Persbericht Amsterdam Exchanges


26 Aug 1999 Halfjaarcijfers 1999 Hagemeyer

Hagemeyer
x eur 1 miljoen 1e HJ 1999 1e HJ 1998 verschil
Omzet 2.929,7 3.177,8 - 7,8%
Bedrijfsresultaat 135,7 154,2 -12,0%
Netto resultaat -91,2 90,9 --
Resultaat per aandeel 0,830 eur 0,815 eur + 1,8%

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen over de eerste zes maanden van 1999 bedroeg eur 87,8 miljoen, een stijging van 3,0% ten opzichte van de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar (1998: eur 85,2 miljoen). De gewone winst per aandeel steeg met 1,8% van eur 0,815 in 1998 tot eur 0,830 in 1999. De resultaten werden in 1999 negatief beïnvloed door het verlies uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van Ceteco in de eerste twee maanden van het jaar. Daarna werd deze onderneming buiten de consolidatie gebracht. Ceteco niet meegerekend, steeg de gewone winst per aandeel met 4,0%.

Als gevolg van een aanzienlijke buitengewone last van eur 179,0 miljoen, kwam het netto resultaat in de verslagperiode uit op een verlies van eur 91,2 miljoen ten opzichte van een winst van eur 90,9 miljoen in de vergelijkbare periode van 1998.

De omzet bedroeg in 1999 eur 2.929,7 miljoen ten opzichte van eur 3.177,9 miljoen in 1998. Dit is voornamelijk het netto effect van desinvesteringen en acquisities ten bedrage van eur 341,2 miljoen en van negatieve valutakoersontwikkelingen ten bedrage van eur 24,5 miljoen. De autonome groei, exclusief Ceteco, was 4,5% in de eerste zes maanden van 1999. Dit is lager dan de 7,8% in de overeenkomstige periode van 1998, maar een verbetering ten opzichte van de tweede helft van 1998 toen de autonome groei, exclusief Ceteco, 2,3% bedroeg.

Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet nam af van 4,9% in 1998 tot 4,6% in 1999. Deze afname is het gevolg van de deconsolidatie van Ceteco dat bovengemiddelde marges maar ook aanzienlijk hoger financieringskosten kent. Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen 1) nam toe van 19,0% in de eerste helft van 1998 tot 19,6% in de verslagperiode.

De financiële lasten waren in de eerste helft van 1999 aanzienlijk lager dan in 1998, voornamelijk door het wegvallen van de hoge financieringskosten verband houdend met

1) Gebaseerd op het twaalf maands gemiddelde

De consumentenfinancieringsactiviteiten van Ceteco, en een algehele daling van rentetarieven. Het aandeel in resultaat deelnemingen nam af, voornamelijk door de verkoop ultimo 1998 van een niet strategische deelneming in een Nederlandse transportonderneming, hetgeen slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door de sterke winsttoename bij Godrej Pacific Technolgy Limited, een IT-distributeur in India waarin 24,0% in 1998 tot 25,9%. Deze toename is het gevolg van veranderingen in de geografische spreiding van de belastbare winst.

De totale activa naman met 19% af van eur 2,8 miljard per 30 juni 1998 tot eur 2,3 miljard per 30 juni 1999. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de afschrijvingen van Hagemeyers investering in Ceteco en van de verkoop van de levensmiddelenspecialiteiten groep. De rentedragende schulden, inclusief achtergestelde obligaties onder aftrek van liquide middelen, namen met eur 364,8 miljoen af tot eur 598,4 miljoen per 30 juni 1999, voornamelijk als gevolg van de deconsolidatie van Ceteco, en omdat de verkoopopbrengst van de levensmiddelenspecialiteitengroep werd gebruikt om schulden terug te betalen. Hierdoor verbeterde de gearing ratio(2) van 124% per 30 juni 1998 tot 101% per 30 juni 1999, terwijl de interest cover ratio (3) toenam van 4,6 naar 10,2.

Interim dividend
Het interim dividend is vastgesteld op 0,49 (overeenkomend met ongeveer eur 0,222) per gewoon aandeel, een toename van 2,1% ten opzichte van 1998 en is betaalbaar per 30 september 1999.

