macintosh retail group

persbericht
maastricht, 28 juli 2011

halfjaarbericht 2011 investeringen in de toekomst en sombere consument drukken resultaat omzetplus door overname jones bootmaker. hogere procentuele brutomarge. kosten stijgen, vooral vanwege nieuwe activiteiten. bedrijfsresultaat 3,6 mln lager. netto winst aan te houden activiteiten daalt met 2,9 mln. tweede jaarhelft belangrijker door hoger omzetaandeel fashion. geen uitspraak omzet en resultaat 2011. ( mln ) omzet1 ebitda
1

h1 2011 404,8 14,6 3,6 0,3 0,5 0,8

h1 2010 396,3 17,7 7,2 3,3 3,6 6,9

bedrijfsresultaat (ebit)1 nettowinst aan te houden activiteiten1 nettowinst te beëindigen activiteiten2 totale nettowinst
1. 2.

betreft fashion en living (inclusief jones bootmaker, geconsolideerd vanaf 17 april). betreft exploitatieresultaat belcompany (verkocht aan vodafone) en halfords (besluit tot verkoop).

frank de moor, ceo macintosh retail group "Dat 2011 een moeilijk retailjaar zou worden wisten we al. Een onzekere economie, harde bezuinigingen en toenemende inflatie zijn niet bevorderlijk voor het bestedingshumeur van de consument. In deze moeilijke markt hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk voordeel te geven aan de consument. Desondanks hebben we, bij stijgende inkoopprijzen, een hogere procentuele brutomarge gerealiseerd door betere inkoopvoorwaarden. We hebben in moeilijke tijden ook gedurfd te investeren in nieuwe activiteiten en in onze cross-channel aanpak. De strategische keuze om de sector Automotive & Telecom te verkopen leidt tot een hoger omzetaandeel van Fashion. Hierdoor wordt het eerste halfjaar steeds minder belangrijk in ons resultaat omdat het zwaartepunt voor schoenenretailers traditioneel nu eenmaal in het tweede halfjaar ligt."

Macintosh Retail Group NV ­ Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl


-1-Bestedingen in non-food retail nog steeds in dal Het consumentenvertrouwen was in Nederland in januari en februari minder negatief, maar verslechterde weer in de maanden daarna. Oorzaak daarvan zijn de dalende koopkracht vanwege forse bezuinigingen, de toegenomen inflatie alsmede de algehele politieke, economische en financiële omstandigheden. Hierdoor nam de koopbereidheid af. De stijging van 0,1% die door het CBS tot en met mei wordt gerapporteerd in de non-food retailbestedingen werd volledig veroorzaakt door prijsverhogingen bij een afnemend volume. In België en Frankrijk was de situatie vergelijkbaar, terwijl in het Verenigd Koninkrijk sprake was van een grote malaise. Aantal winkels neemt toe tot 994 Het aantal winkels van de vergelijkbare activiteiten nam ten opzichte van ultimo juni 2010 per saldo toe met 6 en kwam uit op 896. In de eerste helft van 2011 werden 14 winkels geopend, waarvan 3 van de Scapino "small format" formule, waarmee eind april werd gestart. Vier winkels werden in de eerste jaarhelft gesloten. Door de acquisitie van Jones Bootmaker in april werden 93 winkels toegevoegd en eveneens in april werden 4 winkels geopend van de nieuwe high fashion formule Steve Madden. Het aantal winkels per sector kwam als volgt uit. H1 2011 Fashion Living Totaal 851 143 994 Uo 2010 743 144 887 H1 2010 743 147 890

Omzet van 396,3 mln naar 404,8 mln De omzet van Macintosh Retail Group kwam in het eerste halfjaar van 2011 8,5 mln hoger uit dan in 2010. De online omzet steeg in het eerste halfjaar met circa 35 %. In het eerste kwartaal was de omzet ruim 8 mln lager dan in 2010, terwijl het tweede kwartaal een stijging vertoonde met 17 mln door de consolidatie van Jones Bootmaker per 17 april 2011. De omzetontwikkeling was als volgt: ( mln) Fashion Living Totaal H1 2011 288,0 116,8 404,8 H1 2010 274,8 121,5 396,3 % +/+ 4,8% - 3,9% + 2,1%

De omzet van de sector Fashion kwam 13,2 mln hoger uit. Zonder de omzet van Jones Bootmaker en Steve Madden was bij de schoenenformules sprake van een geringe omzetdaling. Op basis van de tot en met mei bekende marktcijfers werd marktaandeel gewonnen in Nederland en België en in de UK door de overname van Jones Bootmaker. Het beeld gedurende de maanden was wisselend. In januari verkochten de schoenenformules behoorlijk minder dan in de uitstekende maand januari 2010, omdat de consument zijn winterinkopen reeds deed in november en december 2010. In februari, maart en april werd een

Macintosh Retail Group NV ­ Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl


-2-kleine omzetplus gerealiseerd. De maand mei was slecht ondanks de goede weersomstandigheden en in juni was sprake van een behoorlijke achterstand ten opzichte van 2010. Opmerkelijk is dat sprake lijkt van "uptrading" binnen Fashion, waardoor vooral de hoger gepositioneerde schoenenketens het goed doen. De omzet van Hoogenbosch steeg behoorlijk en die van Brantano BeLux was gelijk aan 2010, terwijl de omzet van de meer prijsgerichte formules van Scapino en Brantano UK daalde. Jones Bootmaker in de UK realiseerde een hogere omzet dan in 2010 toen deze schoenenretailer nog geen onderdeel uitmaakte van Macintosh Retail Group. De omzet van de sector Living kwam 4,7 mln lager uit in een woningdecoratiemarkt die last blijft ondervinden van het lage aantal verhuisbewegingen en concurrentie van doe-het-zelf-zaken. Zowel Kwantum (Nederland en België) als GP Décors in Frankrijk ondervonden omzetdruk vanwege de terughoudende bestedingen in deze markt. Bedrijfsresultaat 3,6 mln lager dan in 2010 De procentuele brutomarge steeg met 0,9%-punt van 50,8% naar 51,7% door een stijging bij zowel Fashion als Living en door een hoger omzetaandeel van Fashion. De brutomarge werd negatief beïnvloed door hogere inkoopprijzen als gevolg van duurdere grondstoffen en loonstijgingen in het Verre Oosten. De concurrentiedruk was te hoog om die prijzen volledig door te rekenen aan de consument, maar dit effect werd meer dan gecompenseerd door synergie-effecten binnen Fashion en lagere actiekortingen bij Living. De kosten stegen in de eerste zes maanden met 11,6 mln. Deze stijging werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de consolidatie van Jones Bootmaker en nieuwe activiteiten in Fashion, waaronder de start van Steve Madden in de Benelux. Daarnaast was sprake van hogere centrale kosten, met name vanwege investeringen in mensen en techniek ten behoeve van de cross-channel aanpak van Macintosh Retail Group. Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion kwam 2,8 mln lager uit en dat van de sector Living 0,8 mln hoger. ( mln) Fashion Living Overig1 Totaal
1.

H1 2011 5,9 2,8 - 5,1 3,6

H1 2010 8,7 2,0 - 3,5 7,2

Onder de post "Overig" zijn alle niet rechtstreeks aan de sectoren toewijsbare kosten verantwoord.

Nettowinst De financiële lasten, inclusief financieringskosten van de overname van Jones Bootmaker, kwamen op hetzelfde niveau uit als vorig jaar. De belastingdruk kwam uit op 19%. De nettowinst van de aan te houden activiteiten bedroeg 0,3 mln en was daarmee 3,0 mln lager dan vorig jaar.

Macintosh Retail Group NV ­ Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl


-3-In 2011 werd het belangrijke strategische besluit genomen om afscheid te nemen van de sector Automotive & Telecom. Dit zal er toe leiden dat Macintosh Retail Group zich verder kan concentreren op Fashion en Living, waar de meeste mogelijkheden tot rendabele omzetgroei worden gezien. Het nettoresultaat van de te beëindigen activiteiten (exploitatieresultaat BelCompany en Halfords) kwam uit op 0,5 mln (2010: 3,6 mln). De totale nettowinst kwam 6,1 mln lager uit ten opzichte van 2010. ( mln) Nettowinst aan te houden activiteiten Nettowinst te beëindigen activiteiten1 Totale nettowinst
1.

H1 2011 0,3 0,5 0,8

H1 2010 3,3 3,6 6,9

Betreft exploitatieresultaat BelCompany (verkocht aan Vodafone) en Halfords (besluit tot verkoop).

Solvabiliteit, kasstroom, EBITDA en ratio's Het eigen vermogen bedroeg 261,5 mln en was daarmee 22,6 mln hoger dan ultimo juni 2010. De solvabiliteit kwam uit op 38,5% ten opzichte van 39,6% ultimo juni 2010. De kasstroom uit operationele (aan te houden) activiteiten kwam 31,0 mln lager uit dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, voornamelijk door een tijdelijke toename van het werkkapitaal met 28,6 mln. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 34,5 mln voornamelijk door de acquisitie van Jones Bootmaker. De investeringen in (im)materiële vaste activa kwamen uit op 9,7 mln ten opzichte van 7,3 mln in de eerste helft van 2010. De per saldo inkomende kasstroom uit financieringsactiviteiten ten bedrage van 47,0 mln werd voornamelijk aangewend ter financiering van de overname van Jones Bootmaker en de toename van het werkkapitaal. In de vergelijkbare periode 2010 was sprake van een uitgaande kasstroom van 22,2 mln, onder andere als gevolg van de aflossing van leningen. De totale kasstroom van de beëindigde activiteiten kwam uit op nihil (2010: + 4,4 mln). In het eerste halfjaar nam de netto schuldpositie als gevolg van bovenstaande toe met 75,4 mln tot 192,2 mln. De EBITDA (bedrijfsresultaat plus afschrijvingen) kwam in de eerste 6 maanden van 2011 uit op 14,6 mln (2010: 17,7 mln). De Net Debt/EBITDA ratio kwam ultimo juni 2011 uit op 2,3 (juni 2010: 2,0) en de Interest Coverage ratio op 6,5 (juni 2010: 6,0).

Macintosh Retail Group NV ­ Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl


-4-VOORUITZICHTEN 2011 Bij de publicatie van de jaarcijfers 2010 in maart van dit jaar, gaven wij reeds aan dat in 2011 voor het eerst sprake zou zijn van een lager besteedbaar inkomen voor de consument. De tegenvallende omzetontwikkeling in de maanden januari tot en met juni heeft bevestigd dat de consument zijn koopgedrag heeft aangepast aan de minder goede omstandigheden. Gelet op de moeilijke marktomstandigheden onthouden wij ons van een uitspraak over omzet en bedrijfsresultaat van Fashion en Living voor geheel 2011. De verkoop van BelCompany aan Vodafone Libertel levert in 2011 een netto resultaatbijdrage op van circa 90 mln. Indien de aangekondigde verkoop van Halfords (start biedproces begin september 2011) dit jaar nog wordt geeffectueerd, wordt ook daarvan een positieve netto resultaatbijdrage in 2011 verwacht. In de tweede helft van 2011 zal naar verwachting een eenmalig nettobedrag van circa 4 mln ten laste komen van de nettowinst vanwege de aanpassing en omzetting van een verzekerde pensioenregeling van defined benefit naar defined contribution, in combinatie met een eenmalige inkoop van indexatie. BESTUURDERSVERKLARING Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast. De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover bekend, dit halfjaarbericht 2011 (dat is opgesteld volgens IAS 34) een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Macintosh Retail Group NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een getrouw overzicht geeft van de in art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het Financieel Toezicht bedoelde informatie. Maastricht, 28 juli 2011 Raad van Bestuur Macintosh Retail Group NV Analistenbijeenkomst De halfjaarcijfers 2011 worden vandaag toegelicht tijdens een analistenbijeenkomst om 9.30 uur in het Hilton Hotel te Amsterdam. Voor nadere informatie: Macintosh Retail Group NV:

