Nagron NV

PERSBERICHT

HALFJAARCIJFERS 2001 NAGRON

NAGRON Nationaal Grondbezit N.V. heeft over het eerste halfjaar 2001 een netto resultaat gerealiseerd van EUR 9.897.000, een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2000. Het bedrijfsresultaat steeg met bijna 10% in de eerste zes maanden; hiervan werd 82% behaald met de vastgoedactiviteiten. De netto winst per aandeel nam eveneens toe met 6% naar EUR 1,34 (30 juni 2000: EUR 1,26).

VASTGOED
De woningmarkt in Nederland stabiliseerde zich -na een reeks van jaren met prijsstijgingen- op een hoog niveau. De omvang van de vastgoedportefeuille is per saldo vrijwel ongewijzigd op EUR 344 miljoen (ultimo 2000: EUR 346 miljoen). Een verdere uitbreiding van de portefeuille zal in het tweede halfjaar plaatsvinden. Als resultaat van de vorig jaar gerealiseerde groei van het exploitatiebezit namen de huurinkomsten verder toe. In de tweede helft van 2001 zal dit effect zich niet opnieuw voordoen. Met de vastgoedactiviteiten op de Belgische markt werden opnieuw goede resultaten behaald. Uitbreiding van onze investeringen wordt ook in deze markt beoogd. De door Aanneming-Maatschappij Panagro en NAGRON Vastgoed Zuid behaalde winst lag op hetzelfde niveau als vorig jaar.

HANDEL
De metaalhandelsactiviteiten in Nederland en België stonden onder druk als gevolg van de tegenvallende markt voor de non-ferro metalen. De noodzakelijke herstructurering voor de Nederlandse activiteiten, waarvoor in het vorig boekjaar een belangrijke voorziening werd getroffen, zal in 2002 effect hebben.
De bedrijven actief op het gebied van Staalkabel-, Hijs- en Heftechniek, Mennens in Nederland en Hoistpartner in België, boekten per saldo enigszins betere resultaten, maar met wisselend succes op deelmarkten. De bevestigingsmaterialengroep, Dejond in België en Masterfix in Nederland, droegen naar verwachting bij aan het resultaat, evenals het onlangs verworven Staffordshire Fasteners.

Gelet op de onzekere ontwikkelingen van de economie en de daarmee samenhangende mogelijk negatieve gevolgen voor de woningmarkt, handhaven wij onze eerder uitgesproken verwachting dat de netto winst over 2001 in dezelfde orde van grootte zal liggen als die van 2000.

's-Gravenhage, 3 september 2001 Raad van Bestuur

Voor nadere informatie:
S. Molkenboer, voorzitter Raad van Bestuur NAGRON Nationaal Grondbezit N.V. Telefoonnummer: 070 - 351 50 00. E-mail: info@nagron.nl

GECONSOLIDEERD RESULTAAT

 bedragen x EUR 1.000 30 juni 2001 30 juni 2000 31 december 2000  Bedrijfsopbrengsten   124.665  124.218  274.724 Bedrijfslasten    104.612  105.907  229.271 Bedrijfsresultaat   20.053  18.311  45.453 Financiële lasten en baten 4.801  3.961  6.774 Winst voor belastingen  15.252  14.350  38.679 Belastingen     5.355  5.037  13.795 Netto resultaat    9.897  9.313  24.884 GECONSOLIDEERDE BALANS      bedragen x EUR 1.000 30 juni 2001 *    31 december 2000  Vaste activa     367.761    368.274 Vlottende activa     76.589    72.606         444.350    440.880 Eigen vermogen     151.470    141.573 Achtergestelde leningen   18.151    18.151 Voorzieningen     68.589    64.105 Langlopende schulden   145.097    143.070 Kortlopende schulden    61.043    73.981         444.350    440.880 Aantal uitstaande aandelen 7.397.667   7.397.667 * voor bestemming resultaat      

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 NAGRON '
Lees ook