OPG Groep N.V.

OPG Groep wist in de eerste zes maanden van het boekjaar 2001 een nettoresultaat te realiseren van 7 31,3 miljoen. Hierin is een buitengewoon resultaat begrepen van 7 7,6 miljoen ten gevolge van de verkoop van enkele kleinere ondernemingen die niet langer tot de kernactiviteit van de groep werden beschouwd. Voor de eerste maal werden goodwill-bedragen betreffende acquisities niet langer ten laste van het eigen vermogen gebracht, maar geactiveerd als immateriële vaste activa (7 64 miljoen) en afgeschreven op basis van een termijn van 20 jaar. Deze wijziging in de waarderingsgrondslagen drukte het nettoresultaat met 7 0,7 miljoen. Exclusief het buitengewoon resultaat en de afschrijving goodwill steeg het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 van 7 21,7 miljoen naar 7 24,4 miljoen, een stijging van 12%. Deze stijging was vooral te danken aan de winstbijdrage uit de exploitatie van apotheken, die deels autonoom van aard was en deels het gevolg van acquisities. Daarnaast waren vooral ook de farmaceutische distributieactiviteiten in Nederland en Polen verantwoordelijk voor de resultaatsverbetering.

Het bedrijfsresultaat exclusief afschrijving goodwill verbeterde aldus met 26%. Hiertegenover stonden hogere financieringslasten, voortvloeiend uit apotheekacquisities en investeringen. De omzet steeg ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2000 met 18% naar 7 967 miljoen. Het effect op de groepsomzet van acquisities en desinvesteringen bedroeg per saldo 7 46 miljoen. Autonoom nam de omzet toe met 13% ten opzichte van de vergelijk-bare periode in 2000. De omzetstijging vond voor ruim de helft haar oorsprong in Nederland.

Het interim-dividend wordt gehandhaafd op 7 0,45 per aandeel A respectievelijk volgestort aandeel B (waarvan 1/10 op het aandeel wordt uitgekeerd en 9/10 op het daaraan gerelateerde winstbewijs). Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 19 september 2001.

Strategische voortgang

Onze strategie is gericht op het innemen van een winstgevende en concurrerende positie als retail- en distributieonderneming voor geneesmiddelen en medische verbruiksartikelen. Wij concentreren ons daarbij op de exploitatie van apotheken (farma-retailing), marketing en distributie van medische disposables en farmaceutische groothandel. Daarbij geven wij voorrang aan onze rol als farma-retailer en worden niet-kernactiviteiten gedesinvesteerd. In het afgelopen halfjaar steeg het aandeel in het bedrijfsresultaat van OPG's direct op de consument gerichte activiteiten van 40% naar 45%. Dat gebeurde hoofdzakelijk via een strategie van retailexpansie, waarbij onze apotheekketen Mediveen Groep verder werd uitgebouwd. Hiermee waren het afgelopen halfjaar investeringen gemoeid ter grootte van 7 60 miljoen. Verder hebben wij het voornemen bekendgemaakt om zowel het productiebedrijf Codi (vochtige hygiënische doekjes) als de Gammaster-bedrijven (doorstralingsdiensten op contractbasis) te desinvesteren. Intussen heeft de verkoop van Codi haar beslag gekregen.

Halfjaarbericht 2001

OPG Groep N.V.

HONDERDDERDE BOEKJAAR

Vooruitzichten

Onze bedrijfsactiviteiten vertonen structurele groei. De omzet zal in 2001 ten opzichte van vorig jaar naar verwachting met ruim 10% toenemen. Een dergelijke stijging voorzien wij voor het nettoresultaat op direct vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief buitengewone baten, afschrijvingslasten op goodwill en het eenmalige belastingvoordeel dat het jaarresultaat van 2000 positief beïnvloedde.

Het nettoresultaat over 2001 zal overigens sterk in positieve zin worden beïnvloed door desinvesteringen van niet-kernactiviteiten. Wij verwachten dat deze gang van zaken dit jaar tot buitengewone baten van ten minste 7 20 miljoen zal leiden. Mede hierdoor zal onze groeidoelstelling van 8-10% voor de winst per aandeel worden gehaald.

Sectorgewijze toelichting

Sector Farma Nederland

In de sector Farma Nederland stegen omzet en bedrijfsresultaat met 18% respectievelijk 51%. Het waren de retailactiviteiten die, vooral ook dankzij de versnelling in het tempo waarmee apotheken werden geacquireerd, het meest bijdroegen aan de stijging van het bedrijfsresultaat. Zo bedroeg eind 2000 het aantal eigendomsapotheken nog 80. Nu is OPG in het bezit van zo'n 110 apotheken, waaronder een aantal dat nog juridisch moet worden overgedragen. Daarenboven is de 'onderhanden werk'-portefeuille goed gevuld.

