Hagemeyer

HAGEMEYER N.V. RIJKSWEG 69, P.O. BOX 5111, 1410 AC NAARDEN, THE NETHERLANDS TELEPHONE (035) 6957611, FAX (035) 6944396, e-mail: press@hagemeyer.com PERSBERICHT

RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2001


· Toename van de cash earnings per aandeel met 10,2%
· Omzettoename van 19,9% (PPS: 52,9%)

· Autonome omzetgroei van 4,9% ondanks moeilijke marktomstandigheden
· Sterke toename van de vrije kasstroom tot EUR 77,9 miljoen
· Acquisitie in Spanje afgerond

· Integratieproces goed op koers

· Tech Pacific blijft binnen de Groep

Naarden 29 augustus 2001 - Hagemeyer, de internationale business to business distributie services groep, maakt vandaag de resultaten over het eerste halfjaar 2001 bekend.

Kerngetallen

      (x EURmiljoen)  30/06/2001 30/06/2000 % verschil Omzet         4.444  3.705   19,9% EBITA          171  154    11,1% Cash Earnings (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen voor afschrijving goodwill)           106  95    11,8% Cash Earnings per aandeel (Winst per gewoon aandeel voor afschrijving goodwill) (x EUR)           0,98  0,89   10,2% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen           89   95    (5,5%) Buitengewoon resultaat na belastingen 4   200 Netto winst        93   295 Autonome groei (%)      4,9%  10,1% Interest cover ratio     25,6   8,7 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  318   755 Vrije kasstroom       78   (31) 

1 Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill
2 Uitgedrukt als winst voor rente, belastingen en afschrijvingen gedeeld door de netto rentelasten
3 Kasstroom uit bedrijfsoperaties onder aftrek van netto investeringen
Kernpunten

Hagemeyer heeft in de eerste helft van 2001 een stijging van 10,2% van de winst per aandeel na belastingen voor afschrijving goodwill gerealiseerd. Deze stijging werd bereikt ondanks een teruggang in alle belangrijke markten van de Groep. Bovendien heeft Hagemeyer de uitvoering van haar nieuwe strategie voortgezet met verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop de Groep opereert.

De geconsolideerde omzet nam met 19,9% toe door de sterke groei in de PPS divisie waar grote acquisities uit de tweede helft van het vorig jaar voor het eerst een bijdrage leverden. De PPS divisie in zijn geheel liet een autonome groei zien van 3,0%. Dit betekende een afname ten opzichte van het hoge niveau dat in de eerste helft van het vorig jaar werd bereikt en is het gevolg van een aanzienlijke afvlakking van de economische activiteit. Door de uitbreiding van het wereldwijde netwerk worden nu belangrijke posities ingenomen in de Verenigde Staten en Australië. Daarom is besloten om de resultaten van de PPS divisie per regio te rapporteren: Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. De autonome groei van 3,7% in Europa is, gezien de recente teruggang van onze belangrijkste markten, bevredigend. De autonome groei van 2% voor Noord-Amerika, waarbij het in 2000 geacquireerde CamBar pro forma is meegerekend, vormt een contrast met de negatieve trend in onze sector en laat de kracht zien die blijft uitgaan van onze Integrated Supply dienstverlening. Zeer slechte marktomstandigheden in Azië-Pacific hebben geleid tot een negatieve groei van 2,6%, waarbij op pro forma basis de vorig jaar geacquireerde Hagemeyer Electrical Group is meegerekend.

Ter verdere invulling van haar strategie nam Hagemeyer in de eerste helft van het jaar ABM over, de belangrijkste distributeur van elektrotechnische materialen in Spanje. De implementatie van Hagemeyers internationale veranderingsproces vordert goed, geheel in lijn met onze doelstelling om wereldwijd een leidende distributeur en dienstverlener te worden. Hagemeyers nieuwe geavanceerde informatie- en communicatieplatform zal in de tweede helft van het jaar in het Verenigd Koninkrijk van start gaan.