0031 (0)43-3280728

T.L. Strijbos (lid RvB) voor analisten P.T.A. Hünen (Secretaris RvB) voor pers en overige geïnteresseerden

Dit persbericht is eveneens te lezen op de internetsite van Macintosh Retail Group NV: www.macintosh.nl

Retail is ons vak. Macintosh Retail Group is een grootschalige non-food retailer gespecialiseerd in de distributie van consumentenproducten in de marktsectoren Living, Fashion en Automotive & Telecom. Macintosh Retail Group runt zo'n 1.350 winkels in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met een totale winkeloppervlakte van circa 750.000 m². De sector Living bestaat uit ruim 140 woondecoratiewinkels in Nederland, België en Frankrijk onder de namen Kwantum en GP Décors. De sector Fashion omvat bijna 850 schoenenwinkels van Brantano, Dolcis, Invito, Jones Bootmaker, Manfield, PRO, Scapino, Shick en Steve Madden in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Ook Nea International, producent van medische en sportbraces, maakt deel uit van de Fashion sector. In de sector Automotive & Telecom is BelCompany met bijna 210 winkels (inclusief telefoonkopen.nl) de grootste aanbieder van mobiele telecom in Nederland. Halfords is dé specialist in fietsen en auto- en fietsaccessoires, met 150 winkels in Nederland en België.

Macintosh Retail Group NV ­ Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl


-5-Bijlage bij halfjaarbericht 2011 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar (in miljoenen euro's) Aan te houden activiteiten Netto-omzet Kostprijs van de omzet Brutomarge In % van de omzet Verkoopkosten Beheerskosten Totale kosten In % van de omzet Bedrijfsresultaat In % van de omzet Financiële baten en lasten Winst voor belastingen Belastingen Nettowinst aan te houden activiteiten Nettowinst beëindigde activiteiten Nettowinst
* De nummers verwijzen naar de toelichtingen op pagina 5 en volgende van deze bijlage.

Toelichting*


1e halfjaar 2011


1e halfjaar 2010


5/7a


404,8 -195,6 209,2 51,7% -159,2 -46,4 -205,6 -50,8% -152,7 -41,3


396,3 -195,1 201,2 50,8%


-194,0 -49,0% 7,2 1,8% -3,3 3,9 -0,6 3,3 3,6 6,9


5


3,6 0,9% -3,2 0,4


7b


-0,1 0,3


4

0,5 0,8

Nettowinst toe te rekenen aan houders van gewone aandelen Gegevens per aandeel 1e halfjaar (in euro's) Nettowinst toe te rekenen aan houders van gewone aandelen Macintosh Retail Group NV - Totaal - Aan te houden activiteiten - Beëindigde activiteiten Verwaterde winst toe te rekenen aan houders van gewone aandelen Macintosh Retail Group NV - Totaal - Aan te houden activiteiten - Beëindigde activiteiten Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000) Verwaterd aantal uitstaande aandelen (x 1.000)

0,8


6,9


1e halfjaar 2011


1e halfjaar 2010

0,03 0,01 0,02

0,30 0,14 0,16

0,03 0,01 0,02 23.275 23.531

0,30 0,14 0,16 22.900 23.104


1Verkorte geconsolideerde balans (in miljoenen euro's) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Financiële vaste activa Financiële derivaten Vlottende activa Voorraden Vorderingen Financiële derivaten Liquide middelen

Toelichting*


30.06.2011


31.12.2010


30.06.2010


8a 8b


8d


35,3 209,0 87,9 3,9 0,6 336,7 209,6 29,0 0,1 11,2 249,9 92,8 679,4


20,9 195,2 94,5 3,7 0,5 314,8 230,2 48,1 15,6 293,9 608,7


21,3 195,2 97,2 2,6 316,3 219,9 49,7 2,4 15,1 287,1 603,4


8c 8d 10a

Activa aangehouden voor verkoop Totaal Passiva Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders In % van het balanstotaal Langlopende passiva Voorzieningen Langlopende leningen Financiële leaseverplichtingen Andere langlopende passiva Kortlopende passiva Kortlopend gedeelte langlopende leningen Rekening-courant schulden aan kredietinstellingen Overige rentedragende schulden Kortlopend gedeelte voorzieningen Overige kortlopende schulden Financiële derivaten Voorwaardelijke verplichtingen Verplichtingen m.b.t. activa aangehouden voor verkoop


4


9


261,5 38,5% 9,2 158,5 1,5 25,5 194,7 41,7 0,2 6,3 132,1 0,7 42,2 223,2 679,4


270,8 44,5% 12,0 93,5 1,9 20,8 128,2 21,2 0,2 6,7 179,6 2,0 209,7 608,7 116,8 101,2


238,9 39,6% 9,1 0,0 1,7 18,4 29,2 145,0 2,4 0,4 9,2 174,4 3,9 335,3 603,4 149,5 134,4


8f/10b 8f/10b


8f/10b 8f/10b


8d 8e 4

Totaal Rentedragende schulden 1) Net debt 1)

8f/10b


192,2 180,1


* De nummers verwijzen naar de toelichtingen op pagina 5 en volgende van deze bijlage.
1)

Inclusief Beëindigde (maar nog niet verkochte) activiteiten.


2Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen (in miljoenen euro's) Ongerealiseerde koersverschillen -4,2 Ongerealiseerde hedgeresultaten -3,7 Ingehouden winsten 228,3

Toelichting* Stand 1 januari 2010 Mutaties 1e halfjaar 2010: Nettowinst Overige resultaten Belastingeffect Totaalresultaat Verkoop aandelen u.h.v. personeelsopties Kosten van toekenning personeelsopties Inkoop eigen aandelen Dividenduitkering over 2009 - contant dividend - stock dividend Totaal overige mutaties Stand 30 juni 2010

Totaal 234,0

Geplaatst Kapitaal 9,4

Agio 4,2


6,9 5,4 -0,6 11,7 0,1 0,5 -3,3

9a 9a

0 0,2 0,2 9,6

0 -0,1 -0,1 4,1


2,0 2,0 0 -2,2


3,4 -0,6 2,8 0 -0,9


6,9 6,9 0,1 0,5 -3,3 -4,1 -0,1 -6,9 228,3


-4,1 0 -6,8 238,9

Toelichting* Stand 1 januari 2011 Mutaties 1e halfjaar 2011: Nettowinst Overige resultaten Belastingeffect Totaalresultaat Kosten van toekenning personeelsopties Dividenduitkering over 2010 - contant dividend - stock dividend Totaal overige mutaties Stand 30 juni 2011

Totaal 270,8

Geplaatst Kapitaal 9,6

Agio 4,0

Ongerealiseerde koersverschillen -3,4

Ongerealiseerde hedgeresultaten -1,3

Ingehouden winsten 261,9

0,8 -1,5 -0,4 -1,1 0,4

9a 9a

0 0,1 0,1 9,7

0 -0,1 -0,1 3,9


-3,2 -3,2 0 -6,6


1,7 -0,4 1,3 0 0

0,8 0,8 0,4 -8,6 -8,2 254,5


-8,6 0 -8,2 261,5


* De nummers verwijzen naar de toelichtingen op pagina 5 en volgende van deze bijlage.


3Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (in miljoenen euro's) Nettowinst 1e halfjaar Netto verloop cashflow hedges Belastingeffect Koersverschillen deelnemingen Overig totaalresultaat na aftrek belastingeffect Totaalresultaat Toe te rekenen aan houders van gewone aandelen Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 1e halfjaar (in miljoenen euro's) Toelichting* Resultaat voor belastingen aan te houden activiteiten Aanpassing voor: - financiële baten en lasten - afschrijvingen en waardeverminderingen - mutatie werkkapitaal - mutatie voorzieningen - overige Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen (betaalde) winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten - Aan te houden activiteiten - Beëindigde activiteiten Netto kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in vaste activa Investeringen in deelnemingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten - Aan te houden activiteiten - Beëindigde activiteiten Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Saldo opname (aflossing) van leningen Betaalde dividenden Inkoop eigen aandelen Uitoefening personeelsopties Betaalde rente Kasstroom uit financieringsactiviteiten - Aan te houden activiteiten - Beëindigde activiteiten Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie netto liquide middelen Netto liquide middelen 1 januari Netto liquide middelen 30 juni
1)


1e halfjaar 2011 0,8 1,7 -0,4 1,3 -3,2 -1,9 -1,1 -1,1


1e halfjaar 2010 6,9 3,4 -0,6 2,8 2,0 4,8 11,7 11,7


1e halfjaar 2011 0,4


1e halfjaar 2010 3,9


3,2 11,0 -28,6 -2,1 0,4 -15,7 -0,2

10c


3,3 10,5 1,0 -2,5 0,5 16,7 -1,6 15,1 5,3 20,4 -7,3 -7,3 -1,4


-15,9 0,8 -15,1 -9,7 -24,8


10d


-34,5 -1,0 -35,5 58,9 -8,6 -3,3


-8,7 -11,6 -4,1 -3,3 0,1 -3,3 -22,2 0,6


10e


47,0 0,2 47,2 -3,4


-21,6 -9,9 25,0 15,1


10a 10a


15,6 12,2


* De nummers verwijzen naar de toelichtingen op pagina 5 en volgende van deze bijlage.
1)

Inclusief netto liquide middelen van Beëindigde activiteiten.


4Toelichting op de halfjaarcijfers van Macintosh Retail Group NV Opmerking vooraf Per 17 april 2011 heeft Macintosh Retail Group 100% van de aandelen van de Britse schoenretailer Jones Bootmaker overgenomen, waarmee tevens 100% van de zeggenschap is verkregen. De cijfers van Jones zijn in de consolidatie opgenomen vanaf overnamedatum. Daarnaast is in maart 2011 overeenstemming bereikt met Vodafone / Libertel omtrent de verkoop van BelCompany Nederland, en is in het verlengde daarvan besloten om ook Halfords af te stoten. De cijfers van BelCompany en Halfords zijn gedeconsolideerd en opgenomen onder de Beëindigde activiteiten. Bij de vergelijking van de cijfers 2011 met die van 2010 dient met de invloed van bovenstaande acquisitie en deconsolidaties rekening te worden gehouden. Voor een nadere toelichting op deze gebeurtenissen wordt verwezen naar toelichting nummers 3 en 4 in dit bericht.


1 Algemeen Alle bedragen luiden in miljoenen euro's. Macintosh Retail Group NV is gevestigd in Maastricht, Nederland. De halfjaarcijfers hebben betrekking op de periode 1 januari t/m 30 juni.