Daarnaast verbeterden de groothandelsactiviteiten zich ten opzichte van de voorgaande periode. Dit was een gevolg van een meer succesvolle, commerciële aanpak en een gematigde ontwikkeling van de bedrijfskosten, die onder meer tot uitdrukking kwam in de gestegen arbeidsproductiviteit. Ook de internationale inkoop van merkgeneesmiddelen leverde een hogere bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Het marktaandeel op de Nederlandse groothandelsmarkt steeg naar circa 35% waar ultimo het eerste halfjaar 2000 het percentage nog 33% bedroeg.

Sector Farma Internationaal

De omzetstijging van de sector met ruim 30% ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2000 was grotendeels te danken aan de Orfe Groep (Polen). Ten dele was de gestegen omzet afkomstig van de voormalige regionale staatsgroothandel Cefarm Rzeszów, die per 1 januari 2001 werd verworven.

Het bedrijfsresultaat van de sector verdubbelde naar 7 6,4 miljoen dankzij de forse resultaats-verbetering van Orfe. De zogenaamde prewholesale-activiteiten bleven zich gunstig ontwikkelen. De groothandelsactiviteiten stonden in het teken van een geslaagde herstructurering. Met name Cefarm ´ Slþaski verbeterde haar productiviteit aanzienlijk. Ook het recentelijk geacquireerde Cefarm Rzeszów droeg bij aan de goede gang van zaken. De retailomzet van de 70 eigendomsapotheken vormde ultimo het eerste halfjaar nog een relatief bescheiden deel van de omzet van Orfe, maar er werd een begin gemaakt met de uitbouw van de retailpositie. De resultaatontwikkeling werd verder ondersteund door de waardestijging van de zloty tegenover de euro. Dit positieve effect zal naar verwachting geen vervolg kennen in het tweede halfjaar 2001.

De omzet van Laboratoria Flandria (België) steeg met iets meer dan 2%. Dankzij met name een beheerste kostenontwikkeling kon het resultaat echter duidelijk worden verbeterd. Er werd overeenstemming bereikt over de verkoop van OPG's 17%-belang in Norsk

Profiel OPG Groep

Een toonaangevende, betrouwbare en innovatieve retail- en distributieonderneming voor geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen. Met circa 4.000 medewerkers gespecialiseerd in de exploitatie van apotheken (farma-retailing), in farmaceutische groothandel en logistieke dienstverlening en in marketing en distributie van 'fast moving health care goods'. Circa 45% van de groepswinst is afkomstig uit de direct op de consument gerichte activiteiten. De onderneming is met haar farmaceutische en medische activiteiten actief in Nederland, Polen, België en Noorwegen.

Medisinaldepot A.S.A. (NMD) in Noorwegen aan Gehe AG (Duitsland). De bijdrage uit dit minderheidsbelang aan het groepsresultaat was in het eerste halfjaar 2001 licht negatief. Wij verwachten dat de transactie in de loop van het tweede halfjaar haar beslag zal krijgen. Sector Gezondheidszorgproducten & -diensten

Met name CombiCare en Medeco in Nederland en Noorwegen realiseerden hogere omzetten en een beter bedrijfsresultaat ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2000. Wel was sprake van een afgenomen vraag naar zogenaamde 'wet wipes', het belangrijkste product van Codi International. Per saldo gaf de sector Gezondheidszorgproducten & -diensten een daling van de omzet en het bedrijfsresultaat te zien van 5% respectievelijk 9%. OPG bereikte na de afsluiting van het eerste halfjaar 2001 overeenstemming over de overdracht van de aandelen van Codi International aan de investeringsmaatschappij Gilde Participaties (Nederland). Effectief zal de transactie met terugwerkende kracht per 1 juli 2001 plaatsvinden.

Sector Doorstralingsdiensten

Omzet en bedrijfsresultaat van de sector Doorstralingsdiensten namen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2000 toe met 16% respectievelijk 39%. Deze gang van zaken was in hoge mate toe te schrijven aan de gunstige bezettingsgraad die de Gammaster-bedrijven wisten te realiseren. De omzet in Thailand begon in de verslagperiode langzaam aan te trekken, waar eerder sprake was van een duidelijk achterblijvende omzetontwikkeling. Het nieuwbouwproject in Frankrijk liep enige vertraging op. De definitieve keuze voor een vestigingsplaats moet nog worden gemaakt.

Zoals eerder bekendgemaakt worden de mogelijkheden tot verkoop van de Gammaster-bedrijvengroep onderzocht. Gammaster wordt als niet-kernactiviteit beschouwd.

Utrecht, 20 augustus 2001
Raad van Bestuur
Mr. drs. J.M.J. Blom
Drs. ing. R.J. Peek
Drs. F.E. Eelkman Rooda

Voor nadere informatie:

F.E. Eelkman Rooda H.A.M. Suykerbuyk Lid Raad van Bestuur Algemeen Secretaris Telefoon: +31(0)30 2821 201 Telefoon: +31(0)30 2821 378 Fax: +31(0)30 2821 277 Fax: +31(0)30 2821 689 E-mail: post@groep.opg.nl

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 OPG Groep '
Lees ook