ICT Automatisering NV

PERSBERICHT

Barendrecht, 7 september 2001

NETTOWINST EERSTE HALFJAAR 2001 ICT AUTOMATISERING STIJGT MET 22% VOLGENS VERWACHTING TOT EUR 7,4 MILJOEN

ICT Automatisering N.V. (ICT) heeft, in lijn met de verwachting zoals uitgesproken op 17 juli 2001, in de eerste helft van 2001 een stijging geboekt van 22% van de nettowinst tot EUR 7,4 miljoen ten opzichte van EUR 6,1 miljoen in de eerste helft van 2000. De winst per aandeel nam in de eerste zes maanden van 2001 eveneens met 22% toe tot EUR 0,88 ten opzichte van EUR 0,72 in de eerste helft van 2000. De omzet steeg in het eerste halfjaar van 2001 met 9,8% tot EUR 46,3 miljoen ten opzichte van EUR 42,1 miljoen in de eerste helft van 2000. Zoals ICT op 17 juli aankondigde, heeft het eerste halfjaar zich positief en volgens verwachting ontwikkeld, maar werden de effecten van de verslechterde marktomstandigheden ook voor ICT in toenemende mate merkbaar. Het derde kwartaal is teleurstellend ingezet en ICT ziet nog geen signalen die duiden op herstel. Voor het gehele jaar 2001 verwacht de directie van ICT een daling van de nettowinst van 25% ten opzichte van 2000 (EUR 13,4 miljoen).

Toelichting resultaat
Het bedrijfsresultaat steeg met 18,6% tot EUR 10,8 miljoen in de eerste helft van 2001 ten opzichte van EUR 9,1 miljoen in de eerste helft van 2000. Dat ICT succesvol diensten met een hogere toegevoegde waarde in de markt zet blijkt uit de stijging van de marge op het niveau van het bedrijfsresultaat in de eerste zes maanden van 2001 naar 23,4% (2000: 21,6%) en de stijging van de nettowinstmarge in deze periode naar 16,1% (2000: 14,4%). De omzet groeide in de eerste helft van 2001 met 9,8% tot EUR 46,3 miljoen ten opzichte van EUR 42,1 in dezelfde periode van 2000. Deze groei werd volledig gerealiseerd bij de divisie ICT-Embedded. Door de nauwe betrokkenheid van ICT als strategische partner bij de R&D processen van haar klanten, openbaarden de gevolgen van de slechtere marktomstandigheden zich met een vertraging. In eerste instantie was er sprake van verschuivingen en wijzigingen in de werkzaamheden, maar de aanhoudende slechte marktomstandigheden leiden in toenemende mate tot het uitstellen of stopzetten van investeringen. De verslechterende marktomstandigheden werden het eerste zichtbaar in het telecommunicatiemarkt. ICT heeft op deze ontwikkeling ingespeeld door onder andere de inhuur van derden binnen ICT Telecom aanmerkelijk terug te brengen, wat er mede toe heeft geleid dat ICT Telecom een aanzienlijke omzetdaling heeft laten zien. Ook bij ICT Office was sprake van een moeilijke markt. De sterke omzetdaling is voornamelijk het gevolg van de reeds aangekondigde beëindiging van facility management.

De kosten van salarissen en sociale lasten stegen in lijn met het personeelsbestand en de gebruikelijke salarisontwikkeling met 16% naar EUR 23,8 miljoen. Mede als gevolg van de nieuwe vestiging in Groningen en diverse verhuizingen zijn de afschrijvingen met 24% gestegen tot EUR 0,8 miljoen.

De belastingdruk over de eerste helft van 2001 kwam uit op 32,8%. Het eigen vermogen steeg met 31% van tot EUR 29,7 miljoen ten opzichte van EUR 22,6 per ultimo 2000.

Personeel
Gezien de gewijzigde marktomstandigheden werft ICT selectief en behouden personeel. Mede door een gemiddeld verloop van 14% bedraagt het aantal medewerkers 998 per 30 juni 2001, wat een stijging van 5% ten opzichte van 953 per ultimo 2000 betekent.

