Fortis Bank

Sterk commercieel resultaat ondanks vertraging economie 27 August 2001 Sterk commercieel resultaat ondanks vertraging economie Fortis realiseerde in het eerste halfjaar van 2001 een netto operationeel resultaat van EUR 1.538 miljoen. Dit betekent een toename van 4% ten opzichte van dezelfde periode van 2000, toen met name in het eerste kwartaal een bijzonder hoog resultaat werd behaald. Fortis wist een goed commercieel resultaat te behalen, ondanks de economische vertraging en de ongunstige marktomstandigheden waarmee de financiële sector dit jaar te kampen heeft gehad. Het bruto premie-inkomen bereikte een historisch hoogtepunt van EUR 12 miljard en het bankbedrijf behaalde ook een goed resultaat. Autonoom (exclusief overnames, desinvesteringen en valutakoersverschillen) nam het netto operationeel resultaat met 3% af. Met inbegrip van de niet-operationele elementen, groeide de nettowinst met 19%, tot EUR 1.848 miljoen (+12% autonoom). Fortis bevestigt nogmaals dat het de financiële doelstelling van een groei van de netto operationele winst per aandeel van 12% zal realiseren als het economische klimaat niet verder verslechtert. Daar de niet-operationele elementen op hetzelfde niveau zullen uitkomen als in 2000, zal de groei van de nettowinst per aandeel minimaal 9% bedragen. Het streven om een rendement op het eigen vermogen van minstens 15% te behalen, zal worden gerealiseerd.
* Netto operationeel resultaat stijgt met 4%, tot EUR 1.538 miljoen
- Verzekeringsbedrijf stabiel op EUR 680 miljoen
- Bankbedrijf stijgt met 5%, tot EUR 926 miljoen
* Bruto premie-inkomen bereikt recordniveau van EUR 12 miljard
* Netto rentebaten 4% hoger
* Nettowinst groeit met 19%, tot EUR 1.848 miljoen
* Rendement op eigen vermogen 20%, boven de doelstelling van 15%
* Eigen vermogen daalt tot EUR 14.740 miljoen
Het verzekeringsbedrijf bleef goed presteren. De omzet groeide in zowel Leven als Niet-leven aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar. De bruto premies in Leven schoten omhoog, naar EUR 6.354 miljoen, een toename van 36% (+23% autonoom). In Niet-leven bedroeg de groei 19%, waarmee het premie-inkomen op EUR 5.645 miljoen kwam (-1% autonoom). Het technische resultaat in Niet-leven verbeterde in alle branches aanzienlijk. De operationele meerwaarden op transacties voor eigen rekening daalden van EUR 257 miljoen naar EUR 185 miljoen (na belastingen). De uitzonderlijk hoge netto meerwaarden van vorig jaar werden grotendeels in het eerste kwartaal gerealiseerd. Het netto operationeel resultaat in het verzekeringsbedrijf was gelijk aan dat van vorig jaar, namelijk EUR 680 miljoen. Ondanks de ongunstige marktomstandigheden, boekte het bankbedrijf een netto operationeel resultaat van EUR 926 miljoen, een toename van 5% ten opzichte van het goede eerste halfjaar van 2000. De netto rentebaten groeiden in het eerste halfjaar met 4%, waarmee de margeverbetering van het eerste kwartaal werd gecontinueerd. Het netto commissie inkomen bleef vrijwel stabiel (-1%). Ofschoon het inkomen uit risicokapitaal sterk daalde, waren de resultaten uit financiële transacties, met EUR 847 miljoen, 13% hoger dan vorig jaar. De beleggingsportefeuille leverde een netto meerwaarde van EUR 275 miljoen (+EUR 57 miljoen) op.

De verkoop van de vermogensbeheeractiviteiten en de vaste activa van Fortis Financial Group (FFG) resulteerde in een niet-operationele meerwaarde van EUR 47 miljoen (na belastingen). De eenmalige baten uit de verkoop van het belang in Suez bedroegen EUR 263 miljoen. Wanneer deze niet-operationele elementen van in totaal EUR 310 miljoen in beschouwing worden genomen, nam de nettowinst met 19% toe, tot EUR
1.848 miljoen.



Kerncijfers (EUR miljoen)
(Van onder naar boven lezen)
Eerste halfjaar Eerste
halfjaar Stijging
in %

2001

2000

Fortis

Resultaat vóór belastingen


2.369,3


2.167,9

9

Netto operationeel resultaat 1)


1.538,0



1.475,6


4

Niet-operationele elementen

310,4

81,8


*

Nettowinst


1.848,4



1.557,4



19




Eigen vermogen


14.740,0



15.196,8



2)



-3


Rendement op eigen vermogen

19,7

20,1

Balanstotaal

476.215,4

438.082,7


2)


9

Totaal beheerd vermogen

314.758,0

313.846,0


2)


