Keywords: geveke

Persberichten

Naarden, 28 Juli 1999

Halfjaarbericht 1999

Algemeen Het resultaat na belastingen steeg in het eerste halfjaar 1999 met 10,1% tot EUR 8,0 mln (1998: EUR 7,2 mln). De winst per aandeel steeg met 8,6% tot EUR 2,24. Het bedrijfsresultaat lag met EUR 12,2 mln 6,5% hoger dan in het eerste halfjaar 1998 (EUR 11,5 mln).

De omzet nam met 5,5% toe tot EUR 315,3 mln (1998: EUR 298,8 mln). De autonome omzetgroei bedroeg 1,4%. De omzet productverkopen nam toe met 5,4%. After-sales service (service en onderdelen) nam toe met 5,7%. De verhuuractiviteiten daalden met 2,2%.

Als gevolg van het toegenomen aandeel after-sales service in de omzet steeg de brutowinstmarge als percentage van de omzet tot 27,4% (1998: 26,9%).

De bedrijfslasten exclusief inkoopkosten stegen met 7,7%.

De financiële lasten zijn per saldo met 27,9% afgenomen tot EUR 0,6 mln (1998: EUR 0,8 mln) als gevolg van een onder dit hoofd opgenomen beter resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen en lagere rentelasten.

De belastingdruk nam af tot 31,5% (1998: 32,1%).

Enkellijnsdealers De omzet van de Enkellijnsdealers (Power Systems, Grondverzet en Overige) maakte gedurende het eerste halfjaar een geringe ontwikkeling door. Het bedrijfsresultaat liet een duidelijke verbetering zien.

De omzet van Power Systems is licht gestegen ten opzichte van 1998. Er was sprake van een lichte verbetering van het bedrijfsresultaat.

De omzet van Grondverzet, gecorrigeerd voor koersverschillen, is licht gestegen. Het bedrijfsresultaat liet een belangrijke verbetering zien.

De omzet van de Overige Enkellijnsdealers stond onder druk. Het bedrijfsresultaat bleef als gevolg hiervan enigszins achter bij dat van vorig jaar.

Meerlijnsdealers De omzet van de Meerlijnsdealers is sterk gestegen ten opzichte van 1998, hetgeen voornamelijk het gevolg is van de geacquireerde bedrijven in 1998 en 1999. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ten opzichte van vorig jaar.

Groothandels Bij een duidelijke stijging van de omzet bleef het bedrijfsresultaat enigszins achter bij dat van vorig jaar als gevolg van een druk op de marge.

Financiering en vermogen In het eerste halfjaar 1999 traden geen belangrijke wijzigingen op in de kapitaalstructuur. De solvabiliteit bedroeg 30 juni 1999 28,0% (31 december 1998: 25,4%).

Verwachtingen De orderportefeuille bedroeg 30 juni 1999 EUR 115 mln en is daarmee 4,5% gestegen ten opzichte van het niveau ultimo 1998.

Over het tweede halfjaar 1999 verwachten wij een belangrijke stijging van de netto winst ten opzichte van het eerste halfjaar 1999. Deze winstverwachting is exclusief de voorgenomen overname van Koninklijke Landré & Merrem nv.

Geveke nv deelt mee, overeenkomstig het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975, dat de op 2 juli bekendgemaakte besprekingen over de voorgenomen overname voorspoedig verlopen.

De voorgenomen overname zal binnenkort bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit worden aangemeld. Ervan uitgaande dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit zal oordelen dat voor de voorgenomen transactie geen vergunning vereist zal zijn en dat ook anderszins geen vertraging optreedt verwacht Geveke dat het openbaar bod op Koninklijke Landré & Merrem nv binnen zes weken na heden wordt uitgebracht.

De directie 27 juli 1999

Voor nadere informatie:

de heer mr. drs. T.S. Haisma Financieel directeur telefoon: 035 - 6997 307

Geveke nv Gooimeer 6 1411 DD Naarden

Halfjaarcijfers 1999

(x EUR 1.000)

01.01. - 30.06.1999

01.01. - 30.06.1998

Netto-omzet

Bruto-omzetresultaat

Salarissen en sociale lasten

Afschrijvingen op vaste activa

Overige bedrijfskosten

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Financiele baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening voor belastingen

Belastingen

Resultaat na belastingen

Aantal gewone aandelen exclusief eigen bezit (x 1.000)

Per gewoon aandeel van EUR 4,54 nominaal

Resultaat na belastingen

46.004

3.211

25.061

438

277

1.297

315.334

86.478

74.276


12.202

582


11.620

3.657


7.963

3.554

EUR 2,24

41.386

2.809

24.747

385

209

1.401

298.839

80.402

68.942


11.460

807


10.653

3.421


7.232

3.506

EUR 2,06 www.geveke.com


* terug naar overzicht

Deel: ' Halfjaarbericht Geveke 1999 '
Lees ook