Ordina Beheer NV

Ordina Beheer NV

Utrecht, 29 augustus 2001
ORDINA REALISEERT OPNIEUW GROEI BOVEN HET MARKTGEMIDDELDE


* Omzet stijgt in eerste halfjaar 2001 met 48%.
* Nettowinst stijgt in eerste halfjaar 2001 met 26%.
* Nettowinst per aandeel voor goodwillamortisatie stijgt in eerste halfjaar 2001 met 18% tot EUR 0,45.

* Personeelsverloop terug onder de 15%.

* Voor heel 2001 streeft Ordina naar blijvende groei boven het marktgemiddelde en verwacht Ordina, inclusief de aangekondigde acquisitie van Devote, een sterke omzetstijging en een stijging van de nettowinst van circa 10%.

"In de eerste helft van 2001 vertoonde de markt voor ICT-dienstverlening opnieuw terughoudendheid. Ordina is er echter in geslaagd om in de eerste helft van 2001 opnieuw een groei te realiseren boven het marktgemiddelde, ook op autonome basis", aldus de heer R. Kasteel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina. "De terughoudendheid in de markt vindt zijn oorsprong met name in twee factoren, te weten (i) de algemene economische ontwikkelingen en (ii) het feit dat ICT-investeringen voor klanten steeds strategischer worden, hetgeen leidt tot langere beslissingstrajecten. Ook voor heel 2001 streeft Ordina naar een groei die boven het marktgemiddelde zal liggen."

Financiële gang van zaken
Over de eerste helft van 2001 realiseerde Ordina een nettowinst van EUR 15,0 mln. Een groei van 26% ten opzichte van de EUR 11,9 mln. die over de eerste helft van 2000 werd gerealiseerd.

De omzet steeg met 48% tot EUR 216,2 mln. ten opzichte van EUR 145,7 mln. in de eerste helft van 2000. De omzetstijging werd voor een belangrijk deel (37%) gerealiseerd door acquisities, waaronder Ordina Sociale Zekerheid (voorheen Relan ICT BV) en Rijnconsult, beide geacquireerd in de tweede helft van 2000. De autonome omzetgroei bedroeg in de eerste helft van 2001 11%. Het resultaat voor amortisatie van goodwill, interestlasten en belastingen (EBITA) steeg in het eerste halfjaar 2001 met 28% tot EUR 22,4 mln. (2000: EUR 17,5 mln.). De nettowinst voor afschrijving van goodwill, als percentage van de omzet, beliep in de eerst helft van 2001 7,0 (2000: 8,2). De nettowinst per aandeel voor afschrijving van goodwill steeg in het eerste halfjaar 2001 tot EUR 0,45. Een stijging van 18% ten opzichte van de in de eerste helft van 2000 gerealiseerde EUR 0,38.

In lijn met de (internationale) ontwikkelingen omtrent goodwillaccounting activeert Ordina met ingang van 1 januari 2001 goodwill, ontstaan bij acquisities. Goodwill wordt in een periode van 20 jaar geamortiseerd. De goodwillamortisatie is, voor een goede vergelijkbaarheid, separaat gepresenteerd in de halfjaarcijfers. Tevens is de nettowinst per aandeel gepresenteerd inclusief en exclusief goodwillamortisatie.

De cashflow bedroeg in het eerste halfjaar van 2001 EUR 20,8 mln. Ten gevolge van een toegenomen vorderingenpositie en de afwikkeling van kortlopende schuldposities per 31 december 2000, onder meer uit hoofde van earn-outverplichtingen voor in eerdere jaren gedane acquisities en dividend, maakt Ordina per 30 juni 2001 gebruik van de haar ter beschikking staande kredietfaciliteit.

Marktontwikkelingen in de eerste helft van 2001

Terughoudend marktklimaat
De vraag naar ICT-diensten vertoonde ook in de eerste helft van 2001 een grillig karakter. Na een terughoudend jaar 2000 werd verwacht dat de marktgroei zou aantrekken in 2001. Op een aantal gebieden, zoals de vraag naar ERP-oplossingen en daaraan gerelateerde diensten, en in een aantal markten, waaronder de financiële wereld, is deze verwachting uitgekomen.

ICT als strategisch instrument
In zijn algemeenheid kenmerkte de markt zich echter in het eerste halfjaar 2001 door terughoudendheid ten aanzien van investeringen in ICT-oplossingen. Deze algemene tendens is mede ingegeven door de algemene economische ontwikkelingen. Anderzijds is als positieve tendens merkbaar dat klanten ICT steeds meer vanuit strategisch perspectief benaderen. Klanten realiseren zich dat zij door de juiste toepassing van ICT-oplossingen een voorsprong kunnen nemen op hun concurrentie. Dit besef is in een steeds bredere kring van topmanagement aanwezig en geeft vertrouwen voor de toekomst.

