Nutreco NV

Boxmeer, 7 augustus 2001

HALFJAARBERICHT 2001

NUTRECO'S ROBUUSTE PORTFOLIO LEVERT WEDEROM UITSTEKENDE RESULTATEN


· Nettoresultaat stijgt met 27% naar EUR 33,2 miljoen
· Winst per aandeel voor afschrijving van goodwill stijgt met 39% naar EUR 1,14
· Winst per aandeel na afschrijving van goodwill stijgt met 16% naar EUR 0,95
· Vooruitzichten ongewijzigd: WPA groei voor het hele jaar 2001 ongeveer 20% voor afschrijving van goodwill en ten minste 10% na afschrijving van goodwill

* * *

· Nutreco heeft over het eerste halfjaar 2001 een nettoresultaat behaald van EUR 33,2 miljoen, een stijging van 27% ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 (EUR 26,1 miljoen). De winst per aandeel voor afschrijving van goodwill steeg met 39% van EUR 0,82 naar EUR 1,14. De winst per aandeel na afschrijving van goodwill steeg met 16% van EUR 0,82 naar EUR 0,95. In het eerste halfjaar van 2001 steeg het bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill (EBITA) met 71% tot EUR 69,2 miljoen, waarvan 46% het netto-effect was van acquisities en desinvesteringen. Volume en prijseffecten hadden een bijdrage van 22% en wisselkoersveranderingen 3%.


· In het eerste halfjaar van 2001 behaalde Nutreco Aquaculture een bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill (EBITA) van EUR 29,3 miljoen, een stijging van 9% ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 (EUR 27,0 miljoen). De consumptie van zalm bleef stijgen in alle belangrijke markten. De resultaten profiteerden door een toename van volumes, maar deze werden grotendeels teniet gedaan door lagere zalmprijzen. De visvoer-activiteiten hadden een goede bijdrage in het hogere bedrijfsresultaat door hogere volumes, resulterend in schaalvoordelen en efficiencyverbeteringen.

· Het bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill (EBITA) van Nutreco Agriculture steeg met 147% naar EUR 46,4 miljoen (eerste helft 2000 EUR 18,8 miljoen). Dit uitstekende resultaat kwam door een sterke bijdrage van de pluimveeactiviteiten in Spanje en de Benelux, een duidelijk positief effect van de reorganisatie in Nederland, die in 2000 is ingezet en de bijdrage van de recente acquisities in pluimvee-, premix- en varkensvleesactiviteiten.

· Het interimdividend per gewoon aandeel over 2001 is vastgesteld op EUR 0,28 (interimdividend 2000 EUR 0,25) en komt overeen met een dividenduitkering van 30% over het in de eerste zes maanden van 2001 gerealiseerde nettoresultaat toekomend aan gewone aandeelhouders.

· Vooruitzichten 2001 ongewijzigd: Gezien de goede ontwikkelingen in het eerste halfjaar, grotendeels te danken aan de uitstekende resultaten in Agriculture, en rekening houdend met de lage zalmprijzen en de verwachte blijvende goede resultaten in Agriculture, hebben wij er vertrouwen in dat, onvoorziene omstandigheden daargelaten, de groei van de winst per aandeel voor afschrijving van goodwill voor het volledige jaar 2001 ongeveer 20% zal bedragen. We verwachten dat de winst per aandeel na afschrijving van goodwill ten minste 10% zal zijn.

* * * * *
Hierna volgt de volledige tekst van het halfjaarbericht 2001.

Belangrijke data:
Publicatie van jaarcijfers 2001 5 maart 2002 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 mei 2002 Publicatie van halfjaarcijfers 2002 6 augustus 2002

Website-informatie:
De pers- en analistenconferentie (resp. 10.00 en 13:30 uur CET) zullen te zien zijn (live of achteraf) op www.nutreco.com

Voor meer persinformatie:
Nutreco Holding N.V., Dimitri Casteleyn, Communications Manager, telefoon: 0485 589 684

Halfjaarbericht 2001

Nettoresultaat Nutreco stijgt met 27% tot EUR 33,2 miljoen.

Nutreco heeft over het eerste halfjaar 2001 een nettoresultaat behaald van EUR 33,2 miljoen, een stijging van 27% ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 (EUR 26,1 miljoen). De winst per aandeel voor afschrijving van goodwill steeg met 39% van EUR 0,82 naar EUR 1,14. De winst per aandeel na afschrijving van goodwill steeg met 16% van EUR 0,82 naar EUR 0,95.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 56% tot EUR 63,0 miljoen (eerste halfjaar 2000 EUR 40,4 miljoen).