2 Gehanteerde grondslagen De groep hanteert als grondslagen voor waardering en resultaatbepaling de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard door de Europese Unie. Bij het opstellen van dit halfjaarbericht zijn dezelfde grondslagen gehanteerd als toegepast in de jaarrekening 2010, met uitzondering van de hieronder vermelde nieuwe en/of gewijzigde standaarden en interpretaties. Het halfjaarrapport betreft een beknopt verslag en bevat niet alle informatie en toelichtingen van een jaarrekening. Het bericht dient derhalve te worden gelezen in combinatie met de jaarrekening 2010. Het halfjaarbericht is opgesteld onder toepassing van IAS 34 "Interim Financial Reporting" . Nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties toegepast in de halfjaarcijfers De volgende, voor Macintosh Retail Group relevante, nieuwe en/of aangepaste standaarden en interpretaties zijn in de halfjaarcijfers 2011 voor het eerst toegepast: - IAS 1: Presentatie van de jaarrekening Wijziging die inhoudt dat de vereiste aansluitingen tussen de boekwaarde aan het begin en het einde van een periode voor elke component van het totaalresultaat mag worden weergegeven in zowel het overzicht mutaties eigen vermogen alsook in de toelichting op het eigen vermogen. - IAS 24: Informatieverschaffing over verbonden partijen Herziene definitie van het begrip verbonden partijen. Tussentijdse financiële verslaglegging Wijziging welke aanvullende toelichtingen voorschrijft, met name ten aanzien van de reële waarde en classificatie van financiële instrumenten en ten aanzien van wijzigingen in voorwaardelijke verplichtingen. - IFRS 3: Bedrijfscombinaties Verduidelijking van de waardering van minderheidsbelangen. Bedrijfscombinaties Verduidelijking omtrent waardering en verwerking door koper van op aandelen gebaseerde beloningen van de overgenomen partij. Financiële instrumenten: informatieverschaffing Wijziging inzake de interactie tussen kwantitatieve en kwalitatieve informatie omtrent risicoŽs aangaande financiële instrumenten en kredietrisico. Geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening Wijziging welke betrekking heeft op het niet langer hebben van zeggenschap in een onderneming, terwijl het resterende belang wel nog is geactiveerd als financieel instrument. Loyaliteitsprogramma's Interpretatie omtrent de wijze van berekening van de verplichtingen inzake klantengetrouwheidsprogrammaŽs.


- IAS 34:


- IFRS 3:


- IFRS 7:


- IAS 27:


- IFRIC 13:

De wijzigingen in de standaarden IFRS 3 en IAS 27 zijn niet relevant voor Macintosh, daar de omstandigheden waarop deze wijzigingen betrekking hebben zich niet hebben voorgedaan. De overige wijzigingen zijn wel van toepassing, maar hebben vrijwel geen effect gehad op de cijfers en niet hebben geleid tot aanvullende toelichtingen in dit halfjaarbericht.


5Nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties van toepassing in toekomstige boekjaren De volgende nieuwe en/of aangepaste standaarden en interpretaties kunnen voor Macintosh Retail Group vanaf volgende boekjaren van toepassing zijn: - IAS 1: Presentatie van de jaarrekening Wijziging inzake presentatie "Overig totaalresultaat" (Other Comprehensive Income) (boekjaar 2013). - IAS 1: Presentatie van de jaarrekening Verduidelijking ten aanzien van het vermelden van vergelijkende cijfers (boekjaar 2012). Materiële vaste activa Verduidelijking inzake rubricering van onderhoudsbenodigdheden (boekjaar 2012). Personeelsbeloningen. Wijziging die het uitstellen van actuariële resultaten verbiedt (boekjaar 2013). (Herzien) De enkelvoudige jaarrekening Herziene standaard welke specifieke voorschriften bevat ten aanzien van de waardering van deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening (boekjaar 2013). (Herzien) Investeringen in Geassocieerde Deelnemingen en Joint Ventures Herziene standaard met specifieke voorschriften ten aanzien van de waardering van geassocieerde deelnemingen en Joint Ventures (boekjaar 2013). Financiële instrumenten Introductie van een nieuw kader voor classificatie en waardering van financiële activa (boekjaar 2013). Geconsolideerde jaarrekening Dit betreft een nieuwe standaard die onder andere een herziene definitie geeft van het begrip "zeggenschap" (boekjaar 2013). Gezamenlijke activiteiten Betreft een nieuwe standaard welke voorschriften bevat ten aanzien van de verantwoording van gezamenlijke activiteiten onder gezamenlijke zeggenschap (boekjaar 2013). Informatieverschaffing omtrent belangen in andere entiteiten Betreft een nieuwe standaard welke voorschriften bevat inzake informatieverschaffing omtrent alle vormen van belangen in andere ondernemingen (boekjaar 2013). - IFRS 13: Reële waarde bepaling Betreft een nieuwe standaard welke voorschriften bevat omtrent de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet financiële posten (boekjaar 2013).


- IAS 16:


- IAS 19:


- IAS 27:


- IAS 28:


- IFRS 9:


- IFRS 10:


- IFRS 11:


- IFRS 12:

Verwachte impact van de toekomstige wijzigingen: - IAS 19, IAS 27, 28 en IFRS 10, 11 en 12: De impact van deze herziene en nieuwe standaarden wordt nog onderzocht. - IFRS 9: Deze nieuwe standaard zal voornamelijk impact hebben op de classificatie en in mindere mate op de waardering van financiële instrumenten. De omvang van de impact wordt nog nader onderzocht. De overige nieuwe en gewijzigde standaarden zullen slechts een beperkte invloed hebben op de cijfers en toelichtingen van Macintosh Retail Group.


63 Acquisitie Per 17 april 2011 heeft Macintosh Retail Group 100% van de aandelen van de Britse schoenretailer Jones Bootmaker overgenomen, waarmee tevens 100% van de zeggenschap is verkregen. Met deze overname heeft Macintosh haar positie in het segment fashion verder uitgebreid. Consolidatie van Jones heeft plaatsgevonden vanaf overnamedatum. De overnameprijs van ( 25,2 mln) bestaat uit een initiële vergoeding van ( 24,5 mln) en een additionele vergoeding die afhankelijk is van het door Jones te realiseren EBITDA over de periode februari 2011 tot en met januari 2012, welke vergoeding momenteel wordt ingeschat op ( 0,7 mln). Betaling heeft volledig in contanten plaatsgevonden en is gefinancierd uit de beschikbare kredietfaciliteiten. De effecten van de acquisitie op balans en resultaat kunnen als volgt worden weergegeven.

