Macintosh Retail Group

Halfjaarbericht 1999 Macintosh Retail Group

26-08-1999

GROEPSWINST- EN VERLIESREKENING

De omzet van Macintosh Retail Group nam in vergelijking met 1998 in het eerste halfjaar 1999 toe met E 40,1 mln (12,7%) tot E 355,6 mln. Het bedrijfsresultaat steeg met E 3,7 mln (39,9%) tot E 13,1 mln. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op E 6,4 mln (E 0,85 per aandeel) ten opzichte van E 4,7 mln in 1998 (E 0,61 per aandeel) hetgeen een stijging inhoudt van 38,7%.

Inclusief een buitengewoon resultaat van per saldo E 0,1 mln, bedroeg de nettowinst E 6,5 mln (1998: E 14,0 mln, inclusief een buitengewoon resultaat van E 9,3 mln).

Na een sterke daling in de tweede helft 1998 nam het consumentenvertrouwen in Nederland in het eerste halfjaar 1999 toe, maar bleef nog duidelijk onder het niveau van diezelfde periode in 1998. De detailhandelsbestedingen in Nederland lieten in de voor Macintosh Retail Group relevante sectoren een verdere stijging zien. Het consumentenvertrouwen in België, Frankrijk en Duitsland was weliswaar hoger dan in 1998 doch nog steeds negatief, terwijl de ontwikkeling hiervan nog niet overtuigend is. Marktgegevens van deze landen indiceren een afname van de voor Macintosh Retail Group relevante bestedingen.

Van de omzetstijging van 12,7% werd 8% gerealiseerd door autonome groei en expansie en was 4,7% het gevolg van consolidatie-effecten. De sectoren Living en Automotive behaalden een hogere omzet; de omzet van de sector Fashion bleef gelijk.

De stijging van het bedrijfsresultaat werd voor de helft gerealiseerd door vergelijkbare activiteiten, voornamelijk als gevolg van de hogere omzet in combinatie met een stijging van de procentuele marge. Het bedrijfsresultaat van de sector Living gaf een sterke stijging te zien; dat van de sector Automotive nam fors toe. Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion, waar het aandeel van het eerste halfjaar traditioneel beperkt is ten opzichte van het gehele jaar, bleef achter op dat van 1998.

De belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op 44% (1998: 39,5%).

Het buitengewoon resultaat 1999 van E 0,1 mln bestond voornamelijk uit het saldo van boekwinst door verkoop van onroerend goed en een voorziening samenhangend met de ombouw van de Tonton Tapis-winkels in België naar Kwantum-winkels.

INVESTERINGEN EN CASHFLOW

In het eerste halfjaar 1999 werd voor E 12,2 mln (1998: E 11,3 mln) geïnvesteerd, vooral in opening van nieuwe en aanpassing van bestaande winkels. De afschrijvingen bedroegen E 11,1 mln (1998: E 10,9 mln), waardoor de cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening uitkwam op E 17,5 mln (1998: E 15,6 mln).

GROEPSBALANS

De vaste activa namen ten opzichte van 31 december 1998 per saldo af, mede ten gevolge van verkoop van onroerend goed. De toename van de voorraden in vergelijking tot 31 december 1998 was voornamelijk het gevolg van expansie en seizoensinvloeden. Het eigen vermogen per 30 juni bedroeg E 106,5 mln (40,5% van het balanstotaal) tegen E 101,3 mln (39,2%) ultimo 1998 en het garantievermogen E 124,6 mln (ultimo 1998: E 119,4 mln) ofwel 47,4% (ultimo 1998: 46,2%) van het balanstotaal.

FASHION

Bentex behaalde een hogere omzet ten opzichte van vorig jaar. De omzet van Superconfex bleef achter bij die van vorig jaar door een minder goed 1e kwartaal alsmede de deconsolidatie van Superconfex Frankrijk. De omzet van Hoogenbosch nam toe als gevolg van autonome groei alsook expansie.

Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion bleef achter bij vorig jaar, vooral door de gang van zaken in het 1e kwartaal bij Superconfex en hogere kosten bij Hoogenbosch in verband met expansie-activiteiten in het buitenland. De procentuele marge nam licht toe.

LIVING

De omzetstijging van de sector Living is vooral gerealiseerd door verdere expansie van Kwantum en autonome groei in de meubelsector.

Dit leidde, gecombineerd met een hogere procentuele marge, tot een sterke stijging van het bedrijfsresultaat in deze sector.

AUTOMOTIVE

Bij de vergelijking van de cijfers van de Automotive sector moet rekening worden gehouden met het feit dat BelCompany in de halfjaarcijfers over 1998 was geconsolideerd voor 50%. Als gevolg van de verwerving van de tweede 50% per 1 juli 1998 wordt deze onderneming vanaf die datum voor 100% geconsolideerd. Als gevolg van uitbreiding van het aantal winkels realiseerde Halfords een hogere omzet. BelCompany wist op een uitstekende wijze in te spelen op de hausse in de telecom-markt.

Het bedrijfsresultaat van de sector Automotive nam fors toe door zowel omzet- als margestijging.

VOORUITZICHTEN

Met enig voorbehoud, gezien de minder gunstige omzet in de zeer warme zomerperiode, verwachten wij dat omzet en resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ook in het tweede halfjaar ten opzichte van 1998 zullen toenemen.

Raad van Bestuur

Macintosh Retail Group NV

Maastricht, 26 augustus 1999

Deel: ' Halfjaarbericht 1999 Macintosh Retail Group '
Lees ook