Vendex KBB NV

Koninklijke Vendex KBB N.V. heeft in de eerste helft van het boekjaar 2001/02 (per 31 juli) met de strategisch relevante detailhandelsactiviteiten in Europa een operationeel bedrijfsresultaat behaald van 93,1 miljoen euro. Dit is circa 2% meer dan in de eerste helft van het vorige boekjaar. Het hogere resultaat werd gerealiseerd in een afzwakkende conjunctuur met een sterke prijsinflatie.

Het operationele bedrijfsresultaat inclusief de Amerikaanse speelgoedketen FAO Schwarz, overige activiteiten en concernkosten daalde echter met 9% tot 67,3 miljoen euro, hetgeen vooral is toe te schrijven aan de nog steeds teleurstellende resultaatsontwikkeling van FAO Schwarz.

Inclusief het resultaat van de niet-voortgezette activiteiten (dit jaar nihil, vorig jaar -18 miljoen euro) en het resultaat op verkoop en herontwikkeling van onroerend goed (5 miljoen euro dit jaar tegen 11 miljoen euro vorig jaar) steeg het totale bedrijfsresultaat met 7% tot 72 miljoen euro.

De netto-omzet van de Europese activiteiten steeg bijna 10% tot 2,2 miljard euro. Met de bestaande activiteiten werd een groei behaald van 5%; de resterende 5% is toe te schrijven aan acquisities (Dynabyte en It's in de tweede helft van vorig jaar).

Nettowinst daalt tot 33 miljoen euro; interim-dividend onveranderd 0,15 euro De nettowinst bedroeg 33 miljoen euro, 14 miljoen euro minder dan in de eerste helft van vorig jaar. De daling is mede toe te schrijven aan het grotendeels wegvallen van het resultaat waarde-veranderingen. Tegenover een resultaat waardeveranderingen van circa 6 miljoen euro dit jaar stond vorig jaar nog een winst van bijna 20 miljoen euro op de verkoop van het belang in Gran Dorado. Voorts stegen de financieringslasten als gevolg van de inkoop van preferente aandelen en acquisities vorig jaar.

De nettowinst per aandeel (na preferent dividend) bedroeg 0,35 euro tegenover 0,48 euro vorig jaar. Het interim-dividend per (certificaat van) gewoon aandeel is vastgesteld op onveranderd 0,15 euro. Dit is, conform het beleid, circa 30% van het totale dividend over het voorgaande boekjaar. Dit dividend kan naar keuze geheel worden opgenomen in contanten of in (certificaten van) gewone aandelen.

Marktontwikkelingen
In de eerste helft van 2001 vlakte de economisch groei in Nederland en in de omringende landen af en verminderde ook het consumentenvertrouwen. Dit kwam tot uitdrukking in het volume van de consumptieve bestedingen. De bestedingen in de Nederlandse non-fooddetailhandel (CBS) stegen gedurende de eerste zes kalendermaanden met 6% (vorig jaar 6,2%), maar dit was voor 3,6% het gevolg van prijsstijgingen. De volumegroei (+2,3%) was duidelijk lager dan in dezelfde periode van vorig jaar (+4,9%).

De begin dit jaar doorgevoerde BTW-verhoging en de forse stijging van loonkosten en inkoopprijzen hebben voor het eerst sinds vele jaren geleid tot een sterke prijsinflatie. Ofschoon de hogere kosten nog niet geheel in de verkoopprijzen konden worden verwerkt, heeft het merendeel van de formules door een goed inkoopbeleid en een adequate voorraadbeheersing hogere resultaten behaald.

WARENHUIZEN
De groep Warenhuizen boekte een omzetstijging van 1,6% tot 990 miljoen euro. Het operationele bedrijfsresultaat nam af met ruim 26% tot 12 miljoen euro. Deze daling is geheel toe te schrijven aan de teleurstellende gang van zaken bij Vroom & Dreesmann. HEMA en de Bijenkorf behaalden goede resultaten.