Effect van de acquisitie op de geconsplideerde balans per overnamedatum (in miljoenen euro's)

Waardering in balans na na overname 15,5 8,4 20,2 4,2 0,4 48,7 -0,6 -4,3 -9,2 -6,6 -16,8 11,2 14,0 25,2

Vaste activa Handelsnaam Materiële vaste activa Voorraden Overige vlottende activa Liquide middelen Totaal activa Voorzieningen Belastinglatenties Schulden aan kredietinstellingen Overige rentedragende schulden Kortlopende schulden Reële waarde netto vermogen Goodwill Overnameprijs

De bepaling van de reële waarde op acquisitiedatum van alle overgenomen identificeerbare activa en passiva is momenteel nog niet volledig afgerond. Bovenstaande bedragen zijn derhalve nog niet definitief en kunnen nog wijzigen. Er zijn geen immateriële activa onderkend die niet in de balans zijn opgenomen. De betaalde goodwill hangt voornamelijk samen met het winstpotentieel van de overgenomen onderneming en de met de acquisitie verkregen spreiding, zowel geografisch als in het modesegment. Effect van de acquisitie op omzet en resultaat Vanaf overnamedatum heeft Jones Bootmaker 15,4 mln ( 17,7 mln) bijgedragen aan de omzet van Macintosh Retail Group en 0,1 mln ( 0,2 mln) (inclusief financieringslast van de acquisitie) aan het netto resultaat. Indien de overname had plaatsgevonden op 1 januari 2011, zou de bijdrage aan de omzet 33,6 mln ( 38,7 mln) hebben bedragen en de bijdrage aan het resultaat (inclusief financieringslast) - 2,7 mln ( - 3,0 mln).


4 Beëindigde activiteiten Op 22 maart 2011 is overeenstemming bereikt tussen Macintosh Retail Group en Vodafone / Libertel omtrent de verkoop van BelCompany Nederland. De uiteindelijke (datum van) verkoop is onder andere afhankelijk van de goedkeuring van de NMA, welke goedkeuring inmiddels op 18 juli 2011 is bekend gemaakt. De boekwinst, welke circa 90 mln zal bedragen, wordt verwerkt in het tweede halfjaar. De met Vodafone / Libertel afgesproken overnameprijs bedraagt 120 mln (cash and debt free) per 1 januari 2011. BelCompany maakte onderdeel uit van het segment Automotive & Telecom. Aangezien de sector Automotive & Telecom inmiddels niet meer strategisch is voor Macintosh Retail Group, heeft de Raad van Bestuur, in het verlengde van de verkoop van Belcompany, besloten om ook de activiteiten van Halfords af te stoten. De verkoop zal gebeuren via een veiling, welke zal plaatsvinden in het najaar van 2011. De verwachting bestaat dat de verkoop kan worden afgerond voor het einde van 2011. De verwachte verkoopprijs zal hoger zijn dan de boekwaarde van de te verkopen activiteiten. De resultaten van BelCompany en Halfords zijn opgenomen onder Beëindigde activiteiten, terwijl de activa en passiva staan vermeld onder "Activa aangehouden voor verkoop" respectievelijk "Verplichtingen m.b.t. activa aangehouden voor verkoop". Conform het voorschrift van IFRS 5 heeft geen afschrijving meer plaats gevonden van de af te stoten vaste activa vanaf het moment van verantwoording als Activa aangehouden voor verkoop.


7De balans, resultaten en kasstroom van de Beëindigde activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:

Verkorte balans Beëindigde activiteiten (in miljoenen euro's) Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Overige vlottende activa Liquide middelen Totaal activa Voorzieningen Overige langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva


30.06.2011


31.12.2010


30.06.2010

0,8 13,3 0,2 40,9 27,3 10,7 93,2 1,3 0,4 55,7 57,4

0,8 13,6 0,3 47,4 27,3 11,0 100,4 1,3 0,4 63,5 65,2

0,5 13,2 0,4 41,4 26,0 11,4 92,9 1,5 0,4 62,9 64,8

De activa en passiva van de beëindigde activiteiten zijn, na eliminatie van intercompany vorderingen en schulden, in de geconsolideerde balans per 30 juni 2011 opgenomen onder de post "Activa aangehouden voor verkoop", respectievelijk "Verplichtingen m.b.t. activa aangehouden voor verkoop". Verkorte Winst- en verliesrekening Beëindigde activiteiten (in miljoenen euro's) Netto omzet Kosten Bedrijfsresultaat uit exploitatie Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen m.b.t. exploitatieresultaat Nettowinst Beëindigde activiteiten Nettowinst per aandeel Verwaterde winst per aandeel


1e halfjaar 2011 138,5 -137,4 1,1 -0,5 0,6 -0,1 0,5 0,02 0,02


1e halfjaar 2010 134,6 -129,5 5,1 -0,3 4,8 -1,2 3,6 0,16 0,16

Verkort kasstroomoverzicht Beëindigde activiteiten (in miljoenen euro's) Netto kasstroom uit operationele activiteiten Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom


1e halfjaar 2011 0,8 -1,0 0,2 0,0


1e halfjaar 2010 5,2 -1,4 0,6 4,4


85 Segmentatie Ten behoeve van managementdoeleinden, is de groep verdeeld in een aantal segmenten, welke zijn gebaseerd op de verschillende geleverde producten en diensten. De verdeling resulteert in de volgende te rapporteren operationele segmenten: Fashion Onder Fashion vallen alle winkels binnen het modesegment. Dit betreffen voornamelijk winkelketens op het gebied van schoenmode, deels met kleding. Living Het segment Living omvat winkels op het gebied van woninginrichting en -decoratie. Automotive & Telecom In dit segment werden de activiteiten van Belcompany en Halfords opgenomen, beide aanbieders van producten voor de mobiele consument op het gebied van fietsen, navigatiesystemen en mobiele telefonie. Naar aanleiding van de (voorgenomen) verkoop van deze activiteiten, worden deze activiteiten nu verantwoord onder de post Beëindigde activiteiten.


