Heijmans realiseert uitstekend eerste halfjaar 2001

Heijmans N.V. (bouw- en aanverwante activiteiten) heeft over de eerste zes maanden van 2001 een omzet behaald van e980,7 miljoen, een stijging van 50% ten opzichte van de omzet van e656,2 miljoen over de eerste helft van 2000. De stijging is vooral het gevolg van de integratie van Koninklijke IBC alsmede van een autonome omzetgroei met ruim 8%. De nettowinst steeg met 40,2% tot e27,9 miljoen (1e halfjaar 2000 e19,9 miljoen). Per aandeel steeg het resultaat met 30% naar e1,34 tegen
e 1,03 in de eerste helft van 2000. Heijmans handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat over 2001 een omzet zal worden bereikt van e2,25 miljard met een nettowinst van tenminste e68 miljoen (+40%).

Ontwikkeling activiteiten
In het eerste halfjaar was sprake van een overwegend positieve ontwikkeling in de markten waarop Heijmans actief is. Op de markt voor de sector Wonen en Werken heerst een aanhoudend sterke vraag naar vooral duurdere koopwoningen. Heijmans is betrokken bij enkele zeer omvangrijke kantoorbouwprojecten voor derden. De sterke groei van omzet en resultaat in de eigen vastgoedontwikkeling heeft een zeer positieve invloed op het resultaat dat overigens door een enkel omvangrijk en logistiek gecompliceerd utiliteitsbouwproject wordt gemitigeerd. Goede voortgang wordt gerealiseerd in de omvangrijke infrastructurele werken waarbij Heijmans betrokken is, zoals de Betuwespoorlijn, de HSL Zuid en de Westerschelde Oeververbinding. Dit leidt tot een sterke groei van omzet en resultaat in de sector Verkeer en Vervoer. In de sector Industrie en Productie zijn de effecten van een uitstel van investeringen in met name de petrochemische industrie nog steeds merkbaar. Dit zet omzet en resultaten in de sector licht onder druk. In de activiteiten buiten Nederland van Heijmans International zijn de effecten merkbaar van de teruglopende bestedingen van lokale overheden in België na het verkiezingsjaar 2000 en de druk op de investeringen in netwerken in opdracht van telecombedrijven.

Acquisities
In het eerste halfjaar werden drie bedrijven geacquireerd. Naast Koninklijke IBC BV waren dat Roks Montage Holland BV en Dirk Buyse Grondwerken NV in België.
De totale bijdrage van deze bedrijven aan de omzet bedroeg e270 miljoen (na eliminatie intercompany). De overgenomen ondernemingen realiseerden in de eerste helft van 2001 een EBIT van e9,6 miljoen. Daarmee namen zij ruim 60% van de EBITgroei in het eerste halfjaar voor hun rekening. De autonome EBITgroei van Heijmans N.V. bedroeg (inclusief afschrijving van goodwill in verband met genoemde acquisities) in de eerste helft van het jaar e5,5 miljoen. De totale verwachte EBIT van geacquireerde ondernemingen over 2001 is conform prognose e27,6 mln. Zoals eerder aangeven daalde de netto marge als gevolg van de acquisitie van IBC van 3,0% naar 2,8% (over 2000 realiseerde IBC autonoom nog een netto marge van 2,1%). De integratie van Koninklijke IBC loopt geheel volgens plan. Een van de doelstellingen van het integratieproces, het realiseren van tenminste e10 miljoen kostensynergetische voordelen op jaarbasis, zal zeker worden waargemaakt.

Het operationeel resultaat (EBIT) steeg van e30,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2000 naar e45,6 miljoen in de eerste helft van 2001. De belastingdruk steeg van 31,6% naar 33,2% in de eerste helft van 2001.

Eigen vermogen en solvabiliteit
Door de bij de acquisitie van Koninklijke IBC uitgegeven nieuwe aandelen en de opname van stockdividenden, steeg gemiddeld het aantal uitstaande aandelen met 9,2% van 18.248.246 medio 2000 tot 19.925.845 per 30 juni 2001. Het groepsvermogen nam toe van e177,2 miljoen per 1 januari tot e244,5 miljoen per 30 juni van dit jaar. De solvabiliteit bedroeg per 30 juni 33,9%, tegen 27,9% per 30 juni 2000.
De solvabiliteit werd positief beïnvloed door achtergestelde leningen ter waarde van
e 61 miljoen.
Er is in het eerste halfjaar een bedrag aan goodwill geactiveerd van in totaal ruim e65 miljoen euro, waarvan e60 miljoen uit hoofde van de acquisitie van Koninklijke IBC. De gevolgen van de per 1 januari 2001 ingevoerde stelselwijziging van winstneming bij oplevering van het project naar tijdgelange winstneming ad.
e 15 miljoen zijn (netto) aan het eigen vermogen toegevoegd.

