Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
6 SEPTEMBER 2001

Winstontwikkeling KAS 1e halfjaar getemperd
Uitbreiding KAS in Europa op koers


· Nettowinst ¤ 13,9 miljoen

· Winst per aandeel ¤ 0,91

· Interimdividend van ¤ 0,45 onveranderd
· Vooruitzichten: tweede halfjaar gelijk aan eerste halfjaar

           1e helft 2001  1e helft 2000   Bedrijfsresultaat voor belastingen  ¤ 20,1 mln  ¤ 24,8 mln  Nettowinst        ¤ 13,9 mln  ¤ 16,5 mln    Winst per aandeel      ¤ 0,91    ¤ 1,10    Interimdividend per aandeel    ¤ 0,45    ¤ 0,45    Balanstotaal       ¤ 6,0  mld  ¤ 5,7  mld    
Vooruitzichten
Voor de tweede helft van dit jaar verwacht KAS bij onveranderde marktomstandigheden een ongeveer gelijk resultaat als in de eerste helft van 2001.

Toelichting op het resultaat
De KAS-Associatie heeft het eerste halfjaar van 2001, geheel in lijn met de eerdere berichtgeving over het eerste kwartaal, 16% lager afgesloten dan het exceptionele eerste halfjaar van 2000. Het nettoresultaat bedroeg ¤13,9 miljoen. De totale baten waren met ¤ 62 miljoen nagenoeg gelijk aan de eerste helft van 2000 (¤ 63,4 miljoen). De rentebaten bleven stabiel met ¤ 16 miljoen (1e helft 2000: ¤ 16,3 miljoen). De provisie-inkomsten bedroegen ¤ 38,2 miljoen, 3% procent minder dan het jaar daarvoor. De inkomsten uit custody-diensten daalden met 9% tot ¤ 10,2 miljoen.

        1e helft 2001  1e helft 2000   Baten      ¤ 62,0 mln  ¤ 63,4 mln  rentebaten     ¤ 16,0 mln  ¤ 16,3 mln  provisies     ¤ 38,2 mln  ¤ 39,3 mln  -custody     ¤ 10,2 mln  ¤ 11,2 mln  -settlement/verbruikleen ¤ 19,6 mln  ¤ 19,8 mln Lasten      ¤ 41,4 mln  ¤ 37,6 mln  personeel     ¤ 23,9 mln  ¤ 21,8 mln  overige beheerskosten  ¤ 14,5 mln  ¤ 13,7 mln  FAB       ¤ 0,5  mln  ¤ 1,0  mln 
Hoewel ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 een teruggang waarneembaar is, valt ten opzichte van het tweede halfjaar van 2000 toch een lichte vooruitgang te constateren. Het verslechterde beursklimaat is vooral voelbaar geworden in de inkomsten uit custody-dienstverlening en het effectenverkeer. Het onder custody geadministreerd vermogen van KAS-Associatie is in de eerste helft van 2001 mede als gevolg van de koersdaling op de aandelenbeurzen gedaald naar ¤ 211 miljard (ultimo 2000: ¤ 213 miljard, juni 2000: ¤ 225 miljard). De inkomsten uit settlement en verbruikleen zijn nagenoeg gelijk gebleven maar de samenstelling vertoonde belangrijke verschuivingen.

Als gevolg van onze Europese strategie is de dienstverlening aan internationaal werkende banken en brokers verder toegenomen en daarmee ook het settlement-volume en de inkomsten. Hiermee is de door de marktomstandigheden veroorzaakte provisieafname van lokaal werkende intermediairs met particuliere cliënten grotendeels gecompenseerd.

Er is geïnvesteerd in de uitbreiding van het pakket informatieproducten en -diensten, zoals multimarkt-clearing, rendementsberekeningen, cliëntondersteuning en kwaliteitsborging. Met de personeelsuitbreiding, die voornamelijk is gerealiseerd in de tweede helft van 2000, is geanticipeerd op de verwachte groei van het marktaandeel komend jaar in het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en ook Nederland. Een toenemend aantal banken en brokers uit het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland heeft KAS inmiddels ingeschakeld voor custody, clearing en settlement op diverse Europese beurzen.

Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen is besloten tot uitkering van een interimdividend over 2001 van ¤ 0,45 per aandeel KAS-Associatie, te betalen in contanten. Het interimdividend blijft hiermee gelijk aan dat over 2000.

Profiel
De krachtig groeiende KAS-Associatie is een solide en gespecialiseerde Europese bank voor effectendiensten.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Kas-Associatie '
Lees ook