In december vorig jaar maakte Hagemeyer bekend dat zij een onderzoek was gestart naar de strategische mogelijkheden voor de Tech Pacific groep. De opties, waaronder die van verkoop, werden afgewogen tegen Hagemeyers financiële criteria voor het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Duidelijk is geworden dat bij de onzekerheid waarmee de ICT sector momenteel wereldwijd te maken heeft, het continueren van het desinvesteringsproces niet zou leiden tot het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Daarom blijft Tech Pacific deel uitmaken van de Groep en zullen wij ervoor zorgen dat de onderneming een goede uitgangspositie heeft om te kunnen profiteren van een economisch herstel en opleving van de ICT sector.

Geconsolideerde omzet en resultaten

De netto omzet over de eerste zes maanden van 2001 bedroeg EUR 4.443,8 miljoen ten opzichte van EUR 3.705,5 miljoen over dezelfde periode in 2000, een stijging van EUR 738,3 miljoen of wel 19,9%. De autonome groei bedroeg EUR 160,7 miljoen of 4,9%, ten opzichte van 10,1% over dezelfde periode van het vorig jaar. Tegen de achtergrond van een zwakkere economische groei en afnemend vertrouwen bij zowel bedrijven als consumenten, realiseerden de divisies PPS en Overige Activiteiten minder autonome groei dan in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. Acquisities, onder aftrek van desinvesteringen, droegen EUR 615,9 miljoen bij aan de totale omzetgroei. De belangrijkste acquisities waren WF Electrical in het Verenigd Koninkrijk, Hagemeyer Electrical Group in Australië en CamBar in de Verenigde Staten. Deze bedrijven werden alle drie gedurende de tweede helft van 2000 overgenomen. ABM in Spanje wordt vanaf 1 januari 2001 in de cijfers meegenomen. De belangrijkste desinvesteringen betroffen de automotive divisie van A.R.M.-Stokvis en de consumentenbedrijven Pollyconcept en Case Logic. Eerstgenoemde activiteit werd met ingang van 31 maart 2000 buiten de consolidatie gebracht en de laatstgenoemde twee ondernemingen per 31 mei 2000. De in de tweede helft van het vorig jaar aangekondigde herstructurering van de activiteiten van Computerij Groep werd in het eerste halfjaar van 2001 afgerond.

Het bruto omzetresultaat bedroeg over het eerste halfjaar van 2001 EUR 941,9 miljoen of 21,2% als percentage van de omzet. In de eerste zes maanden van 2000 was dit EUR 795,3 miljoen of 21,5% als percentage van de omzet. De afname van het bruto omzetresultaat als percentage van de omzet is voornamelijk het gevolg van de gewijzigde samenstelling van de Groep waarbij niet tot de kern behorende consumentenactiviteiten met relatief hogere marges zijn gedesinvesteerd. Gedurende een deel van de eerste helft van het vorig jaar werden deze nog wel meegerekend.

Over de eerste helft van 2001 bedroeg de EBITA (bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill) EUR 170,8 miljoen, een toename van EUR 17,1 miljoen of 11,1% ten opzichte van de eerste helft van 2000. EBITA als percentage van de omzet nam af van 4,1% in 2000 tot 3,8%. Zoals eerder aangegeven is de afname het gevolg van de gewijzigde samenstelling van de Groep door de verkoop van de niet tot de kern behorende consumentenactiviteiten. Bovendien realiseerde Tech Pacific lagere marges als gevolg van prijsdruk in een teruglopende ICT markt. Zoals al voorzien in het Hagemeyer jaarverslag over 2000, werd de afname van de EBITA marge tenslotte mede veroorzaakt door de verandering in de geografische spreiding van de PPS groep. In vergelijking tot 2000 maken de activiteiten buiten Europa nu een groter deel uit van de omzet. Bij die activiteiten, met name in de Verenigde Staten, is sprake van een groter aandeel van producten die rechtstreeks door de fabrikant aan de afnemer worden geleverd en deze omzet genereert lagere marges.

