Magnus Holding NV

Economische groeivertraging raakt
Magnus; maatregelen in gang gezet ter verbetering van winstgevendheid. Focus op groei van
consulting-activiteiten.

Magnus over eerste halfjaar
van 2001 break-even

Naarden, 22 augustus 2001
De nettowinst van Magnus Holding N.V. in het eerste halfjaar van 2001 bedroeg 0,1 miljoen euro (H2 2000: 1,5 miljoen euro). Het resultaat is negatief beïnvloed door achterblijvende verkopen in de VS, Maleisië, Singapore en Thailand. De daarmee samenhangende reorganisatiekosten van totaal 0,3 miljoen euro zijn opgenomen als buitengewone lasten na belastingen. Verder vond in het eerste halfjaar van 2001 een afwaardering van 0,7 miljoen euro plaats op participaties van de incubatordivisie en is een boekverlies geleden van 0,3 miljoen euro op de verkochte participaties in Autoclick en Irora. De netto-omzet nam toe tot 19,6 miljoen
euro (H2 2000: 17,1 miljoen euro). Dit komt vooral door een toegenomen aantal consulting-opdrachten in Europa en Azië.
De totale bedrijfsopbrengsten bleven met
19,6 miljoen euro gelijk (H2 2000: 19,6 miljoen euro). De verwachting voor 2001 is een lichte
daling van de bedrijfsopbrengsten ten opzichte van 2000 en een break-even nettoresultaat tot een klein verlies.

Marco Verver, acting Chief Executive Officer
van Magnus Holding: 'De gevolgen van de economische groeivertraging zijn na Azië en de VS nu ook voelbaar in Europa, waar verschillende projecten zijn uitgesteld tot in 2002. We hebben over de gehele linie ingrijpende maatregelen getroffen om de kostenstructuur in lijn te brengen met de marktomstandigheden en de commerciële slagkracht te versterken. Hierbij zijn geen heilige huisjes gespaard gebleven. Daarnaast hebben we strikte financiële doelstellingen gegeven aan alle afzonderlijke entiteiten, waarop zij daadwerkelijk zullen worden afgerekend.'

Maatregelen ter verbetering van de
winstgevendheid
Magnus heeft een aantal maatregelen doorgevoerd ter verbetering van de winstgevendheid, waarvan de kernonderdelen zijn: focus op verkopen en synergie, kostenreductie, wijzigingen in het management en verscherpte aansturing. Ter verbetering van de commerciële slagkracht is een nieuwe impuls gegeven aan het benutten van de synergetische elementen binnen Magnus, te weten sales & delivery, knowledge productivity, marketing en IT/ back office.

In het kader van de kostenreductie is in het eerste halfjaar van 2001 afscheid genomen van in totaal 50 medewerkers. Hiervoor is een buitengewone last van 0,6 miljoen euro opgenomen, na belastingen 0,3 miljoen euro. Over de gehele linie is kritisch gekeken naar de kosten. Het totaaleffect van de kostenbesparingsmaatregelen zal in 2001 5 miljoen euro bedragen en grotendeels in de tweede helft van dit boekjaar vallen. Naar verwachting zullen de maatregelen resulteren in een totale besparing van 8 miljoen euro voor 2002.

Acquisitiestrategie
Magnus zal zich
focussen op groei van de kernactiviteit consulting, zowel autonoom als door acquisities. Prioriteit heeft het versterken van de positie in de thuismarkt. Magnus is in gesprek met verschillende kandidaten die complementair zijn in termen van aangeboden diensten, geografie en industriefocus. Voorwaarde voor overname is het direct kunnen bijdragen aan de winst per aandeel van Magnus. Magnus heeft toegang tot voldoende middelen om overnames te financieren.

Europa
De bedrijfsopbrengsten van
Magnus Europe stegen tot 9,7 miljoen euro, 1% groei ten opzichte van het tweede halfjaar van 2000 (H2 2000: 9,6 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat bedroeg 0,9 miljoen euro, een daling van 18% ten opzichte van het tweede halfjaar 2000 (H2 2000: 1,1 miljoen euro). Het aantal personeelsleden bleef met 180 in het eerste halfjaar van 2001 gelijk ten opzichte van eind 2000. Magnus Europe voltooide projecten bij onder andere Sony, RDM‑Technology en Stork. Nieuwe opdrachtgevers zijn onder andere ASML, DSM, IFF, Intervet en Nuon. De divisie Systems Support verkreeg opdrachten van Het Financieele Dagblad, Heineken en Stork.

Azië
De bedrijfsopbrengsten van Magnus
Asia Pacific stegen tot 9,3 miljoen euro, 41% groei ten opzichte van het vorige halfjaar (H2 2000: 6,6 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat steeg met 60% tot 0,7 miljoen euro (H2 2000: 0,5 miljoen euro). De verkopen van de kantoren in Indonesië en de Filippijnen zijn boven verwachting toegenomen. In deze landen is Magnus inmiddels uitgegroeid tot marktleider. De verkopen in Maleisië, Singapore en Thailand blijven nog achter. Magnus heeft in Azië een nieuw regionaal managementteam benoemd bestaande uit de twee directeuren van Magnus Indonesië en Magnus Filippijnen. In Singapore is een nieuwe directeur aangesteld. Verder zijn maatregelen getroffen om de interregionale uitwisseling van medewerkers te vergroten, waardoor de bezettingsgraad verbetert en beter gebruik gemaakt wordt van kostenvoordelen.
Het aantal personeelsleden steeg in het eerste halfjaar van 2001 tot 332 (eind 2000: 269). In het eerste halfjaar zijn projecten opgeleverd voor onder andere Digitel, ICTSI, Leica en Makro Azië. Nieuwe klanten zijn onder andere Daimler Chrysler in Maleisië, Philippines Airlines en Manila Water in de Filippijnen, Pt Amoco Mitsui in Indonesië en International Technology Network in Taiwan.