Het bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill (EBITA) steeg met 71% tot EUR 69,2 miljoen, waarvan 46% het netto-effect was van acquisities en desinvesteringen. Volume en prijseffecten hadden een bijdrage van 22% en wisselkoersveranderingen 3%.

Nutreco Agriculture leverde een uitstekend resultaat door een sterke bijdrage van de pluimveeactiviteiten in Spanje en de Benelux, een duidelijk positief effect van de reorganisatie in Nederland, die in 2000 is ingezet en de bijdrage van de recente acquisities in pluimvee-, premix- en varkensvleesactiviteiten. De consumptie van zalm bleef stijgen in alle belangrijke markten. De resultaten in Nutreco Aquaculture profiteerden door een toename van de volumes, maar deze werden grotendeels tenietgedaan door lagere zalmprijzen. De visvoeractiviteiten bleven groeien als gevolg van hogere volumes, die leidden tot schaalvoordelen en efficiencyverbeteringen.

De omzet in het eerste halfjaar van 2001 van EUR 1.803,6 miljoen is met 28% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 (EUR 1.409,5 miljoen). Deze stijging werd veroorzaakt door een volumegroei van 10% en prijseffecten hadden een bijdrage van 3%. Acquisities droegen 21% bij en desinvesteringen hadden een neerwaarts effect van 6%.

De brutomarge steeg met 31% van EUR 381,7 miljoen tot EUR 499,2 miljoen. Deze stijging is voor 9% het gevolg van gestegen verkoopmarges, productmixwijzigingen en hogere volumes van de bestaande activiteiten. Het netto-effect van acquisities en desinvesteringen bedroeg 21%.

De operationele kosten namen toe met 26% van EUR 341,3 miljoen tot EUR 430,0 miljoen. Van deze stijging is 18% het gevolg van acquisities en desinvesteringen.

De financiële lasten stegen ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 met EUR 11,2 miljoen tot EUR 16,3 miljoen. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van lange termijn schuld voor de financiering van acquisities, die zijn gedaan aan het eind van 2000 en in de eerste helft van 2001. In juni 2001 heeft Nutreco een herfinanciering van de bestaande schulden afgerond. Met een groep internationale banken is een lening van EUR 750 miljoen afgesloten tegen gunstige condities, die voldoende ruimte laat voor verdere acquisities. De belastingdruk daalde van 26,5% naar 25,5%, voornamelijk als gevolg van de geografische spreiding van het resultaat en verliescompensatie uit geacquireerde bedrijven.

Het resultaat voor rente, belasting, afschrijving van (im)materiële vaste activa en afschrijving van goodwill (EBITDA) steeg met 58% van EUR 72,6 miljoen naar EUR 114,7 miljoen. De netto investeringen in vaste activa voor uitbreiding van capaciteit en modernisering bedroeg EUR 66,1 miljoen. Voor acquisities werd in totaal EUR 158,0 miljoen uitgegeven.

Nutreco Aquaculture

In het eerste halfjaar van 2001 behaalde Nutreco Aquaculture een bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill (EBITA) van EUR 29,3 miljoen, een stijging van 9% ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 (EUR 27,0 miljoen). Dit werd veroorzaakt door een positief effect van acquisities van 36%, voornamelijk gerelateerd aan de acquisitie van Hydro Seafood en, in mindere mate, de visvoeractiviteiten in Australië. De stijging werd grotendeels tenietgedaan door een daling van zalmprijzen. Wisselkoersveranderingen, voornamelijk de US-dollar, hadden een positief effect van 4%.

De zalmprijzen zijn gedaald van de recordhoogtes in 2000, grotendeels als gevolg van de productiestijging in Chili van meer dan 50%. De daling in zalmprijzen werd gecompenseerd door een stijging van volumes als gevolg van de voortgaande wereldwijde groei van de zalmconsumptie, waarbij de belangrijke afzetmarkt in de Verenigde Staten op jaarbasis groeide met 22%. Nutreco Aquaculture produceerde meer toegevoegde waarde producten die bijdroegen in de stijging van het resultaat. De visvoeractiviteiten leverden een goede bijdrage aan het bedrijfsresultaat door duidelijk hogere volumes, die leidden tot schaalvoordelen en verbetering van de efficiency.