De afschrijvingen bedroegen over de eerste zes maanden van 2001 EUR 46,6 miljoen, een toename van EUR 16,8 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in het vorig jaar. Deze toename is bijna geheel het gevolg van een hogere goodwillafschrijving in 2001 in vergelijking met 2000. Gedurende de eerste zes maanden van 2001 werd EUR 17,1 miljoen aan goodwill afschreven ten opzichte van EUR 0,6 miljoen in dezelfde periode van het vorig jaar.

Het aandeel in resultaat deelnemingen bedroeg over het eerste halfjaar van 2001 EUR 1,8 miljoen ten opzichte van EUR 2,3 miljoen over het eerste halfjaar van 2000.

De netto financiële lasten over de eerste zes maanden bedroegen EUR 38,3 miljoen ten opzichte van EUR 28,6 miljoen in dezelfde periode van 2000, een toename van EUR 9,7 miljoen of wel 34%. Deze toename houdt voornamelijk verband met de financiering van overnames die in de tweede helft van 2000 en de eerste helft van 2001 gerealiseerd werden, onder aftrek van de opbrengst van eerdere desinvesteringen. De effectieve belastingdruk was in het eerste halfjaar van 2001 en 2000 respectievelijk 23,5% en 24,0%.

'Cash earnings' of het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen voor afschrijving goodwill bedroeg EUR 106,4 miljoen, een toename van EUR 11,2 miljoen of 11,8% ten opzichte van het vorig jaar. Per gewoon aandeel bedroegen de 'cash earnings' EUR 0,98, een toename van 10,2% ten opzichte van 2000. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen over het eerste halfjaar 2001 was 107,4 miljoen, een toename van 1,5% ten opzichte van de vergelijkbare periode van het vorig jaar. Netto buitengewoon resultaat na belastingen

Het netto buitengewoon resultaat na belastingen ten bedrage van EUR 4,2 miljoen over het eerste halfjaar 2001 is als volgt samengesteld:

 Terugstorting Pensioenfonds Sagittarius    26,4 Verlies op kredietverzekering Tech Pacific   (7,2) Herstructureringskosten Hagemeyer Electrical Group (3,6) Afschrijving op investering in supplyFORCE.com  (2,9) Overig            (1,4)              11,3 Belastingen           (7,1) Netto buitengewoon resultaat na belastingen   4,2 
In het eerste halfjaar van 2000 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Sagittarius in Nederland besloten een deel van de overtollige middelen van het pensioenfonds aan de deelnemers en Hagemeyer N.V. te restitueren. Het bedrag dat in het eerste halfjaar van 2001 is ontvangen is de tweede termijn van in totaal drie gelijke termijnen die teruggestort zullen worden. De derde termijn vervalt in de eerste helft van 2002 en zal worden uitbetaald onder voorwaarde dat door het pensioenfonds aan bepaalde financieringsratio's wordt voldaan.

In april 2001 werd de Australische verzekeringsmaatschappij HIH, waar Tech Pacific haar kredietverzekering heeft ondergebracht, failliet verklaard. De nog openstaande claims op de verzekeraar zijn volledig voorzien en als buitengewone last opgenomen.

Na de overname van Hagemeyer Electrical Group in Australië in de tweede helft van het vorig jaar is een aantal herstructureringsmaatregelen afgerond, zoals de desinvestering van niet tot de kern behorende productie-activiteiten en de verliesgevende distributie-activiteiten in Nieuw-Zeeland. Momenteel wordt gewerkt aan het loskoppelen van de distributie- en andere back office activiteiten die nog uit het servicepakket van de voormalige eigenaar werden afgenomen. De regionale structuur wordt gestroomlijnd en de niet tot de kern behorende re-seller activiteiten worden geherstructureerd. In het eerste halfjaar werd een buitengewone last genomen voor de kosten van deze maatregelen.

Voor de afschrijving van Hagemeyers minderheidsbelang in supplyFORCE.com werd een buitengewone last opgenomen.

