Euronext Brussels

PERSBERICHT

Antwerpen, 25 september 2001

Embargo tot en met 17u40

CONCENTRA N.V.


* Geconsolideerde bedrijfswinst over de eerste jaarhelft is negatief.
* Concentra focust verder op haar media-activiteiten.
* Uitgeefdivisie voerde een snelle besparingsronde door om het hoofd te bieden aan de slechte conjunctuur.

De Raad van Bestuur heeft de tussentijdse rekeningen over het eerste semester van het boekjaar 2001 opgesteld.

Deze betreffen Concentra N.V. na de splitsingsoperatie van 8 juni ll. waarbij het belang in Ubizen werd afgesplitst in Concentra Cobra; deze splitsing werd uitgevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001.

Inmiddels werd het kapitaal van Concentra N.V. ook verhoogd op 29 juni 2001 door inbreng van de minderheidsbelangen in de Regionale Uitgeversgroep N.V. Concentra bezit nu quasi 100 % van de aandelen RUG N.V. waarin de uitgeefactiviteiten van Concentra zijn ondergebracht

Deze kapitaalverhoging verklaart grotendeels de aangroei van de consolidatieverschillen (16 mio EUR op het actief -actief (16 mio EUR) en de afname van de minderheidsbelangen in de resultatenrekeningen.

De resultatenrekening per 30.6.2001 wordt vergeleken met de pro forma resultatenrekening van Concentra op 31.12.2000 (na splitsing). In deze laatste zijn de resultaten over 12 maanden opgenomen.

Per 30 juni werd de aanschaffingswaarde van de deelneming in KB Luxembourgeoise, rechtstreeks aangehouden door Concentra NV, aangepast aan de beurswaarde einde semester (waardevermindering 2 mio EUR).

Alle aandelen KB Luxembourgeoise worden overgeboekt naar de rubriek Geldbeleggingen (53 mio EUR).

De deelneming in BBM werd verzilverd.

Om een duidelijker beeld te geven van de evolutie van de onderliggende resultaten van de verschillende activiteiten wordt verder een vergelijking opgesteld van de kerncijfers op 30.6.2000 en 30.6.2001 voor de uitgeefactiviteiten van de RUG, voor de deelnemingen in de handelsdrukkerijen MPG en Agora en voor de e-businessactiviteit van HostIT.

Uit deze vergelijking blijkt een sterke achteruitgang van de operationele cash-flow en van de courante winst, mede onder invloed van moeilijke economische marktomstandigheden.

In de eerste jaarhelft ontving Concentra ook de dividenden uit de deelnemingen in Almanij en KB Luxembourgeoise (6,25 mio EUR)

Ingevolge de afsplitsingsoperatie Ubizen/Cobra werd een eenmalige uitzonderlijke meerwaarde geboekt van 55,8. mio EUR.

Anderzijds heeft de Raad van Bestuur ook een provisie aangelegd van 3,.3 mio EUR voor de geldbeleggingen (optiecontracten) en een uitzonderlijke minwaarde geboekt van 5 mio EUR omwille van de ingeschatte risico's verbonden aan de technologieparticipaties.

Dit leidt tot volgend overzicht van de geconsolideerde jaarrekening van de groep
(bedragen in Euro).

Geconsolideerde balans - Activa Geconsolideerde balans - Passiva

30/06/01 30/06/01 Vaste activa 225.135.860 Eigen vermogen 169.528.500 I Oprichtingskosten 3.893.104 I Kapitaal 232.608.746 II Immateriële vaste activa 1.469.413 II Uitgiftepremies 15.542.766 III Positieve 16.058.773 III Herwaarderingsmeerwaarden 201.809 consolidatieverschillen
IV Materiële vaste activa 128.167.055 IV Geconsolideerde reserves -79.539.814 V Financiële vaste activa 75.547.515 V Negatieve 714.994 consolidatieverschillen (badwill)

VIIIBelangen van derden 3.623.657

Voorzieningen voor risico's en kosten en belastinglatenties 13.301.047 IX A. Voorzieningen voor 9.693.834 risico's en kosten Vlottende activa 179.640.160 B. Uitgestelde 3.607.213 belastingen en belastinglatenties VI Vorderingen op meer dan 41.368.554

1 jaar
VII Voorraden en 7.980.799
bestellingen in
uitvoering
VIII Vorderingen op ten 61.903.735 Schulden 218.322.815 hoogste 1 jaar
IX Geldbeleggingen 58.145.250 X Schulden op meer dan 1 43.718.255 jaar
X Liquide middelen 6.792.003 XI Schulden op ten hoogste 1 162.946.453 jaar
XI Overlopende rekeningen 3.449.818 XII Overlopende rekeningen 11.658.107

Totaal der activa 404.776.020 Totaal der passiva 404.776.020

Geconsolideerde resultatenrekening

6m) 30/06/01 31/12/2000(12m)