0

Verzekeringsbedrijf

Bruto premie-inkomen

11.999,0

9.442,5

27

Resultaat vóór belastingen

943,2

943,6

0

Netto operationeel resultaat

680,3

678,9

0

Niet-operationele elementen

310,4

34,8


*

Nettowinst

990,7

713,7

39

Bankbedrijf

Totale baten na aftrek van rentelasten


4.469,1

4.182,0

7

Resultaat vóór belastingen


1.490,0



1.306,9


14

Netto operationeel resultaat

925,6

880,2


5

Niet-operationele elementen

47,0


*

Nettowinst

925,6

927,2

0

Kerncijfers per aandeel (EUR) Eerste halfjaar Eerste halfjaar Stijging
in %

2001

2000

Netto operationeel resultaat


1,19



1,23



-3


Netto operationeel resultaat na volledige conversie 3)


1,17



1,21



-3


Nettowinst


1,43



1,29



10


Nettowinst na volledige conversie 3)


1,40



1,27



10


Eigen vermogen


11,40



11,78



2)



-3


1) Het netto operationeel resultaat is de nettowinst na correctie voor niet-operationele elementen.
2) Ultimo 2000.

3) Na uitoefening van alle warrants en optierechten en na volledige conversie van de converteerbare obligaties.

Verzekeringsbedrijf

Het verzekeringsbedrijf heeft in het eerste halfjaar goed gepresteerd. Het totale bruto premie-inkomen bereikte een historisch hoogtepunt van EUR 12 miljard. Het bruto premie-inkomen in Leven bedroeg EUR 6.354 miljoen, een toename van 36% ten opzichte van vorig jaar. Autonoom (d.w.z. exclusief het effect van de overname van ASR en American Memorial Life Insurance Company (AMLIC), alsmede de verkoop van FFG en valutakoersschommelingen) stegen de premies in het Levenbedrijf met 23%.

Koopsommen leverden EUR 4.327 miljoen op (+44%) en reguliere premies EUR 2.027 miljoen (+21%). Deze groei vond grotendeels in de Benelux plaats, waar 75% van het totale premie-inkomen in Leven werd gegenereerd. In België namen de premies met 24% toe, tot EUR 2.381 miljoen. In Nederland zijn de premies in Leven meer dan verdubbeld, tot EUR 2.183 miljoen, wat vrijwel geheel te danken was aan de overname van ASR. Alle Fortis-ondernemingen zagen hun premie-inkomen in Leven toenemen ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van CAIFOR in Spanje en Fortis Assurances in Frankrijk.

Het netto operationeel resultaat in het Levenbedrijf daalde met 15%, tot EUR 469 miljoen. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de lagere gerealiseerde meerwaarden op transacties voor eigen rekening, welke met 29% daalden, van EUR 234 miljoen naar EUR 166 miljoen (na belastingen). In 2000 werd 70% van de netto meerwaarden in het eerste halfjaar gerealiseerd.

Het technische resultaat Leven, dat positief werd beïnvloed door de acquisitie van AMLIC en ASR, daalde met 4%. Exclusief AMLIC en ASR was het technisch resultaat 16% lager, mede als gevolg van grote incidentele baten bij AMEV in 2000. Bovendien zijn de beleggingsinkomsten gedaald, doordat AMEV de acquisitie van ASR heeft gefinancierd. Fortis, Inc. behaalde in het eerste halfjaar van 2001 een lager technisch resultaat, maar bij FB Insurance en Fortis AG kwam het resultaat hoger uit.

Het premie-inkomen in Niet-leven nam in alle branches toe, mede dankzij de overname van ASR. De premies in Niet-leven stegen met EUR
887 miljoen, tot EUR 5.645 miljoen, een toename van 19% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2000. De autonome daling van het premie-inkomen in Niet-leven bleef beperkt (-1%).

Door het hogere technische resultaat in alle branches nam het netto operationeel resultaat van Niet-leven met 63% toe, tot EUR 211 miljoen. Het technische resultaat bij Ongevallen en ziekte schoot met EUR 80 miljoen omhoog, tot EUR 104 miljoen, vooral dankzij de gunstige ontwikkelingen in de Verenigde Staten. ASR was goed voor EUR 14 miljoen van deze toename. Motorrijtuigen presteerde veel beter dan in het slechte eerste halfjaar van 2000. Mede dankzij tariefverhogingen in het Verenigd Koninkrijk en Spanje steeg het technische resultaat van EUR 6 miljoen tot EUR 30 miljoen. Het resultaat bij Brand nam met EUR 22 miljoen toe, tot EUR 23 miljoen, met name in Nederland waar de resultaten vorig jaar te lijden hadden onder de vuurwerkramp in Enschede (-EUR 6 miljoen). Het technische resultaat in Overige branches bedroeg EUR 79 miljoen (+EUR 16 miljoen). Dit kan voornamelijk op het conto worden geschreven van Assurant Group in de Verenigde Staten.

