Wessanen NV

Amstelveen, 29 augustus 2001
(13:00)
Stijging halfjaarresultaat Wessanen volgens verwachting


· Halfjaarresultaten conform eerder uitgesproken verwachtingen:
- stijging nettowinst met 3,5% tot EUR 41,1 miljoen
- stijging bedrijfsresultaat kernactiviteiten met 19,7%
· Uitvoering strategie verloopt volgens schema
· Vooruitzichten over het gehele jaar gehandhaafd
Halfjaarresultaten 2001 conform eerder uitgesproken verwachtingen

Conform de eerder uitgesproken verwachting steeg de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met 3,5% van EUR 39.7 miljoen in de eerste helft van 2000 naar EUR 41.1 miljoen in de eerste helft van 2001. Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen per 30 juni 2001 bedroeg de nettowinst per aandeel 48,6 eurocent (2000: 46,3 eurocent), een stijging van 5%. Het positieve effect van de gestegen wisselkoersen van vooral de US dollar ten opzichte van de Euro bedroeg EUR 3,5 miljoen op het bedrijfsresultaat en EUR 1,0 miljoen op de nettowinst.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) liet in de eerste helft van 2001 een geringe daling zien ten opzichte van de eerste helft van 2000 en bedroeg EUR 63,1 miljoen (2000: EUR 64,8 miljoen). Het boekjaar 2001 is het eerste jaar waarin Wessanen goodwill als gevolg van acquisities kapitaliseert en afschrijft. Als gevolg hiervan is in de eerste helft van 2001 als operationele kosten een bedrag van EUR 0,6 miljoen geboekt als afschrijving goodwill. Het bedrijfsresultaat van de kernactiviteiten, dus exclusief de Amerikaanse zuivelbedrijven en Leerdammer Company, steeg met 19,7% ten opzichte van de eerste helft van 2000.

In de eerste helft van 2001 steeg de omzet met 13,4% tot EUR 2,116 miljoen, samengesteld uit een stijging van 9,7% als gevolg van acquisities, een stijging van 5,5% als gevolg van (hogere) wisselkoersen en een negatieve autonome groei van 1,8%. Het autonome groeicijfer is met name beïnvloed door een lagere omzet bij de Amerikaanse Natural & Specialty Foods-activiteiten van 7,5%, echter voor een groot gedeelte veroorzaakt door incidentele factoren, zoals bewust gesaneerde omzet en een additionele werkweek in de eerste helft van 2000 vergeleken met 2001. Ook de ongunstige marktcondities van vitamines en supplementen hadden een negatieve invloed op de omzet.

De totale ROS (het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill als percentage van de omzet) daalde van 3,5% in de eerste helft van 2000 tot 3,0% in de eerste helft van 2001 en werd vooral veroorzaakt door lagere resultaten bij de zuivelbedrijven en de Amerikaanse Natural & Specialty Food-activiteiten. Daardoor nam tevens de ROIC, het resultaat op het totaal geïnvesteerd vermogen inclusief de betaalde goodwill, af van 9,6% tot 7,7%.

Wij zijn tevreden met de ontwikkeling van de cashflow, hoewel de netto schuldpositie gecorrigeerd van koersfluctuaties met EUR 15,0 miljoen toenam. De toename van de schuld werd veroorzaakt door een aantal factoren, zoals acquisitiefinanciering (EUR 53,1 miljoen), dividendbetaling (EUR 37,3 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (EUR 8,7 miljoen). De ingekochte 631.750 aandelen dekken onze uitstaande personeelsoptieverplichtingen.

Als gevolg van acquisities in 2000 en 2001 stegen de financieringslasten met EUR 4,7 miljoen tot EUR 23,5 miljoen. De verlaging van de effectieve belastingdruk is met name het gevolg van het fiscaal compenseren van verliezen uit voorgaande jaren.

Uitvoering strategie verloopt volgens schema
Acquisities
In de eerste helft van 2001 werd goede voortgang gemaakt met de uitvoering van de 'wellness'-strategie, welke is gericht op gezonde, natuurlijke voeding en specialiteiten voor de gezondheids- en kwaliteitsbewuste consument. Het acquisitiebeleid van Wessanen is met name gericht op verdere versterking van onze marktpositie in wellness-voeding in Europa, de Verenigde Staten en Canada.

De acquisities in het eerste halfjaar 2001 hebben een totale omzet van circa EUR 200 miljoen op jaarbasis. Onze positie in Nederland werd verder uitgebreid door de overname van het merk Zonnatura in februari (jaaromzet EUR 20 miljoen) en het belang van 41% in Natudis BV in april (jaaromzet ruim EUR 50 miljoen). Mede door deze overnames is Wessanen marktleider in de Nederlandse markt voor wellness-voeding. In Duitsland, de belangrijkste markt in dit segment, hebben wij onze positie in juni van dit jaar versterkt door de acquisitie van Corposan Holding GmbH (jaaromzet circa EUR 50 miljoen). De leidende marktpositie van Tree of Life in de Verenigde Staten is in maart van dit jaar verder versterkt door de acquisitie van Food for Health, Inc. (jaaromzet circa EUR 50 miljoen), welke direct is geconsolideerd in de bestaande activiteiten. Tot slot werd na afsluiting van het eerste halfjaar in juli het Canadese distributiebedrijf Preisco/Jentash overgenomen, waarmee Tree of Life, Inc., ook in deze groeimarkt haar positie verder uitbreidt (jaaromzet circa EUR 30 miljoen).

Desinvesteringen
In april van dit jaar werd overeenstemming bereikt met National Dairy Holding L.P., Dallas, Texas, Verenigde Staten, over de overdracht van de zuivelactiviteiten in de Verenigde Staten. Een aanvullend antitrustonderzoek heeft geleid tot vertraging in de afronding van deze transactie. Wij handhaven onze verwachting dat wij het verkoopproces aan het einde van het derde kwartaal 2001 met succes kunnen afronden.

Begin juli 2001 vond de beursgang van Davide Campari-Milano S.p.A. plaats. Tijdens deze beursgang verkocht Wessanen 33.2% van haar totale belang van 35% tegen de introductieprijs van EUR 31,-. De totale opbrengst voor Wessanen bedraagt EUR 300 miljoen, hetgeen resulteert in een boekwinst van ruim EUR 100 miljoen.

Vooruitzichten over het gehele jaar gehandhaafd
Voor geheel 2001 verwachten wij dat het bedrijfsresultaat van de kernactiviteiten, dus exclusief zuivel, met tenminste 15% zal stijgen ten opzichte van 2000. De verwachte verbetering in de gang van zaken bij Tree of Life USA voor geheel 2001 vergeleken met 2000 vormt de basis van deze verwachting. Gegeven de verkoop van het belang in Campari begin juli, de verwachte deconsolidatie van de Amerikaanse zuivelbedrijven met ingang van het vierde kwartaal en de fors lagere bijdrage van Leerdammer Company handhaven wij, uitgaande van de huidige wisselkoersen, onze verwachting dat de nettowinst over geheel 2001 zal uitkomen op EUR 75-80 miljoen.

Door de vertraging die is ontstaan bij de verkoop van de zuivelbedrijven in de Verenigde zal de voorgenomen inkoop van aandelen in het vierde kwartaal van 2001 worden uitgevoerd.

Interimdividend 2001
Besloten is een onveranderd interimdividend uit te keren van EUR 0,15 per gewoon aandeel van EUR 1,- nominaal. Het interimdividend is in contanten betaalbaar gesteld per 12 september 2001, onder aftrek van dividendbelasting.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Koninklijke Wessanen '
Lees ook