Financiële positie

Per 30 juni 2001 bedroegen de totale activa EUR 3.892,3 miljoen, een toename van EUR 871,9 miljoen ten opzichte van het vorig jaar. De toename bedroeg EUR 1.423,9 miljoen indien de nog te ontvangen opbrengsten van de desinvestering van niet langer tot de kern behorende consumentenactiviteiten die in de totale activa per 30 juni 2000 werden meegerekend, buiten beschouwing worden gelaten. Acquisities in de tweede helft van 2000 en de eerste helft van 2001 hebben voor EUR 1.130,6 miljoen bijgedragen aan de toename van de activa. Verder hadden wisselkoersmutaties een positief effect van EUR 67,9 miljoen, terwijl de rest van de toename hoofdzakelijk werd gegenereerd door autonome groei van het werkkapitaal. De netto rentedragende leningen namen toe met EUR 326,7 miljoen ten opzichte van het vorig jaar. Deze toename houdt voornamelijk verband met de financiering van overnames die in de tweede helft van 2000 en de eerste helft van 2001 gerealiseerd werden, onder aftrek van de opbrengst van de desinvesteringen in de eerste helft van 2000. Dividenduitkeringen ten bedrage van EUR 58,6 miljoen in de periode vanaf 30 juni 2000 droegen ook bij aan de toename.

Per 30 juni 2001 bedroeg het eigen vermogen EUR 978,7 miljoen, een groei van EUR 143,3 miljoen ten opzichte van het begin van 2001. Deze toename is voornamelijk het gevolg van de netto winst na belastingen van EUR 93,6 miljoen en het effect van EUR 25,8 miljoen dat wisselkoersmutaties hadden op het eigen vermogen, terwijl EUR 25,1 miljoen toe te schrijven is aan het feit dat een deel van de aandeelhouders ervoor gekozen heeft om het slotdividend over 2000 in de vorm van stockdividend op te nemen in plaats van in contanten.

De rentedekkingsratio lag per 30 juni 2001 met 5,6 boven de intern gehanteerde minimumnorm van 4. Kasstromen

De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedroeg over de verslagperiode EUR 187,3 miljoen, een toename van EUR 132,2 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2000. Efficiënter voorraadbeheer en het optimaliseren van betalingscondities met crediteuren leverden de belangrijkste bijdrage aan deze toename. De vrije kasstroom over de eerste zes maanden bedroeg EUR 77,9 miljoen, een toename van EUR 109,1 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000. Deze groei is toe te schrijven aan de bovengenoemde verbetering van de kasstroom uit bedrijfsoperaties. Daartegenover staan hogere rentelasten en een toename van investeringen die voornamelijk toe te schrijven zijn aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijk ERP platform. Wijziging in waarderingsgrondslagen

Met ingang van 1 januari 2001 zijn de volgende wijzigingen in de waarderingsgrondslagen doorgevoerd:

Belangen in joint ventures worden nu verantwoord volgens de vermogensmutatie-methode. Dit betekent dat Hagemeyers belang in een joint venture op de balans wordt opgenomen tegen de netto vermogenswaarde. Hagemeyers aandeel in het resultaat voor belastingen van een joint venture wordt op de winst- en verliesrekening verantwoord als aandeel in resultaat deelnemingen. De daarmee verbandhoudende belasting is in de winst- en verliesrekening opgenomen onder de post belastingen. Vóór 1 januari 2001 werden aandelen in joint ventures in de consolidatie opgenomen naar rato van het gehouden belang. Het effect van deze verandering op de geconsolideerde resultaten wordt niet materieel geacht.

