Toolex International NV

P E R S B E R I C H T

TOOLEX HERDEFINIEERT ACTVITEITEN NA AANZIENLIJK VERLIES IN HET EERSTE HALF JAAR

Eindhoven, 16 augustus 2001 - Toolex International NV (AEX:TLXI, Nasdaq:Tlxaf) meldt over de eerste 6 maanden van 2001 een omzetdaling van 62% in vergelijking met dezelfde periode in 2000. Het netto verlies, exclusief buitengewone posten, bedroeg 22,6 miljoen Euro. De wereldwijd zwakke markt voor optische media-apparatuur dwong Toolex tot een aantal drastische maatregelen, waaronder een ingrijpende reorganisatie en een herziening van de strategie. Voor de reorganisatie is een voorziening getroffen van 21 miljoen Euro. Alle activiteiten op het gebied van pre-recorded (inclusief spuitgieten) worden gedesinvesteerd. Toolex zal zich volledig gaan concentreren op de activiteiten met hoge winstmarges: mastering en recordable/rewritable.

 Kerngetallen 1e half jaar 2001 Toolex International NV x 1 miljoen   1st helft 2001    1st helft 2000  Omzet     45,8   120,4 Bedrijfsresultaat      -24,3   13,8    Nettowinst      -38,2   7,4  Nettowinst voor buitengewone posten    -22,6   7,4 Winst per aandeel (EUR)     -1,39   0,27    WPA voor buitengewone posten (EUR)    -0,82   0,27    Omzet De omzet in de eerste helft van 2001 bedroeg 45,8 miljoen Euro, een daling van 62% ten opzichte van de 120,4 miljoen Euro over dezelfde periode vorig jaar. Alle gebieden, zowel per regionale markt als per segment, vertoonden lagere omzetcijfers, met name het pre-recorded segment. x 1 miljoen     Eerste helft 2001    eerste helft 2000 Pre-recorded     6,6  17%    42,1  35%   Recordable      11,8 26%    30,9  26%   Mastering      12,7 25%    21,6  18%   Services & overige    14,7 32%    25,8  21% activiteiten TOTAAL      45,8  100%    120,4 100% Europe       19,0 41%    40,8  34% Azi       16,5 36%    39,8  33%     Amerika     10,3 23%    39,8  33% TOTAAL      45,8  100%    120,4 100% 
Pre-recorded
In de eerste zes maanden werden slechts 20 pre-recorded lijnen aan klanten geleverd. De overcapaciteit in de DVD-markt resulteerde in een forse daling van de prijzen van DVD discs, wat wereldwijd weer leidde tot stagnerende investeringen. De vertraging in de release van nieuw ontwikkelde apparatuur bemoeilijkte de commercile positie van Toolex in de markt.

Recordable
De markt voor Recordables werd gekenmerkt door de uitverkoop van apparatuur uit de overtollige voorraad die was opgebouwd naar aanleiding van de scherpe daling van de vraag naar deze systemen in 2000. Deze trend heeft zich in de eerste helft van 2001 voortgezet. De prijzen bleven ver achter bij de historische niveaus door de harde strijd die werd geleverd in de markt. Er is echter veel belangstelling voor de nieuw ontwikkelde Profiliner, die is gepositioneerd in het ultra-high volume marktsegment.

Mastering
Toolex handhaaft haar leidende positie op het gebied van Mastering met een omzet van 12,7 miljoen Euro. Er zijn concrete tekenen dat de daling van de vraag in het eerste half jaar zal worden gecompenseerd door een stijging in de tweede helft van dit jaar. Dit beeld wordt bevestigd door de orderbinnenkomst in het derde kwartaal, tot nu toe.

Services en Overige activiteiten
De desinvestering van verschillende niet-kernactiviteiten in de tweede helft van 2000 is de belangrijkste reden voor de omzetdaling van 43 % in dit segment. In de eerste helft van 2000 behoorden bijvoorbeeld aeco en Symcon nog tot Toolex. De omzet op het gebied van services voor kernactiviteiten is op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar.

Bruto marge
De bruto marge bereikte met 15,3% een historisch dieptepunt. Deze lage marge is een afspiegeling van de zwakke marktomstandigheden, namelijk lage volumes en een hoge prijs druk. Zoals hierboven reeds werd uitgelegd zagen alle fabrikanten in het recordable-segment zich gedwongen zich te ontdoen van hun overtollige voorraden. Een andere factor was de verzadiging van de markt voor pre-recorded CD's.

