Arcadis


Arnhem, 14 augustus 2001

ARCADIS CONTINUEERT WINSTGROEI

ARCADIS heeft in het tweede kwartaal van 2001 de winstgroei gecontinueerd. De winst exclusief buitengewone resultaten nam ten opzichte van 2000 toe met ruim 13%, tot EUR 6,3 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg met 11%, terwijl de bruto toegevoegde waarde, de eigen productie van ARCADIS, met ruim 5% toenam. Zoals na afloop van het eerste kwartaal gemeld, werd in het 2e kwartaal een bijzondere bate gerealiseerd van EUR 2 miljoen. Deze is het saldo van boekwinst uit de verkoop van een niet geconsolideerd onderdeel en een als bijzondere last aangemerkte voorziening voor de reorganisatie van de vastgoedwaarderingsactiviteiten in Nederland. Inclusief deze bijzondere bate bedroeg de netto winst in het tweede kwartaal EUR 8,3 miljoen, een stijging van 49% ten opzichte van vorig jaar.

In het eerste halfjaar van 2001 bedroeg de winststijging, exclusief buitengewone resultaten, bijna 13%. Aan het eind van het 2e kwartaal werden in Nederland de composteringsactiviteiten verkocht. Het effect hiervan op de resultaten is nihil.

Financieel

Tweede kwartaal

* Nettowinst voor buitengewoon resultaat: EUR 6,3 miljoen, 13% meer dan de EUR 5,6 miljoen in 2000

* Resultaat per aandeel voor buitengewoon resultaat: EUR 0,31 tegenover EUR 0,28 in 2000

* Bedrijfsresultaat: 11% hoger naar EUR 11,3 miljoen van EUR 10,2 miljoen in 2000

* Bedrijfsopbrengsten: vergelijkbaar met vorig jaar op EUR 204 miljoen van EUR 205 miljoen in 2000

*


* Eerste halfjaar

* Nettowinst voor buitengewoon resultaat: EUR 9,9 miljoen, 13% meer dan de EUR 8,8 miljoen in 2000

* Resultaat per aandeel voor buitengewoon resultaat: EUR 0,49 tegenover EUR 0,44 in 2000

* Bedrijfsresultaat: 11% hoger naar EUR 18,0 miljoen van EUR 16,3 miljoen in 2000

* Bedrijfsopbrengsten: 3% stijging naar EUR 382 miljoen van EUR 371 miljoen in 2000


* De bedrijfsopbrengsten in het tweede kwartaal bleven vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar als gevolg van het aflopen van een aantal grote turnkey projecten in de Verenigde Staten, waardoor de diensten van derden sterk terugliepen. In dit geval is de eigen omzet van ARCADIS (de bruto toegevoegde waarde) een betere indicator voor het activiteitenniveau. De bruto toegevoegde waarde groeide in het 2e kwartaal met ruim 5% en in het halfjaar met ruim 7%. De groei werd afgevlakt door de verkoop eind vorig jaar van de uitvoerende milieu-activiteiten in Nederland en de verdere afbouw van activiteiten in het segment gebouwen in Duitsland. Dit werd niet geheel gecompenseerd door eerdere kleinere acquisities op het gebied van infrastructuur in de Verenigde Staten en Brazilië. Rekening houdend met valuta-effecten bedroeg de autonome groei van de bruto toegevoegde waarde in het eerste halfjaar ruim 5%.


* Reagerend op de cijfers zei bestuursvoorzitter ir H.L.J. Noy: "Door de verkoop respectievelijk afbouw van minder renderende activiteiten is de omzetgroei beperkt en kunnen we ons concentreren op groeimogelijkheden in meer rendabele segmenten. Ik ben derhalve blij met de gunstige ontwikkeling van de resultaten en de verbetering van de marges. Vooral in de infrastructuur- en in de milieumarkt presteren we goed. In de Verenigde Staten woog de groei in deze markten ruimschoots op tegen terugval in de gebouwenmarkt. In Nederland werd de tegenvallende ontwikkeling bij de vastgoedwaarderingsactiviteiten meer dan goed gemaakt door groei in infrastructuur. Ook in de overige Europese landen en in Zuid-Amerika dragen met name de infrastructuuractiviteiten bij aan de groei van omzet en resultaat."


* Marktontwikkelingen


* De indeling van activiteiten in de vier marktsegmenten die ARCADIS onderscheidt is enigszins aangescherpt. Op basis hiervan zijn ook de cijfers over 2000 aangepast. De hierna genoemde groeicijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden voor het halfjaar.


* Infrastructuur: de toename bedroeg bijna 11% en deed zich voor over de gehele linie. In Nederland zorgden de grote railinfrastructuurprojecten voor veel werk, terwijl ook de investeringen van gemeenten en private partijen bijdroegen aan de groei. In de rest van Europa liet met name Spanje een sterke stijging zien. In de Verenigde Staten bleef de marktvraag op een aanhoudend goed niveau en konden we door de eerdere acquisitie van WSBC, een in Houston, Texas gevestigd bedrijf, gespecialiseerd in infrastructuur, extra van de groei profiteren.