-

Onder de gerapporteerde segmenten zijn operationele segmenten, die voldoen aan de in IFRS 8 vermelde criteria, samengevoegd.

Omzet en bedrijfsresultaat per operationeel segment 1e halfjaar (in miljoenen euro's)


1e halfjaar 2011 omzet bedrijfsresultaat 5,9 2,8 -5,1 3,6 -3,2 0,4 -0,1 0,3 0,5 0,8


1e halfjaar 2010 omzet 274,8 121,5 396,3 bedrijfsresultaat 8,7 2,0 -3,5 7,2 -3,3 3,9 -0,6 3,3 3,6 6,9

Fashion 1) Living Niet gealloceerd

2)


288,0 116,8 404,8

Totaal volgens winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Winst voor belastingen Belastingen Nettowinst aan te houden activiteiten Nettowinst te beëindigen activiteiten Nettowinst volgens winst- en verliesrekening
1)

Inclusief Jones Bootmaker vanaf 17 april 2011. De afschrijvingslasten van de geactiveerde handelsnamen zijn opgenomen onder "Niet gealloceerd", conform de presentatie in de jaarrekening 2010.


2)

Inclusief afschrijving handelsnamen.

Er vinden geen onderlinge transacties plaats tussen de diverse operationele segmenten. De post "Niet gealloceerd" bedrijfsresultaat heeft betrekking op alle niet rechtstreeks aan de segmenten toewijsbare resultaten. Het betreft resultaten welke zijn gegenereerd door ondernemingen die niet voldoen aan de definitie van een operationeel segment volgens IFRS 8. Financiering en tax management vinden plaats op groepsniveau. Financiële baten en lasten, alsmede belastingen worden derhalve niet toegerekend aan de verschillende segmenten. Operationele activa per operationeel segment De operationele activa per segment wijken niet materieel af van de activa per 31 december 2010, zoals weergegeven in de jaar rekening 2010.


6 Seizoensinvloeden In de voor Macintosh Retail Group relevante retailmarkten is sprake van een seizoenpatroon. Onder normale omstandigheden is de omzet in het tweede halfjaar hoger dan in het eerste halfjaar, en daarbinnen met name in het 4e kwartaal.


97 Toelichting op diverse posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening a) Netto-omzet De netto-omzet uit aan te houden activiteiten is als volgt samengesteld: (in miljoenen euro's) Omzet uit goederenleveranties Omzet uit dienstverlening Totaal netto-omzet 1e halfjaar 2011 404,4 0,4 404,8 1e halfjaar 2010 396,1 0,2 396,3

b) Belastingdruk De belastingdruk voor aan te houden activiteiten bedraagt over het 1e halfjaar 19,0% ten opzichte van ca. 14,7% over de vergelijkbare periode in 2010.


8 Toelichting op diverse posten van de geconsolideerde balans a) Immateriële vaste activa Deze post is als volgt opgebouwd: (in miljoenen euro's) Handelsnamen Overige immateriële vaste activa Totaal 30.06.2011 33,4 1,9 35,3 31.12.2010 18,6 2,3 20,9 30.06.2010 20,4 0,9 21,3

De toename van de post Handelsnamen heeft betrekking op de bij de acquisitie van Jones Bootmaker verkregen handelsnaam ten bedrage van £ 13,8 mln ( 15,5 mln). Afschrijving vindt plaats in 30 jaar. b) Goodwill De toename van de post goodwill met 13,8 mln (incl. koerseffecten) heeft volledig betrekking op de overname van Jones Bootmaker. De rest van de post goodwill heeft betrekking op de deelnemingen Scapino ( 96,9 mln) en Brantano ( 98,3 mln). Toetsing op bijzondere waardevermindering van de goodwill vindt per jaareinde plaats en tussentijds indien daar aanleiding voor bestaat. Per 30 juni 2011 heeft geen bijzondere waardevermindering plaatsgevonden. c) Voorraden De voorraden ten bedrage van 209,6 mln (2010: 219,9 mln) betreffen nagenoeg uitsluitend detailhandelsvoorraden. De afwaardering van de voorraden tot lagere opbrengstwaarde ziet er als volgt uit. (in miljoenen euro's) Stand per 1 januari Toename als gevolg van acquisities Overboeking naar "Activa aangehouden voor verkoop" Toevoeging t.l.v. winst- en verliesrekening Gebruik Stand per 30 juni 30.06.2011 9,9 0,3 -2,0 6,8 -6,7 8,3 30.06.2010 9,6 5,9 -5,1 10,4

d) Financiële derivaten Het in de balans geactiveerde bedrag aan lang- en kortlopende financiële derivaten van in totaal 0,7 mln heeft volledig betrekking op rentederivaten, terwijl het in de balans van juni 2010 geactiveerde bedrag ( 2,4 mln) valutatermijncontracten betrof. Het in juni 2010 onder de (kortlopende) passiva opgenomen bedrag ( 3,9 mln) had betrekking op rentederivaten.