Kosten
Een aantal R&D projecten uit 2000 zijn doorgelopen tot de eerste helft van 2001 voor de afronding van de nieuwe productontwikkelingen. Als gevolg hiervan zijn onze leidende posities op technisch gebied in de meeste segmenten zeker gesteld. Dit voordeel zal naar verwachting leiden tot een vergroting van het marktaandeel. Het kostenreductieprogramma, dat in het tweede kwartaal is begonnen, en de geplande desinvestering van de pre-recorded activiteiten zullen in de tweede helft van 2001 leiden tot een belangrijke daling van de kosten.

Buitengewone baten & lasten

De geboekte buitengewone baten & lasten komen met name voor rekening van de voorzieningen die zijn getroffen voor de hierondergenoemde reorganisaties (21 miljoen Euro). Deze voorzieningen omvatten de afwaardering van activa als gevolg van desinvesteringen, sociale plannen en overige kosten. Ook de afwaardering van de aandelen die het bedrijf heeft in aeco NV en Technotrans AG zijn hierin opgenomen (2,6 miljoen Euro).

Balans

Het balanstotaal (228 miljoen Euro) is ongeveer vergelijkbaar met het totaal per 31 december 2000 (225 miljoen Euro). Het totaal aan vlottende activa bleef gelijk, hoewel hier wel bij opgemerkt dient te worden dat Toolex in het eerste kwartaal tot een bedrag van 22,7 miljoen Euro off-balance gefinancierde vorderingen heeft gend. Vertraging in de cash inkomsten in de eerste helft van 2001 als gevolg van het uitblijven van opdrachten en de langere betalingstermijnen resulteerden in een extra financieringsbehoefte. Een extra lening, die werd verstrekt in mei 2001, zal worden afbetaald met de opbrengsten van de desinvestering van het pre-recorded segment. Toolex overweegt alle mogelijkheden om nieuw kapitaal aan te trekken.

Herstructurering Toolex

Toolex heeft zich, als een van de pioniersbedrijven in Optische Media, historisch gezien altijd beziggehouden met alle aspecten van de fabricage van CD's en DVD's. Het bedrijf heeft zich altijd op de toekomst gericht en veel R&D inspanningen verricht in de ontwikkeling van nieuwe media format-applicaties. Het multi-focus, multi-product aanbod van Toolex, plus de inherente operationele complexiteit door te opereren vanuit twee grote faciliteiten in Zweden en Nederland, is in de huidige snelle, cyclische daling van de markt zeer kostbaar en risicovol gebleken. Andere fabrikanten van apparatuur hebben door hun n-segment, n-fabriek benadering met succes marktaandeel weten te winnen in de Pre-Recorded markt.

Om de operationele structuur te vereenvoudigen, om de kosten aanzienlijk en structureel te verlagen en om optimaal gebruik te kunnen maken van de technische resources, heeft het bedrijf haar strategie gewijzigd en is het van start gegaan met een reorganisatieplan.

De faciliteit in Zweden, het voormalige Toolex Alpha, die met name is gericht op het Pre-Recorded segment, en alle andere Pre-recorded activiteiten inclusief spuitgieten, zullen worden gedesinvesteerd. Op dit moment bevinden de gesprekken met een koper zich in de afrondende fase.

De service-verlening aan de installed base zal echter in alle gevallen worden voortgezet.

Daarnaast zullen de huidige regionale verkoop- en servicekantoren van Toolex grotendeels worden omgevormd tot organisaties met een meer variabele kostenstructuur. In Azi en Noord-Amerika zullen kleine kantoren worden behouden om de gespecialiseerde service support dicht bij de klant te kunnen garanderen.

Toolex zal de ingekrompen R&D en operationele activiteiten volledig concentreren in de faciliteit in Nederland, en zich richten op de marktsegmenten Mastering en Recordable.
Deze markten bieden winstgevende groeimogelijkheden, aangezien Toolex in beide segmenten een toonaangevende positie heeft als het gaat om expertise, imago en producten. Met name de markt voor Recordable systemen voor CD en DVD zal substantieel groeien.
Deze verscherpte focus, de vereenvoudiging van de operationele activiteiten en de verandering in de verkooporganisatie leiden tot zowel een besluitvaardige product-georinteerde organisatie als een aanzienlijke verlaging van de kostenbasis en de werkkapitaalbehoefte van het bedrijf. Als gevolg van al deze maatregelen zullen in Nederland 70 mensen moeten afvloeien hierover is reeds overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad en de bonden.
Vooruitzichten
Kijkend naar de tweede helft van 2001 voorziet het management van Toolex slechts een licht herstel van de optische mediamarkt in zijn totaliteit. De orderportefeuille per 30 juni 2001 bedraagt 110 miljoen Euro, de order binnenkomst in de eerste helft van 2001 is 54 miljoen Euro. In afwachting van de desinvestering van de pre-recorded activiteiten zal de omzet voor het volledige jaar substantieel lager zijn dan in 2000. Voor de 2e helft van 2001 verwacht Toolex een resultaat dat rond break-even ligt.