Gang van zaken 2001

ICT Embedded
De divisie ICT Embedded was in het eerste halfjaar nog relatief ongevoelig voor de huidige verslechterde marktomstandigheden. De omzet van de divisie ICT Embedded bedroeg EUR 39,6 miljoen in de eerste helft van 2001, een stijging van 24% ten opzichte van dezelfde periode in 2000 (EUR 31,9 miljoen). In het segment Consumenten Systemen en Multi Media (CSMM) was er sprake van een sterk eerste kwartaal, maar werd in het tweede kwartaal de terughoudendheid ten aanzien van investeringen bij opdrachtgevers duidelijk merkbaar. Dit resulteerde in de eerste instantie in uitstel van projecten, maar door de voortdurende onzekerheid in de markt werden later ook projecten niet doorgezet. ICT speelt in op de veranderde marktomstandigheden door onder andere personeel intern in te zetten voor R&D en door bij samenwerking met klanten een grotere verantwoordelijkheid voor de productontwikkeling op zich te nemen. De omzet in het segment Gedistribueerde Systemen en Mechatronica (DSM) heeft in de eerste helft van 2001 een bevredigende ontwikkeling laten zien. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn echter onzeker doordat afnemers als reactie op hun eigen tegenvallende resultaten hun projecten gaan herzien. Ook hier geldt dat R&D budgetten onder druk staan. Ook in het segment Professionele Systemen en Industrie (PSI) heeft de omzet zich conform verwachting en bevredigend ontwikkeld, met name door de positie van ICT als strategische partner in ontwikkelprocessen. Deze positie en de toegenomen beschikbaarheid van personeel verschaffen ICT, ondanks de verslechterde marktomstandigheden, mogelijkheden om verder te groeien in dit segment. Vooral in de sectoren logistiek en transport heeft ICT in de eerste zes maanden haar marktaandeel vergroot en ziet ICT kansen haar positie verder te verstevigen.

ICT Telecom
Op de markt voor telecommunicatie werden de effecten van de verslechterde markt het eerst merkbaar. De omzet van ICT Telecom daalde in de eerste helft van 2001 met 37% tot EUR 4,4 miljoen ten opzichte van de eerste helft van 2000 (EUR 7 miljoen), mede als gevolg van een aanmerkelijk lagere inhuur van derden. Reorganisaties die momenteel bij afnemers worden doorgevoerd leiden tot een zeer lage investeringsbereidheid. ICT verwacht in 2001 nog geen herstel in de markt.

ICT Office
ICT Office heeft eveneens te kampen met moeilijke marktomstandigheden. De omzet van ICT Office is met EUR 2,3 miljoen in de eerste helft van 2001 29% achtergebleven ten opzichte van de eerste zes maanden van 2000. De sterke omzetdaling is voornamelijk het gevolg van de reeds aangekondigde beëindiging van facility management. In het eerste halfjaar van 2001 is ICT erin geslaagd de samenwerking met andere ICT onderdelen te versterken, met name met Professionele Systemen en Industrie (PSI) binnen ICT Embedded.

Vooruitzichten
ICT zal in de tweede helft van 2001 kritisch kijken naar niet-personeelsgerelateerde kosten. Desondanks verwacht de directie van ICT door de moeilijke marktomstandigheden voor het hele jaar 2001 een nettowinstdaling van 25% ten opzichte van 2000 (EUR 13,4 miljoen). / / / / / / / /

Profiel ICT
ICT is werkzaam op het terrein van embedded software, telecommunicatie en administratieve automatisering. De activiteiten zijn onderverdeeld in ICT Embedded, ICT Telecom en ICT Office. ICT Embedded is marktleider op het gebied van embedded software, waar zij leverancier is van software gerelateerde diensten. ICT Telecom heeft als activiteit technische ontwikkeling die plaatsvindt op de markt voor telecommunicatie software services, systems integration en network management bij het totale ontwerp, de realisatie en het integratieproces. ICT Office richt zich op de technische dienstverlening rond de administratieve en informatieverwerkende processen, gespecialiseerd in multi-tier client server en front-office toepassingen. De projecten van ICT worden zowel in huis als op locatie van de opdrachtgever uitgevoerd. ICT opereert vanuit zes vestigingen in Barendrecht, Eindhoven, Deventer, Almere, Maarssen en Groningen.

Voor nadere informatie:

De heer A. Schot, directeur ICT Automatisering N.V., telefoon: 0180 646 000 Website: www.ict.nl

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 ICT Automatisering '
Lees ook