Roto Smeets de Boer NV

PERSBERICHT

RSDB: RESULTAATONTWIKKELING OVEREENKOMSTIG UITGESPROKEN VERWACHTING

Resultaat

Over het eerste halfjaar 2001 heeft RSDB een netto resultaat behaald van EUR 6,9 mln, tegenover EUR 8,4 mln over hetzelfde tijdvak in 2000.

De teruggang met 18 %, welke overeenkomt met de eerder uitgesproken verwachting voor dit jaar, wordt veroorzaakt door afgenomen marktvraag met als gevolg een lagere bezettingsgraad en toegenomen prijsdruk. Gerealiseerde productiviteitsverbeteringen en kostenbesparende maatregelen hebben de neerwaartse invloed van deze ontwikkelingen op het resultaat gedeeltelijk kunnen compenseren.

Het aantal aandelen is door inkoop van eigen aandelen afgenomen tot gemiddeld 3.942.984 stuks. De winst per aandeel komt daardoor over het eerste halfjaar uit op EUR 1,75 tegenover EUR 2,04 over het eerste halfjaar 2000, ofwel een afname van 14,2 %.

De omzet steeg vooral door hogere papierprijzen met 3,2 % tot EUR 328,1 mln, de toegevoegde waarde daarentegen kwam 2,5 % lager uit op EUR 158,4 mln (2000 EUR 162,4 mln). Met zowel lagere personeelskosten, lagere afschrijvingen als lagere overige bedrijfskosten daalde de som der bedrijfskosten van EUR 145,8 mln tot EUR 143,8 mln. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 14,6 mln, 11,8 % minder dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat bevat zowel incidentele lasten onder meer als gevolg van een getroffen voorziening voor sociaal passief - zie Roto Smeets Sterker - als incidentele baten. Per saldo werd het bedrijfsresultaat hierdoor niet beïnvloed.

Door investeringen en inkoop van eigen aandelen was sprake van gestegen rentekosten en een teruglopende solvabiliteit van 33,2 % ultimo 2000 tot 32,8 % per 30 juni 2001. De rentedekkingsratio bedroeg 3,5.

Vooruitzichten

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de ervaren ontwikkelingen in de markt over de eerste helft van 2001 zich in de tweede helft onverminderd zullen voortzetten.
Wanneer de economische omstandigheden niet verder verslechteren wordt voor geheel 2001 een procentuele daling van de nettowinst verwacht die in dezelfde orde van grootte ligt als die over het eerste halfjaar.

Drie merken

De drie hoofdmerken ROTO SMEETS, PLANTIJNCASPARIE en MEDIA PARTNERS vertoonden de volgende ontwikkeling:

 2001       2000 x EURO 1 mln omzet bedrijfsresultaat  omzet bedrijfsresultaat Roto Smeets  227,4  11,0   219,5  11,9 PlantijnCasparie 94,3  2,8   91,3  3,6 Media Partners 9,7  0,8   9,9  1,0 

Het aantal medewerkers in full-time-equivalenten ontwikkelde zich mede door de acquisitie van PlantijnCasparie Tilburg van 4.010 per 31 december 2000 tot 4.020 per 30 juni 2001.

ROTO SMEETS
In het afzetgebied van Roto Smeets, Noordwest Europa, was sprake van afnemende groei in de consumentenmarkt. Advertentievolumes dalen, oplage en frequentie in het retailsegment worden door opdrachtgevers kritischer beoordeeld: ontwikkelingen die druk zetten op het prijsniveau. Met een relatief groot aandeel contractdrukwerk is de invloed hiervan nog beperkt gebleven.
Bij een op alle locaties gerealiseerde productiviteitsstijging hebben de geschetste ontwikkelingen in de markt geleid tot een afname van de bezettingsgraad en daardoor teruggang in de resultaatontwikkeling. Het effect hiervan werd gedempt door eerder in gang gezette rationaliseringsprogramma's.

Roto Smeets Sterker
De afgelopen maanden is onder de projectnaam Roto Smeets Sterker gewerkt aan een blauwdruk voor een aangepaste Roto Smeets organisatie, die zowel in commerciële effectiviteit tot verbetering zal leiden, alsook weerstand zal bieden aan het dalend opbrengstniveau.
Productielocaties worden ingericht op het produceren van gelijksoortige productvormen. In eerste aanzet betreft dit de diepdrukkerijen in Deventer en Etten-Leur. De thans relatief zelfstandig opererende productielocaties zullen bestuurlijk worden samengevoegd. De werkgelegenheid zal als gevolg van het project Roto Smeets Sterker ten opzichte van de huidige personele bezetting teruglopen met 130 arbeidsplaatsen, voornamelijk in Etten-Leur. Vakbonden en vertegenwoordigend overleg zijn op de hoogte van de voornemens. De aangepaste organisatie staat medio 2003.

PLANTIJNCASPARIE
In het business-to-business segment liep het marktvolume terug. A-merken hebben matig tot aanzienlijk gekort op marketinguitingen. Bedrijfsleven en financiële dienstverleners kenden niet de activiteiten als ervaren in de eerste helft van vorig jaar.
De gevolgen hiervan troffen zowel de traditionele dienstverlening - full service drukken - als de prepublishing en direct marketing activiteiten van PlantijnCasparie. Van verlies aan marktaandeel lijkt geen sprake. Wel leidden de geschetste marktomstandigheden naast bezettingsverliezen tot verhoogde druk op het prijsniveau.
Het belang in Design Domain, omzet EUR 2 mln, actief op het terrein van concept & design, werd van 70 % uitgebreid tot 100 %.

MEDIA PARTNERS
De markt van publishing services vertoonde nog groei, echter op een lager niveau dan minder dan een half jaar geleden werd ingeschat. Sponsored magazines worden in exploitatie gedragen door advertentieopbrengsten. Het advertentievolume staat onder druk.
Ondanks verschuiving en deels beperking van media-uitgaven, heeft Media Partners haar positie in de Nederlandse markt behouden. Het resultaat bleef op peil. De beide Engelse activiteiten droegen negatief bij. Inmiddels zijn acties in gang gezet die ertoe moeten leiden dat de resultaten verbeteren.

Hilversum, 23 augustus 2001

ROTO SMEETS DE BOER NV
Raad van Bestuur

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Roto Smeets de Boer '
Lees ook