Winsten of verliezen uit de verkoop van bedrijfsterreinen en -gebouwen worden nu verantwoord onder de post overige bedrijfsopbrengsten. Vóór 1 januari 2001 werden deze winsten of verliezen als buitengewoon resultaat verantwoord. Het netto resultaat uit de verkoop van bedrijfsterreinen en -gebouwen over de eerste zes maanden van 2001 was een winst van EUR 0,9 miljoen (2000: EUR 1,1 miljoen). Professional Products en Services

De PPS activiteiten worden in drie geografische regio's onderverdeeld: Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. De operationele resultaten van de divisie worden onderstaand per regio weergegeven. Europa

 (x EUR miljoen)       2001  2000 Netto omzet        1.966,4  1.654,6 Bruto omzetresultaat     491,5  401,3 Bruto omzetresultaat als % van de omzet 25,0%  24,3% EBITA         102,5  86,6 EBITA als % van de omzet    5,2%  5,2% Werkkapitaal als % van de omzet   15,7%  15,5% 
De netto omzet over de eerste zes maanden bedroeg EUR 1.966,4 miljoen, een toename van 18,8% ten opzichte van het vorig jaar. De acquisities van WF Electrical in het Verenigd Koninkrijk en ABM in Spanje hebben gezamenlijk voor EUR 279,4 miljoen aan de omzet bijgedragen. Het negatieve effect van wisselkoersmutaties op de omzet bedroeg EUR 25,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van de waardedaling van de Zweedse Kroon. De autonome groei over de eerste zes maanden bedroeg 3,7%, waarbij de autonome groei in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk achterbleef bij het Europese gemiddelde. Het groeipercentage laat een algehele verzwakking van de economie in Europa zien, met name in de bouw- en installatiemarkt, de traditionele afzetmarkt van de divisie. Daarnaast werd de omzetgroei in Duitsland getemperd omdat prioriteit werd gegeven aan het verbeteren van de marges en het stroomlijnen van de organisatie om het kostenniveau te verlagen. In Oostenrijk was de omzet in de eerste helft van dit jaar lager. Dat kwam omdat het klantenbestand in 2000 geschoond werd van afnemers met een betalingsachterstand of een te lage bijdrage aan de marge. Deze teruggang in het traditionele marktsegment werd gedeeltelijk gecompenseerd door een snellere groei van onze dienstverlening op het gebied van hoogwaardige outsourcing voor afnemers in de industrie, fabrikanten van telecomapparatuur en utiliteitsbedrijven, met name in de Scandinavische landen en Duitsland.

Het bruto omzetresultaat over de eerste zes maanden van 2001 bedroeg EUR 491,5 miljoen, een toename van 22,5% ten opzichte van het vorig jaar. Het bruto omzetresultaat als percentage van de omzet liet een lichte stijging zien van 24,3% naar 25,0%, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Deze stijging is toe te schrijven aan verbeterde prijsstellingen en nauwere samenwerking tussen de Europese ondernemingen onderling, met name op het gebied van inkoop.

Over het eerste halfjaar bedroeg de EBITA EUR 102,5 miljoen, een toename van EUR 15,9 miljoen of 18,4% ten opzichte van het vorig jaar. EBITA als percentage van de omzet was met 5,2% gelijk aan vorig jaar. De EBITA marge werd gerealiseerd ondanks extra kosten voor marketinginitiatieven zoals MRO4all, versterking van het management om de Europese integratie adequaat aan te pakken en de gevolgen van de zwakkere economie.

Het werkkapitaal als percentage van de omzet liet een geringe toename zien van 15,5% vorig jaar tot 15,7%. Dit is geheel toe te schrijven aan de hogere werkkapitaal ratio van de recent overgenomen onderneming in Spanje. Noord-Amerika

 (x EUR miljoen)        2001 Netto omzet         883,1 Bruto omzetresultaat      208,0 Bruto omzetresultaat als % van de omzet  23,6% EBITA          32,8 EBITA als % van de omzet     3,7% Werkkapitaal als % van de omzet    19,1% 
Met de overname van CamBar kreeg de groep in 2001 kritische massa in Noord-Amerika. Dit had tot gevolg dat de structuur van de divisie in Noord-Amerika fundamenteel is gewijzigd en dat de ondernemingen worden geïntegreerd. Hierdoor is een vergelijking met vorig jaar niet zinvol.

