Koninklijke Volker Wessels Stevin

Persberichten

Halfjaarbericht 1999: Hogere resultaten, Goede vooruitzichten

Koninklijke Volker Wessels Stevin nv heeft in het eerste halfjaar 1999 een netto winst behaald van f 67,2 miljoen/EUR 30,5 miljoen, ofwel een stijging van 12% ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 (f 60,0 miljoen/EUR 27,2 miljoen).

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen is in het eerste halfjaar 1999 met 13,5% gestegen tot f 91,7 miljoen/EUR 41,6 miljoen. Voor het gehele jaar 1999 wordt een overeenkomstige winststijging verwacht.

De winst per aandeel is over het eerste halfjaar 1999 met circa 15% gestegen tot f 2,08/EUR 0,95 (1998: f 1,81/EUR 0,82). Over het hele jaar 1999 zal de winst per aandeel naar verwachting eveneens circa 15% hoger zijn dan over 1998.

Resultaat- en omzetontwikkeling

Het aandeel in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen verdeeld over de sectoren is als volgt:

Zie voor tabellen het originele bericht

1999

1998

Verwachting

Werkelijk

Bouw en Vastgoedontwikkeling

55 %

49 %

Infrastructuur

38 %

39 %

Specialismen

7 %

12 %

100 %

100 %

De productieomzet, in miljoenen guldens, naar sectoren is als volgt:

1e halfjaar 1999

1e halfjaar 1998

2e halfjaar 1998

Bouw en Vastgoedontwikkeling


1.155

889


1.271

Infrastructuur


1.081

932


1.351

Specialismen

313

298

451


2.549


2.119


3.073

Interne omzet

(211)

(183)

(272)


2.338


1.936


2.801

De omzet op basis van opgeleverde werken bedraagt


1.800


1.641


2.675

Bouw en Vastgoedontwikkeling

De marktomstandigheden in de sector Bouw en Vastgoedontwikkeling in Nederland zijn onverminderd positief.

In de sector wordt een aanzienlijke groei gerealiseerd; een fors hogere productie, +30% over het eerste halfjaar 1999, waarvan 25% autonoom.

De hogere productieomzet in het eerste halfjaar 1999 is zowel in de utiliteitsbouw als in de woningbouw gerealiseerd.

In Duitsland ontwikkelen de resultaten in deze sector (woningbouw) zich naar tevredenheid. Het resultaat over 1999 zal naar verwachting hoger uitkomen dan het over 1998 behaalde resultaat.

Over geheel 1999 wordt in de sector Bouw en Vastgoedontwikkeling een circa 25% hogere winst dan over 1998 verwacht.

Infrastructuur

Voor de sector Infrastructuur in Nederland is 1999 een bijzonder jaar. Behalve een hogere productie

(1e halfjaar 1999 + 16%) leveren onze werkmaatschappijen in deze sector een grote inspanning in de aanbestedingsfase van de grote infrastructurele projecten zoals Betuwelijn en HSL. Deze aanbestedingen zijn veelal inclusief ontwerpinbreng (design-build).

De kosten van deze voorbereidende werkzaamheden zijn aanzienlijk en komen slechts voor beperkte vergoeding in aanmerking. Deze kosten zullen vooralsnog voor een bedrag van f 8 miljoen ten laste van het resultaat over het jaar 1999 worden gebracht. Wij achten dit een verantwoorde investering aangezien blijkt dat bij deze wijze van aanbesteding tot goede en gedegen ontwerpen kan worden gekomen terwijl bovendien de opgedane ervaring voor ons als concern van groot belang is.

De resultaten in de sector Infrastructuur zijn over het algemeen hoger dan over 1998, ook in het buitenland. Wel zullen de uitzonderlijk goede resultaten in 1998 in Noord-Amerika niet geëvenaard kunnen worden, ook al blijven deze resultaten op een zeer goed niveau.

De spoorwegbouw ontwikkelt zich goed. Na de onderbezettingsproblemen die in het begin van het jaar ontstonden door beperkte budgetten bij de opdrachtgever is de druk op het resultaat afgenomen. Betere procesbeheersing bij de onderhouds- en servicecontracten, aanvullende opdrachten in de sfeer van beveiliging, alsmede de goede performance op meerjarige onderhoudscontracten in het Verenigd Koninkrijk (o.a. London Underground) dragen daar aan bij.

De gestegen productieomzet in de Infrastructuur is voornamelijk gerealiseerd in de beton- en waterbouw en de wegenbouw.