Preferred suppliertendens
Verder is een duidelijke tendens dat klanten slechts een beperkt aantal ICT-dienstverleners selecteren waarmee zij zaken doen. Van deze ICT-dienstverleners wordt verwacht dat zij daadwerkelijk in staat zijn om als partner het hele portfolio van gewenste diensten te leveren. Kwalitatief hoogwaardig, in voldoende volume en met kennis van de markt waarin de klant opereert. De preferred suppliertendens is voor Ordina een positieve, ook in de eerste helft van 2001. Ordina heeft bij een groot deel van haar klanten de status van preferred supplier en is in staat om deze rol als partner in ICT voor haar klanten werkelijk invulling te geven.

Ontwikkelingen markten/sectoren
In de sector Utilities, Telecom & Media vertaalden de negatieve ontwikkelingen in met name de telecommarkt zich in een zeer afwachtende houding. De opdrachtenportefeuille in de utilitieswereld ontwikkelde zich daarentegen positief. Ook de sector Trade, Transport & Industry ondervond in de eerste helft van 2001 op onderdelen meer hinder van het terughoudende marktklimaat. In de sector Sociale Zekerheid, ontstaan met de acquisitie van Relan ICT in de tweede helft van 2000, en in de sector Finance werd relatief goed gepresteerd. De performance in de sector Public was in het eerste halfjaar 2001 opnieuw zeer goed.

De omzetverdeling per sector luidt als volgt (x EUR 1 mln.):
1e halfjaar 2001 1e halfjaar 2000 groei
Finance 39,7 32,6 22%
Sociale Zekerheid 47,8 4,6 939%
Public 46,6 30,3 54%
Trade, Transport & Industry 48,0 39,0 23%
Utilities, Telecom & Media 27,2 26,7 2%
Overig 6,9 12,5 -45%
Totaal 216,2 145,7 48%

Organisatieontwikkeling
Per 1 januari 2001 werd een aantal in eerdere jaren geaquireerde werkmaatschappijen ondergebracht in het Ordina-sectormodel. In de verschillende sectoren wordt kennis ontwikkeld en onderhouden van thema's die in de desbetreffende markten spelen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in kennis van de laatste ontwikkelingen en trends in ICT. Deze branche en ICT-kennis wordt vervolgens voor opdrachtgevers gecombineerd tot oplossingen die een werkelijke bijdrage leveren aan het realiseren van hun strategische doelen. Daarnaast werd door Ordina verder geïnvesteerd in een toekomstvaste interne informatiehuishouding, zowel ten behoeve van de primaire processen als ten aanzien van managementinformatievoorziening.

Afnemend personeelsverloop
Ordina blijft zich richten op het behouden en aantrekken van talent. Medewerkers vormen immers het hart van een dienstverlenende organisatie als Ordina. Het is ook de verdienste van onze medewerkers dat Ordina in de eerst helft van 2001, op basis van een onafhankelijk onderzoek onder grote ICT-besteders, de Jan Pieterszoon Coenprijs in ontvangst mocht nemen voor de kwalitatief best presterende ICT-onderneming in Nederland.

De arbeidsmarkt voor ICT-professionals was in de eerste helft van 2001 iets minder overspannen dan de afgelopen jaren. Het aanbod van kwalitatief goede professionals blijft echter aanhoudend krap. Ordina blijft zich onverkort richten op kwaliteit en is zeer kritisch in haar aannamebeleid. Desondanks is Ordina er in geslaagd een verdere groei van het aantal medewerkers te realiseren. Medio 2001 beliep het aantal medewerkers 3.918. Een groei van 24% ten opzichte van de situatie per 30 juni 2000 (3.158 medewerkers). Ten opzichte 1 januari 2001 (3.701 medewerkers) is sprake van een groei van 217 medewerkers (6%). Deze groei werd voornamelijk autonoom gerealiseerd.

In de eerste helft van 2001 lag het verloop enigszins lager dan in dezelfde periode in 2000. Voor het volledige jaar 2001 streeft Ordina naar een verloopcijfer dat beneden de 15% zal liggen.

Acquisities
In het eerste halfjaar van 2001 acquireerde Ordina een tweetal relatief kleine ondernemingen, beide actief in de financiële wereld: !Effective en RepIT.

!Effective richt zich met haar dienstverlening op toepassing van innovatieve concepten voor zowel e-business als m(obile)-commerce voor het effectenverkeer. Door !Effective werd onder meer het toonaangevende beursordersysteem Alex® van Bank Labouchere ontwikkeld. RepIT levert innovatieve diensten voor de ontwikkeling van (bestuurlijke) informatiesystemen op basis van architectuurprincipes, repositories, bouwstenen en softwaregeneratoren. Bij !Effective en RepIT zijn in totaal circa 35 medewerkers in dienst.

