het onderzoek staven het beleid van wijkverbetering, waarbij vitaliteit en verscheidenheid van wijken in Den Haag voorop staat.

De gemeente Den Haag brengt elk jaar een verslag uit over een actueel volkshuisvestingsthema. Dit jaar wordt ingegaan op de betekenis van nieuwbouw voor de bestaande stad. In het verslag staat de vraag centraal welke effecten de nieuwbouw van woningen in en om Den Haag heeft op verhuisbewegingen uit Haagse wijken.

De dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft onder meer de doorstromingseffecten van recente nieuwbouwprojecten onderzocht, zoals de Doggersbankstraat in Duindorp, de Weerselostraat in Den Haag-Zuidwest en de eerste projecten in Wateringse Veld. Tevens is in beeld gebracht welke verhuisketens in de stad zijn ingezet door de tot september 1998 opgeleverde nieuwbouw in deze Vinex-uitbreidingswijk. Daarnaast geeft het verslag inzicht in de verhuisbewegingen in de sociale huursector, alsmede in de verhuisdynamiek en koopprijsontwikkeling in de Haagse koopsector.

De onderzoeken tonen aan dat de verschillende soorten nieuwbouw in Den Haag flink bijdragen aan het vergroten van de verscheidenheid en vitaliteit van de Haagse woningmarkt. Marktgerichte stedelijke vernieuwingsprojecten als Hof ter Hage en Leonardo da Vinci trekken een groeiende groep kleine huishoudens aan. Deze kiezen bewust voor wonen op centraal stedelijke locaties. Zij komen vaak van buiten Den Haag en hebben een hoog inkomen en opleidingsniveau. Met wijkverbeteringsprojecten, waarbij nieuwe eengezinswoningen worden gebouwd in bestaande wijken, wordt het wegtrekken van koopkrachtige Hagenaars uit deze wijken naar de Vinex-locaties deels voorkomen. Uit '70-'80-wijken, uit de '20-'40-gordel - zowel van het "zand" als van het "veen" - en uit het vroeg-naoorlogse Zuidwest trekken toch nog veel mensen naar de nieuwbouw aan de rand van de stad. Om de "concurrentie" van Vinex- nieuwbouw enigszins het hoofd te kunnen bieden, moet de ingezette lijn van nieuwbouw in de stad stevig worden voortgezet, aldus het volkshuisvestingsverslag.

Overigens blijkt de Haagse wijk Wateringse Veld ook voor mensen uit de randgemeenten een aantrekkelijk alternatief.

Deel: ' Hagenaars verhuizen graag naar een koopwoning in de buurt '
Lees ook