De netto omzet over de eerste zes maanden van 2001 bedroeg EUR 883,1 miljoen, een toename van EUR 544,0 miljoen of 160% ten opzichte van het vorig jaar. Van deze toename is EUR 513,3 miljoen toe te schrijven aan de acquisitie van CamBar in de tweede helft van 2000. Wisselkoersmutaties met betrekking tot de Amerikaanse dollar hadden een positief effect van EUR 21,9 miljoen. Indien CamBar voor de vergelijkbare periode van het vorig jaar wordt meegerekend, bedroeg de pro forma autonome groei 2%. Aan dit percentage ligt 3,7% autonome groei bij CamBar ten grondslag, voornamelijk als gevolg van de toegenomen dienstverlening op het gebied van Integrated Supply, terwijl Vallen en Tristate tezamen een negatieve autonome groei van 1% lieten zien als gevolg van de verslechterde economie in de Verenigde Staten.

Het bruto omzetresultaat van de gezamenlijke ondernemingen in Noord-Amerika bedroeg over de verslagperiode EUR 208,0 miljoen, of 23,6% als percentage van de omzet.

Over de eerste helft van 2001 bedroeg de EBITA EUR 32,8 miljoen of 3,7% als percentage van de omzet. De EBITA marges stonden onder druk door verslechterende economische omstandigheden en de algehele afname van het productievolume in de Verenigde Staten. Maatregelen zijn derhalve genomen om de kosten terug te dringen. Daarnaast is een programma gestart voor de integratie van de drie individuele bedrijven dat op termijn zal leiden tot verdere verbetering van efficiency en versterking van de dienstverlening in de Verenigde Staten.

Het werkkapitaal als percentage van de omzet ligt ruim boven de door Hagemeyer gehanteerde norm van 15%. Door de stroomlijning van de logistiek, integraal onderdeel van het integratieproces, zal de Noord-Amerikaanse groep deze norm kunnen realiseren. In de tussentijd zal door een scherpere controle op het gebruik van werkkapitaal een geleidelijke verbetering van de efficiency worden bereikt.

Azië-Pacific

 (x EUR miljoen)       2001 Netto omzet        218,1 Bruto omzetresultaat     49,0 Bruto omzetresultaat als % van de omzet 22,5% EBITA         7,3 EBITA als % van de omzet    3,3% Werkkapitaal als % van de omzet   15,4% 
De netto omzet bedroeg over het eerste halfjaar van 2001 EUR 218,1 miljoen, ten opzichte van EUR 12,9 miljoen over de eerste helft van 2000. De groei is bijna geheel toe te schrijven aan de overname van Hagemeyer Electrical Group in augustus 2000, waarmee de PPS divisie een belangrijke positie in deze regio heeft verkregen. Op pro forma basis, waarbij Hagemeyer Electrical Group in de vergelijking met 2000 wordt meegenomen, was sprake van een negatieve autonome groei van 2,6%. Dit is het gevolg van de verslechterde economie in Australië en een scherpe daling van de activiteit in de bouwsector. Die werd na de Olympische Spelen in Sydney in het vierde kwartaal van 2000 zichtbaar en zette in de eerste helft van 2001 door. Dit proces werd nog versterkt door het faillissement van de op een na grootste verzekeraar in Australië, hetgeen een tijdelijke vermindering van nieuwe bouwactiviteit tot gevolg had omdat aannemers naar alternatieve verzekeringsmogelijkheden zochten. De omzet van Hagemeyer Electrical Group op de bouw- en installatiemarkt nam scherp af en werd gedeeltelijk gecompenseerd door een omzettoename in het industriële marktsegment. De relatieve kracht van Hagemeyer Electrical Group kwam tot uiting doordat zij in staat was haar marktaandeel in Australië te vergroten. Dit bedraagt nu meer dan 30%.

Over de eerste zes maanden van 2001 bedroeg de EBITA EUR 7,3 miljoen of een teleurstellende 3,3% als percentage van de omzet als gevolg van een verminderd omzetvolume.