VS
De
bedrijfsopbrengsten van Magnus USA liepen terug tot 0,6 miljoen euro (H2 2000: 3,4 miljoen euro). Inclusief intercompany-omzet bedroegen de bedrijfsopbrengsten
1,4 miljoen euro. Dit kantoor ervoer de gevolgen van de stagnatie in de IT-markt het sterkst, wat resulteerde in een bedrijfsresultaat van 1,4 miljoen euro negatief (H2 2000: -0,8 miljoen euro). Daarom is het aantal medewerkers in het eerste halfjaar van 2001 teruggebracht naar 21 (eind 2000: 48). Nieuwe opdrachtgevers zijn onder andere Westvaco, Orica, Tapestria en Vesta.

Magnus eCommerce Incubator (MeI)
De
incubatordivisie werd in juni 2000 opgericht als antwoord op de vraag van klanten naar participatie in hun eCommerce-initiatieven met consultingdiensten en risicodragend kapitaal. Ook kon Magnus hierdoor de eigen kernactiviteiten versneld uitbreiden met op eCommerce gerichte diensten. Vanwege de veranderde marktomstandigheden is begin dit jaar besloten tot focus op deelnemingen met toegevoegde waarde voor Magnus' consulting-activiteiten. Dit heeft geleid tot verkoop en desinvestering van participaties in business-to-business marktplaatsen, waaronder Autoclick en Houtbeurs. De Application Service Provider Irora is inmiddels verkocht. Momenteel heeft MeI nog zes participaties, waarvan met name eMercatum en M2M veelbelovend lijken. Gegeven het gewijzigde klimaat voor incubators zal de Raad van Bestuur van Magnus voor het einde van het boekjaar de voortzetting van deze activiteit
evalueren.

Winst- en verliesrekening
Het
bedrijfsresultaat bedroeg 0,2 miljoen euro (H2 2000: 1,0 miljoen euro). De
financiële baten en lasten bedroegen per saldo nagenoeg nihil (H2 2000: 0,3 miljoen euro).
De belastingen bedroegen 0,9 miljoen euro positief, voornamelijk door afwijkende tarieven voor buitenlandse deelnemingen (0,6 miljoen euro) en correcties over voorgaand boekjaar (0,3 miljoen euro). De
buitengewone lasten na belastingen bedroegen 0,3 miljoen euro. Het resultaat
van de incubatordivisie na belastingen is een verlies van 0,7 miljoen euro (H2 2000: ‑0,9 miljoen).

Kasstroom en financiering
De
kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 2,5 miljoen euro negatief (H2 2000: 1,0 miljoen euro). Deze mutatie is grotendeels te wijten aan een tekortschietende bruto-kasstroom en een toename van de handelsdebiteuren. De
kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 0,7 miljoen euro negatief (H2 2000: -6,4 miljoen euro).
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg
1,3 miljoen euro negatief (H2 2000: nihil). Dit is het gevolg van het verkrijgen van eigen aandelen Magnus Holding in ruil voor de afgestoten belangen in Magnus HRM Net (40%) en Irora (100%).
De negatieve kasstroom is gefinancierd via
bankkrediet.
De solvabiliteit in percentage van het balanstotaal bedroeg 66% aan het einde van het eerste halfjaar van 2001 (eind 2000: 78%). De current
ratio bedroeg 2,05 aan het eind van het eerste halfjaar van 2001 (eind 2000:
2,90).


Personeel
Op 30 juni waren in totaal 533
medewerkers in dienst van Magnus (eind 2000: 497). De herstructureringsmaatregelen resulteerden in een vermindering van het aantal medewerkers op een aantal kantoren met totaal 50. Mede door de herstructureringsmaatregelen bedroeg het totale personeelsverloop 25%.

Verwachtingen
De gevolgen van de
economische groeivertraging zullen in de markt van management- en IT-Consulting voelbaar blijven. Naar verwachting zullen de totale bedrijfsopbrengsten van Magnus in 2001 licht dalen ten opzichte van 2000, waarbij het jaar wordt afgesloten met een break-even resultaat tot een klein verlies. In Europa
wordt in het tweede halfjaar van 2001 een daling van het bedrijfsresultaat verwacht ten opzichte van het eerste halfjaar, doordat projecten door klanten zijn uitgesteld tot 2002. Op basis van het orderboek verwacht Magnus Asia-Pacific in het tweede halfjaar een ongeveer gelijk resultaat te boeken aan het eerste halfjaar van 2001. Magnus verwacht dat de markt in de VS op zijn vroegst in het eerste halfjaar van 2002 weer zal aantrekken. Vanwege de gerealiseerde kostenbesparingen zal het bedrijfsresultaat van Magnus USA in het tweede halfjaar van 2001 verbeteren.

Over Magnus
Magnus assisteert
ondernemingen in de industrie- en handelssector bij het verbeteren van de bedrijfsprestaties met behulp van IT. Hierbij gaat het om versterking van de positie van ondernemingen in hun waardeketen, creatie van nieuwe afzetmogelijkheden voor producten en diensten, verhoging van de klanttevredenheid en verbetering van bedrijfsprocessen. Naast het hoofdkantoor in Naarden heeft Magnus vestigingen in Atlanta, Bangkok, Brussel, Jakarta, Kuala Lumpur, Manilla en Singapore. Magnus telt ruim 500 medewerkers. Het management- en IT‑consultingbedrijf werd in 1990 opgericht en heeft sinds 1998 een beursnotering aan Euronext Amsterdam. Voor meer informatie over Magnus: www.magnus.com.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Magnus Holding '
Lees ook