Pro Forma

(12 m) I Bedrijfsopbrengsten 111.608.502 221.361.146 II Bedrijfskosten 115.808.956 220.537.779 III Bedrijfswinst (verlies) -4.200.455 823.367 IV Financiële opbrengsten 9.495.450 13.943.094 V Financiële kosten 8.750.387 8.365.650 VI Winst (verlies) uit de gewone -3.455.392 6.400.811 bedrijfsuitoefening
VII Uitzonderlijke opbrengsten 58.848.138 4.140.147 VIII Uitzonderlijke kosten 8.117.476 1.363.598 IX Winst (verlies) van het boekjaar 47.275.271 9.177.360 voor belastingen
X Uitgestelde belastingen 163.615 -361.052 XI Belastingen op het resultaat -24.577 -1.303.854 XII Winst (verlies) van het boekjaar 47.414.308 7.512.453 XIII Aandeel in het resultaat van de
ondernemingen
waarop vermogensmutatie is -1.853.704 -1.966.653 toegepast
XIV Geconsolideerde winst (verlies) 45.560.605 5.545.800 XIV a. Aandeel van derden 165.568 2.246.630 XIV b. Aandeel van de groep 45.395.037 3.299.170

De commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer P.P. Berger, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, na beperkt nazicht, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht, die zou moeten doorgevoerd worden in de informatie opgenomen in het persbericht van de Raad van Bestuur van Concentra NV.

Dividend

Door de uitzonderlijke meerwaarde ontstaan uit een groepstransactie, vertoont de statutaire resultatenrekening van Concentra NV een uitkeerbare tussentijdse winst van
EUR 17.692.476,20.

De Raad van Bestuur beslist een interimdividendvoorstel evenwel uit te stellen omwille van de evolutie van de bedrijfswinsten over het afgelopen semester en de onzekere en negatieve economische vooruitzichten.

Agenda

Concentra zal haar jaarresultaten over 2001 bekendmaken op 26 maart 2002.

Resultaten van de divisies

Hierna worden de resultaten van de divisies vergeleken, enerzijds voor het eerste semester 2001 als onderdeel van het geconsolideerd resultaat van Concentra NV, en anderzijds voor 2000, zijnde de pro forma geconsolideerde resultaten van het eerste semester 2000.

Kerncijfers (mio EUR) per 30 juni

RUG MPG (1) HostIT

2001 2000 2001 2000 2001 2000

Omzet 67,4 70 38,3 42 1,8 0,3

Operationele Cash 3 8,3 1,4 2,3 -0,1 0,1 Flow (2)

Cash Flow (3) 2,9 7,4 1,8 2,8 -0,1 -

Courante winst -1,2 3 -1,3 -1,3 -0,4 - (4)

Netto winst -1,4 2,1 -0,8 -0,8 -0,4 -

Investeringen 5,1 14 3,4 9,9 1,2 1,2

Personeel 794 756 355 385 24 15


1. het evenredig deel in MPG (27.52%) samen met het deel in Agora Rotogravure (50%).

2. bedrijfswinst, verhoogd met financieel resultaat, waardeverminderingen en voorzieningen.

3. nettowinst verhoogd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.

4. winst uit gewone bedrijfsuitoefening desgevallend verhoogd met de afschrijving op consolidatieverschillen

Bespreking per divisie

Divisie Uitgeverij

Ook over de eerste zes maanden van 2001 vertoonden de kranten van de Regionale Uitgeversgroep globaal een stabiel patroon in de lezersmarkt : de Gazet van Antwerpen met 119.556 exemplaren (- 0,46 %) en Het Belang van Limburg met 101.961 verkochte exemplaren (+ 0,85 %) (CIM-cijfers juni 2001).

De inkomsten uit de lezersmarkt stegen, mede door de prijsverhoging, in 2001 met 6,7 % t.o.v. vorig jaar tot 20,6 mio EUR.

De omzet uit de advertentiemarkt (nationale reclame en jobmarkt) viel sterk terug in het afgelopen semester. De globale advertentie-omzet voor de kranten daalde daardoor met 12 % tot 24,5 mio EUR.

Dit negatief effect werd nog versterkt door de stijging van de papierprijs met 20 % tot 25 %.

In de drukkerij zelf was er een omzetgroei voor werk voor derden van 31 % in 2001 in vergelijking met 2000, nu de drukkerij volledig afgewerkt is en op volle toeren kan draaien. De omzet bedraagt nu 13,9 mio EUR.

TVLimburg behaalde een omzet van 1,9 mio EUR over de eerste zes maanden. De zender bereikt dagelijks 280.900 kijkers en blijft daarmee de grootste regionale zender in België.

ATV (50% Concentra) zette eveneens goede resultaten neer in het afgelopen semester; de zender is, met 236.400 kijkers de derde grootste regionale Vlaamse zender.

De Regionale Uitgeversgroep behaalde een positieve bedrijfswinst (1 mio EUR) op haar kernactiviteiten (kranten, TV, drukwerk voor derden), dankzij het sinds februari aangevatte besparingsplan dat over het volledig jaar 2001 bijna 10 mio EUR besparingen zal opleveren ten overstaan van het budget.