Vroom & Dreesmann
Vroom & Dreesmann behaalde op een gelijke omzet een operationeel bedrijfsresultaat van 2,9 miljoen euro negatief. In de eerste helft van vorig jaar werd nog een positief resultaat behaald van 5 miljoen euro. De daling van het halfjaarresultaat volgt op een reeks van jaren waarin telkens hogere resultaten werden gerealiseerd. De achteruitgang is het gevolg van het uitblijven van omzetgroei in combinatie met druk op de marges, deels veroorzaakt doordat de BTW-verhoging per 1 januari slechts met vertraging in de verkoopprijzen werd doorgevoerd. De reeds in het jaarverslag aangekondigde maatregelen om omzet en marges te verbeteren zullen naar verwachting in de tweede helft van het jaar de eerste resultaten opleveren en volgend jaar in toenemende mate effect sorteren.

HEMA
HEMA boekte een omzetstijging van 2,2%. In België nam de omzet voor het derde achtereenvolgende jaar substantieel toe (+7%). Dankzij de commerciële en logistieke verbeteringen die in voorgaande jaren zijn doorgevoerd en succesvolle vernieuwingen in het assortiment kon het operationele bedrijfsresultaat opnieuw aanzienlijk worden opgevoerd. Dit steeg met bijna 32% tot 12 miljoen euro. Begin volgend jaar opent HEMA de eerste testvestigingen in Duitsland om de kansen van een succesvolle entree op de Duitse markt in kaart brengen. In België ziet HEMA nog ruimte voor verdere expansie met minimaal 25 vestigingen.

de Bijenkorf
De Bijenkorf boekte van de drie warenhuisformules de grootste omzetstijging (+4,5%), mede dankzij de goede resultaten van de vorig jaar vernieuwde herenmodevloer in Amsterdam en Eindhoven en de uitbreiding van het merkenaanbod. Het operationele bedrijfsresultaat kwam bijna 32% hoger uit op 2,9 miljoen euro. Sinds mei van dit jaar worden voorbereidingen getroffen voor de lancering van een nieuw warenhuisconcept onder de naam de Bijenkorf Mode in Den Bosch, Breda en Groningen. De drie nieuwe vestigingen zijn of worden op 3, 4 en 5 september geopend. In Enschede is de bouw van een geheel nieuwe "compacte" Bijenkorf in volle gang. Dit warenhuis zal in september 2002 worden geopend, waardoor het aantal Bijenkorf-vestigingen zal zijn gegroeid van zeven tot elf.

SPECIAALZAKEN EUROPA
De groep Europese speciaalzaken boekte met de voortgezette activiteiten een 18% hogere netto-omzet van ruim 1,2 miljard euro. Het operationele bedrijfsresultaat nam met 8% toe tot 81,1 miljoen euro. De busines-units Doe-Het-Zelf en Fashion behaalden hogere resultaten. Het resultaat van Hard Goods bleef achter.

Zoals in het jaarverslag 2000/01 aangekondigd worden omzet en resultaten van de schoenenketen Scapino met ingang van het lopende jaar verantwoord onder Fashion en niet meer onder Hard Goods. Bovendien zijn in de cijfers van vorig jaar omzet en resultaat van Kreymborg (beëindigd) en Kien en Amici (beide verkocht) niet meer opgenomen.

Hard Goods
De netto-omzet van Hard Goods steeg met 32%, voornamelijk door de toevoeging van Dynabyte en It's. Met de bestaande winkels van deze business-unit werd een omzetstijging gerealiseerd van 5%. Het operationele bedrijfsresultaat daalde 10% tot 19,8 miljoen euro.

