Polynorm N.V.

Samenvatting persbericht

Polynorm resultaat 1e halfjaar 2001

Nettowinst EUR 2,1 mln (2000: EUR 5,1 mln)
Cashflow EUR 12,9 mln (2000: EUR 16,6 mln)
Omzet EUR 234,1 mln (2000: EUR 235,9 mln)
Winst per aandeel EUR 1,18 (2000: EUR 3,0)


* Omzet van de Groep is over het 1e halfjaar met EUR 234,1 miljoen fractioneel lager ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 (EUR 235,9 miljoen) als gevolg van een autonome omzetgroei van 15% in de kernactiviteit en 22% omzetdaling, voornamelijk als gevolg van desinvesteringen in bouwgerelateerde activiteiten.


* Bedrijfsresultaat van de Groep is met EUR 9,3 miljoen sterk achtergebleven ten opzichte van het 1e halfjaar in 2000 (EUR 12,2 miljoen) door tegenvallende resultaten in de bouwgerelateerde activiteiten en toegenomen holdingkosten verband houdend met het divestmentproces van die zelfde bouwgerelateerde activiteiten.


* Door achterblijvend bedrijfsresultaat, toegenomen financieringslasten en een hogere belastingdruk is het nettoresultaat gedaald tot EUR 2,1 miljoen (2000: EUR 5,1 miljoen).


* Kernactiviteit Automotive liet een omzetgroei van 15% zien tot EUR 154,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat nam beperkt toe met 5% tot EUR 10,0 miljoen als gevolg van lagere marges door hogere staalprijzen.


* De omzet van de bouwgerelateerde activiteiten liet een daling zien van 22% tot EUR 79,7 miljoen terwijl het bedrijfsresultaat EUR 0,7 miljoen negatief was. De omzetdaling is voornamelijk het gevolg van de verkoop van de deelnemingen in Blocfer en Flexcon Industries. Daarnaast was er sprake van een autonome omzetdaling van 2% die voornamelijk bij Polynorm-Bruynzeel is opgetreden.


* In het 1e halfjaar 2001 werd in het proces van afstoten van de bouwgerelateerde activiteiten een intentieverklaring met Doorwin getekend.


* De nieuwe engineerings- en productiecentrum in Zuid Duitsland is geheel volgens planning en binnen budget op 1 augustus jl. opgestart.

Halfjaarbericht 2001

Belangrijkste ontwikkelingen eerste halfjaar 2001

Het 1e halfjaar liet een overwegend positieve gang van zaken binnen de kernactiviteit Automotive zien, die werd overschaduwd door negatieve resultaten in de bouwgerelateerde activiteiten van Polynorm. De omzet van de Groep over het 1e halfjaar 2001 lag met EUR 234,1 mln. fractioneel onder de omzet van de Groep in het 1e halfjaar 2000 (EUR 235,9 mln.). Het in het 1e halfjaar 2001 gerealiseerde bedrijfsresultaat van de Groep bleef met EUR 9,3 mln. echter sterk achter bij de realisatie van vorig jaar (EUR 12,2 mln.). Het netto resultaat over het 1e halfjaar 2001 (EUR 2,1 mln.) is behoorlijk onder druk komen te staan door de hierboven genoemde nadelige ontwikkeling van het bedrijfsresultaat, gestegen financieringslasten en een toegenomen gemiddelde belastingdruk.

De negatieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat is vooral te wijten aan de nadelige ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van de bouwgerelateerde activiteiten van de Groep en toegenomen holdingkosten, die overwegend verband houden met het afstoten van die zelfde bouwgerelateerde activiteiten.

De omzet en het bedrijfsresultaat van de kernactiviteit Automotive lieten een positieve ontwikkeling zien in het 1e halfjaar 2001. De omzet van de kernactiviteit Automotive is met 15% gestegen tot EUR 154,4 mln. en het bedrijfsresultaat nam toe tot EUR 10,0 mln.
Het operationele verlies van de activiteit in de Verenigde Staten (PANA) kon door vergaande kostenbesparingen aanzienlijk worden beperkt.

De omzet en het bedrijfsresultaat van de bouwgerelateerde activiteiten hebben zich nadelig ontwikkeld in het 1e halfjaar 2001 ten opzichte van het
1e halfjaar 2000. De omzet daalde met 22% tot EUR 79,7 mln. Het bedrijfsresultaat vertoonde een negatief saldo van EUR 0,7 mln. Het achterblijven van omzet en resultaat ten opzichte van vorig jaar is voor een belangrijk deel het gevolg van de verkoop vorig jaar van de deelnemingen in Blocfer en Flexcon Industries, daarnaast was er ook sprake van een autonome daling van de omzet bij Polynorm-Bruynzeel.
In het 1e halfjaar 2001 werd in het proces van afstoten van de bouwgerelateerde activiteiten een intentieverklaring met Doorwin getekend.