Het netto operationeel resultaat van het verzekeringsbedrijf bleef stabiel, op EUR 680 miljoen. De totale netto omzet bedroeg ondanks de ongunstige marktomstandigheden EUR 3.457 miljoen, een toename van 6%. De bedrijfskosten stegen met 9% (-1% autonoom). De personeelskosten beliepen EUR 712 miljoen, een stijging van 14% vergeleken met vorig jaar. Overige kosten vertoonden een stijging van 9%. Het aantal FTEs in het verzekeringsbedrijf daalde van 22.620 per 31 december 2000 naar
22.090 per 30 juni 2001. Autonoom daalde het aantal FTEs met 144.

Verzekeringsbedrijf Nederland

Het resultaat in het Verzekeringsbedrijf Nederland werd sterk beïnvloed door de overname van ASR. Na samenvoeging met AMEV, is ASR opgegaan in de nieuwe combinatie AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep. ASR en AMEV droegen beide voor 50% bij aan het totale bruto premie-inkomen in Nederland, dat meer dan verdubbelde, van EUR 1.229 tot EUR 3.202 miljoen. De bruto premies in Leven, 68% van het totale premie-inkomen, stegen met EUR 1.256 miljoen tot EUR
2.183 miljoen. De beleggingsgerelateerde premies namen toe tot EUR 661 miljoen en vertegenwoordigen nu 22% van het premie-inkomen bij Leven. Premiebetalingen van Fortis-ondernemingen die de pensioenen van hun medewerkers hebben ondergebracht bij AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep beliepen EUR 345 miljoen. De sterke toename van het premie-inkomen in het Levenbedrijf in Nederland weerspiegelt de uitstekende prestaties van Stad Rotterdam in het eerste halfjaar van
2001. Terwijl koopsompremies bijna zijn verdubbeld, tot EUR 574 miljoen, namen de reguliere premies met EUR 36 miljoen toe tot EUR 329 miljoen, mede dankzij een sterke groei van de door ASR Bank verstrekte hypotheken.

Het premie-inkomen in Niet-leven bij de nieuwe combinatie AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep steeg met EUR 718 miljoen tot EUR 1.019 miljoen. Met name bij Ongevallen en ziekte werd een goed resultaat behaald.

De netto meerwaarden daalden bij het Verzekeringsbedrijf Nederland van EUR 170 miljoen naar EUR 129 miljoen. Dit had een negatief effect op het netto operationeel resultaat, dat EUR 260 miljoen bedroeg.

Verzekeringsbedrijf Nederland (AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep)

Eerste halfjaar 2001

Jaar 2000

Netto operationeel resultaat (EUR miljoen)


260



400


Kosten/Bruto Premies


12%



22%


FTEs (einde periode)


5.357



5.479 1)


Bruto premies Leven (EUR miljoen)


2.183



1.566


Bruto premies Niet-leven (EUR miljoen)


1.019



522


Groei Beheerd vermogen 2)


3,6%



3)


Combined ratio Niet-leven


101



103



1) Bevat ASR-oud cijfers voor 2000.
2) Wijziging in technische voorzieningen verzekeringsbedrijf Leven.
3) Cijfer niet beschikbaar

Verzekeringsbedrijf België

De bruto premies in Leven bij Fortis AG lieten een autonome toename van 17% zien, tot EUR 801 miljoen. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan indivudueel Leven, waar de premiebaten met 38% stegen, tot EUR 544 miljoen. De beleggingsgerelateerde producten hadden met name in het tweede kwartaal te lijden onder het ongunstige beleggingsklimaat, en daalden met 22% tot EUR 179 miljoen gedurende de eerste zes maanden van 2001. In mei lanceerde Fortis AG een nieuw garantieproduct, Top Rendement Invest, dat variabele rentetarieven biedt en een beleggingsgerelateerde bonus. Dit product werd door makelaars enthousiast ontvangen. Door de toename in kortetermijndepositos verdrievoudigden de premies in spaarproducten, tot EUR 298 miljoen. De premies in traditioneel Leven bleven stabiel, op EUR 67 miljoen.

Het premie-inkomen uit Employee Benefits daalde met 11% tot EUR 255 miljoen. Reguliere premies stegen met 6%, maar koopsommen zakten met 53%. Daar de afname in koopsommen een weerspiegeling is van uitgestelde betalingen van klanten, die wijzigingen in de pensioenwetgeving willen afwachten, verwacht Fortis AG een herstel in de tweede helft van 2001.

De bruto premies in Niet-leven bij Fortis AG stegen met 6%, tot EUR
410 miljoen. Het premie-inkomen in zowel Ongevallen en ziekte als Motorrijtuigen nam met 7% toe, tot respectievelijk EUR 133 miljoen en EUR 123 miljoen. Bij Brand steeg het premie-inkomen met 4%, tot EUR 115 miljoen.

In mei voerde Fortis AG een nieuwe klantgerichte organisatiestructuur in. Deze heeft als doel het premie-inkomen te verhogen door gerichte cross-selling en de winstgevendheid te verbeteren middels een meer prestatiegerichte cultuur.