De Dixons-groep (Dixons, Dixtone en Dynabyte) won opnieuw marktaandeel in het segment van de consumentenelektronica (met name pc's, computeraccessoires en spelcomputers). Het resultaat daalde licht, met name door de ontwikkelingen op de markt van mobiele telefonie. De bruin- en witgoedmarkt ontwikkelde zich minder gunstig dan vorig jaar, toen het EK voetbal en de Olympische Spelen de verkoop van met name (breedbeeld)televisies en videorecorders een stevige impuls gaven. Niettemin behaalde It's een goed resultaat. Het resultaat van Modern Electronics bleef echter sterk achter bij de verwachtingen. De grote winkels scoorden goed, maar omzet en resultaat van de kleine winkels voor het overgrote deel de tot Modern Electronics omgebouwde Valkenberg-filialen waren teleurstellend. Inmiddels is begonnen met een programma om de kleine winkels te sluiten en te vervangen door grootschalige vestigingen.

De succesvolle sportketen Perry won marktaandeel, maar boekte een lager resultaat. De totale sportmarkt in Nederland groeide nauwelijks, mede door het ontbreken van nieuwe hypes en grote sportevenementen. Kijkshop, die een bevredigend resultaat behaalde, heeft de herpositionering in België nagenoeg afgerond en is daarna alleen nog in het Nederlandse taalgebied actief. De Hans Anders-groep (optiek) en de Siebel-groep (juweliers) vergrootten hun marktaandeel en boekten een hoger resultaat.

Fashion
De netto-omzet van Fashion nam 8% toe. Het operationele bedrijfsresultaat steeg met 7% tot 30,6 miljoen euro. In het afgelopen halfjaar zijn belangrijke vorderingen gemaakt met de uitvoering van de concernstrategie om de drie modeformules M&S Mode, Hunkemöller en Claudia Sträter uit te bouwen tot Europese winkelketens. Zo heeft M&S Mode de expansie in Frankrijk versneld. Hunkemöller maakte begin dit jaar een geslaagde entree op de Deense markt en boekt inmiddels ook goede resultaten met enkele testwinkels in Frankrijk. M&S Mode behaalde uitzonderlijk goede halfjaarresultaten. Ook Claudia Sträter leverde een prima prestatie. Door aanloopkosten voor nieuwe vestigingen en een matig eerste kwartaal bleef Hunkemöller onder het zeer goede halfjaarresultaat van vorig jaar.

Goede voortgang is gemaakt met de gezondmaking van Prénatal en America Today. De genomen maatregelen resulteerden voor beide formules in een sterke omzetstijging. Als gevolg van de met deze maatregelen samenhangende kosten stond het resultaat nog onder druk. In het tweede halfjaar is een omslag in de resultaatsontwikkeling binnen bereik. Scapino, die een lager maar nog steeds goed resultaat behaalde, is begonnen met een aanscherping van de formule. Als onderdeel daarvan zijn de voorraden aanzienlijk teruggebracht, onder meer door succesvolle verkoop in eigen outlet-stores.

Doe-Het-Zelf
De Praxis-groep (Praxis, Formido) boekte op een 10% hogere omzet een 25% beter operationeel bedrijfsresultaat van 30,7 miljoen euro. De overname van de Nederlandse Marktkauf-organisatie begin vorig jaar werpt zijn vruchten af. De sterke groei van marktaandeel en resultaat is met name te danken aan de bijdragen van de tot Mega Praxis omgebouwde Marktkauf-vestigingen. Ook het ambitieuze programma van vergroting van kleinere bouwmarkten heeft aan het succes bijgedragen. Inmiddels is Praxis marktleider in het belangrijke segment van de megastores.

FAO Schwarz
FAO Schwarz heeft opnieuw een zeer teleurstellend halfjaar achter de rug als gevolg van het aanhoudend slechte speelgoedklimaat in de Verenigde Staten. Het operationele verlies nam toe tot 19,9 miljoen euro, mede door de sluitingskosten van een vestiging. De toename van het verlies in euro's is voor circa 10% veroorzaakt door de gestegen dollarkoers. Inmiddels zijn maatregelen uitgewerkt om het resultaat te verbeteren. Deze maatregelen bestaan onder meer uit een herintroductie van het merk, de introductie van FAO Baby, versterking van de data base-marketing, effectievere verspreiding van de catalogus en sluiting van enkele onrendabele vestigingen.