De integratie van de activiteiten van Hydro Seafood, die eind november 2000 werden overgenomen, is goed gevorderd. De verkoop heeft geprofiteerd van het gebruik van de gerenommeerde merknaam Marine Harvest alsmede van de oprichting van een wereldwijde verkoop- en marketingorganisatie. Overeenstemming is bereikt over de verkoop van de Schotse activiteiten van Hydro Seafood, die naar verwachting eind augustus 2001 wordt afgerond.

Nutreco Agriculture

Het bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill (EBITA) van Nutreco Agriculture steeg met 147% naar EUR 46,4 miljoen (eerste helft 2000 EUR 18,8 miljoen). Dit werd voor 98% veroorzaakt door organische groei en 48% was het netto-effect van acquisities en desinvesteringen. De effecten van mond- en klauwzeer (MKZ) bleven per saldo beperkt. De stijging van het bedrijfsresultaat is het gevolg van het uitstekend resultaat van de Spaanse activiteiten veroorzaakt door een hoge omzet in pluimveevlees, een hogere bijdrage van toegevoegde waarde producten en gunstige prijzen voor pluimvee en varkens. Nutreco's marktpositie in Spanje werd verder versterkt door de acquisitie van Agrovic. Deze acquisitie is in april goedgekeurd door de Spaanse Mededingingsautoriteiten. Dit brengt de nummer één en twee op het gebied van geïntegreerde pluimveeactiviteiten samen en levert tevens additionele voer- en premixvolumes. Nutreco heeft nu volledige geografische dekking in Spanje, wat zal leiden tot schaalvergroting en meer efficiency.

De Agriculture activiteiten in de Benelux toonden een sterk resultaat als het gevolg van een duidelijke positieve invloed van de in 2000 ingezette reorganisatie, een stijging van de omzet in pluimveeactiviteiten en de bijdragen van acquisities in de pluimvee- en varkensvleesverwerking. In Nederland werd de mengvoercapaciteit verder geoptimaliseerd door de sluiting van twee voerfabrieken en een vermindering van het aantal werknemers met 20%. De fokkerijactiviteiten werden sterk gereorganiseerd en in Frankrijk werden 4 voerfabrieken verkocht. Overeenkomstig de strategie om dichter bij de consument te staan, werd het waardeketenconcept in pluimvee en varkensvlees verder versterkt door de overnames van Ham Holding BV en de centrale slagerijen van Laurus. De integratie van de acquisities verloopt voorspoedig. De internationale premixactiviteiten bleven een goed resultaat leveren en werden verder versterkt door de acquisitie van Ducoa, één van de grootste drie onafhankelijke premixbedrijven in de Verenigde Staten.

Interimdividend

Het interimdividend per gewoon aandeel over 2001 is vastgesteld op EUR 0,28 (interimdividend 2000 EUR 0,25) en komt overeen met een dividenduitkering van 30% over het in de eerste zes maanden van 2001 gerealiseerde nettoresultaat toekomend aan houders van gewone aandelen. Het dividend kan, naar keuze van de aandeelhouders, worden verkregen in contanten dan wel in gewone aandelen. Aandeelhouders die de uitkering in gewone aandelen wensen te ontvangen, kunnen tot sluiting van de AEX-effectenbeurs op 6 september 2001 hun keuze kenbaar maken. De waarde van het stock dividend in aandelen zal gelijk zijn aan de waarde in contanten. De omwisselingsverhouding zal op 6 september 2001 nabeurs worden vastgesteld op basis van de slotkoers. Het dividend is betaalbaar vanaf 14 september 2001.

Vooruitzichten 2001

Gezien de goede ontwikkelingen in het eerste halfjaar, grotendeels te danken aan de uitstekende resultaten in Agriculture en rekening houdend met de lage zalmprijzen en verwachte blijvende goede resultaten in Agriculture, hebben wij er vertrouwen in dat, onvoorziene omstandigheden daargelaten, de groei van de winst per aandeel voor afschrijving van goodwill voor het volledige jaar 2001 ongeveer 20% zal bedragen. We verwachten dat de winst per aandeel na afschrijving van goodwill ten minste 10% zal zijn.

De Raad van Bestuur
Boxmeer, 6 augustus 2001

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Nutreco '
Lees ook