Landis NV

PERSBERICHT LANDIS GROUP N.V.

UTRECHT, 5 september '01

GROEI IN WPA ONDANKS MOEILIJKE ICT-MARKT

Gang van zaken eerste helft 2001
De afgelopen zes maanden hebben in het teken gestaan van het stroomlijnen van de organisatie. Dit is onder meer tot uitdrukking gekomen in het afstoten van bedrijfsonderdelen (zoals TAB, Protel, Sekuritel) die niet passen in het pakket van de dienstverlening en een aanpassing van de beschikbare personeelscapaciteit. Voorts zijn de voorbereidingen getroffen tot het implementeren van een integrale software-oplossing van Oracle om een volledige transparantie van gegevens in operationeel en financieel opzicht te verkrijgen.

In januari 2001 werd Citee definitief overgenomen en is met ingang van 1 januari 2001 in de geconsolideerde cijfers opgenomen.

Landis heeft de investeringen in kwaliteit van de dienstverlening verzilverd en een groei gerealiseerd die boven het marktgemiddelde ligt, ondanks de tegenvallende marktontwikkelingen. De acquisitie van Citee heeft daarbij positief bijgedragen.

In de bijlage is de ontwikkeling van omzet en marge per activiteit zich ten opzichte van het hele jaar 2000 te zien.

Toelichting resultaatontwikkeling
Het bedrijfsresultaat bedroeg Euro 21 miljoen over de eerste helft van 2001 en is gestegen van 4,9% tot 5,4% van de omzet.

De omzet in de eerste helft van 2001 is met 54% toegenomen naar Euro 389 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2000 (Euro 253 miljoen). Rekening houdend met de omzet van Detron in de eerste helft van 2000 zou de groei 16% hebben bedragen. De autonome groei, dat wil zeggen zonder omzet van Citee in 2001, bedroeg 11%.

Zoals genoemd heeft de omzet in de dienstverlening zich positief ontwikkeld mede als gevolg van de kwaliteitsverbetering van Landis Public Networks en door het versneld uitvoeren van projecten in de telecomsector. Voorts resulteren investeringen in Landis Enterprise Networks in een positieve bijdrage.

De bruto-omzetmarge heeft zich positief ontwikkeld van 15,9% in het eerste halfjaar 2000 tot 25,0% in het eerste halfjaar in 2001. Aan de verbetering van de bruto-omzetmarge liggen mede de volgende factoren ten grondslag:
* Belangrijke uitbreiding van de dienstverlening door de acquisitie van Detron in 2000;

* Blijvende nadruk op het hoge marge segment in de levering van producten.

De bedrijfslasten als percentage van de omzet zijn gestegen van 11,0% tot 19,6%. Deze stijging kan worden verklaard door de verantwoording van de kosten van dienstverlening in de operationele kosten volgens het zogenaamde groothandelsmodel. De stijging van de bedrijfslasten wordt gecompenseerd door een grotere stijging van de bruto-omzetmarge.

De financiële lasten zijn toegenomen van 0,7% van de omzet in de eerste helft van 2000 tot 1,5% in 2001. Deze stijging is te verklaren door de interestlasten verbonden aan de bancaire lening, welke initieel Euro 135 miljoen bedroeg en die in tweede instantie is opgetrokken naar Euro 172 miljoen. Deze lening is in de tweede helft van 2000 opgenomen mede ter financiering van het werkkapitaal.

De belastingdruk als percentage van het resultaat voor belastingen is belangrijk lager als gevolg van in dit eerste halfjaar gerealiseerde, onbelaste overige bedrijfsopbrengsten.

De nettowinst bedraagt Euro 12,5 miljoen en in procenten van de omzet 3,2, ten opzichte van 2,8 over het eerste halfjaar van 2000.

Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen is, ten opzichte van dezelfde periode in 2000, met circa 14 miljoen gestegen tot 41,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van de aandelenemissie gedaan in 2000 ten behoeve van de acquisitie van Detron Group N.V.. De winst per aandeel is over het eerste halfjaar 2001, ondanks deze substantiële toename van het aantal uitstaande aandelen, gestegen tot Euro 0,30.

Marktontwikkeling en strategie
" Landis naar totale dienstverlening".
Tot op heden heeft de personal computer (pc) een client-server relatie gekend via een Local Area Network (LAN). Het netwerk wordt aangestuurd door een server, waarbij intelligentie c.q. software zich tevens in de pc bevindt. Dataverwerking en -opslag zal naar verwachting geheel op centrale servers gaan plaatsvinden. Verbinding tussen de pc en de servers vindt plaats via het web: als het ware een client-host relatie. Deze ontwikkeling zal zijn weerslag op de huidige pc-industrie hebben en draagt bij aan de komst van een nieuw type dienstverlener. Landis wil zo'n dienstverlener zijn.

