Breda, 10 september 2001

Halfjaarbericht 2001 RBG

Koninklijke Begemann Groep N.V. ("RBG") heeft in het eerste halfjaar 2001 een netto verlies gerealiseerd van EUR 8,0 miljoen. Over heel 2000 werd een verlies geleden van EUR 22,2 miljoen.

Het resultaat op participaties over het eerste halfjaar 2001 komt uit op een verlies van EUR 6,4 miljoen (over heel 2000 bedroeg dit een verlies van EUR 26,1 miljoen) hoofdzakelijk bestaande uit:


* Het reeds gemelde verlies van EUR 3,9 miljoen bij de verkoop van aandelen MD Helicopters N.V., Breemars Assurantiën B.V., Begemann Rusland B.V. en Asia Euro Gateway Business Company Ltd., Escher Holland B.V., Transys Projects Ltd., Mobile Tower Cranes (MTC) B.V. en HMZ Belgium N.V. en de vorderingen op RDM Holding N.V. en MD Helicopters Holding N.V. aan Brant Beheer N.V.


* De afwaardering van de aandelen Tulip Computers N.V. groot EUR 1,3 miljoen.
RBG houdt een belang van 62% in Tulip Computers N.V. RBG heeft haar aandelenpakket geherwaardeerd op EUR 0,51 per aandeel, hetgeen overeenkomt met de beurskoers per 30 juni 2001 (per ultimo 2000: EUR 0,64 per aandeel).

Aangezien RBG na de transactie met Brant Beheer N.V. alleen nog Tulip Computers N.V. als participatie heeft zijn er geen dividenden ontvangen en betreft de rente hoofdzakelijk de rente op de participatie Tulip Computers N.V.

Het eigen vermogen per 30 juni 2001 bedraagt EUR 73,7 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel A bedraagt EUR 13,08 (31 december 2000 EUR 14,51). De solvabiliteit (eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal) bedraagt 87,1% (ultimo 2000: 84,6%).

Met betrekking tot de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar kunnen geen nadere mededelingen worden gedaan. Dit is sterk afhankelijk van de uitkomst van de arbitrageprocedure inzake aandelen in Boelwerf Vlaanderen en de verdere koersontwikkeling van Tulip Computers N.V.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Koninklijke Begemann Groep N.V.
tel : +31 (0)76 52 44 444
www.rbg-breda.com

Bijlagen

-geconsolideerde Balans

-geconsolideerde Winst en verliesrekening


Bijlage bij halfjaarbericht 2001 RBG

 Geconsolideerde winst- en verliesrekening*  30 juni 2001  31 december 2000  30 juni 2000 (bedragen x EUR 1 miljoen) 

Dividend - 9,3 9,3
Rentebaten en -lasten participaties 0,3 1,6 0,8

Som der opbrengsten uit participaties 0,3 10,9 10,1

Som der beheerskosten -1,7 -3,6 -1,9
Financiële baten en lasten -0,2 -3,4 -2,7


Netto operationeel resultaat voor belastingen -1,6 3,9 5,5

Belastingen - - -


Netto operationeel resultaat na belastingen -1,6 3,9 5,5

Resultaat op participaties -6,4 -26,1 -8,9


Nettoresultaat -8,0 -22,2 -3,4


Geconsolideerde balans 30 juni 2001 31 december 2000 30 juni 2000
(bedragen x EUR 1 miljoen)


Vaste activa 38,5 66,5 181,8
Vlottende activa 46,1 30,1 23,5

Totaal activa 84,6 96,6 205,3

Eigen vermogen 73,7 81,8 100,5

Kortlopende schulden 10,9 14,8 104,8

Totaal passiva 84,6 96,6 205,3


*Halfjaarcijfers zijn niet gecontroleerd door de accountant

Citigate First Financial B.V., Assumburg 152a, 1071 GC Amsterdam Telephone ++ 31 (0)20 575 40 28, fax ++ 31 (0)20 575 40 20, E-mail ftijmstra@citigateff.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Begemann Groep '
Lees ook