Halfjaarcijfers 1999 Wessanen

Amstelveen, 25 augustus 1998
(13.30 uur)

Halfjaarbericht 1999

Nettowinst Wessanen stijgt met 14,8%
In het eerste halfjaar van 1999 heeft onze onderneming een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van EUR 34,1 miljoen (1998: EUR 29,7 miljoen) gerealiseerd, een stijging van 14,8%.

Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen per 30 juni 1999 bedroeg de nettowinst per aandeel over het eerste halfjaar 1999 EUR 0,40 (1998: EUR 0,35).

Het eerste halfjaar heeft aan onze verwachtingen voldaan. De resultatenontwikkeling, conform de eerder uitgesproken verwachting, was zodanig dat reeds binnen een jaar het wegvallen van de winstbijdrage van de in 1998 verkochte drankenbedrijven ruimschoots kon worden gecompenseerd. Bovendien konden een aantal strategische acquisities worden afgerond, die de positie van de onderneming vooral in Natural & Specialty Foods hebben versterkt.

Het bedrijfsresultaat was in het eerste halfjaar EUR 46,3 miljoen (1998: EUR 43,3 miljoen). Exclusief het bedrijfsresultaat van de in 1998 verkochte drankenbedrijven en exclusief de bijdrage van acquisities, was de stijging in het eerste halfjaar 23%. Aan deze verbetering droegen alle drie groepen - Zuivel, Natural & Specialty Foods en Convenience Food en Cereals - bij. De convenience food bedrijven realiseerden de grootste vooruitgang mede door de positieve gevolgen van de genomen maatregelen bij het bedrijf in Thailand. De invloed van wisselkoersontwikkelingen is praktisch nihil geweest.

In het eerste halfjaar werd een netto-omzet behaald van EUR 1.332,4 miljoen (1998: EUR 1.351,3 miljoen). De netto-omzet van de in 1998 verkochte drankenbedrijven was in de eerste helft van 1998 EUR 148,7 miljoen. De autonome groei van de netto-omzet van de huidige activiteiten bedroeg 3,9%.

Interimdividend 1999 ongewijzigd
Besloten is een ongewijzigd interimdividend uit te keren van EUR 0,15 per gewoon aandeel van NLG 2,00 nominaal.  Het interimdividend is in contanten betaalbaar per 8 september

1999, onder aftrek van dividendbelasting.

Vooruitzichten
Op grond van de gunstige ontwikkeling in de eerste helft van het jaar en de verwachting dat in het belangrijke tweede halfjaar alle groepen wederom een beter resultaat zullen behalen, wordt de eerder uitgesproken verwachting gehandhaafd, dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening in 1999 10-15% hoger zal zijn dan in 1998.

Resultaten per groep

Zuivel
(x EUR 1 mln)                Netto-omzet          Bedrijfsresultaat     in % *  1e halfjaar 1999                644             23,0            3,6%                    1e halfjaar 1998                        607             21,8            3,6%                   
*  Bedrijfsresultaat als percentage van de omzet

Deze groep omvat Baars International, het kaasbedrijf in Europa, en in de Verenigde Staten de twee zuivelbedrijven, Marigold Foods en Crowley Foods, en het vruchtendrankenbedrijf, American Beverage Corporation.

Bij een ongeveer gelijkblijvend afzetvolume verbeterde het bedrijfsresultaat van Baars International in het eerste halfjaar van 1999 als gevolg van betere marges. De strategie om het Leerdammer merk breder te positioneren begint vruchten af te werpen.

De netto-omzet van de Amerikaanse zuivelgroep steeg in het eerste halfjaar met ruim 10%, waaraan mede werd bijgedragen door het in maart jl. overgenomen bedrijf  Norbev. Er werd een lichte verbetering van het bedrijfsresultaat gerealiseerd. In tegenstelling tot vorig jaar waren de prijzen van botervet redelijk stabiel. Het bedrijfsresultaat van Marigold Foods stond onder druk als gevolg van intensieve concurrentie. De acquisities in juli jl. van Gillette Dairy en Nebraska Dairies zullen de toekomstige marktpositie van Marigold Foods versterken.

Natural & Specialty Foods
(x EUR 1 mln)                Netto-omzet          Bedrijfsresultaat     in %  * 1e halfjaar 1999                497             13,2            2,7%            1e halfjaar 1998                        399             11,5            2,9%             
*  Bedrijfsresultaat als percentage van de omzet

Het Amerikaanse marketing- en distributiebedrijf Tree of Life is gespecialiseerd in natural en specialty foods. Natural foods omvatten onder meer reform- en biologische producten, vitamines, voedingssupplementen en kruiden, terwijl onder specialty foods worden begrepen delicatessen en etnische voedingsmiddelen uit de hele wereld.

In de eerste helft van dit jaar realiseerde Tree of Life wederom een groei van omzet en bedrijfsresultaat mede als gevolg van acquisities. De netto-omzet steeg met bijna 25%, terwijl het bedrijfsresultaat met bijna 15% toenam. De in mei jl. van Hagemeyer Foods overgenomen bedrijven droegen in het eerste halfjaar EUR 35,2 miljoen bij aan de omzetstijging en boekte een licht negatief bedrijfsresultaat in de eerste helft van het jaar als gevolg van het direct integreren. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet vertoonde daardoor een lichte daling.