Strategie
Hagemeyer heeft een nauwkeurige analyse gemaakt van de te verwachten gevolgen van recente ontwikkelingen op de wereldmarkt op de marktposities van alle onderdelen van de Groep. Dit heeft geleid tot een groeiscenario waarbij financiële middelen en management capaciteit geconcentreerd worden op specifieke business to business markten.

De kracht van Hagemeyer is dat zij reeds beschikt over leidende posities in business to business markten met mogelijkheden voor verdere groei. De Groep heeft een sterke financiële basis en is met haar ruime positieve cash flow goed in staat overnames uit eigen middelen te financieren. Hagemeyers management zorgt voor de noodzakelijke sturing van de activiteiten daarbij gesteund door goede financiële systemen en strakke rapportage lijnen.

(2) Gearing ratio: (rentedragende schulden, inclusief achtergestelde obligaties onder aftrek van de liquide middelen)/eigen vermogen.

(3)Interest cover ratio (winst voor rente, belastingen en afschrijvingen)/netto rentelasten.

Hagemeyer zal zich specialiseren op het gebied van dienstverlening in business to business activiteiten met een duidelijke toegevoegde waarde. Zij richt zich hierbij op groeimarkten met een groot en divers afnemers- leveranciersbestand en een grote verscheidenheid aan producten. Deze markten vragen in toenemende mate om specialisten die de niet- kernactiviteiten van zowel leveranciers als afnemers kunnen overnemen. Daarbij voegen zij waarde toe doordat zij de informatie- en productstromen in de bedrijfskolom bundelen en coördineren.

Op deze markten opereert Hagemeyer met twee kernactiviteiten:


* Professional Products en Services (PPS)

* Information Technology Product en Services (ITPS)

PPS vertegenwoordigt nagenoeg de helft van de concernomzet en realiseert uitstekende resultaten, terwijl ITPS bijna 24% van de concernomzet uitmaakt en aantrekkelijke groeimogelijkheden biedt. Beide productgroepen kunnen door hun omvang en sterke positie profiteren van nieuwe kansen in hun markten. Zij zijn voornamelijk actief in landen met een stabiele economie en bieden hun diensten aan op een groot aantal verschillende marktsegmenten.


* Overige Activiteiten

Tot de overige activiteiten van de Groep behoren de voornamelijk exclusieve vertegenwoordigingen van HCL in Azië-Pacific en de consumentenelektronica en imaging activiteiten in de Benelux. Deze activiteiten hebben vaak dezelfde principalen en vertegenwoordigen samen ongeveer 13% van de concernomzet.

De resterende overige activiteiten, die ongeveer 15% van de concernomzet uitmaken, betreffen de automotive divisie van de Nederlandse A.R.M.-Stokvis groep en de eigenmerk activiteiten op het gebied van lifestyle, zoals Case Logic en Pollyconcept.

Synergieen en hefboomeffect
Binnen de PPS groep bestaan mogelijkheden voor verbetering van de efficiency op het gebied van IT, logistiek en inkoop. De succesvolle eigenmerk activiteiten van de groep zullen op Europese schaal worden uitgebouwd. Naarmate E-commerce belangrijker wordt voor de Groep zullen door internationale coördinatie commerciële voordelen en kostenbesparingen worden bereikt. Dit zal resultaten in verbeterde dienstverlening en winstgevendheid in de PPS groep.

Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om voordeel te behalen uit de overdracht van kennis en ervaring van Tech Pacific op het gebied van logistiek en E-commerce aan de PPS groep. Tevens wordt onderzocht hoe de infrastructuur van Tech Pacifics activiteiten in Azië-Pacific als entree kan dienen voor de PPS activiteiten in die regio.

Door de strategische heroriëntatie zal Hagemeyer een sterk gespecialiseerde groep worden met een heldere structuur. Op haar kernmarkten zal zij uitgroeien tot een internationale leider op het gebied van zakelijke dienstverlening.

Vooruitzichten

Hagemeyer zal bij een succesvolle implementatie van de nieuw strategie haar financiele positie versterken, zodat zij haar kernactiviteiten verder kan uitbouwen. De eerste resultaten van deze strategie zullen in 2000 zichtbaar worden.

