Ingezonden persbericht


Halfjaarcijfers 2001 DHV Groep

10% autonome groei bij eenzelfde resultaatsniveau


Meer weten over de euromunten en biljetten? Kijk op: De euro wordt van ons allemaal.

De DHV Groep sluit de eerste helft van 2001 af met een bedrijfsresultaat van euro 8,2 miljoen en een nettoresultaat van euro 4,5 miljoen. Hiermee is een nagenoeg gelijk resultaatsniveau behaald ten opzichte van de eerste helft van 2000.

Amersfoort, 17 augustus

De omzet over het eerste halfjaar van 2001 is, volledig autonoom, met 10% toegenomen tot euro 140,7 miljoen. De toegevoegde waarde is met 7,5% gestegen naar euro 111,3 miljoen. De solvabiliteit steeg van 33,8% naar 38%. Het eigen vermogen groeide van euro 38 miljoen naar ruim euro 44 miljoen.

Eerste halfjaar 2001 en 2000 in schema

2001

2000

(miljoen euro)

(miljoen euro)

Netto-omzet

140,7

127,8

Toegevoegde waarde

111,3

103,5

Bedrijfsresultaat

8,2

8,0

Nettoresultaat

4,5

4,7

Wisselende resultaten
Zeer goede resultaten zijn behaald in de markt Bouw en Industrie en in de internationale Watermarkt. Door tegenvallende resultaten in Portugal en investeringen in Groepsactiviteiten, is echter een stijging van de winstgroei in de eerste helft van 2001 uitgebleven. In Portugal konden bij een stagnerende economie niet snel genoeg nieuwe grote projecten worden aangetrokken, in aansluiting op het voltooien van enkele grote spoor- en bouwprojecten. Inmiddels is de organisatie aangepast en zijn de verkopen weer gestegen. De marktinspanningen in India, China en Zuid-Afrika zijn succesvol gebleken, met name op het gebied van publiek-private samenwerkingsprojecten.

Door hogere rentelasten en belastingdruk bleef het nettoresultaat enigszins achter ten opzichte van het bedrijfsresultaat. De omzet steeg met ca. 10% (autonoom) en kwam voor ca. 60% uit Nederland, voor ca. 15% uit de rest van Europa en voor ca. 25% van buiten Europa.

Hoge investeringen
Investeringen zijn eveneens bepalend geweest voor het behaalde winstniveau. Zo zijn er kosten gemaakt voor diverse acquisitietrajecten, maar zijn de nieuwe bedrijfsonderdelen nog niet in de cijfers geconsolideerd. In verband met de personele groei is in Leusden een nieuw kantoor gerealiseerd. In de Randstad (Zaandam en Den Haag) zijn nieuwe vestigingen opgezet en in Amersfoort is tijdelijk sprake van dubbele huisvesting vanwege de renovatie van het oude hoofdkantoor. Daarnaast is geïnvesteerd in Groepsbrede trainingsprogramma's en in het uitbreiden en up-to-date houden van de IT- en kennisinfrastructuur van de Groep.

Versterking strategisch netwerk

* Voor een verdere versterking van de expertisepositie van DHV op het gebied van luchthavens, werd een intentieverklaring getekend voor overname van NACO (Netherlands Airport Consultants BV) door DHV. Naar verwachting zal dit proces in de tweede helft van 2001 worden afgerond.
* Eind maart heeft de Europese Commissie haar officiële goedkeuring verleend voor de overname van Raadgevend Ingenieursbureau IBZH van de Provincie Zuid-Holland door DHV. Hiermee is de versterking van de positie van de DHV Groep in West-Nederland, een feit.
* DHV heeft een overeenkomst gesloten met het Poolse ontwerpbureau BPBK voor de oprichting van een joint venture. De samenwerking BPBK-DHV zal zich in eerste instantie bezighouden met het ontwerp van bruggen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.
* In het kader van het 'black empowerment'-beleid heeft Stewart Scott, de partner van DHV in Zuid-Afrika, in maart 2001 het in zwarte handen zijnde Maxplan overgenomen.
* Voor versterking van de kennis en ervaring op het gebied van risicodragend participeren, o.a. bij publiek-private samenwerkings-projecten, is besloten tot oprichting van DHV Investment Services. Hiertoe zijn per 1 juli 2001 enkele investeringsadviseurs aangetrokken. Enkele verworven projecten in het eerste halfjaar van 2001: In Nederland:

* Het ontwikkelen van projecten voor de Westflank van Utrecht (o.a. Overvecht, Kanaleneiland en Lage Weide), in het kader van het programma voor achtergestelde wijken van de Europese Unie (EFRO).
* Locatie-onderzoek voor een eventueel te realiseren nieuwe stadsschouwburg in Eindhoven.
* Verwerking en samenvatting van de inspraakreacties op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, in opdracht van de Rijks Planologische Dienst van het Ministerie van VROM.
* Ontwerp en bestekken voor de eerste Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallatie met een membraan bioreactor (MBR) in Varsseveld; verwerkingscapaciteit ca. 800 m3/h.
* Deelname in en ondersteuning (verkeerskundig en kostencalculatie) van de Projectgroep Blankert bij verkenning naar publiek-private ontwikkeling van de A4-corridor van Zaandam naar Antwerpen.
* Océ procesdrumfabriek; haalbaarheidsstudie, ontwerp en uitvoeringsbegeleiding voor de bouw van een ultramoderne fabriek met cleanroom. Internationaal:

* Engeland: Samen met Halcrow werd opdracht verkregen voor rehabilitatie van de Thames Barrier, de grootste stormvloedkering van Engeland.
* Hongkong: Ontwikkeling van een duurzaam openbaarvervoersysteem.
* Hongarije: Implementatie van de Europese richtlijnen op het gebied van watermanagement (EU Water Framework Directive).
* India: Adviesdiensten ten behoeve van het bouwtoezicht bij de werkzaamheden aan rijksweg nr. 5 in de deelstaat Orissa. Het gaat daarbij om het bestaande tweebaansdeel tussen Ichapuram en Khurda (155 km), dat wordt verzwaard en uitgebreid tot een vierbaansweg.
* Taiwan: Modernisering van drie grote drinkwaterzuiveringsinstallaties ter verbetering van de waterkwaliteit in en om de stad Kaohsiung.

* Portugal: Projectmanagement gedurende de eerste fase van de aanleg van een glasvezelnetwerk (met een uitbreiding van ca. 1000 km) voor het Portugese telecommunicatiebedrijf NetRail.
© DHV

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 DHV Groep '
Lees ook