Economische tegenwind heeft weinig effect op halfjaarresultaat PinkRoccade


·Omzetstijging 28,4% tot 396,6 miljoen Euro

·EBITA neemt met 31,6% toe tot 32,7 miljoen Euro
·Nettowinst voor afschrijving goodwill stijgt 20,8% tot 19,3 miljoen Euro

·EPS neemt fractioneel toe

PinkRoccade heeft een bevredigend halfjaar achter de rug. De omzet steeg met 28,4% van 308,9 miljoen Euro in de eerste helft van 2000 tot 396,6 miljoen Euro in dezelfde periode van 2001. Het bedrijfsresultaat (EBITA) over de periode nam met 31,6% toe van 24,8 miljoen Euro naar 32,7 miljoen, overeenkomstig de verwachting van omstreeks 30%. De marge in het eerste halfjaar nam toe van 8% in 2000 tot 8,2% in 2001. Als gevolg van de hogere EBITA enerzijds en anderzijds de door de groei van de onderneming toegenomen financiële lasten steeg de netto winst voor amortisatie goodwill met 20,8% tot 19,3 miljoen Euro. De nettowinst per aandeel (EPS) voor amortisatie van de goodwill (EBIT) nam fractioneel toe.

Het tweede kwartaal van 2001 verliep eveneens naar verwachting: De omzet nam toe met 25,6% van 158,9 miljoen Euro in 2000 tot 199,5 miljoen Euro in 2001. De marge in het tweede kwartaal kwam uit op 7,7%, vergeleken met 8,0 procent in 2000.

Van de afnemende vraag naar ICT-dienstverlening, met name in telecom en beveiligde internet-diensten (TTP-diensten), heeft het concern maar in beperkte mate hinder ondervonden. De stabiele koers van PinkRoccade is met name een gevolg van de succesvolle strategie vooral opdrachten met een repeterend karakter te verwerven. De autonome groei bedroeg een kleine 10%, acquisities en outsourcing zorgden voor de rest van de groei.

Marktontwikkelingen
De voor PinkRoccade belangrijke markten gaven een iets uiteenlopend beeld. De overheidssector toonde een lichte groei. In de sociale zekerheid bestond een zekere terughoudendheid in het zicht van de aanstaande samenvoeging van de uitvoeringsinstellingen. In de financiële wereld ontwikkelde de ICT-dienstverlening zich voorspoedig, vooral bij verzekeraars. In de industrie was telecom zwak, de rest bleef ongeveer op niveau.

In de gezondheidszorg, waarin PinkRoccade via een aantal werkmaatschappijen actief is, komt ICT hoger op de agenda, mede door de noodzaak van kwaliteits- en efficiencyverbetering. Met de acquisitie van Two Way, vooral actief in ziekenhuizen, en de voorgenomen 60% deelname in PharmaPartners dat zich richt op ICT-dienstverlening in de eerstelijns gezondheidszorg (onder meer samenwerkende artsen, apotheken) kan PinkRoccade inspelen op ontwikkelingen zoals ketenintegratie (naar elkaar toegroeien van zorgaanbieders) en 'clearing' van gegevens (op langere termijn ook in het verkeer met zorgverzekeraars en uitkerende instanties) en het electronisch patiëntendossier.

Op het voor de volksgezondheid belangrijke gebied van de voedselveiligheid kreeg PinkRoccade aan het eind van het eerste halfjaar stevig voet aan de grond door een begin van overeenstemming over het incorporeren van Commit, het automatiseringsbedrijf van Campina. Daarmee werd een concrete stap gezet in de richting van de al geruime tijd door PinkRoccade nagestreefde integrale benadering van de sector gezondheid.

Een van de markten waar de ontwikkelingen minder voorspoedig verliepen, was die van de TTP (Trusted Third Party) dienstverlening, waarop PinkRoccade met vooral PKI-services (Public Key Infrastructure) opereert. De oorzaak is dat met name financiële dienstverleners de afgelopen periode terughoudend zijn geweest met ICT-investeringen. Weliswaar relatief klein in omvang, werd in de afgelopen zes maanden niet voldaan aan de verwachtingen. Dit gold ook voor de dienstverlening voor Identrus. Hoewel de vooruitzichten hiervoor op de lange termijn onveranderd goed zijn, blijft de groei, zowel van het gebruik als van het aantal aangesloten banken, voorlopig achter bij de verwachtingen. Recentelijk is de groep van bij Identrus aangesloten banken van zes naar acht gegroeid door de aanmelding van de Japanse Sanwa Bank en het Amerikaanse Wells Fargo.

Organisatieontwikkeling
De eerste zes maanden van 2001 werden gekenmerkt door consolidatie van recente overnames en outsourcing deals. De integratie van TAS Groep volledig doorgevoerd, waarbij in overleg met de ondernemingsraad van TAS afspraken zijn gemaakt over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen de gestelde financiële kaders. Ook kwam de integratie van het Computercentrum Waterleidingbedrijven (CCW) in PinkRoccade Civility op gang, evenals de migratie van een deel van de automatisering van de Sociale Verzekeringsbank naar een van de PinkRoccade rekencentra. De activiteiten van PinkRoccade in Groot-Brittannië blijken, zoals verwacht, met de overname van het rekencentrum van ECsoft een positieve impuls te hebben gekregen. Diverse nieuwe opdrachtgevers konden aan het portfolio worden toegevoegd.

In mei 2001 werd de merknaam PinkRoccade voor vrijwel alle bedrijfsonderdelen ingevoerd. De monobranding sluit aan bij de ontwikkeling van het bedrijf, zowel intern als op de markt. De beursnotering in 1999 was een belangrijke factor daarin; de bereikte versterking van de positie leidde op 1 maart tot notering van PinkRoccade als midkap-fonds. Het personeels- bestand van PinkRoccade groeide in het eerste halfjaar van 2001naar 8013. In Nederland zijn thans 7440 medewerkers, internationaal 573. Hoewel de arbeidsmarkt naar het zich laat aanzien ruimer wordt, blijven werving en behoud van medewerkers onveranderd punt van aandacht.

Met de vakorganisaties werd overeenstemming bereikt over een nieuwe, bedrijfsbrede arbeidsvoorwaardenregeling voor de periode april 2001 - maart 2003. De loonparagraaf daarvan wordt later ingevuld, de eerste tranche aan het eind van het boekjaar. Aan medewerkers en management werd in mei wederom een optieregeling aangeboden.

Verwachtingen
De directie heeft voor dit jaar de verwachting uitgesproken dat zowel de omzet als het bedrijfsresultaat (EBITA) met 30% zal groeien. Deze doelstelling blijft onveranderd, onder voorbehoud van onvoorziene marktontwikkelingen.

Klik op de volgende link voor een overzicht van de financiele resultaten:

https://reports.huginonline.com/833443/94235.pdf

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 PinkRoccade '
Lees ook