Fortis AG realiseerde in het eerste halfjaar een hoger technisch resultaat, zowel in Leven als in Niet-leven, en de kosten ontwikkelden zich in gunstige richting. Het netto operationeel resultaat steeg licht, met 1%, van EUR 138 miljoen tot EUR 140 miljoen. Fortis Corporate Insurance (FCI) boekte een beter resultaat dankzij betere marktomstandigheden en door het effect van een kostenbesparingsprogramma.

Verzekeringsbedrijf België (Fortis AG)

Eerste halfjaar 2001

Jaar 2000

Netto operationeel resultaat (EUR miljoen)


140



249


Kosten/Bruto Premies


10%



12%


FTEs (einde periode)


3.207



3.243


Bruto premies Leven (EUR miljoen)


801



1.378


Bruto premies Niet-leven (EUR miljoen)


410



739


Groei Beheerd vermogen 1)


5,4%



10,3%


Combined ratio Niet-leven


106



108



1) Wijziging in technische voorzieningen verzekeringsbedrijf Leven.

Verzekeringsbedrijf Internationaal

Op 3 juli 2001 heeft Fortis de verkoop afgerond van haar verzekeringsdochter in Australië aan de Britse verzekeraar CGNU voor een bedrag in contanten van ongeveer AUD 330 miljoen, ofwel EUR 205 miljoen. De opbrengst van deze verkoop, die zal resulteren in een niet-operationele meerwaarde van circa EUR 44 miljoen, zal worden verantwoord in het derde kwartaal.

De verkoop van Fortis Australië is geheel in lijn met de strategie van Fortis om zich te richten op Europa, Azië en bepaalde gespecialiseerde markten in de Verenigde Staten. In overeenstemming met deze strategie heroverweegt Fortis Insurance International op dit moment haar activiteiten, wat betekent dat niet-kernactiviteiten zullen worden afgestoten als niet wordt voldaan aan de criteria voor verdere ontwikkeling.

Fortis Insurance International boekte een netto operationeel resultaat van EUR 50 miljoen, 6% meer dan in het eerste halfjaar van 2000. Dit kan voornamelijk worden toegeschreven aan de gunstige ontwikkelingen bij Fortis Insurance Ltd. in het Verenigd Koninkrijk, dat de goede prestaties van het eerste kwartaal wist te evenaren. Het bruto premie-inkomen in het Verenigd Koninkrijk vertoonde een stijging van
12%, tot EUR 364 miljoen, vooral in de branche Motorrijtuigen, die goed was voor meer dan 75% van het premie-inkomen. De voorkeuren van de klant werden sterk beïnvloed door beursontwikkelingen, met name bij Fortis Assurances in Frankrijk en CAIFOR in Spanje. Bij Fortis Assurances in Frankrijk was sprake van een daling van de premies voor beleggingsgerelateerde producten, maar dit werd voor een deel gecompenseerd door de hogere premies uit andere Leven-producten. Bij CAIFOR daalde het premie-inkomen tot EUR 376 miljoen, van EUR 626 miljoen in het recordbrekende eerste halfjaar van 2000. De premies voor beleggingsgerelateerde producten daalden fors, maar de premies voor andere Leven en Niet-leven producten (met name Brand) vertoonden een stijging. Seguros BILBAO (Spanje) presteerde zeer goed, gedreven door een verbetering van de resultaten in Niet-leven en gunstige kostenontwikkelingen.

Verzekeringsbedrijf Internationaal

Eerste halfjaar 2001

Jaar 2000

Netto operationeel resultaat (EUR miljoen)


50



108


Kosten/Bruto Premies


9%



8%


FTEs (einde periode)


3.527



3.402


Bruto premies Leven (EUR miljoen)


853



1.755


Bruto premies Niet-leven (EUR miljoen)


566



1.045


Groei Beheerd vermogen 1)


5,0%



17,6%


Combined ratio Niet-leven


100



102



1) Wijziging in technische voorzieningen verzekeringsbedrijf Leven

Verzekeringsbedrijf Verenigde Staten

Na de verkoop van FFG en de overname van CORE, Inc. in het eerste kwartaal, kondigde Fortis, Inc. op 10 juli 2001 aan Protectives Dental Benefits Division over te nemen voor een bedrag van circa USD 300 miljoen (EUR 357 miljoen). Verwacht wordt dat deze acquisitie conform de gebruikelijke voor-waarden in het vierde kwartaal van 2001 zijn beslag zal krijgen en onmiddellijk zal bijdragen tot de resultaten van Fortis, Inc. De overname, waardoor Fortis Benefits marktleider wordt op het gebied van vrijwillige tandheelkundige verzekeringen in de Verenigde Staten, is in lijn met het streven van Fortis, Inc. om een selecte portefeuille op te bouwen van gespecialiseerde ondernemingen die in hun respectievelijke markten toonaangevend zijn.