Financieringslasten
De financieringslasten namen met 19% toe tot 25 miljoen euro. De hogere lasten zijn het gevolg van de inkoop van preferente aandelen en acquisities in het vorige boekjaar en van een toename van het operationele werkkapitaal in het lopende jaar.

Belastingen
De belastingdruk over het eerste halfjaar steeg tot 37%, als gevolg van het toegenomen verlies van FAO Schwarz. Vorig jaar was de belastingdruk lager, vooral door de belastingvrije winst op de verkoop van het belang in Gran Dorado.

Vooruitzichten
Het bestedingsklimaat in de landen waar het concern actief is, ontwikkelt zich in het lopende jaar minder gunstig dan in het vorige boekjaar. De BTW-verhoging in Nederland, de stijging van de inkoopprijzen en de fors gestegen loonkosten hebben bovendien geleid tot enerzijds hogere consumentenprijzen en anderzijds druk op de marges.

Zoals bekend wordt het resultaat van een detailhandelsonderneming als Vendex KBB voor het grootste deel behaald in het tweede halfjaar, met name in de belangrijke eindejaarsperiode. Gezien de onzekere conjuncturele vooruitzichten kan op dit moment dan ook geen verantwoorde uitspraak worden gedaan over het dit boekjaar te behalen operationele bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteiten. GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

           2001/02   2000/01   2000/01 (x miljoen euro, tenzij anders vermeld) 1e halfjaar  1e halfjaar  2e halfjaar  Netto-omzet voortgezette activiteiten  2.294  2.096   2.523 Netto-omzet niet-voortgezette activiteiten    101    99 Netto-omzet         2.294  2.197   2.622 Operationeel bedrijfsresultaat voortgezette activiteiten               67   74   165 Niet-terugkerende resultaten        -18    35 Resultaat onroerend goed      5   11   11 Bedrijfsresultaat totaal      72   67    211 Financiële baten en lasten      - 25   - 21   - 31 Waardeveranderingen        6   20   0 Resultaat voor belastingen      53   66   180 Belastingen         - 20   - 19   - 67 Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen  0    0  0 Nettowinst          33   47  113 Nettowinst per aandeel (x euro) *    0,35  0,48 Interim-dividend (x euro)      0,15  0,15 

* De per balansdatum uitstaande opties op certificaten van gewone aandelen hadden geen materieel verwateringseffect op de nettowinst per gewoon aandeel
NETTO-OMZET EN OPERATIONEEL BEDRIJFSRESULTAAT PER BUSINESS-UNIT

 Voortgezette activiteiten                Operationeel Operationele       Netto-omzet  bedrijfsresultaat marge (in%) (x miljoen euro)  2001/02 2000/01 2001/02 2000/01 2001/02 2000/01 Warenhuizen    990  974  12,0 16,3 1,2  1,7  Vroom & Dreesmann 411  411  -2,9 5,0 - 0,7 1,2  Hema    418  409  12,0 9,1  2,9  2,2  de Bijenkorf  161  154  2,9  2,2  1,8  1,4 Speciaalzaken Europa 1.215 1.034 81,1 75,1 6,7  7,3  Hard Goods   498  377  19,8 22,0 4,0  5,8  Fashion   343  317  30,6 28,6 8,9  9,0  Doe-Het-Zelf  374  340  30,7 24,5 8,2  7,2 Totaal detailhandel Europa        2.205 2.008 93,1 91,4 4,2  4,6    FAO Schwarz    75  75 -19,9 -13,7 Overige activiteiten / holding        14  13  -5,9 - 3,4       Totaal     2.294 2.096 67,3 74,3 2,9  3,5 
GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstverdeling)