Natural & Specialty Foods (vervolg)
In juli jl. werd de overname van A-1 International Foods bekend gemaakt. Na de integratie van Hagemeyer Foods en A-1 International Foods beschikt Tree of Life in de Verenigde Staten over 17 distributiecentra waarmee een volledige nationale dekking is verkregen.

Het  van Hagemeyer overgenomen bedrijf in Canada vormt een goed bruggenhoofd voor verdere groei in dat land. Het assortiment van Tree of Life bestaat thans uit ongeveer 28.000 producten, die ingekocht worden bij 1.200 toeleveringsbedrijven. Na de integratie zal de omzet op jaarbasis ongeveer EUR 1,5 miljard bedragen, waarvan eenderde natural foods en tweederde specialties. Natural foods worden afgezet aan speciaalwinkels en – in toenemende mate – aan supermarkten, terwijl specialties aan grootwinkelbedrijven, supermarkten en speciaalzaken worden geleverd.

Het marktaandeel van Tree of Life in natural foods is 40 %; de concurrentie bestaat uit één nationale concurrent en een aantal regionale bedrijven. Het marktaandeel voor specialties bedraagt 50%; regionaal zijn een aantal concurrenten actief. Een aantal grootwinkelbedrijven koopt nu nog zelf specialties in; deze bedrijven vormen voor Tree of Life een zeer interessante doelgroep met een grote groeipotentie.

Voor de komende 5 jaar wordt voor specialty foods een omzetgroei van gemiddeld 10-15% per jaar haalbaar geacht. De omzetgroei van natural foods zal na jaren van forse groei op een niveau tussen 5-10% per jaar uit gaan komen. De marge van natural foods ligt op een bevredigend niveau, terwijl de marge van specialties nog verbeterd kan worden door het benutten van synergiemogelijkheden uit recente acquisities en de fusies van grootwinkel-bedrijven.

Convenience Food en Cereals
(x EUR 1 mln)                Netto-omzet          Bedrijfsresultaat           in % *    1e halfjaar 1999                191             10,1            5,3%            1e halfjaar 1998                        197               2,1           1,1%             
*  Bedrijfsresultaat als percentage van de omzet  
Deze groep omvat de convenience food bedrijven Beckers in Nederland, GFG in Duitsland en GFI in Thailand en cereals bedrijven in Engeland, Frankrijk en Nederland, die opereren onder de naam Dailycer.

De netto-omzet van de convenience food bedrijven is in het eerste halfjaar licht gedaald. Deze daling is geheel toe te schrijven aan GFI, Thailand, waar in het kader van de strategische heroriëntatie de omzet aan bulkproducten werd afgebouwd; de omzet bestaat nu grotendeels  uit export naar Europa. Het bedrijfsresultaat van de convenience food bedrijven was in het eerste halfjaar weer ruimschoots positief na de verliesgevende situatie in het vorige jaar. De grootste verbetering vond plaats bij GFI, Thailand, maar ook bij Beckers was sprake van een flinke verbetering van het resultaat. De integratie van de convenience food bedrijven begint vruchten af te werpen.

   

Convenience Food en Cereals (vervolg)
De netto-omzet van Dailycer was in het eerste halfjaar praktisch gelijk aan die van vorig jaar. De concurrentiedruk op de Europese markt voor breakfast cereals is aan het toenemen. Dailycer legt zich daarom toe op specialiteiten met een betere marge. Het bedrijfsresultaat nam licht toe als gevolg van een betere product-mix.

Deelnemingen
De gang van zaken bij Campari, Italië, ontwikkelde zich in het eerste halfjaar wederom bevredigend. Het resultaat van deze participatie bleef onverminderd op het hoge niveau van vorig jaar.

Aandeel derden
Begin 1999 werd de Thaise partner in GFI, Thailand, uitgekocht. Derhalve hebben derden geen aandeel meer in het resultaat.

Financiële resultaten
De financiële lasten daalden in de eerste helft van 1999 naar EUR 8,4 miljoen (1998: EUR 13,6 miljoen). Deze daling is toe te schrijven aan de desinvestering van de drankenactiviteiten. De belastingdruk was 39,1% (1998: 49,5%). Deze daling is vrijwel geheel het gevolg van de betere gang van zaken in Thailand.

Het groepsvermogen, uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal, bedroeg per 30 juni 1999: 44,1% (ultimo 1998: 52,5%). Deze daling is het gevolg van acquisities.

Millennium problematiek
Wat betreft de algemene en de operationele systemen zijn medio 1999 volgens plan alle maatregelen op het gebied van de millennium problematiek getroffen. De stand van zaken bij toeleveranciers blijft alle aandacht behouden.

Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv

Belangrijke data
Publicatie jaarcijfers 1999                             1 maart 2000    Algemene Vergadering van Aandeelhouders         12 april 2000 Publicatie halfjaarcijfers 2000                         30 augustus 2000

Deel: ' Halfjaarcijfers 1999 Wessanen '
Lees ook