Fortis, Inc. boekte een netto operationeel resultaat van EUR 125 miljoen over het eerste halfjaar van 2001, een toename van 7% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. De bruto premies in Leven namen met 12% toe, tot EUR 936 miljoen. AMLIC, dat in oktober
2000 werd overgenomen, droeg voor EUR 150 miljoen bij aan deze groei. Het premie-inkomen in Leven werd negatief beïnvloed door de verkoop van FFG alsmede door de lagere premies bij Assurant. De bruto premies in Niet-leven stegen met 3%, tot EUR 3.377 miljoen. De gerealiseerde meerwaarden, die in het eerste halfjaar van 2000 aanzienlijk waren, hadden te lijden onder de ongunstige marktomstandigheden. De verkoop van de vermogensbeheeractiviteiten en de vaste activa van FFG leverde in het tweede kwartaal een niet-operationele meerwaarde op van EUR 47 miljoen (na belastingen). De resterende uitgestelde bedrijfs-winst ten bedrage van USD 387 miljoen (na belastingen), die verband houdt met de herverzekerings-overeenkomst voor schadeverzekeringen, zal vrijvallen naarmate de resterende looptijd van de polissen daalt.

De resultaten van Assurant, dat bijna 50% van het totale netto operationeel resultaat van Fortis, Inc. voor zijn rekening neemt, waren teleurstellend. Het bedrijf deed het vooral in het tweede kwartaal minder goed. De vertraging van de economie, de aanpassing van Assurant aan de verschuiving in de markt voor schuldverzekeringen naar bancaire vormen van schuldmanagement, alsmede ongerustheid bij institutionele klanten over beperkende wetgeving als gevolg van Predatory Lending, waren de belangrijkste oorzaken van de lagere groei van de inkomsten. Het technische resultaat nam af als gevolg van de ongunstige resultaten van een aantal kredietverzekerings-producten alsmede door een ver-schuiving van Leven naar Niet-leven. De prestaties werden bovendien negatief beïnvloed door eenmalige gebeurtenissen zoals de tropische storm Allison (-EUR 7 miljoen) en de strenge winter (tussen -EUR 6 en -EUR 12 miljoen), die de schadepercentages opdreven. Er zijn maatregelen genomen om de kosten te verlagen.

De andere business units van Fortis, Inc. presteerden zeer goed. De verbeterde winstgevendheid van Fortis Health was voornamelijk te danken aan een aanzienlijke verbetering van het totale schadepercentage, dat daalde van 78,0% naar 72,8%. De winstgroei bij de activiteiten van Fortis, Inc. op het gebied van natura uitvaartverzekeringen kan grotendeels worden toegeschreven aan AMLIC. De samenwerking met AMLIC verloopt voorspoedig. Fortis, Benefits behaalde eveneens bevredigende resultaten, ondanks de ongunstige sterftecijfers in het Levenbedrijf. Het premie-inkomen nam met 7% toe.

Verzekeringsbedrijf Verenigde Staten (Fortis, Inc.)

Eerste halfjaar 2001

Jaar 2000

Netto operationeel resultaat (EUR miljoen)


125



300


Kosten/ Bruto Premies


16%



16%


FTEs (einde periode)


9.756



10.223




Bankbedrijf

Ondanks het zwakke economische en financiële klimaat heeft Fortis Bank gedurende het eerste halfjaar van 2001 goed gepresteerd. Het netto operationeel resultaat bedroeg EUR 926 miljoen, een toename van 5% vergeleken met het goede eerste halfjaar van 2000. De netto rentebaten stegen met 4%, tot EUR 2.164 miljoen.

Het netto commissie-inkomen bleef relatief immuun voor de ongunstige marktomstandigheden en daalde met slechts EUR 14 miljoen, tot EUR
1.044 miljoen (-1%). Commissies uit emissies en secundaire plaatsingen hadden te lijden onder de geslonken handelsvolumes. Ten opzichte van vorig jaar was er sprake van een daling van 42%, tot EUR 62 miljoen. De commissies uit effectentransacties daalden met 3% tot EUR 410 miljoen. De daling bleef beperkt dankzij de nieuwe activiteiten in de Verenigde Staten, die EUR 60 miljoen opleverden. Verzekeringen (+EUR 19 miljoen) en credit cards (+EUR 7 miljoen) presteerden goed.

Ondanks de aanzienlijk geslonken opbrengsten uit risicokapitaal, is het resultaat uit financiële transacties ten opzichte van vorig jaar met 13% toegenomen, tot EUR 847 miljoen. Handelsresultaten lieten zelfs een stijging van 45% zien, tot EUR 389 miljoen. Dit kan grotendeels worden toegeschreven aan de uitstekende prestaties van Merchant Banking in het tweede kwartaal. De opbrengsten uit risicokapitaal daalden scherp, van EUR 111 miljoen vorig jaar tot slechts EUR 6 miljoen dit jaar. De netto meerwaarden van de beleggingsportefeuille bedroegen EUR 275 miljoen (+EUR 57 miljoen). Deze groei (26%) werd voor het grootste deel in het eerste kwartaal gerealiseerd.

