Crown Van Gelder Papierfabrieken

N.V. Gemeenschappelijk Bezit
Crown Van Gelder
Velsen

Halfjaarbericht 2002


· Nettowinst over eerste halfjaar meer dan verdubbeld tot EUR 5,2 miljoen
· Afzetvolume CVG groeit met 7% tot 91.700 ton in eerste halfjaar 2002
· CVG verwacht een duidelijk hogere winst over het hele jaar 2002
Marktontwikkelingen
In het eerste halfjaar heeft de onderneming een afzet van 91.700 ton behaald, een verbetering met 7% ten opzichte van het eerste halfjaar 2001. Dit volume is voor meer dan 92% (2001: 84%) afgezet in de traditionele Europese markten en slechts voor een klein deel in de overzeese exportmarkten, waardoor het resultaat gunstig beïnvloed werd aangezien exportmarkten meestal lagere marges opleveren. De Europese afzetmarkt - in het algemeen - in de sector houtvrij ongestreken papier is in het eerste halfjaar gegroeid met circa 3% ten opzichte van de vergelijkbare periode van 2001. De invloed van de zwakke economie op de prijzen van ongestreken houtvrij papier bleef beperkt door de in deze sector gedaalde productiecapaciteit en mede daardoor een betere bezettingsgraad. De grondstof celstof is voor CVG de belangrijkste kostencomponent. De prijs ervan vertoonde in het eerste halfjaar 2002 een opwaartse tendens. Voor juli zijn prijsverhogingen van USD 20 aangekondigd voor de NBSK-celstof en inmiddels ten dele geëffectueerd. De prijsverhogingen worden gesteund door de sterk gedaalde mondiale voorraden celstof, de goede verschepingen (+9% in 1H2002) en de krapte aan kortvezelcelstof. Momenteel is de papiermarkt terughoudend, wat overigens niet ongewoon is in de zomerperiode. De onderneming verwacht niettemin dat de productiecapaciteit volledig benut kan worden in het tweede halfjaar van 2002, maar dat met name door grondstofkostenstijgingen enige marge-erosie zal optreden.

Resultaatontwikkeling
De omzet bedroeg EUR 71 miljoen en lag daarmee licht onder het niveau van EUR 75 miljoen in het eerste halfjaar 2001. De omzetdaling werd veroorzaakt door lagere verkoopprijzen bij een overigens gestegen afzetvolume. De productie bedroeg 90.000 ton en lag daarmee 4% boven die van het eerste halfjaar van 2001.

Het bedrijfsresultaat verbeterde van EUR 3,3 miljoen naar EUR 7,6 miljoen in 2002. Deze verbetering is vooral toe te schrijven aan de lagere grondstof- en energiekosten. Ook de betere productmix en hogere afzet in de traditionele afzetmarkten hebben bijgedragen aan de winstverbetering. De arbeidskosten stegen met EUR 1,5 miljoen, ondermeer omdat in het eerste halfjaar van 2002 geen pensioenpremierestitutie (2001: restitutie EUR 0,9 miljoen) is ontvangen. De overige bedrijfskosten namen toe met EUR 1,9 miljoen vooral door onderhouds- en milieukosten. De nettowinst van EUR 5,2 miljoen vormde een forse verbetering ten opzichte van de EUR 2,1 miljoen over het eerste halfjaar van 2001.

Investeringen
De investeringen in het eerste halfjaar van 2002 bedroegen EUR 4,6 miljoen. Er is vooral geïnvesteerd in de verbetering van de efficiency van de papiermachines en de energiehuishouding. De effecten daar-van zijn zodanig positief dat een solide basis is gelegd voor verdere optimalisering, gericht op een belangrijke verhoging van de productiecapaciteit binnen enkele jaren en lagere productiekosten per ton. In het tweede halfjaar zal de renovatie van de droogsystemen van de papiermachines worden afgerond. Tevens wordt een geautomatiseerd productie- en kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd. Door deze investeringen wordt niet alleen de basis gelegd voor verhoging van de productiecapaciteit maar ook voor een verdere verhoging van de productkwaliteit.

Verwachtingen voor het tweede halfjaar
De economische groei bepaalt in hoge mate de afzetmogelijkheden voor CVG. Momenteel wordt de afzetmarkt gekenmerkt door de bekende zomerflauwte. De productiefaciliteiten voldoen aan hoge eisen en de onderneming is goed gepositioneerd om van een toekomstige groei van de afzetmarkten te profiteren. Naar verwachting zullen de resultaten over het tweede halfjaar achterblijven bij die over het eerste halfjaar, maar voor het gehele jaar 2002 verwacht CVG een duidelijke winstverbetering ten opzichte van 2001.

Op 14 februari 2003 zal CVG de jaarresultaten van 2002 publiceren.

Voor nadere informatie
N.V. Gemeenschappelijk Bezit Crown Van Gelder
Dr. ir. K. Schaafsma
Telefoon: 0251- 262200

Bijlagen:

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening
- Geconsolideerde balans

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht

- Grondslagen
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Deel: ' Halfjaarbericht 2002 Crown Van Gelder '
Lees ook