* Milieu: de groei van 9% is hoofdzakelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en in wat mindere mate uit Nederland. In de Verenigde Staten is de toename het gevolg van een versterkte tendens tot outsourcing van niet-kernactiviteiten, die wordt ingegeven door de minder gunstige economische omstandigheden. In Chili en Brazilië begint de milieumarkt tot ontwikkeling te komen, hetgeen kansen biedt voor ARCADIS.


* Gebouwen: de teruggang in omzet van 17% is voor een groot deel het gevolg van het aflopen van een aantal grote turnkey projecten in de Verenigde Staten en voor het overige van verminderde investeringen in bedrijfsgebouwen in de Verenigde Staten en verdere afbouw van activiteiten in Duitsland.


* Communications: de omzetdaling van 7% is volledig toe te schrijven aan het lagere activiteitenniveau bij de Nederlandse vastgoedwaarderingsactiviteiten door het veel geringere aantal WOZ-bezwaarschriften dan verwacht. De telecomactiviteiten blijven een behoorlijke groei vertonen, zij het dat door de moeilijke omstandigheden waarin veel telecombedrijven verkeren, de groei op een lager niveau ligt dan eerder verwacht.

In het eerste halfjaar van 2001 was van de totale omzet 38% (2000: 38%) afkomstig uit Nederland, 40% (2000: 38%) uit Noord- en Zuid-Amerika, 18% (2000: 18%) uit overige Europese landen en 4% (2000: 6%) uit de rest van de wereld.

Projecten
In het tweede kwartaal van 2001 werkte ARCADIS aan de volgende projecten:

Infrastructuur:

* Een verkenning van mogelijkheden voor een lightrail verbinding tussen de vier grote steden in de Randstad in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;


* Van de Texas Department of Transportation kreeg ARCADIS een tweejarig contract ter waarde van US$ 5 miljoen ten behoeve van diverse snelwegprojecten.

Gebouwen:

* Voor het Oosterdokeiland in Amsterdam, een groot stedelijk herstructureringsproject, is ARCADIS als multidisciplinaire partner betrokken bij tal van werkzaamheden en levert onder andere het ontwerp van een ondergrondse parkeergarage;

* ARCADIS assisteert Philips Lighting in Turnhout in Belgie bij de bouw van een nieuwe productielokatie.

Milieu:

* Voor staalfabrikant Corus is ARCADIS in Duitsland verantwoordelijk voor het opstellen van een milieumanagementsysteem en interne milieuaudits, inclusief training van medewerkers in het kader van ISO 14001;
* ARCADIS levert als onderdeel van een consortium wereldwijde milieudiensten ten behoeve van de Amerikaanse luchtmacht. Het contract met een potentiële waarde van US $ 54 miljoen beloopt vijf jaar.

Communications:

* ARCADIS levert het technische ontwerp en bouwmanagement voor een 6000 m² network operation center en call center voor een Duitse dochter van Callahan.

* In België werkt ARCADIS aan diverse vervolgopdrachten in het kader van de uitbouw van het derde GSM-netwerk en aan een opdracht voor verbinding tussen glasvezelnetwerken van diverse providers.

Vooruitzichten
Verwacht wordt dat de marktomstandigheden in het 2e halfjaar niet wezenlijk zullen wijzigen. In Nederland zorgt de groei in de infrastructuurmarkt ervoor dat de terugval in de resultaten van de
vastgoedinformatie-activiteiten naar verwachting wordt gecompenseerd. Ook in de Verenigde Staten en de meeste overige Europese landen is de infrastructuurmarkt sterk. Hoewel de groei in de telecommarkt achterblijft, doen zich kansen voor die ons een betere positie geven, zodra de markt aantrekt. De versterkte tendens tot outsourcing bij het bedrijfsleven biedt eveneens mogelijkheden voor groei.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "Wij verwachten in 2001 onze strategische doelstellingen te kunnen realiseren. De stijging van het bedrijfsresultaat zal naar verwachting in lijn zijn met het 1e halfjaar. Dat houdt in dat onze focus op meer rendabele activiteiten om daarmee de marge te verbeteren, vruchten begint af te werpen. Rekening houdend met een iets geringere bijdrage van niet-geconsolideerde deelnemingen in het 2e halfjaar, verwachten wij voor 2001 - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - een groei van de nettowinst met circa 10%. Dit is exclusief de eerder genoemde bijzondere bate van per saldo EUR 2 miljoen en exclusief het effect van mogelijke nieuwe acquisities."

ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma's van idee, via implementatie tot exploitatie. Centraal in onze integrale aanpak staat de meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

ARCADIS telt 8000 medewerkers, die met elkaar een jaarlijkse omzet van EUR 800 miljoen genereren. We zijn resultaatgericht, investeren voortdurend in onze kennis en vaardigheden, zodat we opdrachtgevers maximale waarde kunnen bieden in de vorm van haalbare oplossingen die bijdragen aan hun succes.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Arcadis '
Lees ook