Voor de tweede helft van 1999 verwachten wij dat de autonome groei ongeveer gelijk zal zijn aan die van het eerste halfjaar. De resultaten van het tweede halfjaar zullen worden beïnvloed door een aantal specifieke factoren, waarbij het ontbreken van de operationele verliezen van Ceteco een positieve impuls geeft. Daar staat tegenover dat een negatieve invloed uitgaat van het wegvallen van de sterk seizoensgebonden resultaten van de levensmiddelenspecialiteiten groep en van het ontbreken van een aantal eenmalige baten in het resultaat van 1998.

Alles overziend verwachten wij dat de groei van de gewone winst per aandeel voor het hele jaar in overeenstemming zal zijn met die in de eerste helft van 1999.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 (eur 1.000) 
Over het Over het eerste halfjaar kalenderjaar

30-06-99 30-06-98 31-12-98

Netto omzet 2,929,729 3,177,888 6,507,011

Bruto-omzetresultaat 650,309 761,183 1,573,884

Bedrijfskosten (514,533) (606,946) (1,238,730)

Bedrijfsresultaat 135,776 154,237 335,154

Aandeel in resultaat deel-
nemingen 2,702 6,052 9,928

Uitkomst der financiele
baten en lasten (17,808) (43,215) (75,466)

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen 120,670 117,074 269,616

Belastingen (31,288) (28,132) (55,135)

Aandeel van derden (1,592) (3,736) (2,337)

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen 87,790 85,206 212,144

Buitengewoon resultaat na
belastingen (178,988) 5,648 (20,023)

Resultaat na belastingen (91,198) 90,854 192,121

Gewone winst per aandeel 1) eur 0,830 eur 0,815 eur 2,029

Idem, toekomstige uitgifte-
verplichtingen meegerekend eur 0,828 eur 0,809 eur 2,016

1) Na dividend op cumulatief preferente aandelen

-------------------------------------------------------------------------------
-
GECONSOLIDEERDE BALANS

(eur 1 000)

30-06-99 * 30-06-98* 31-12-98

Vaste activa 448,998 625,190 640,120

Voorraden 735,405 932,097 736,876

Vorderingen 1,086,592 1,237,120 1,168,432

Liquide middelen en
effecten 27,837 52,285 29,791

Totaal activa 2,298,832 2,846,692 2,575,219

Eigen vermogen 593,424 778,046 679,951

Aandeel van derden 4,351 69,029 27,210

Achtergestelde
obligaties 118,360 114,452 108,491 716,135 961,527 815,652

Voorzieningen 217,628 124,255 171,968

Langlopende schulden 87,935 116,383 85,585

Kortlopende schulden 1,277,134 1,644,527 1,502,014

Totaal passiva 2,298,832 2,846,692 2,575,219


*Voor winstbestemming

-------------------------------------------------------------------------------
-
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(eur 1 000)

Over het Over het eerste halfjaar kalenderjaar 30.6.99 30.6.98 31.12.98

Bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsresultaat 135,776 154,237 335,154

aangepast voor:
Afschrijvingen 32,600 38,835 80,007

Winst uit verkoop
van vaste activa 4 (839) (1.562)

Mutaties in werkkapitaal:

-Voorraden (61,720) (80,550) 39,067
-Vorderingen (58,130) (34,833) (2,836)
-Handels en overige crediteuren (35,985) (64,611) (32,590)

Mutaties in voorzieningen (3,920) (4,735) (6,244)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8,625 7,504 410,996

Ontvangen rente 5,151 8,964 11,877

Ontvangen dividenden uit deelnemingen 2,599 8,749 10,204

Betaalde rente en soortgelijke kosten (31,993) (54,036) (89,423)

Betaalde belastingen (31,617) (31,399) (44,646)

Kasstroom uit buitengewone
baten en lasten (47,235) (60,218) 299,008

Kasstroom uit buitengewone
baten en lasten 73,281 34,036 7,678

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten (167,852) (109,962) (180,777)

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten (12,137) (25,021) (91,400)

Toename/(Afname) van liquide middelen (153,943) (161,165) 34,509

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Deel: ' Halfjaarcijfers 1999 Hagemeyer '
Lees ook