Ingezonden persbericht--

HALFJAARBERICHT 2001

Algemeen
De gang van zaken bij Batenburg Beheer N.V. heeft zich in het eerste halfjaar 2001 volgens verwachting ontwikkeld. De laatste maanden wordt de invloed van de teruglopende conjunctuur op de bedrijvigheid echter voelbaar.

Het totaal van de bedrijfsopbrengsten is, mede door de hogere onderhanden werkpositie, in het eerste halfjaar 2001 met 3% gestegen tot EUR 57,2 miljoen. De netto-omzet ligt met EUR 49,2 miljoen op hetzelfde niveau als vorig jaar.
Het bedrijfsresultaat is in het eerste halfjaar met ruim 8% gestegen tot EUR 2,7 miljoen (2000: EUR 2,5 miljoen). De financiële baten zijn aanmerkelijk hoger dan die over vorig jaar.
De nettowinst bedraagt EUR 1,9 miljoen en is fractioneel hoger dan vorig jaar. In het vergelijkbare cijfer over 2000 was in de nettowinst een buitengewone bate opgenomen van EUR 0,2 miljoen.
De winst per aandeel in het eerste halfjaar 2001 bedraagt EUR 1,61 (2000: EUR 1,60).

De vergelijkende cijfers van de winst per aandeel zijn aangepast in verband met de splitsing van de gewone aandelen in de verhouding van 3 nieuwe aandelen op 1 bestaand aandeel. De splitsing van de gewone aandelen is het gevolg van het besluit daartoe in de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 14 juni jl. om de statuten te wijzigen.

Installatie
De installatiebedrijven vertonen in de verslagperiode een verbetering van het bedrijfsresultaat bij een hogere productie ten opzichte van dezelfde periode in het vorig jaar. Het omzetaandeel van de installatiesector in de totale groepsomzet bedraagt 59%. De behaalde marge op de opgeleverde projecten is hoger dan in het voorgaande jaar.
In het eerste halfjaar is sprake geweest van een volledige bezetting. Bij een hoge productie is de onderhanden werk balanspositie sterk gestegen. Een relatief groot deel van het onderhanden werk betreft langlopende projecten welke eerst in 2002 worden opgeleverd.
Er wordt een afnemende investeringsbereidheid geconstateerd bij de opdrachtgevers in de voor ons van belang zijnde marktsectoren Utiliteitsbouw, Industrie en Infrastructuur. Het gevolg is een daling van de vraag. Dit tezamen met de voortgaande loonkostenstijging zal naar verwachting op termijn enige margedruk veroorzaken.
De huidige werkvoorraad indiceert dat de vooruitzichten voor de bezetting van de installatiebedrijven in de tweede helft van 2001 goed zijn.

Handel
De omzet van de handelsondernemingen is in het eerste halfjaar 2001 iets lager dan in het vorige jaar. Gecorrigeerd voor de gepleegde desinvestering in 2000 ligt de omzet op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het omzetaandeel van de handelsondernemingen in de totale groepsomzet bedraagt 41%. Het bedrijfsresultaat in de handelssector is enigszins gestegen ten opzichte van dezelfde periode over 2000.
De omvang van de geboekte orders in het eerste halfjaar 2001 is hoger dan de orderingang over dezelfde periode vorig jaar. Geconstateerd wordt dat de omvang van de binnenkomende orders de laatste maanden een dalende tendens vertoont. De orderpositie ligt medio 2001 nog op een hoger niveau dan bij aanvang van het jaar.

De technische handelsondernemingen laten over het eerste halfjaar 2001 een lichte omzetstijging zien. Bij een van de handelsondernemingen is door enkele buitenlandse leveranciers recentelijk aangekondigd dat op strategische gronden de vertegenwoordiging niet zal worden gecontinueerd. In samenhang hiermee worden inmiddels de noodzakelijke maatregelen voorbereid om de organisatie aan te passen. Deze aanpassing zal op korte termijn tot extra kosten leiden.
De data- en telecombedrijven hebben in het algemeen een teleurstellend eerste halfjaar 2001 achter de rug. Dit vooral als gevolg van de aanhoudende lage investeringsbereidheid in deze sector. De eerder getroffen maatregelen om activiteiten te bundelen begint geleidelijk vruchten af te werpen. Ondanks de voortdurende zwakke marktsituatie wordt voor onze data- en telecombedrijven dan ook een relatieve verbetering van omzet en resultaat in het tweede halfjaar verwacht.

Winstverwachting
De invloed van de teruglopende economische bedrijvigheid op de gang van zaken bij onze bedrijven zal naar verwachting in de tweede helft van 2001 voelbaar zijn.
Samenvattend verwachten wij dan ook dat het veel inspanning zal vergen om de over 2000 behaalde nettowinst, exclusief buitengewone resultaten, in 2001 te evenaren.

Bedrijfsprofiel
Batenburg Beheer N.V. omvat dienstverlenende ondernemingen op het gebied van installatietechniek, technische handel en informatietechnologie. De Batenburg Groep bestaat uit twaalf operationele werkmaatschappijen, gevestigd in Nederland en België met in totaal ruim 800 medewerkers. De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan de Euronext N.V. te Amsterdam.

Rotterdam, 27 augustus 2001

Directie Batenburg Beheer N.V.

Zie het origineel http://www.batenburg.nl/persb...hten/20010827.htm .
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in duizenden euro's)


1/1-15/6 2001 1/1-16/6 2000 geheel 2000


Netto-omzet 49.211 49.515 118.009
Mutatie onderhanden werk 7.960 6.187 1.131

Totaal bedrijfsopbrengsten 57.171 55.702 119.140

Bedrijfsresultaat 2.749 2.538 7.825
Financiële baten 289 114 354

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.038 2.652 8.179
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1.095 928 2.920

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 1.943 1.724 5.259
Buitengewoon resultaat na belastingen - 197 228

Nettowinst 1.943 1.921 5.487

Winst per aandeel 1,61 1,60 4,56

Geconsolideerd vermogensoverzicht
(in duizenden euro's)

15 juni 2001 16 juni 2000

Vaste activa 7.677 6.948
Vlottende activa 45.885 41.846
Kortlopende schulden 26.634 23.275

19.251 18.571

26.928 25.519

Gefinancierd met:
Eigen vermogen 24.855 22.419
Voorzieningen 2.073 2.374
Langlopende schulden - 726

26.928 25.519

Deel: ' Halfjaarbericht 2001 Batenburg Beheer '
Lees ook