De nieuwe initiatieven die de RUG vorig jaar aanvatte, met name de gratis krant Metro en magazine-initiatieven rond NV Patio, zijn vanaf 2001 in de consolidatiekring opgenomen, en doen uiteindelijk de bedrijfswinst in het rood belanden.

Niettegenstaande de advertentiemarkt voor de kranten tegenviel, kon Metro toch een verdere omzetgroei realiseren, ook al bleef die onder de oorspronkelijke budgetverwachtingen.
Op de lezersmarkt (166.000 ex. gemiddeld per dag en 324.300 trouwe lezers per dag) is Metro een vaste waarde geworden. De RUG heeft een belang van 33,3 % in MTM NV, die de gratis krant uitgeeft.

In juni werd door Patio NV het eerste magazine-initiatief gelanceerd, het

maandblad Groovy, met een verkochte oplage van 15.450 exemplaren voor het eerste nummer.

Divisie Commerciële Drukkerij

In de eerste jaarhelft kon MPG (waarin Concentra 27,52 % aanhoudt) in moeilijke economische marktomstandigheden toch nog een kleine omzetstijging realiseren (+3 % tot 97,76 mio EUR).

Deze groei volstond evenwel niet om een positieve bedrijfswinst te behalen (-1,07 mio EUR t.g.o. - 4,5 mio EUR in 2000).

De installatie van de nieuwe 64-pagina pers te Hasselt is, volgens plan, ook voltooid in de loop van het eerste semester. De eerste orders konden reeds uitgevoerd worden op de pers.

De vellendrukkerij Van In te Lier werd verkocht via een M.B.O.; dit leverde een uitzonderlijke meerdwaarde op van 2,5 mio EUR.

Uiteindelijk sluit het eerste semester af met een tussentijds verlies van 0,35 mio EUR tegenover een verlies van 1,.42 mio EUR vorig jaar.

Agora Rotogravure (aandeel Concentra 50 %) kende een teleurstellende eerste jaarhelft, te wijten aan onderbezetting (omzetdaling van 7,5 %) en inkrimpende marges. Dit leidde uiteindelijk tot een verlies van 1,31 mio EUR over de eerste zes maanden voor de diepdrukkerijen in Averbode en Antwerpen.

E-business activiteiten

Over de eerste zes maanden is bij HostIT (100 % Concentra) een behoorlijke omzetstijging gerealiseerd tot 1,8 mio EUR en is het budget gehaald in een snel wijzigend marktklimaat.

Terzelfdertijd werkt het bedrijf ook aan een migratie naar het "managed services"-model waar veel hogere marges kunnen behaald worden.

Uiteindelijk was er nog een beperkte operationele negatieve cash flow na 6 maanden
(- 0,1 mio EUR). In het eerste semester werd bijkomend voor 1,2 mio EUR geïnvesteerd.

De uitbouw van Ubimedia en dochterbedrijven (Minevision, Synkronis, XM, Mediamine, Insites) werd onder druk van de markt toegespitst op de integratie van de sales-inspanningen van elk bedrijf (cross-selling).

Strategisch werd de geografische focus beperkt op de thuismarkt en werden de activiteiten in Nederland en Luxemburg aangestuurd vanuit België. De klantenportefeuille werd aanzienlijk verbreed waardoor de kwetsbaarheid afnam. Op niveau van de dochterbedrijven zijn er meerdere contacten voor commerciële en structurele partnerships die kunnen leiden tot een herstructurering van de deelnemingen in Ubimedia. Om die reden is de participatie ook uit de consolidatiekring genomen.

Andere initiatieven

In april lanceerde Icotel NV het MaoMagazine op het internet en als gratis blad ter ondersteuning van het initiatief. Het gratis tijdschrift wordt nu verdeeld op 50.000 exemplaren en al 16.000 lezers registreerden zich na de zomer. Dagelijks bezoeken 1.500 personen de website.

Mutationspotting.com publiceert wekelijks rapporten op haar B2B website. Ruim 400 jongeren over zestig steden wereldwijd werken hieraan mee. De eerste klanten zijn Lee, Mexx, KBC en Saatchie & Saatchie.

Voor de zomer werden de boeken neergelegd van de muzieksite Atrecordings.com NV waarin Concentra een minderheidsparticipatie had. De investering van 852.574 EUR werd volledig afgeschreven.

Vooruitzichten voor het boekjaar 2001

De onzekere macro-economische situatie maant aan tot voorzichtigheid in het algemeen. De operationele activiteiten zullen verder onder druk staan in de mediasector en in de e-business.

Daardoor zou het courant verlies nog kunnen toenemen voor 2001. Voor de drukkerij-activiteit wordt voor de tweede jaarhelft een verbeterd operationeel resultaat verwacht.

Contactpersonen voor Concentra N.V.:

Algemene informatie: W. Lenaers, gedelegeerd bestuurder, tel 011 878337

Financiële informatie: R. Ceuppens, gedelegeerd bestuurder, tel 011 878337

www.concentra.be

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Concentra NV '
Lees ook