Verder maakte Ordina op 16 juli 2001 bekend voornemens te zijn een vriendelijk openbaar bod uit te brengen op het beursgenoteerde Devote. Inmiddels werd op 7 augustus 2001 het biedingsbericht ter zake uitgebracht. De aanmeldingstermijn eindigt, behoudens verlenging, op 31 augustus aanstaande. De voorgenomen overname van Devote past in de huidige marktontwikkelingen, waarin schaalgrootte, een compleet dienstenpakket en sterke klantrelaties essentieel zijn. De kennis en ervaring van Devote op de gebieden ICT-architectuur en e-business vormen een uitstekende aanvulling op het dienstenportfolio van Ordina. Indien het bod slaagt, zal Devote de naam Ordina Devote gaan dragen en zal de organisatie van Devote worden voorbereid op een verdere integratie binnen Ordina per 1 januari 2002.

Verwachtingen
De markt voor ICT-dienstverlening heeft in de eerste helft van 2001 de nodige aarzelingen vertoond. Deze aarzelingen verschillen duidelijk per marktsegment en zelfs bínnen bepaalde marktsegmenten. Het algemene economische klimaat heeft ook zijn invloed op het groeitempo en de voorspelbaarheid van de markt voor ICT-dienstverlening. Mede op basis van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2001, verwacht Ordina ook voor het volledige jaar 2001 sneller te zullen groeien dan de markt voor ICT-dienstverlening.

Met inachtname van de omzet- en resultaatontwikkeling in de eerste helft van 2001 en rekening houdend met de huidige aarzelingen in de markt, verwacht Ordina in 2001, inclusief de aangekondigde overname van Devote, een sterke groei in omzet te zullen realiseren, en een groei van de nettowinst van circa 10%.

Halfjaarresultaten 2001 Ordina NV

Winst- en verliesrekening (x EUR 1.000)

2001 2000
Netto omzet 216.247 145.675
Inkoopwaarde hard- en software 18.430 2.629
Uitbestede werkzaamheden 29.417 18.182
Personeelskosten 123.440 93.967
Overige bedrijfslasten 16.786 10.172
Totaal bedrijfslasten 188.073 124.950
Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie goodwill (EBITDA) 28.174 20.725
Afschrijvingen - 5.780 - 3.220
Resultaat voor interest, belastingen en amortisatie goodwill (EBITA) 22.394 17.505
Amortisatie goodwill - 121 -
Resultaat voor interest en belastingen (EBIT) 22.273 17.505 Rentelasten/-baten - 191 78
Resultaat voor belastingen (EBT) 22.082 17.583
Belastingen - 7.050 - 5.661
Nettowinst 15.032 11.922

Kerncijfers
2001 2000
Aantal uitstaande aandelen van nominaal EUR 0,10 33.310.167 31.696.491

Nettowinst per aandeel voor amortisatie van goodwill* EUR 0,45 EUR 0,38
Nettowinst per aandeel na amortisatie* EUR 0,45 EUR 0,38 Nettowinst per aandeel voor amortisatie van goodwill na uitoefening van optierechten*
EUR 0,43 EUR 0,36
Nettowinst per aandeel na amortisatie van goodwill na uitoefening van optierechten*
EUR 0,43 EUR 0,36

Aantal medewerkers medio 3.918 3.158


* Gebaseerd op gemiddeld aantal uitstaande aandelen
Balans (x EUR 1.000) 30 juni 2001 30 juni 2000
Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa 4.722 -
Materiële vaste activa 18.158 15.021
22.880 15.021
Vlottende activa
Voorraden 381 299
Vorderingen 139.855 81.532
Liquide middelen 48 44
140.284 81.875
22.394 17.505
Totaal 163.164 96.896
Passiva
Eigen vermogen 52.384 39.763
Voorzieningen 1.318 1.940
Kortlopende schulden 109.462 55.193
Totaal 163.164 96.896
Verkort cash flow overzicht (x EUR 1.000) 2001 2000 Kasstroom uit operationele activiteiten - 18.816 - 3.710 Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 11.971 -35.395 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.696 16.341 Mutatie liquide middelen - 29.091 -22.764

Over Ordina
Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt thans ruim 3.900 medewerkers. Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers om met behulp van hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie strategisch voordeel te behalen, door toepassing van gedegen vakkennis van ICT in combinatie met voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken. Het dienstenpakket omvat onder meer management- en business-consultancy, ICT-consultancy, ERP-consultancy en -beheer, applicatieontwikkeling en -beheer en het ontwikkelen van embedded software.
Het aandeel Ordina N.V. is genoteerd aan de Effectenbeurs Euronext te Amsterdam en is opgenomen in de Midkap-index en de Next 150 index.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Ordina '
Lees ook