De inkomsten uit leasing stegen in het eerste halfjaar met 51% tot EUR
201 miljoen. Dit was zowel het gevolg van een omzetgroei als van de overname door Fortis Lease Frankrijk van de activiteiten van Lombard North Central.

De risicogewogen verplichtingen (RGV) zijn sinds het begin van dit jaar met 6,8% gestegen. Deze groei was voor een deel toe te schrijven aan toegenomen commerciële activiteiten op het gebied van kredietverlening aan de private sector en interbancaire leningen. Verwacht wordt dat de RGV in de tweede helft van het jaar minder snel zullen toenemen, gegeven de tijdelijke aard van de toename van een aantal posten en als gevolg van voorgenomen securitisatie-transacties.

De daling in waardecorrecties (-EUR 151 miljoen) was voornamelijk het gevolg van de harmonisatie van het voorzieningenbeleid van Fortis Bank, dat in 2000 werd ingezet. Terwijl Fortis Bank in België vorig jaar toevoegingen heeft gedaan aan de voorzieningen, was er dit jaar bij Banque Générale du Luxembourg sprake van vrijvallende voorzieningen. In het eerste halfjaar werd Fortis niet geconfronteerd met een verslechtering van de kredietportefeuille die zich vertaalde in een toename van de non-performing loans. In lijn met haar beleid heeft Fortis in het eerste halfjaar van 2001 EUR 84 miljoen toegevoegd aan het Fonds voor Algemene Bankrisicos (FABR). Het FABR bedraagt nu
1,26% van de risicogewogen verplichtingen, wat hoog is in vergelijking met het in de markt gebruikelijke niveau.

Belastingen (EUR 529 miljoen) stegen met 50% ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de hogere belastbare winst. Dit verschil kan grotendeels worden toegeschreven aan vorig jaar gerealiseerde recordopbrengsten uit risicokapitaal die onbelast waren. Het effectieve belastingtarief is hierdoor gestegen van 27,0% tot 35,5%.

Inclusief FB Verzekeringen namen de bedrijfslasten ten opzichte van de eerste helft van 2000 met 10% toe. De kosten/batenverhouding steeg van
60,1% naar 61,7%. De autonome groei van de bedrijfslasten bleef echter beperkt tot 5%. Personeelskosten stegen, zoals gepland, met slechts
3%, voornamelijk als gevolg van een sterkere looninflatie (autonoom
+2%). Het aantal FTEs daalde van 43.787 per 31 december 2000 naar
43.529 per 30 juni 2001.

De overige algemene beheerskosten namen autonoom met 10% toe. De afschrijvingslasten lieten een sterke stijging zien van 32% (EUR 72 miljoen), maar dit werd grotendeels veroorzaakt door de forse toename van de lease-activiteiten. Het leasebedrijf was verantwoordelijk voor een stijging van de afschrijvingen met EUR 48 miljoen, terwijl de inkomsten uit lease-activiteiten met maar liefst 51% toenamen, tot EUR 201 miljoen.

Zoals aangekondigd tijdens de presentatie van de jaarcijfers in maart
2001, zal Fortis de heroverweging van haar activiteitenmix versnellen en vaart zetten achter de bestaande plannen om de kosten/batenverhouding voor het bankbedrijf vóór eind 2003 terug te brengen tot 55%. Fortis Bank heeft hiertoe een aantal kostenbesparende projecten gelanceerd of versneld. De projecten hebben betrekking op de centrale inkoop (minder tegen lagere prijzen), het tot de juiste proporties terugbrengen van ondersteunende functies, een herziening van de prijsstellingen (vooral bij het MKB) en de toepassing van nieuwe technologieën (web-enabling). Verwacht wordt dat de vruchten hiervan de komende tijd zullen worden geplukt.

Bankbedrijf (inclusief FB Verzekeringen)

Eerste halfjaar 2001

Jaar 2000

Netto operationeel resultaat (EUR miljoen)


1.028



1.532


Kosten/batenverhouding


61,7%



65,1%


FTEs (einde periode)


43.529



43.787


In de volgende uitsplitsing naar businesses zijn de FTEs van ondersteunende diensten niet toegewezen.

Network Banking

De integratie-inspanningen verlopen volgens plan, zowel in België als in Nederland. Het aantal kantoren in België is teruggebracht tot
1.997, van 2.110 eind 1998. De volledige integratie van de IT-systemen van de voormalige ASLK en Generale Bank ligt eveneens op schema en zal eind september zijn beslag vinden.

Fortis en de Belgische Post (De Post / La Poste) hebben een Memorandum of Understanding getekend waarin beide partijen toezeggen nauw te zullen samenwerken. Volgens het Memorandum zal De Post 50% van zijn belang in Bank van de Post aan Fortis verkopen, wat het totale belang van Fortis op 100% brengt. Daarnaast zal Bank van de Post een nieuwe distributieovereenkomst met De Post sluiten gericht op de ontwikkeling van nieuwe specifieke bank- en verzekeringsproducten voor klanten van Bank van de Post en De Post. Fortis zal in staat zijn om exclusief het gehele scala van bank- en verzekerings-producten te verkopen via Belgische postkantoren. Bank van de Post heeft 1,5 miljoen klanten.