Geconsolideerd Resultatenoverzicht (in Euro miljoen)

    2001 Eerste halfjaar 2000 Eerste halfjaar 2000 Tweede halfjaar  Omzet:       Automotive   127,7     108,7     107,4  Plastics    26,7     25,5     25,1  Kernactiviteit Automotive 154,4    134,2     132,5 Bouwproducten   34,3     37,3     36,4  Blocfer *1)    0,0    12,5      8,2   Installatieproducten  45,4    44,4      48,9  Flexcon Industries *1)  0,0     7,5     7,0  Bouwactiviteiten   79,7    101,7     100,5         Totaal     234,1    235,9     233,0         Bedrijfsresultaat:       Kernactiviteit Automotive  10,0   9,5      10,3  Bouwactiviteiten     -0,7   1,7      2,6 Blocfer *1)       0,0  0,5     0,5 Flexcon Industries *1)  0,0    0,5     0,1 Totaal        9,3   12,2    13,5         Financiële baten en lasten  -4,6   -4,3      -2,4         Resultaat voor belastingen   4,7   7,9      11,1 Belastingen       -2,2   -3,0    -1,9 Groepsresultaat      2,5   4,9     9,2 Aandeel derden       -0,4   0,2    -0,4        Netto winst      2,1   5,1     8,8  * 1) gedesinvesteerd in 2000 Geconsolideerde Kerngegevens (in Euro miljoen)      2001 H1 2000 H2 2000 H2 Afschrijvingen  10,8 11,5 11,8  Cash flow   12,9 16,6 20,6  Investeringen   6,4 11,9 32,3  Gegevens per aandeel (in Euro) Netto winst   1,18 3,00  5,04 Cash flow   7,16 9,76 11,80  Geconsolideerde Balans (in Euro miljoen)  30 juni 2001  30 juni 2000  31 december 2000 Vaste activa 164,3  151,4  166,0 Voorraden  81,1  79,5  83,3   Vorderingen 99,9  98,1  98,9   Liquide middelen  21,0  13,5  13,6          Vlottende activa  202,0  191,1  195,8         Totaal Activa  366,3  342,5  361,8         Garantievermogen  128,2  117,6  126,9 Belang van derden   2,9   3,6   2,3 Voorzieningen  22,2  21,4   22,0        Langlopende leningen   66,8  45,1   56,3        Kredietinstellingen 43,3  67,0   42,1  Overige schulden 102,9  87,8  112,2          Kortlopende schulden  146,2  154,8  154,3         Totaal Passiva  366,3  342,5  361,8  
Vermogenssamenstelling

Het balanstotaal is in het 1e halfjaar 2001 ten opzichte van de ultimo 2000 situatie fractioneel toegenomen. De belangrijkste balansmutaties in het 1e halfjaar 2001 hielden verband met de investering in het nieuwe engineerings- en productiecentrum in Zuid Duitsland, dat geheel volgens planning op 1 augustus jl. is opgestart.

Kernactiviteit Automotive

De autoverkopen in de Verenigde Staten zullen in 2001 naar verwachting met circa 6% teruglopen ten opzichte van vorig jaar, dit is een geringere daling dan eerder werd voorzien.
Voor West Europa wordt nu in 2001 gerekend met een terugval van de autoverkopen met circa 2% ten opzichte van vorig jaar. De Automobielactiviteiten van Polynorm, met uitzondering van PANA in de Verenigde Staten, ondervinden nog weinig hinder van de teruglopende autoconjunctuur, hoewel in de tweede helft van 2001 een scherpere daling van de autoverkopen wordt verwacht waardoor aanvullende kostenbesparingen noodzakelijk zullen zijn om het bedrijfsresultaat op peil te houden. Het eerder ingezette strakke regime met betrekking tot investeringen en aanname van personeel blijft onverminderd van kracht.

Polynorm Automotive B.V. in Bunschoten heeft in absolute zin qua omzet en resultaat, ondanks een toegenomen druk op de marges door gestegen staalprijzen, een goed eerste halfjaar achter de rug, dat gekenmerkt werd door een uitzonderlijk hoge bezettingsgraad. Het bedrijf denkt het huidige resultaatniveau te kunnen continueren tot het einde van dit boekjaar.

Polynorm-Grau in Schwäbisch Gmünd heeft over het 1e halfjaar 2001 een positieve resultaatontwikkeling laten zien. Het bedrijf verwacht voor het 2e halfjaar een minder gunstige situatie. De nieuwe persenstraat in Zuid Duitsland is inmiddels geheel volgens plan op tijd en binnen budget aangelopen en zal naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar reeds in 3 ploegen bezet zijn.

Polynorm Automotive North America (PANA) heeft ook in het 1e halfjaar van 2001 aanzienlijke hinder ondervonden van de nadelige marktsituatie in de Verenigde Staten.
Op dit moment wordt de organisatie van het bedrijf met grote voortvarendheid gereduceerd tot een omzetniveau, dat correspondeert met de huidige omvang van de orderportefeuille, waardoor het bedrijf denkt nog dit boekjaar een bedrijfsresultaat op break even niveau te kunnen bereiken. In de arbitrageprocedure is inmiddels een uitspraak gedaan, waarin de door Polynorm ingediende claim voor een bedrag van circa USD 2,0 mln. is gehonoreerd.