Na de overname van Hagemeyer Electrical Group is een aantal herstructureringsmaatregelen afgerond, zoals de desinvestering van niet tot de kern behorende productie-activiteiten en verliesgevende distributie-activiteiten in Nieuw-Zeeland. Daarnaast wordt gewerkt aan het loskoppelen van de distributie- en andere back office activiteiten die nog uit het servicepakket van de voormalige eigenaar werden afgenomen en worden de regionale structuur en de re-seller activiteiten van Hagemeyer Electrical Group gestroomlijnd. Door implementatie van het nieuwe Hagemeyer IT systeem in 2002 zal de onderneming in staat zijn haar afnemers beter te bedienen en efficiënter te werken.

Het werkkapitaal als percentage van de omzet mag bevredigend genoemd worden, ondanks het feit dat het net boven de door de Groep gehanteerde norm van 15% ligt. Met meer aandacht voor het gebruik van het werkkapitaal moet echter een verbetering gerealiseerd kunnen worden. PPS Totaal

De operationele resultaten van de totale PPS divisie worden hieronder weergegeven:

 (x EUR miljoen)       2001  2000 Netto omzet        3.067,6  2.006,7 Bruto omzetresultaat     748,5  495,2 Bruto omzetresultaat als % van de omzet 24,4%  24,7% EBITA         142,6  103,1 EBITA als % van de omzet    4,6%  5,1% Werkkapitaal als % van de omzet   16,7%  17,0% Information Technology Products en Services (x EUR miljoen)       2001  2000 Netto omzet        959,8  982,6 Bruto omzetresultaat     63,1  80,5 Bruto omzetresultaat als % van de omzet 6,6%  8,2% EBITA         13,0  15,3 EBITA als % van de omzet    1,4%  1,6% Werkkapitaal als % van de omzet   9,6%  11,5% 
In de resultaten over het eerste halfjaar van deze divisie zijn de resultaten van Tech Pacific, de distributeur van ICT producten in de regio Azië-Pacific, voor zes maanden meegenomen en de resultaten van Codis, de Nederlandse distributeur van ICT producten, voor vier maanden. Met ingang van 1 mei 2001 is Codis een joint venture aangegaan met de Nederlandse ICT distributie-activiteiten van Getronics. Vanaf dat moment wordt het 50% belang in deze joint venture verantwoord als deelneming. De resterende activiteiten van Computerij Groep, die gedurende 2000 buiten de consolidatie werden gebracht, zijn nu alle gedesinvesteerd of beëindigd.

De netto omzet over de eerste zes maanden van 2001 bedroeg EUR 959,8 miljoen, een afname van EUR 22,8 miljoen of 2,3% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000. De daling is toe te schrijven aan bovengenoemde desinvestering of beëindiging van de activiteiten van Computerij Groep in de Benelux. Van de daling is EUR 31,5 miljoen toe te schrijven aan de zwakke Australische dollar. De autonome groei voor de divisie bedroeg 12,7%. Tech Pacific groeide met 14,0% en Codis met 2,9%. De autonome groei van Tech Pacific is het gevolg van de sterke groei in India, Singapore en Hong Kong, met daartegenover Australië waar door de slechte economische omstandigheden minder ICT apparatuur werd gekocht.

De afname van het bruto omzetresultaat als percentage van de omzet wordt veroorzaakt door het relatief grotere aandeel van Tech Pacific in de divisie en door een algemene margedaling als gevolg van de felle concurrentie in de ICT industrie. EBITA als percentage van de omzet nam eveneens af, maar minder door het relatief grotere aandeel van Tech Pacific met haar aanzienlijk efficiëntere bedrijfsvoering. De lagere brutomarges bij Tech Pacific konden echter nog niet volledig worden gecompenseerd door de maatregelen die getroffen werden om de kosten verder terug te dringen. Als gevolg hiervan daalde de EBITA marge bij Tech Pacific van 2,1% tot 1,5%.