In de recordable markt wordt er een evenwicht bereikt tussen vraag en aanbod. Er zijn geen tekenen meer die wijzen op overinvesteringen en er zal een normaler groeipad ontstaan. De order binnenkomst in dit segment zal naar verwachting in Q3 boven de 25 lijnen liggen. Naast de investeringen in CD-R wordt er ook een aanvang gemaakt met de investeringen in het nieuwe DVD-R format. Een aantal "early adapters" heeft al orders geplaatst bij Toolex.

Geconsolideerde winst- & verliesrekening (not audited)
(in miljoen)

30 juni 0130 juni 00

Netto omzet45,8120,4

Kostprijs van de omzet 38,874,2Bruto marge7,046,2

Kosten voor Marketing & Sales 5,86,1

Kosten voor Research & Development 10,510,8

Algemene & Administratieve kosten15,015,5


Bedrijfsresultaat(24,3)13,8

Rente en overige financile lasten(9,4)(3,3)

Resultaat voor belasting

Minderheidsbelangen

Buitengewone baten & lasten(33,7)

-

(23,6)10,5

(0,4)

-

Belastingen19,12,7


NETTO RESULTAAT(38,2)7,4

Geconsolideerde balans (not audited)

(in miljoen)

30 June 0131 Dec 00

ACTIVA

Vaste activa18,416,0

Voorraden85,390,5

Vorderingen124,4117,4

Liquide middelen-1,5


TOTAAL ACTIVA228,1225,4

PASSIVA & EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen14,955,6

Voorzieningen15,116,0

Langlopende schulden30,832,1

Vlottende passiva167,3121,7


PASSIVA & EIGEN VERMOGEN228,1225,4

Aanvullende financile gegevens

Vermogenspositie (in miljoen)31 december 200055,6

Netto winst eerst helft 2001(38,2)

Valutaconversieverschillen(2,5)


30 juni 200114,9

Winst per aandeel30 juni 200130 juni 2000

Aantal uitstaande aandelen27.435.08027.401.080
Winst per aandeel (Dutch GAAP)27,435,080-1,390,27


Alle financile resultaten in dit persbericht zijn vermeld volgens in Nederland algemeen erkende waarderingsgrondslagen (Dutch Generally Accepted Accounting Principles - GAAP)).
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen en informatie ten aanzien van toekomstige activiteiten van Toolex International, die zowel gebaseerd zijn op de verwachtingen van het Toolex management als op door Toolex gemaakte veronderstellingen en de haar op dit moment ter beschikking staande informatie. Wanneer in dit persbericht de woorden "voorzien", "aannemen", "inschatten" and "verwachten" en vergelijkbare uitdrukkingen gebruikt worden, zijn deze woorden, voor zover zij betrekking hebben op Toolex International, of haar management, bedoeld om het toekomstgerichte karakter van de verklaringen duidelijk te maken. Dergelijke verklaringen zijn een weerspiegeling van de huidige inzichten van Toolex ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen en zijn dan ook onderhevig aan bepaalde risico's, onzekerheden en veronderstellingen. Er zijn vele factoren die bepalend zijn voor de feitelijke resultaten, prestaties and successen die uitgedrukt of gempliceerd zouden kunnen worden door dergelijke toekomstgerichte verklaringen, zoals onder meer veranderingen in algemene economische- en bedrijfsomstandigheden, de introductie van concurrerende producten door andere bedrijven, een gebrek aan acceptatie van nieuwe producten door de doelgroep van Toolex International, wijzigingen in bedrijfsstrategie en diverse andere factoren, al of niet met name in dit persbericht genoemd. Indien een of meerdere van dergelijke risico's of onzekerheden zich zou voordoen, of onderliggende veronderstellingen onjuist blijken, kunnen feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hierin beschreven voorziene, aangenomen, ingeschatte of verwachte resultaten.
/ / / / / / / / /


Neem voor meer informatie contact op met Toolex International.
Telefoon: +31 (0)40 2581503:

Lilian Stiphout, Investor Relations.

Deel: ' Halfjaar resultaten Toolex International NV '
Lees ook