Polynorm Plastics B.V. in Roosendaal heeft qua omzet en bedrijfsresultaat een goed 1e halfjaar achter de rug.
De omzet lag in het 1e halfjaar 2001 belangrijk boven vorig jaar. Het bedrijfsresultaat lag in het 1e halfjaar 2001 fors boven vorig jaar door stijging van de omzet en door een verbetering van de marge. De verbetering van de marge kwam tot stand door een daling van de grondstofkosten en een stijging van de efficiency. Het bedrijf denkt deze omzet- en resultaatontwikkeling ook in het 2e halfjaar te kunnen continueren. Polynorm Plastics UK Ltd. in Engeland liet een minder florissante omzetontwikkeling zien in het 1e halfjaar 2001. Het bedrijf wist echter door kostenbesparingen de gevolgen voor het resultaat tot een minimum te beperken. Het bedrijf verwacht in het 2e halfjaar een vergelijkbaar resultaat te kunnen realiseren.

Bouwactiviteiten

Omzet en bedrijfsresultaat vertoonden een nadelige ontwikkeling in het 1e halfjaar 2001. De omzet daalde in het 1e halfjaar met circa 22%, deze omzetdaling hield voor circa 20% verband met de verkoop eind vorig jaar van de deelnemingen in Blocfer en Flexcon Industries.
In het algemeen kan worden gesteld, dat de bouwactiviteiten in het 1e halfjaar 2001 nadelige gevolgen hebben ondervonden van een verder verslechterde situatie in de Duitse bouwmarkt en het geringe aantal van slechts 60.000 tot 65.000 nieuwbouwwoningen (vorig jaar 73.000), dat dit jaar in Nederland naar verwachting zal worden gerealiseerd..

Polynorm-Bruynzeel heeft in het 1e halfjaar vooral veel omzet verloren in haar marktsegment utiliteitsbouw.
De aan nieuwbouwwoningen gerelateerde omzet van Polynorm-Bruynzeel vertoonde een verheugende ontwikkeling in het 1e halfjaar 2001, de omzet in dit marktsegment kon zich in het 1e halfjaar, tegen de hierboven genoemde algemene marktontwikkeling in, positief ontwikkelen. Het bedrijf verwacht in het 2e halfjaar op grond van de huidige inzichten in de ontwikkeling van de orderportefeuille en de marge een verbetering van omzet en bedrijfsresultaat te kunnen realiseren.

Ook BOS (Duitsland) heeft in het 1e halfjaar aanzienlijke problemen ondervonden van de zwakke Duitse bouwmarkt. Daarnaast werd het bedrijfsresultaat van BOS nog negatief beïnvloed door de relatief hoge staalprijzen in het 1e halfjaar 2001.
Het bedrijf verwacht nog geen verbeteringen van de Duitse bouwmarkt in het
2e halfjaar 2001, wel verwacht het bedrijf in het 2e halfjaar te kunnen profiteren van lagere staalprijzen, waardoor het bedrijfsresultaat over heel 2001 naar verwachting positief zal zijn.

Installatieproducten kon in het 1e halfjaar 2001 de additionele omzet uit een recent verworven grote opdracht nog niet omzetten in een verbetering van het bedrijfsresultaat. Het positieve effect van deze additionele omzet werd tenietgaan door de nadelige gevolgen van de verslechterde situatie in de Duitse bouwmarkt. Verder werd de omzet negatief beïnvloed door de negatieve ontwikkeling van het marktsegment tuinbouwvaten en een tegenvallende exportmarktontwikkeling.
Het bedrijfsresultaat van Installatieproducten zal naar verwachting in het 2e halfjaar op een hoger niveau liggen, zoals ook in voorgaande jaren steeds het geval is geweest.

Vooruitzichten

Voor heel 2001 wordt nu voor de Groep (in ongewijzigde samenstelling) een fractioneel lagere omzet verwacht. Het bedrijfsresultaat over heel 2001 zal naar verwachting echter sterk achterblijven bij het bedrijfsresultaat van vorig boekjaar en het netto resultaat zal naar verwachting door gestegen rentelasten en een hogere belastingdruk zelfs fors afnemen in 2001 ten opzichte van vorig jaar. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit, dat dit beeld nog aanzienlijk kan veranderen door het afstoten van één of meer bouwactiviteiten in het 2e halfjaar 2001. Het netto resultaat over heel 2001 zal dan worden beïnvloed door substantiële eenmalige boekresultaten op de verkoop van de bouwactiviteiten.

Raad van Commissarissen Polynorm N.V.
Bunschoten, 17 augustus 2001

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Polynorm '
Lees ook