Laurus NV

's-Hertogenbosch, 4 september 2001

HALFJAARBERICHT LAURUS NV 2001

Laurus NV heeft een verliesgevend eerste halfjaar achter de rug. Het nettoresultaat vóór
buitengewone baten en lasten en afschrijving
goodwill bedraagt voor deze periode minus
? 29 miljoen (2000: ? 34 miljoen winst). De
oorzaken voor dit negatief resultaat zijn:


* Omzetten en bruto resultaat in Nederland en Spanje

De omzet in Nederland bedraagt
? 2.460 miljoen (2000: ? 2.431 miljoen) en het bruto omzetresultaat (brutowinstmarge) bedraagt ? 425 miljoen (2000: ? 477 miljoen).

In Spanje is een omzet gerealiseerd van
? 442 miljoen (2000: ? 462 miljoen). Het bruto-omzetresultaat bedraagt hier
? 71 miljoen (2000: ? 90 miljoen).


* Operationele kosten

Kostenreducties zijn tenietgedaan door
maatregelen om knelpunten op het gebied van logistiek aan te pakken (? 11 miljoen),
voornamelijk door inhuur van uitzendkrachten.


* Incidentele posten

De voorgenomen verkoop van
niet-kernactiviteiten heeft nog niet
plaatsgevonden. Deze activiteiten geven in het eerste halfjaar een bedrijfsresultaat van negatief ? 7 miljoen.

Bovendien was er sprake van een incidentele pensioenlast van ? 8 miljoen.

Omzetontwikkeling Laurus NV

De netto-omzet bedroeg ? 3.229 miljoen, een
toename van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Specificatie in miljoenen euro:

2001 2000
Nederland 2.460 2.431
Spanje 442 462

België 327 302

________ ________
3.229 3.195

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat bedroeg minus ? 20 miljoen (2000: ? 58 miljoen) en kan als volgt worden
gespecificeerd (in miljoenen euro):

2001 2000
Nederland 17 57
Spanje (37) 0
België 0 1

_______ _______
(20) 58

Het bedrijfsresultaat in Nederland is lager door een lagere brutomarge op verkoop van producten in supermarkten en hogere distributiekosten in
verband met problemen bij de integratie van de logistieke processen van de verschillende
werkmaatschappijen. In 2001 is een additionele afschrijving van goodwill Groenwoudt opgenomen van ? 7 miljoen.

In Spanje is het bedrijfsresultaat negatief
beïnvloed door druk op de verkoopprijzen.
Bovendien is er sprake van lagere financiële
bijdragen van leveranciers omdat omzetten zijn achtergebleven bij gezamenlijk overeengekomen doelstellingen.

Buitengewone baten en lasten

De buitengewone baten en lasten bedragen per saldo minus ? 2 miljoen (2000: ? 10 miljoen winst). Deze buitengewone baten en lasten betreffen (in
miljoenen euro):


* de verkoop van de 3 7
Centrale Slagerijen en
Pets's Place


* additionele kosten in (6)
het kader van nieuwe
Konmar


* overige (3)


(2)

Nederland

De omzet van Laurus' supermarkten in Nederland bedroeg ? 2.460 miljoen (2000: ? 2.431 miljoen). Het marktaandeel van Laurus Nederland bedroeg 25,6 procent op 30 juni 2001 ten opzichte van 26,6 procent op 30 juni 2000.

De goede omzetontwikkeling bij Super De Boer en Edah heeft het omzetverlies voor Laurus Nederland als gevolg van de ombouw van winkels gedeeltelijk kunnen compenseren. Het marktaandeel voor Super De Boer is toegenomen tot 9,3 procent.

Het bedrijfsresultaat vòòr afschrijving goodwill bedroeg ? 31 miljoen ten opzichte van ? 64 miljoen vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door extra
kosten in verband met de ombouw van Konmar-winkels (121 stuks), problemen bij logistiek en
automatisering alsmede incidentele pensioenkosten.

Spanje

In Spanje bedroeg de omzet ? 442 miljoen (2000: ? 462 miljoen). Het bruto-omzetresultaat was
? 71 miljoen. Ondanks de sluiting van 44 slecht renderende filialen en prijsverlagingen is de omzet redelijk op peil gebleven.

Het bedrijfsresultaat van Spanje bedraagt minus ? 37 miljoen. Vorig jaar was het bedrijfsresultaat in dezelfde periode nihil. De daling is te wijten aan het lagere omzetresultaat als gevolg van
prijsdalingen (minus ? 19 miljoen) en lagere
financiële bijdragen van leveranciers in verband met gemiste omzetdoelstellingen (minus
? 10 miljoen). Om de bedrijfsresultaten in Spanje te verbeteren is een reorganisatie in gang gezet gericht op behoud van marktaandeel, de sluiting van slecht lopende winkels en het verminderen van derving.

België

De omzet van Laurus België is gestegen met 8
procent tot ? 327 miljoen. Het bedrijfsresultaat is nagenoeg gelijk gebleven. Laurus België heeft inmiddels de backoffice-activiteiten
(automatisering, logistiek en administratie)
geharmoniseerd, alsmede de hoofdkantoordiensten ondergebracht in één kantoor.

Belastingen

De belastingen bedroegen ? 7 miljoen (2000:
? 16 miljoen). De belastingdruk wordt beïnvloed door niet-aftrekbare kosten in Nederland in
verband met afschrijving goodwill. Daarnaast is over het negatieve bedrijfsresultaat in Spanje geen belastingbate opgenomen.

Financiële positie

Het balanstotaal is op 30 juni 2001 nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 31 december 2000. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen ? 143 miljoen (hele jaar 2000: ? 129 miljoen) en de afschrijvingen waren ? 65 miljoen (hele jaar 2000: ? 110 miljoen).

De investeringen hebben grotendeels betrekking op de ombouw van Konmar-winkels en de aanpassing van de backoffice-activiteiten (distributiecentra, ICT, etc.). De cash flow in het eerste halfjaar was licht positief. Door de slechte resultaten in het eerste halfjaar 2001 voldoet de onderneming niet meer aan een van de eerder dit jaar
afgesproken bankratio's, namelijk de
interestdekking. Hierover zal binnenkort overleg worden gepleegd.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat

In dit halfjaarbericht worden dezelfde grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling gehanteerd als in de
jaarrekening over het boekjaar 2000.

Overig

De halfjaarcijfers zijn niet door de externe
accountant gecontroleerd.


Zoekwoorden:

Deel: ' Halfjaarbericht Laurus '
Lees ook