Orderportefeuille
De orderportefeuille van Heijmans N.V. bedroeg per 30 juni van dit jaar ruim
e 2,3 miljard, tegen ruim e1,3 miljard eind juni 2000. In de orderportefeuille worden alleen projecten opgenomen waarvoor een schriftelijke opdracht is ontvangen of die in uitvoering zijn genomen. De werkvoorraad is met e7,2 miljard aanzienlijk groter.

Vooruitzichten
Zoals aangegeven bij de publicatie van de jaarcijfers over 2000 in maart van dit jaar, verwacht de Raad van Bestuur van Heijmans voor 2001 een omzet van circa e2,25 miljard en een nettowinst van tenminste e68 miljoen (+ 40%). De winst per aandeel zal naar verwachting met 30% stijgen. Daarbij is rekening gehouden met een emissie van aandelen voor de financiering van de overname van IBC en met activering van in verband daarmee betaalde goodwill. Naar verwachting bedraagt het gemiddeld aantal gewone aandelen over heel 2001 circa 20,7 miljoen. Heijmans handhaaft de lange termijn doelstellingen van een winstgevendheid van tenminste 3,5% netto in 2003 over een omzet (excl. acquisities) van e2,5 miljard.

Rosmalen, 6 september 2001
Raad van Bestuur Heijmans N.V.

Missie en profiel Heijmans N.V.

Heijmans N.V. levert hoogwaardige producten en diensten op het gebied van de bouwnijverheid, vastgoedontwikkeling en aanverwante industrieën. Heijmans onderscheidt zich in de markt door een sterk regionaal netwerk, een klantgerichte benadering en een brede activiteitenportfolio, die het mogelijk maken alle bouwactiviteiten op iedere plaats in Nederland, Belgie en omringende landen aan te bieden.

Doelstellingen en strategie
De doelstellingen van Heijmans zijn erop gericht de continuïteit van de onderneming te waarborgen middels het optimaliseren van de waarde van het concern voor haar aandeelhouders, het excelleren in de levering van producten en diensten aan haar opdrachtgevers en het bieden van een plezierige en uitdagende werkomgeving aan hen die inkomensafhankelijk zijn van de onderneming.

Heijmans wil in alle activiteiten een vooraanstaande positie in de thuismarkten innemen; doelstelling is een winstgevendheid van tenminste 3,5% netto in 2003 over een omzet (exclusief acquisities) van e2,5 miljard in het jaar 2003. Inzet van het beleid zal zijn een jaarlijkse verhoging van de netto marge in procenten van de omzet. Alle activiteiten zullen naar omzet gemeten een positie in de top binnen hun discipline moeten innemen. Daar waar de schaalgrootte niet van de gewenste omvang is, wil Heijmans door middel van acquisities groeien. Uitgangspunt is een voortgaande verticale integratie en bevordering van de samenhang tussen divisies. Het rendement op geïnvesteerd vermogen moet in ieder geval hoger uitkomen dan de gemiddelde vermogenskostenvoet van Heijmans in het betreffende jaar teneinde waarde te creëren voor de aandeelhouders. Vanuit sterke thuismarktposities wil Heijmans actief worden in aangrenzende landen middels de zogenaamde olievlektheorie (het overnemen van nationale ondernemingen).

Heijmans is zich bewust van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid en zal haar activiteiten veilig en milieuvriendelijk uitvoeren. Een goede binding van de inmiddels ruim 9.300 medewerkers met het concern is één van de succesfactoren. Heijmans zal ook in de toekomst streven naar het bieden van goede mogelijkheden tot zelfontplooiing voor haar medewerkers.

Om het complete persbericht met tabellen te kunnen zien, klikt u aub op de volgende link: https://reports.huginonline.com/833496/94250.pdf

Heijmans N.V.
Graafsebaan 13 Fax (073)5289300
5248 JR Rosmalen www.heijmans.nl
Telefoon (073)5289111 RvB@heijmans.nl

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Heijmans '
Lees ook