10e) Voorwaardelijke verplichtingen Als onderdeel van de acquisitieovereenkomst van Jones Bootmaker is een gedeelte van de overnameprijs afhankelijk gesteld van het door Jones te behalen EBITDA over de periode februari 2011 t/m januari 2012. De waarde van deze vergoeding wordt momenteel ingesch at op GBP 0,6 mln (0,7 mln) en is in de balans per 30 juni 2011 opgenomen als voorwaardelijke verplichting. f) Rentedragende schulden De rentedragende schulden zijn ten opzichte van ultimo 2010 toegenomen met 75,4 mln (waarvan 74,7 mln bij Aan te houden activiteiten en 0,7 mln bij te Beëindigen activiteiten). Hiervan hangt 40,6 mln samen met de acquisitie van Jones Bootmaker. Het overige is voornamelijk een gevolg van de toename van het werkkapitaal. Ultimo juni 2011 bedraagt de totale faciliteit bij banken 260 mln, waarvan per die datum 190,2 mln in gebruik was. Ten aanzien van deze faciliteiten zijn geen zekerheden gesteld. Wel dient Macintosh op geconsolideerd niveau aan de volgende ratio's te voldo en: Net Debt / EBITDA ratio Interest coverage ratio <3 >3 (realisatie 1e halfjaar 2011: 2,3) (realisatie 1e halfjaar 2011: 6,5)

Voorts hebben groepsmaatschappijen zich verplicht hun activa niet te bezwaren.


9 Toelichting op het geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen a) Dividendbetaling In mei 2011 is een keuzedividend op gewone aandelen uitgekeerd. Het cash dividend bedroeg 0,67 per aandeel (2010: 0,55). Als gevolg van de keuze voor stockdividend door ca. 45% van de aandeelhouders is 8,6 mln cash dividend uitgekeerd (2010: 4,1 mln) en zijn er 396 370 nieuwe aandelen uitgegeven (2010: 538 754). Door de uitgifte van het stockdividend is het aantal uitstaande aandelen als volgt gewijzigd: (aantal x 1 000) Aantal aandelen per 1 januari Uitgifte stockdividend Aantal aandelen per 30 juni 1e halfjaar 2011 23.946 396 24.342 1e halfjaar 2010 23.407 539 23.946

Het gewogen gemiddeld aantal aandelen ten behoeve van de berekening van de winst per aandeel is als volgt berekend: (aantal x 1 000) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen Verwateringsfactor uitgeoefende personeelsopties en stockdividend Gewogen gemiddeld aantal aandelen t.b.v. berekening winst per aandeel Verwateringseffect uitstaande opties Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen 1e halfjaar 2011 23.271 4 23.275 256 23.531 1e halfjaar 2010 22.887 13 22.900 204 23.104


1110 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht De post liquide middelen bestaat uit kasgelden (voornamelijk in de winkels) en tegoeden in rekening-courant bij de banken, hetgeen overeenstemt met de samenstelling van deze post in de jaarrekening 2010. Dit wijkt af van het halfjaarbericht 2010, toen op d e liquide middelen de rekening-courant schulden bij banken ad 2,4 mln in mindering werden gebracht. De vergelijkende cijfers over het 1e halfjaar 2010 zijn aangepast aan deze herziene methodiek, hetgeen een effect van 2,4 mln heeft gehad op de kasstroom uit financieringsactiviteiten. a) Aansluiting liquide middelen De aansluiting tussen de liquide middelen volgens de balans en het kasstroomoverzicht is als volgt weer te geven: (in miljoenen euro's) Liquide middelen volgens de balans Liquide middelen begrepen onder "Activa aangehouden voor verkoop" Liquide middelen Beëindigde activiteiten te salderen met schulden aan kredietinstellingen Netto liquide middelen volgens kasstroomoverzicht 30.06.2011 11,2 10,7 -9,7 12,2 31.12.2010 15,6 15,6 30.06.2010 15,1 15,1

b) Aansluiting rentedragende schulden De aansluiting tussen de rentedragende schulden volgens de balans en het kasstroomoverzicht is als volgt weer te geven: (in miljoenen euro's) Rentedragende schulden volgens de balans Liquide middelen Beëindigde activiteiten te salderen met schulden aan kredietinstellingen Rentedragende schulden volgens kasstroomoverzicht 30.06.2011 201,9 -9,7 192,2 31.12.2010 116,8 116,8 30.06.2010 149,5 149,5

In onderstaande toelichtingen worden de kasstromen van 2011 vergeleken met die van de aan te houden activiteiten van 2010. c) Kasstroom uit operationele activiteiten Deze kasstroom komt 31,0 mln lager uit dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit komt voornamelijk door een toename van het werkkapitaal met - 28,6 mln. d) Kasstroom uit investeringsactiviteiten De kasstroom uit investeringen van de aan te houden activiteiten ten bedrage van - 34,5 mln, is - 24,8 mln het gevolg van de acquisitie van Jones Bootmaker. De investeringen in immateriële en materiële activa van in totaal - 9,7 mln, zijn 2,5 mln hoger uitgekomen dan vorig jaar (- 7,3 mln). De specificatie van de in 2011 betaalde acquisitieprijs is als volgt weer te geven. (in miljoenen euro's) Betaalde overnameprijs in contanten Mee gekochte liquide middelen Totaal 1e halfjaar 2011 25,2 -0,4 24,8

e) Kasstroom uit financieringsactiviteiten De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 47,0 mln, welk bedrag voornamelijk is aangewend ter financiering van de overname van Jones en de financiering van werkkapitaal. In de vergelijkbare periode in 2010 was er sprake van een uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten van - 22,2 mln, onder andere als gevolg van aflossing van leningen van 11,6 mln.


11 Gebeurtenissen na balansdatum Op 18 juli 2011 is bekend gemaakt dat de NMA haar goedkeuring heeft gegeven aan de verkoop van BelCompany aan Vodafone / Libertel. De verkoop zal naar verwachting op 1 augustus 2011 worden geëffectueerd. De bij de verkoop behaalde boekwinst bedraagt circa 90 mln.


12


---- --

Deel: ' Halfjaarbericht 2011 Investeringen in de toekomst en sombere consum.. '
Lees ook