De afname van het werkkapitaal als percentage van de omzet is geheel toe te schrijven aan de gewijzigde samenstelling van de divisie. Bij Tech Pacific verslechterde het werkkapitaal als percentage van de omzet van 7,9% tot 9,6%, met een hoger voorraadniveau omdat de omzet lager was dan voorzien. Overige Activiteiten

 (x EUR miljoen)        2001  2000 Netto omzet   zoals gerapporteerd     416,4  716,1  doorlopende activiteiten    416,4  453,4  gedesinvesteerde activiteiten   -   262,7 Bruto omzetresultaat   zoals gerapporteerd     130,3  219,6  doorlopende activiteiten                                            130,3131,5  gedesinvesteerde activiteiten   -   88,1 Bruto omzetresultaat als % van de omzet   doorlopende activiteiten    31,3%  29,0% EBITA   zoals gerapporteerd     32,1  44,9  doorlopende activiteiten    32,1  26,7  gedesinvesteerde activiteiten   -   18,2 EBITA als % van de omzet   doorlopende activiteiten    7,7%  5,9% Werkkapitaal als % van de omzet   doorlopende activiteiten    19,8%  20,1% 
In de cijfers over de eerste helft van 2000 werden de resultaten van de automotive activiteiten van A.R.M.-Stokvis en de resultaten van Case Logic en Pollyconcept meegenomen tot het moment van deconsolidatie. Dit was 31 maart 2000 voor eerstgenoemde onderneming en 31 mei 2000 voor beide laatstgenoemde ondernemingen.

De netto omzet van de doorlopende activiteiten over de eerste zes maanden 2001 bedroeg EUR 416,4 miljoen, een afname van EUR 37,0 miljoen of 8,2% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000. De negatieve autonome groei van 1,8% was het gevolg van lagere consumentenbestedingen in de Verenigde Staten en Nederland. Dit had een negatief effect op de omzetontwikkeling bij GPX, Haagtechno en Fodor. HCL daarentegen liet een positieve autonome groei zien dankzij sterke omzetten in Japan. Wisselkoersmutaties hadden een drukkend effect van EUR 2,5 miljoen op de omzet.

De doorlopende activiteiten realiseerden een EBITA van EUR 32,1 miljoen over de eerste zes maanden van 2001, een stijging van EUR 5,4 miljoen of 20,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. De stijging is toe te schrijven aan een betere winstgevendheid van HCL door hogere marges in Japan en Hong Kong, maar ook aan kostenbesparingen als gevolg van herstructurering, beëindiging van verliesgevende agentschappen en het stopzetten van activiteiten op volatiele markten gedurende de afgelopen twee jaar. Interim dividend Het interim dividend is vastgesteld op EUR 0,25 per gewoon aandeel Hagemeyer, een toename van 4,2% ten opzichte van het vorig jaar. Het interim dividend is betaalbaar per 27 september 2001.

Vooruitzichten
In de tweede helft van dit jaar zullen wij ons met name richten op de verdere implementatie van het veranderingsproces dat momenteel plaatsvindt in alle ondernemingen die tot onze kernactiviteit behoren. Wij blijven deze veranderingen in een beheerst proces uitvoeren met zo min mogelijk verstoring van de operationele en financiële gang van zaken.

Ten tijde van de jaarvergadering in april hebben wij ons zeer terughoudend opgesteld met betrekking tot toekomstige economische ontwikkelingen. Sindsdien zijn de marktomstandigheden slechter geweest dan verwacht. De wijze waarop de Groep ondanks deze tegenvallende omstandigheden heeft gepresteerd, heeft ons echter in staat gesteld om over de eerste helft van 2001 een groei van de winst per gewoon aandeel na belastingen voor afschrijving goodwill van 10,2% te realiseren. Voor de tweede helft van het jaar blijft ons doel een verbetering van gelijke orde. Echter, iedere verdere verslechtering van de economische en marktomstandigheden zal ongetwijfeld afbreuk doen aan ons vermogen om dit doel te bereiken.

Naarden, 29 augustus 2001
HAGEMEYER N.V.
Raad van Bestuur

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Hagemeyer '
Lees ook