Gamma Holding N.V.

LAGER NETTO RESULTAAT GAMMA HOLDING CONFORM VERWACHTING

De netto winst van Gamma Holding NV is in het eerste halfjaar 2001, conform eerder uitgesproken verwachting, met 20,4% afgenomen tot EUR 18,5 miljoen. De winst per aandeel daalde met 22% tot EUR 2,46. Het bedrijfsresultaat daalde ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 met 21,7% tot EUR 39,5 miljoen. Valutaontwikkelingen hadden een positief effect van 3% op het bedrijfsresultaat.

De omzet daalde met 0,7% tot EUR 472,5 miljoen. Valutaontwikkelingen hadden een positief effect van 1% op de omzet. Voornamelijk als gevolg van de algemene economische ontwikkelingen stonden zowel resultaat als omzet onder druk bij de segmenten Process and Conveyor Belts, Automotive en Industrial Applications. De door de Raad van Bestuur in het begin van dit jaar in gang gezette maatregelen om door kostenbeheersing het resultaat te verbeteren, worden versneld doorgevoerd.

Het segment Process and Conveyor Belts ondervond hinder van het zwakke algemene economische klimaat, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Als belangrijke toeleverancier aan de food-sector had men tevens hinder van de MKZ-crisis in Engeland en Nederland.

Het segment Specialties (filtertechnologie, coatings, zeildoek en industriële weefsels en breisels) kon de goede ontwikkelingen van de laatste jaren continueren. Met hoogwaardige technologische producten wisten met name de ondernemingen Techfab/IFC, Indutex en Dimension Polyant een hogere omzet en resultaat te realiseren.

De ontwikkelingen binnen het segment Automotive waren teleurstellend. Ten gevolge van grote prijsdruk werd bij nagenoeg gelijke omzet een fors lager resultaat behaald. Verder heeft de ingebruikname van een nieuwe generatie machines, wegens aanloopproblemen in het eerste halfjaar, tot een incidenteel verhoogd kostenniveau geleid.

Na vele jaren van groei werd het segment Industrial Applications geconfronteerd met een daling van de marktvraag gecombineerd met een voortdurende prijsdruk. Binnen dit segment zijn maatregelen genomen om de kostenstructuur in lijn te brengen met de huidige marktomstandigheden.

Het resultaat van Exotic Fabrics bleef licht achter bij vorig jaar. Een lager resultaat in Ivoor-kust werd nagenoeg gecompenseerd door goede resultaten in andere West-Afrikaanse landen.

Inmiddels is het desinvesteringsprogramma van de interieurbedrijven bijna afgerond. Het negatieve saldo van financiële baten en lasten nam in de eerste helft van 2001 af tot EUR 9,2 miljoen (2000: EUR 12,9 miljoen). Dit saldo werd met EUR 4,0 miljoen positief beïn-vloed door het wegvallen van het negatieve bedrijfsresultaat van de gedeconsolideerde sector Interieurproducten. De belastingdruk steeg met 1,6% tot 39,0%. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er minder verliescompensatiemogelijkheden waren. De cashflow bedroeg EUR 40,6 miljoen (2000: 44,2 miljoen). De investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR 23,7 miljoen, hetgeen 8% hoger is dan de afschrijvingen. Het aantal werknemers steeg, met name door productie-uitbreiding in Afrika, met 164 tot 8.957 personen.

Verwachting

Er van uitgaande dat de algemene economische situatie niet verder verslechtert, wordt ook voor het gehele jaar 2001 een 20% - 25% lagere netto winst verwacht ten opzichte van het jaar 2000 (vr buitengewone last). Ten opzichte van het netto resultaat na buitengewone last 2000 betekent dit voor 2001 een forse verbetering.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Gamma Holding '
Lees ook