In Nederland is begonnen met de sluiting van 89 extra kantoren. De proef met online-betalingen in Nederland verloopt goed en men verwacht dat het systeem voor het eind van het jaar gelanceerd zal worden. Met de introductie van Fortis Groenbank in Nederland, speelt Fortis Bank in op de toenemende de vraag naar duurzame (groene) beleggingen. Fortis Groenbank biedt groene en belasting-vriendelijke beleggingsmogelijkheden zowel aan het bedrijfsleven als aan particulieren.

De bijdrage van Medium-sized enterprises and Corporates (MEC) aan het resultaat van Fortis is toegenomen. In juli 2001 werd Fortis Bank door Global Finance uitgeroepen tot Best Trade Finance Bank. De gemiddelde marge op kredieten liet duidelijke tekenen van een verbetering zien. In het kader van het beleid om het aantal Business Centres uit te breiden, werden in Frankrijk (Bordeaux en Orléans) nieuwe vestigingen geopend. Middelgrote ondernemingen hebben nu toegang tot honderd Business Centres verspreid over heel Europa. Het bruto premie-inkomen bij FB Insurance steeg met 28%, tot EUR 1.580 miljoen. Deze toename werd grotendeels in het eerste kwartaal gerealiseerd dankzij het succesvolle Easy Fund Plan. In het tweede kwartaal was er sprake van een neergang van beleggingsgerelateerde producten alsmede van traditionele Levenproducten. Premies in Niet-leven vertoonden een stijging van 11%, tot EUR 73 miljoen. Bij Generalife (Luxemburg) was er sprake van een enorme groei in het premie-inkomen in Leven, van EUR 58 miljoen tot EUR 120 miljoen.

Network Banking

Eerste halfjaar 2001

Jaar 2000

Netto operationeel resultaat (EUR miljoen)


702



781


FTEs (einde periode)


22.841



22.984


Aantal kantoren (Benelux)


2.778



2.871


Automatiseringsgraad (België) 1)


77,8%



75,9%


Penetratie van verzekeringen (België) 2)


43,0%



42,3%



1) Automatiseringsgraad: aantal elektronische transacties (cijfers per drie maanden) als percentage van het totale aantal transacties ten behoeve van klanten.

2) Penetratiegraad: aantal actieve klanten met minstens één verzekeringscontract als percentage van het totale aantal actieve klanten.

Merchant Banking

Ondanks de zwakke financiële markten presteerde Merchant Banking gedurende de eerste zes maanden van 2001 beter dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het behaalde resultaat is des te opmerkelijker als in aanmerking wordt genomen dat vorig jaar - voornamelijk dankzij de hoge inkomsten uit risicokapitaal - een recordwinst werd geboekt. Met name in het tweede kwartaal werden goede resultaten geboekt. Financial Markets presteerde uitstekend. Fortis was betrokken bij diverse emissies op de euro-obligatiemarkt. De handelsresultaten uit financiële transacties stegen met EUR 105 miljoen, tot EUR 157 miljoen. Information Banking, met inbegrip van derivatenclearing, stocklending, bewaring en fondsenadministratie, boekte een hoger resultaat dan ooit tevoren. Effectenadministraties zijn met succes op internationaal niveau geïntegreerd. Investment Banking deed het goed op het gebied van de aandelenhandel. In het tweede kwartaal werd door de Calvé-Delft transactie EUR 22 miljoen toegevoegd aan de opbrengsten uit het effectenverkeer. De afwezigheid van beurs-introducties op de aandelenmarkten had echter een negatief effect op het commissie-inkomen. Fortis heeft de samenvoeging van de beurzen benut om een begin te maken met de implementatie van één gemeenschappelijke grensoverschrijdende infrastructuur voor het beheren van de orderboeken van klanten en de markttoegang voor beursgenoteerde instrumenten. In mei werd de researchafdeling van Investment Banking door AQ Publications voor de derde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot Beste winstvoorspeller in Europa.

Merchant Banking

Eerste halfjaar 2001

Jaar 2000

Netto operationeel resultaat (EUR miljoen)


260



485


FTEs (einde periode)


2.676



2.644


Private Banking en Vermogensbeheer

Alle diensten van Private Banking zijn nu samengevoegd tot één organisatie die onder het MeesPierson-merk opereert, als integraal onderdeel van Fortis Bank. Private Banking is binnen Fortis een dynamisch groeiplatform en is voornemens om haar rol als centrale speler op de Europese private banking-markt te verstevigen. De netto instroom van particuliere klanten bedroeg EUR 952 miljoen. Met een totaal beheerd vermogen van EUR 65 miljard en ruim 2.500 medewerkers, zijn de private bankers van Fortis sterk vertegenwoordigd in Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Spanje en andere internationale financiële centra.