 (x miljoen euro)  31 juli 2001 31 juli 2000 31 jan. 2001 Vaste activa      Materiële vaste activa  1.181   1.159   1.156 Financiële vaste activa  48    62    51        1.229   1.221   1.207 Vlottende activa   1.020   989   1.001 Kortlopende schulden  -496   -493   -562 Operationeel werkkapitaal 524   496    439        1.753   1.717   1.646 Gefinancierd met:      Netto rentedragende schuld * 917   935    787 Voorzieningen     344   316    359 Nog niet gerealiseerde winst op verkoop onroerend goed             21    22 Eigen vermogen    492   445    478        1.753   1.717    1.646 * Incl. achtergestelde lening en liquide middelen KASSTROOMOVERZICHT              2001/02   2000/01 (x miljoen euro)         1e halfjaar  1e halfjaar Bedrijfsresultaat excl. onroerend goed    67    56 Afschrijvingen          74    77 Mutatie operationeel werkkapitaal     102    118 Overige mutaties uit bedrijfsoperaties    9    2 Kasstroom uit bedrijfsoperaties      28    17 Financiële baten en lasten / betaalde winstbelasting29    27 Kasstroom uit operationele activiteiten     1   10 Kasstroom uit investeringsactiviteiten    102   58 Kasstroom uit financieringsactiviteiten    33    120 Saldo kasstromen         136    188 MUTATIE-OVERZICHT EIGEN VERMOGEN       2001/02   2000/01 (x miljoen euro)  1e halfjaar  1e halfjaar Beginstand 1 februari 478    532 Nettowinst    33    47 Betaald dividend  16    24 Inkoop preferente aandelen A   85 Overige mutaties   3    25 Eindstand 31 juli  492    445 OVERIGE GEGEVENS         2001/02   2000/01              1e halfjaar  1e halfjaar Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x mln) 92,3   90,7 Netto-rentedragende schuld / EBITDA     6,3x   6,5x EBITDA / financiële baten & lasten     5,8x   6,9x Gearing (netto-rentedragende schuld / eigen vermogen)186%   210% Operationele marge (operationeel bedrijfsresultaat / netto-omzet)              2,9%   3,5% (Voortgezette activiteiten)  31 juli 2001 31 jan. 2001 31 juli 2000 Aantal vestigingen    2.577   2.517   2.386 Aantal medewerkers (FTE's)  32.200   31.800   30.800 
FINANCIËLE AGENDA

Ex-dividenddatum interim-dividend 5 september 2001 Betaalbaarstelling interim-dividend 18 september 2001 Publicatie jaarcijfers 2001/02 9 april 2002
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2002 Publicatie halfjaarbericht 2002/03 3 september 2002

SPECIFIEKE TOELICHTING

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn overeenkomstig aan de grondslagen zoals gehanteerd in de laatst gepubliceerde jaarrekening.

In verband met de overgang van Scapino van Hard Goods naar Fashion en de beëindiging danwel verkoop van Kreymborg, Kien en Amici zijn de vergelijkende cijfers van Hard Goods en Fashion over de eerste helft van het vorige boekjaar aangepast.

Het saldo op de regel 'nog niet gerealiseerde winst op verkoop van onroerend goed' in de geconsolideerde balans is komen te vervallen. Dit houdt verband met een uitgebreide evaluatie van aanwezige boekwaarden in herontwikkelde panden van Vroom & Dreesmann in relatie tot de bijbehorende huren. De nog niet gerealiseerde winst is hierbij in mindering gebracht op de boekwaarde van de activa.

De halfjaarcijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.

Koninklijke Vendex KBB is de leidende non-foodretailer in Nederland en is met diverse winkelformules ook actief in België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Tot de onderneming behoren zevenentwintig bekende formules in de sectoren warenhuizen en speciaalzaken. Over het boekjaar 2000/01 (per 31 januari) behaalde Vendex KBB een netto-omzet van 4,6 miljard euro, een bedrijfsresultaat van 239 miljoen euro en een nettowinst van 160 miljoen euro. Het gezamenlijke aantal winkels bedraagt meer dan 2500 en het aantal medewerkers circa 53 duizend.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001/2002 Vendex KBB '
Lees ook