Specialismen

De resultaten in de sector Specialismen staan in 1999 onder druk. Dit geldt voor de houtverwerkende industrie, de toelevering aan de spoorbouwactiviteiten en voor bepaalde segmenten in de verkeers- en installatietechniek. De oorzaken zijn vooral van externe aard. Zo is in de houtverwerkende industrie margedruk opgetreden bij de export naar Duitsland en ondervinden onderdelen van verkeerstechniek in toenemende mate (buitenlandse) concurrentie. Verder heeft de toelevering aan de spoorbouwactiviteiten onder druk gestaan door de vermindering van opdrachten in het eerste halfjaar.

Inmiddels zijn maatregelen genomen om te komen tot rentabiliteitsverbetering.

Algemeen

De productie-omzet zal in 1999 naar verwachting circa f 5,2 miljard (1998: f 4,7 miljard) bedragen, een stijging van circa 10% ten opzichte van 1998. Deze toeneming zal voor bijna 7% autonoom zijn.

F.C. Trapp AG Bauunternehmung wordt vanaf 1 augustus 1999 geconsolideerd. De hieruit voortvloeiende omzet bedraagt naar schatting circa f 0,2 miljard. Inclusief Trapp komt de verwachte productie-omzet voor 1999 op f 5,4 miljard uit.

De belastingdruk over het eerste halfjaar 1999 is circa 28% (gehele jaar 1998: circa 28%). Voor het hele jaar 1999 zal de druk niet wezenlijk afwijken van die over het eerste halfjaar.

Orderportefeuille

De orderportefeuille per 30 juni 1999 bedraagt ruim f 4,4 miljard. Dit is een stijging van circa f 0,2 miljard ten opzichte van 31 december 1998.

Operationele structuur

In het eerste halfjaar 1999 zijn de operationele activiteiten van Nederland Haarlem B.V. en VSRT-Systems BV (voorheen: Infrastructuur) gebundeld onder de nieuwe holding Vialis B.V. Deze activiteiten zijn in de sector Specialismen opgenomen.

De activiteiten van Punte/Systabo zijn vanaf 1 januari 1999 toegevoegd aan de sector Bouw en Vastgoedontwikkeling (voorheen Specialismen).

De voorgenomen overname van De Koning Bouwgroep en Bébouw, met een gezamenlijke omzet van circa f 125 à 150 miljoen op jaarbasis, is inmiddels afgerond.

Op 27 juli 1999 is ons belang van 25% in F.C. Trapp AG Bauunternehmung in Wesel (Duitsland) uitgebreid tot 75%. Bovendien is een optie verkregen op de resterende 25%.

De oorspronkelijk in juli 1998 overeengekomen optie op uitbreiding van dit belang met 2 x 25% is versneld uitgeoefend, nadat met de overige aandeelhouders en de financiers van Trapp overeenstemming werd bereikt over de reorganisatie bij Trapp en de financiering daarvan.

Consolidatie zal zoals reeds gemeld - vanaf 1 augustus 1999 plaatsvinden. Het effect op het resultaat 1999 van Koninklijke Volker Wessels Stevin is beperkt.

Vermogenspositie

De vermogenspositie van de vennootschap per 30 juni 1999 (vóór winstverdeling) blijft onveranderd goed. Van het dividend over het jaar 1998 ad in totaal circa f 65 miljoen is ruim f 37 miljoen in aandelen uitgekeerd.

In het eerste halfjaar 1999 is van de uitstaande converteerbare obligatielening f 1,4 miljoen in aandelen geconverteerd.

De vennootschap heeft per 30 juni 1999 in totaal 2.150.000 stuks (ultimo 1998: 287.000 stuks) eigen aandelen gekocht. Het beleid is erop gericht verwatering door conversie van de converteerbare obligatielening en stockopties (aankoop 1.350.000 stuks) respectievelijk stockdividend (aankoop 800.000 stuks) zoveel mogelijk te beperken. De intrekking van 800.000 stuks aandelen zal worden geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Met de aankopen in 1999 is een bedrag gemoeid van circa f 68 miljoen (1998: f 15 miljoen).

Uitvoering van het besluit om de vorderingen op de Nigeriaanse regering door middel van verkoop aan derden verder af te bouwen is voortgezet. De boekwaarde bedraagt per 30 juni 1999 circa f 6 miljoen (geschatte marktwaarde circa f 50 miljoen).

Publicatie van de jaarcijfers over 1999 is voorzien op 17 maart 2000.

Bijlagen: financiële gang van zaken eerste halfjaar 1999 (in euros en guldens).

Koninklijke Volker Wessels Stevin is een Nederlands bouwconcern dat zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van bouwprojecten. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Nederland. Daarnaast heeft de onderneming vestigingen in Duitsland, Groot-Brittannië en België en buiten Europa in Canada en de Verenigde Staten.

Deel: ' Halfjaarbericht 1999 Volker Wessels Stevin '
Lees ook