Schuttersveld NV
PERSBERICHT

SCHUTTERSVELD N.V.

Halfjaarbericht 2001 Schuttersveld

Strategie aangescherpt, handelsactiviteiten sanitair, verwarming en tegels afstoten, naam wordt gewijzigd in Kendrion

De Directie van Schuttersveld N.V. maakt bekend, dat over het eerste halfjaar 2001 een nettowinst is gemaakt van euro 11,8 miljoen (2000: euro 11,2) De omzet is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen tot euro 460,9 miljoen (2000: euro 399,5 miljoen). De autonome groei bedroeg ruim 8 %. De winst per aandeel daalde vanwege de cumulatief preferente dividenden tot euro 0,97 per aandeel (2000 euro 1,03)

De financiële doelstellingen en de strategie van de onderneming zijn aangescherpt. Hoofdpunten zijn:
· Rendement krijgt prioriteit in plaats van volume
· Focus op niches in business-to-business markten
· Deconsolidatie en verkoop handelsactiviteiten Sanitair, Verwarming en Tegels
· Kendrion wordt de nieuwe vennootschappelijke naam

Toelichting
In de afgelopen maanden is een grondige analyse gemaakt van de bestaande activiteiten en de perspectieven daarvan in de business-to-business markten. Uitgangspunten daarbij waren rendement en de mate waarin kan worden beschikt over sterke marktposities.
Die analyse heeft uitgewezen dat het overgrote deel van de bestaande business-to-business activiteiten uitstekend rendeert, goed is gepositioneerd, goede expansieperspectieven kent en dus zal worden gecontinueerd. Het gaat hier met name om:
· ontwikkeling en productie van industriële componenten
· distributie- en handelsactiviteiten op het gebied van kunststof halffabrikaten.
· ontwikkeling en productie van specifieke componenten voor de automotive industrie

De analyse heeft verder uitgewezen dat de groothandelsactiviteiten op het gebied van Sanitair, Verwarming en Tegels onvoldoende renderen en op afzienbare termijn evenmin voldoende rendementsperspectieven laten zien. Hoewel de activiteiten op dit gebied op langere termijn aantrekkelijk lijken, is, gegeven de langdurige recessie op de Duitse bouwmarkt en het niet te verwachten herstel op korte termijn, continuering hiervan omgeven met te grote onzekerheden met als gevolg daarvan een te langdurig drukkend effect op het rendement van Schuttersveld. Besloten is daarom deze activiteiten af te stoten.

Niche-market leadership in business-to-business markten
Op basis van de aangescherpte doelstellingen en strategie is de focus van Schuttersveld thans gericht op geselecteerde activiteiten in marktniches, gekenmerkt door goed verdedigbare en uitbreidbare marktposities, waar een aantrekkelijk renderende groei mogelijk is. Rendement heeft daarbij prioriteit boven volume. Schuttersveld concentreert zich dus in het vervolg op "niche-market leadership in business-to-business markten ".

Naamswijziging
Bij deze nieuwe eenduidige toekomstrichting is er tevens voor gekozen om de vennootschappelijke naam te wijzigen. De naam Schuttersveld N.V. zal worden gewijzigd in Kendrion N.V., thans al de naam waaronder de meeste werkmaatschappijen opereren. Hiermee wordt definitief afscheid genomen van het oude textielverleden en de vooral in het buitenland moeilijk te hanteren naam Schuttersveld. Kendrion N.V. zal in de toekomst de activiteiten groeperen naar business areas: Kendrion Industrial, Kendrion Distribution Services en Kendrion Automotive.

Deconsolidatie
De af te stoten activiteiten op het gebied van Sanitair, Verwarming en Tegels zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001 gedeconsolideerd. Met betrekking tot de Tegelactiviteiten (Keramundo) wordt met derden gesproken over overname. Met de grootaandeelhouder Wolters Holding B.V. is overeengekomen dat deze de handelsactiviteiten op het gebied van Sanitair en Verwarming zal overnemen. De verkoop van bovenstaande bedrijven zal niet leiden tot boekverlies.
De daardoor vrij komende middelen bieden ruimte voor gepaste acquisities die goed aansluiten bij de bestaande activiteiten in de business area's Industrial, Distribution Services en Automotive.
Als gevolg van de aangescherpte focus zal Schuttersveld tevens afscheid nemen van haar activiteiten die reeds eerder gedeconsolideerd waren en waarbij zowel het betreffende management als Wolters Holding B.V. een rol spelen.

Resultaten 1e halfjaar 2001
Met inachtname van de deconsolidatie per 01-01-2001 van de Pinguin groep zijn de cijfers over het eerste halfjaar in 2000 pro forma aangepast om vergelijking van de te continueren activiteiten mogelijk te maken.
De omzet is in de eerste 6 maanden van 2001 gestegen tot euro 460,9 miljoen (2000: euro 399,5 miljoen). De effecten van acquisities bedragen euro 26,4 miljoen, zodat de autonome groei ruim 8% was. Het bedrijfsresultaat daalde licht tot euro 22,3 miljoen (2000: euro 22.9 miljoen). Voornamelijk door een meevallende belastingdruk is de nettowinst voor afschrijving goodwill gestegen tot euro 12 miljoen (2000: euro 11,2 miljoen). De winst per aandeel daalde vanwege de cumulatief preferente dividenden tot euro 0,97 (2000 euro 1,03)

Over het geheel genomen is Schuttersveld tevreden met de gerealiseerde ontwikkeling in 2001 tot nu toe. Alleen de business area Automotive moest een lager bedrijfsresultaat accepteren. Sommige van onze aan de automobielfabrikanten leverende bedrijven hadden last van een tegenvallende vraag. De voornaamste oorzaak van het relatief fors achtergebleven bedrijfsresultaat is echter gelegen in hoge aanloopkosten van in de toekomst te produceren componenten. Deze tegenvallers konden nagenoeg worden gecompenseerd door de positieve ontwikkeling van de business area's Industrial en Distribution Services.

Verwachting geheel 2001
Voor het gehele jaar wordt voor de nu gekozen kernactiviteiten een voortgaande goede ontwikkeling verwacht in lijn met het eerste halfjaar. In verband met de vergelijking met het vorige boekjaar wordt hierbij aangetekend, dat de per 1 januari 2001 gedeconsolideerde Pinguin activiteiten niet meer zullen bijdragen. In de tweede helft van dit jaar wordt bovendien niet op bijzondere holdingbijdragen gerekend. In de tweede helft van 2000 bedroegen deze gezamenlijk ca. euro 8 miljoen.

Profiel Schuttersveld (Kendrion)
Schuttersveld (Kendrion) is een internationaal opererende onderneming met circa 6000 medewerkers in 17 Europese landen. De activiteiten zijn ondergebracht in 3 business areas (Kendrion Industrial, Kendrion Distribution Services en Kendrion Automotive) waarbij de focus ligt op niche-market leadership in business-to-business markten.
Kendrion produceert componenten voor industriële afnemers en specifieke componenten voor de automotive industrie. Daarnaast is Kendrion dienstverlener op het vlak van distributie en handel in (kunststof-) halffabrikaten.
Karakteristiek voor Schuttersveld zijn gemotiveerd lokaal ondernemerschap, kwaliteitsmanagement in ruime zin en logistieke expertise.
Het aandeel Schuttersveld (Kendrion) is genoteerd aan Euronext Amsterdam.Deel: ' Halfjaarbericht 2001 Schuttersveld '
Lees ook