Amsterdam Airport Schiphol

Winstontwikkeling Schiphol Group over 1e halfjaar 2001 blijft op peil bij verminderde groei luchtvaart wereldwijd

Het nettoresultaat van Schiphol Group is in het eerste halfjaar van 2001 met 2,8% toegenomen tot 82 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 bij een verminderde groei van de luchtvaart wereldwijd. De return on net assets (RONA) kwam in deze periode uit op 4,0% tegen 4,5% in dezelfde periode van 2000. De daling werd veroorzaakt doordat het resultaat minder sterk steeg dan de netto-activa. Het rendement op het gemiddelde eigen vermogen (ROE) kwam uit op 5,1% tegen 5,7% in dezelfde periode van 2000.

Netto-omzet stijgt met 8,3%
De netto-omzet steeg met 8,3% tot 323 miljoen. De havengelden namen in totaal met 9,4% toe. De havengelden van Amsterdam Airport Schiphol stegen met 9,7%. Dit wordt voor 5,3% veroorzaakt door hogere tarieven en voor het overige deel voornamelijk door toename van het verkeer. Het aantal passagiers nam in de eerste zes maanden van 2001 met 4,0% toe; het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) met 0,6%. De vliegtuiggerelateerde tarieven werden per 2 juni 2001 met gemiddeld 3,5% verhoogd. De inkomsten uit concessies stegen met 6,7% tot 56 miljoen. De verhuur van vastgoed bracht met 46 miljoen 14,6% meer op, dankzij een grotere verhuurbare oppervlakte. De overige opbrengstcategorien lagen vrijwel op het niveau van de eerste helft van 2000. Deze post omvat een groot aantal componenten, waaronder reclame- en autoparkeergelden en diensten voor derden. De parkeergelden stegen, mede als gevolg van hogere tarieven, terwijl de consultancy-opbrengsten lager uitvielen in verband met de strategische herorintatie bij het vroegere Schiphol Project Consult.

Bedrijfslasten 11,3% hoger
De bedrijfskosten stegen met 11,3% tot 233 miljoen. De sterkere kostenontwikkeling ten opzichte van de omzetstijging wordt in belangrijke mate bepaald door seizoensinvloeden. Niettemin zijn voor het tweede halfjaar kostenbesparende maatregelen genomen en is het investeringsprogramma getemporiseerd. De toename van uitbestedingen en andere externe kosten met 15,8% in het eerste halfjaarwas vooral het gevolg van kwaliteitsverhogende maatregelen ten behoeve van passagiers, zoals verbetering van de bagage-afhandeling, centrale security, schoonmaak, onderhoud en e-business. De salariskosten stegen met 14% door een verhoging van de CAO-lonen en een uitbreiding van het personeelsbestand. De afschrijvingen namen met 7,8% toe, mede als gevolg van een eenmalige last van enkele miljoenen euro's in verband met het beindigen van de ontwikkeling van het vluchtinformatiesysteem FIS 2000. De overige bedrijfskosten omvatten een eenmalige last van 4,5 miljoen wegens een nieuwe regeling voor vervroegde pensionering van een specifieke groep werknemers, met name 55-plussers.

Iets hoger exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat nam toe van 93,5 miljoen tot 94 miljoen (+0,5%). Het resultaat vr aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) steeg van 137 miljoen tot 141 miljoen (+2,8%). Het (negatieve) saldo van financile baten en lasten verbeterde van 15,3 miljoen tot 13,8 miljoen. Het resultaat deelnemingen bedroeg onveranderd 2 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 2,8% van 79,8 miljoen tot 82 miljoen. Over het resultaat is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Toename vreemd vermogen
Het eigen vermogen steeg van 1.543 miljoen per einde 2000 tot 1.660 miljoen per 30 juni 2001. De belangrijkste posten die de stijging veroorzaakten, waren de in het eerste halfjaar behaalde nettowinst en het indirecte beleggingsresultaat van Schiphol Real Estate van 34,6 miljoen. Medio 2001 bedroeg het nettorentedragend vreemd vermogen als percentage van het totaal vermogen 20%, evenveel als medio 2000.

Sterke stijging investeringen
De investeringen bedroegen in het eerste halfjaar 141 miljoen ten opzichte van 106 miljoen in de eerste helft van 2000. De belangrijkste projecten waren de aanleg van de vijfde baan, de invoering van centrale security en de aanleg van een nieuwe bagagevoorziening onder het platform van de D-pier. De operationele kasstroom bedroeg in het eerste halfjaar 135 miljoen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 112 miljoen van het eerste halfjaar van 2000.

Vooruitzichten
De wereldluchtvaart zal naar verwachting ook in het tweede halfjaar de groeivertragende effecten van de huidige economische stagnatie ondervinden. Tegen deze achtergrond zijn door de directie van Schiphol Group kostenbesparende maatregelen genomen en is het investeringsprogramma getemporiseerd. Op grond van de huidige inzichten handhaaft de directie de in het jaarverslag 2000 uitgesproken verwachting dat het resultaat vr aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) over geheel 2001 verder zal toenemen, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De mate waarin de EBITDA en het nettoresultaat zullen toenemen, is mede afhankelijk van de goedkeuring van de voorgestelde havengelden.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening eerste halfjaar (in miljoenen euro's) (Van onder naar boven lezen)
2001
2000
mutatie
Netto-omzet
323,4
298,7
8,3%
Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
4,2
4,7

-10,6%
.
Som der bedrijfsopbrengsten
327,6
303,4
8,0%
Kosten uitbesteed werk en ander externe kosten
110,9
95,8
15,8%
Salarissen en sociale lasten
54,6
47,9
14,0%
Afschrijvingen
47,1
43,7
7,8%
Overige bedrijfskosten
21,0
22,5

-6,7%
Som der bedrijfslasten
233,6
209,9
11,3%
.
Exploitatie-resultaat
94,0
93,5
0,5%
Financile baten en lasten

-13,8

- 15,3

-9,8%
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 80,2
78,2
2,6%
Belastingen

-0,1

- 0,2

-50,0%
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
2,0
2,0
0%
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 82,1
80,0
2,6%
buitengewone lasten
0
0
0%
Groepsresultaat na belastingen
82,1
80,0
2,6%
Aandeel van derden

-0,1

- 0,2

-50,0%
Nettoresultaat
82,0
79,8
2,8%
Geconsolideerde balans
Geconsolideerde balans (in miljoenen euro's)
ACTIVA
30/06/2001
30/06/2000
31/12/2000
Vaste activa
Immaterile vaste activa

1,9

-

-
Materile vaste activa

2.330,3
2.041,6
2.208,0
Financile vaste activa
81,1
77,2
75,8
2.413,3
2.118,8
2.283,8
Vlottende activa
Voorraden
2,7
2,5
2,2
Vorderingen
138,2
126,3
124,0
Liquide middelen
284,3
42,5
61,2
425,2
171,3
187,4
Totaal activa
2.838,5
2.290,1
2.471,2
.
PASSIVA
30/06/2001
30/06/2000
31/12/2000
Eigen vermogen

1.660,9

1.458,6

1.543,7
Aandeel van derden
7,5
7,2
7,4
Egalisatierekening
13,9
14,0
14,3
Voorzieningen
137,3
142,0
134,1
Langlopende schulden
503,6
265,3
368,8
Kortlopende schulden
515,3
403,0
402,9

1.170,1
824,3
920,1
Totaal passiva

2.838,5

2.290,1

2.471,2Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Schiphol Group '
Lees ook