Om dit nieuwe type dienstverlening te realiseren wordt geïnvesteerd in een infrastructuur van hardware, software en know-how. Hierdoor kunnen complete systeemnetwerken worden gefinancierd en beheerd en kunnen bedrijfskritische applicaties via het web voor gebruik ter beschikking worden gesteld aan organisaties.

Het is mede om bovenstaande reden dat de hardware-activiteiten voor Landis verder aan betekenis zullen afnemen.

Financiering
In het eerste halfjaar van 2001 heeft een verbeterd gecentraliseerd beheer van het werkkapitaal geleid tot een reductie van de kredietbehoefte. De voorraadniveaus en de ouderdom van debiteurenstanden zijn structureel verlaagd. Een verdere verlaging van het werkkapitaal wordt voorzien.

In juli 2001 heeft versterking van het eigen vermogen plaatsgevonden door middel van onderhandse plaatsing van circa 3 miljoen aandelen bij institutionele beleggers tegen een koers van Euro 6. De opbrengst is voornamelijk bestemd voor financiering van acquisities.

Per 23 april 2001 heeft Landis de onderdelen TAB, Protel en Sekuritel aan CSS verkocht. Deze telecom resellers waren onderdeel van het in 2000 overgenomen Detron en zij richten zich op eindgebruikers in het midden- en kleinbedrijf. Met deze verkoop is verdere invulling gegeven aan de strategie van Landis om zich te richten op de groot zakelijke markt. De boekwinst uit deze verkoop is verantwoord als overige bedrijfsopbrengst.

Acquisities
Citee
Per 10 januari 2001 zijn de aandelen in Citee B.V. overgenomen. Deze acquisitie heeft een duidelijk positieve bijdrage aan de omzet en resultaatontwikkeling geleverd over het eerste halfjaar.

QuayOne
Op 29 juni 2001 is een "letter of intent" getekend ter overname van het gehele aandelen kapitaal in QuayOne B.V., die consultancy- en Application Service Provider ("ASP")-diensten levert op het terrein van Oracle applicatiesoftware. Deze acquisitie past in de strategie van Landis om managed services te leveren. De overname zal naar verwachting eind september kunnen worden afgerond. Verwacht wordt dat QuayOne zal bijdragen aan de winst van Landis in 2001.

Oracle E-Business Suite
Landis zal de eerste Europese onderneming zijn die de volledige E-Business Suite van Oracle implementeert in haar eigen organisatie. Volledig houdt in dat de gehele organisatie gebruik maakt van dezelfde functionaliteit voor mail, agenda, CRM, HRM, projecten, contractbeheer, ERP en (financiële) rapportage. Komende periode zal als eerste de service-organisatie migreren naar Oracle software, zodat het full service concept gesteund wordt vanuit een volledig geïntegreerd back-office systeem. Deze verbetering geeft Landis de positie strategisch en operationeel voordeel te behalen.

Verwachtingen
De Europese markten voor producten en dienstverlening hebben geen herstel getoond ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Zoals toonaangevende productleveranciers hebben aangegeven, is de verwachting van herstel van de groei in deze markt wederom verschoven. Over het algemeen wordt herstel van de markt niet voor 2002 verwacht.

De groei van dienstverlening binnen de telecomsector wordt vertraagd door het uitblijven van substantiële UMTS en telecomprojecten. De telecomsector in het algemeen bevindt zich in een situatie van consolidatie, die naar het zich laat aanzien zal voortduren. Afgezien van een voorzichtig herstel in de tweede helft van 2001, wordt ook in deze markt fundamenteel herstel niet eerder voorzien dan in 2002.

Landis zal met het oog op het verwachte uitblijven van herstel van de markten de komende twee kwartalen de beschikbare personeelscapaciteit verder aan deze situatie aanpassen.

In het eerste halfjaar heeft Landis tegenvallende ontwikkelingen op zowel de data- als de telecommarkt kunnen opvangen, mede door incidentele posten. Naar verwachting zal Landis onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, omzetgroei kunnen blijven realiseren met een minstens gelijk percentage winstgevendheid op het niveau van bedrijfsresultaat als in de eerste helft van dit jaar.

Profiel Landis Group N.V.
Landis Group is een full service organisatie actief op de Europese markt voor Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Landis biedt een assortiment van gespecialiseerde oplossingen, diensten en opleidingen op het gebied van netwerkinfrastructuren voor spraak-, data- en beeldtoepassingen, op internet gebaseerde applicatieplatformen en de noodzakelijke beveiliging hiervoor. Landis heeft circa 3.200 medewerkers in dienst en is sinds 1998 aan Euronext Amsterdam genoteerd.
Landis Group N.V. heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje. Landis werkt samen met toonaangevende leveranciers als Avaya, 3Com, Cisco Systems, Ericsson, Hewlett Packard, Lucent Technologies, Microsoft, Nokia, Nortel Networks, Novell, Oracle, Siemens, SUN Microsystems.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Landis Group '
Lees ook