Friesland Coberco Dairy Foods

9 september 1999

Halfjaarbericht 1999

Friesland Coberco Dairy Foods heeft in het eerste halfjaar van 1999 een nettowinst gerealiseerd van 52,7 miljoen gulden (eerste helft 1998: 77,2 miljoen gulden). De netto-omzet bedroeg 4.486,6 miljoen gulden (eerste helft 1998: 4.635,9 miljoen gulden).

Marktontwikkeling
De opbrengstprijzen voor zuivelproducten hebben in de eerste helft van 1999 wereldwijd onder druk gestaan als gevolg van de economische ontwikkelingen in Rusland en Zuid-Amerika. Het wegvallen van de afzet van West-Europese zuivelproducten naar Rusland heeft geleid tot een overaanbod binnen de Europese Unie. Door gebrek aan afzetmogelijkheden is lange tijd de productie van kaas afgeremd. Als gevolg hiervan is veel melkpoeder geproduceerd wat heeft geleid tot lagere opbrengsten.

Werkmaatschappijen
De verkoopprijzen van generieke producten als melk- en weipoeders, boter maar ook kaas hebben als gevolg van de marktontwikkelingen op een lager niveau gelegen vergeleken met de eerste helft van 1998. De werkmaatschappijen Borculo Domo Ingredients, Frico Cheese en Friesland Coberco Butter Products zijn voor een belangrijk deel nog afhankelijk van generieke producten. Met name Frico Cheese is geconfronteerd met een scherpe daling van de verkoopprijzen voor kaas, wat heeft geleid tot een lagere netto-omzet en nettowinst.

In Azië lijkt de economische situatie zich te verbeteren. De aangescherpte merken- en distributiestrategie tezamen met het herstel van valuta als Thaise Baht en Indonesische Roepia heeft tot een forse verbetering geleid van de resultaten van Friesland International met name in Azië en in Nigeria en ondanks achterblijvende resultaten in Zuid-Amerika.

Friesland Madibic Food Service in het Belgische Lummen leek een goed halfjaar tegemoet te gaan. Door de dioxine-affaire in België is Friesland Madibic echter in haar productie en export sterk gedupeerd. Ook andere werkmaatschappijen zijn wereldwijd geconfronteerd met de gevolgen van blokkades van producten door overheden en afnemers. De dioxine-affaire heeft een negatieve invloed op de netto-omzet en nettowinst. In het eerste halfjaar heeft dit geleid tot een vermindering van de nettowinst van circa 15 miljoen gulden. Het herstel van verkoopposities en consumentenvertrouwen in onze producten zal tijd en extra marktinvesteringen vragen.

Friesland Consumer Products Europe heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Met name de export van houdbare zuivelproducten heeft zich goed ontwikkeld. Ook Riedel heeft een goed eerste halfjaar gekend. De handel en consument heeft duidelijk waardering voor de vruchtensappen en -dranken van Riedel. Cobero Zuivel is geconfronteerd met toenemende concurrentie en druk op de marges.

Organisatie
De uitvoering van diverse efficiency- en integratiemaatregelen, als gevolg van de fusie eind 1997, ligt op schema. De overname van Zuivelfabriek De Kievit BV is in de eerste helft van dit jaar afgerond. De acquisitie van een deel van de banketactiviteiten van DSM Bakery Ingredients door Friesland Coberco zal in de tweede helft van dit jaar worden geëffectueerd. De locatie in Zwolle is verkocht aan Cosun.

Vooruitzichten
Ondanks de positieve ontwikkeling van merkproducten en de enigszins stijgende opbrengstprijzen voor generieke producten verwachten we, als gevolg van de achterblijvende nettowinst in het eerste halfjaar en de doorlopende financiële gevolgen van de dioxine-affaire in de tweede helft van dit jaar, over geheel 1999 een nettowinst die aanzienlijk lager zal uitkomen dan de 130 miljoen gulden over 1998.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Zie voor tabellen het originele bericht

(verkort, in miljoenen guldens)

1e halfjaar 1999

1e halfjaar 1998

Netto-omzet


4.486,6


4.635,9

Bedrijfsresultaat

128,9

165,8

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

3,3

1,8

Rente


- 21,8


- 29,1

Belastingen


- 40,4


- 54,3

Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

70,0

84,2

Aandeel derden


- 17,3


- 7,0

Nettowinst

52,7

77,2

Bedrijfsresultaat / netto-omzet

2,9%

3,6%

Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting / netto-omzet

1,6%

1,8%

Geconsolideerde balans

(verkort, in miljoenen guldens)

Medio 1999

Eind 1998*

Vaste activa


1.494,7


1.475,3

Vlottende activa


2.187,4


2.051,0

Totaal activa


3.682,1


3.526,3

Groepsvermogen


1.349,3


1.269,1

Achtergestelde leningen

96,0

96,0

Converteerbare leningen

42,6

42,6

Voorzieningen

205,0

197,3

Langlopende schulden

254,8

287,3

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen

555,4

389,4

Overige kortlopende schulden


1.179,0


1.244,6

Totaal passiva


3.682,1


3.526,3

Groepsvermogen / totaal vermogen

36,6%

36,0%


* Na bestemming resultaat

Op de in dit bericht vermelde halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Deel: ' Halfjaarbericht 1999 Friesland Coberco Dairy Foods '
Lees ook