In de Benelux zijn nieuwe producten gelanceerd met het oog op het verbeteren van de resultaten. In het kader van haar streven om buiten de thuismarkten een sterke positie op te bouwen, besloot Fortis op
6 juli 2001 om in Frankrijk MeesPierson Fortis Patrimoine te lanceren.

Met name in Spanje trekken de resultaten aan. Spanje is nu een van de snelstgroeiende private banking-markten, en Beta Capital MeesPierson is één van de grootste spelers in dit marktsegment.

De zwakkere markten hadden in het eerste halfjaar een negatieve invloed op het beheerde vermogen. Eind juni 2001 bedroeg het totale beheerde vermogen EUR 315 miljard, en was daarmee gelijk aan het niveau van 31 december 2000. Beleggingen voor eigen rekening namen met
6% toe, tot EUR 142 miljard. De totale waarde van de beheerde fondsen bedroeg EUR 150 miljard. Dit betekent een daling van 5%, die voornamelijk werd veroorzaakt door de verkoop van FFG en een lagere netto instroom van particuliere klanten in reactie op de teleurstellende ontwikkeling van de financiële markten.

Fortis Investment Management (FIM) kreeg in april 2001 van de International Herald Tribune de Best Fixed Income Manager prijs toegekend.

Private Banking en Vermogensbeheer

Private Banking en Vermogensbeheer

Private Banking

Vermogensbeheer

Eerste half- jaar 2001

Jaar 2000

Eerste half-jaar 2001

Jaar 2000

Eerste half-jaar 2001

Jaar 2000

Netto operationeel resultaat

(EUR miljoen)


66





266





45





176





22





90


FTEs (einde periode)


3.227



3.192



2.527



2.431



700



761




Beheerd vermogen (EUR miljard)

Private Banking en Vermogensbeheer

Private Banking

Vermogensbeheer


30 juni

2001



31 december

2000



30 juni

2001



31 december

2000



30 juni

2001



31 december

2000


Totale beleggingen voor eigen rekening


142,2



134,2


Beleggingen voor rekening polishouders


22,9



22,0


Totaal beheerde fondsen


149,7



157,6



65,3



66,8



84,4



90,8


Totaal beheerd vermogen


314,8



313,8


Solvabiliteit

Fortis stelt een onder- en een bovengrens voor zijn solvabiliteitspositie. Eind juni bedroeg het netto kernvermogen EUR
19.029 miljoen, ofwel 10% meer dan de ondergrens van EUR 17.327 miljoen en 14% minder dan de bovengrens van EUR 22.085 miljoen.

Toen Fortis in 1998 een openbaar bod tot omruiling deed op aandelen Generale Bank, gaf de onderneming zogeheten Certificaten van Gewaarborgde Waarde (CGW) uit ter gedeeltelijke compensatie van de aandeelhouders die hadden toegezegd hun aandelen Generale Bank aan Fortis (B) aan te bieden. De totale uitoefenwaarde van de CGWs, waarvan de looptijd op 6 juli 2001 afliep, bedroeg EUR 302 miljoen. Daarvan is EUR 157 miljoen per 31 december 2000 als goodwill verantwoord. De resterende EUR 145 miljoen is in het tweede kwartaal van 2001 als goodwill ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het aflopen van de CGWs zal derhalve geen invloed hebben op de winst- en verliesrekening van Fortis over 2001.

Vooruitzichten

Fortis bevestigt nogmaals dat het de financiële doelstelling van een groei van de netto operationele winst per aandeel van 12% zal realiseren als het economische klimaat niet verder verslechtert. Daar de niet-operationele elementen op hetzelfde niveau zullen uitkomen als in 2000, zal de groei van de nettowinst per aandeel minimaal 9% bedragen. Het streven om een rendement op het eigen vermogen van minstens 15% te behalen zal worden gerealiseerd.

Noot: valutakoersen
Ter indicatie (koersen per 30 juni 2001):


1 EUR = BEF 40,34 = NLG 2,20 = USD 0,85 = GBP 0,60 = FRF 6,56 = ESP 166,39 = AUD 1,67

Mijlpalen in 2001
Januari 2001

* Fortis tekent overeenkomst met The Hartford om Fortis Financial Group (FFG) te verkopen

Februari 2001

* Fortis gaat een samenwerkingsverband aan op het gebied van bancassurance met Maybank, de grootste bank van Maleisië

Maart 2001

* Fortis, Inc. verwerft CORE, Inc.
April 2001

* Fortis koopt de Spaanse verzekeringsportefeuille van Bâloise
Juni 2001

* Fortis kondigt de verkoop aan van haar Australische verzekeringsdochter aan CGNU

Juli 2001

* Aankondiging stopzetting Fortis ebanking France
* Fortis, Inc. tekent overeenkomst voor de overname van de Dental Benefits Divisie van Protective Life Corporation

(PDF).

(PDF).

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Fortis '




Lees ook